DCLP

sign in

sb.28.17160 = HGV SB 28 17160 = Trismegistos 140510DDbDP transcription: sb.28.17160 [xml]

[Αὐρήλιο]ς [Ἀντώνιος στρατη]γ̣ὸ̣ς̣
[ἤ]τ̣ο̣ι ἐξάκ̣τ̣ω̣[ρ Ἑρμοπο]λ̣(ίτου)
[Ἀσ]κ̣ληπιάδῃ [ -7-9- ]η̣(*) πρα̣ι̣-
[ποσί]τ̣ο̣ι̣ς̣ ιε´ πάγο̣υ̣ [χαίρ]ε̣ι̣ν.
5[- ca.2 - τ]ῶ̣ν(*) ἐν τῷ προ̣κ̣ε̣ι̣μ̣έ̣[νῳ] π̣ά̣γ̣ῳ
[  ̣  ̣  ̣]λ̣ο̣γουμένων(*) τ̣[- ca.6 -](*) [τ]ῆ̣ς
[ι]δ̣ [ἰ]ν̣δ̣ι̣κ̣τ̣ίωνος κ̣α̣ὶ̣   ̣  ̣  ̣[   ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣
σπο̣υ̣δ̣ά̣σατε ἀπαιτῆσ̣[α]ι̣ [καὶ   ̣  ̣  ̣]β̣α-
λ̣έσθαι τοῖς ἐκ βουλῆς αἱρ̣ε̣θ̣ε̣ῖ̣σ̣ιν
10δ̣ι̣α̣δ̣ό̣ταις ἐπὶ τόπων τὰ̣ ὑ̣π̣ο̣τετα-
γ̣μένα εὐθενειακὰ(*) εἴδη π̣ρ̣ὸ̣ς̣ τ̣ὸ̣ διʼ αὐ-
τῶν ἀναλω̣θ̣ῆ̣ναι τοῖς ἐντ̣α̣ῦ̣θ̣α̣ δ̣ι̣α̣κει-
[μένοις γ]ε̣ν̣[να]ι̣ο̣τά[το]ι̣ς [Μ]αύ̣[ρ]ο̣ι̣[ς]
[  ̣]π̣ι̣[ -2-3- ]ψα[  ̣  ̣]ν̣οι  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ε̣ν̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ο̣(*)
15εὐπόρω̣ν κωμῶν εἰδῶ̣ν̣ π̣ε̣ρ̣ὶ̣ ὧ̣ν̣
πρὸ τούτου ἐπεστάλητε χω̣ρ̣ούντων
εἰς ἀννώνας τοῦ τε κυρ̣ίο̣υ̣ μου δια-
σημοτάτου [ἡ]γ̣εμόνος Φ̣λ̣α̣ο̣υίου
Ἠουασ̣ίου κ̣[αὶ το]ῦ̣ κυρίο̣υ̣ μο̣υ̣ Πρίσκου̣
20τοῦ πραιπ̣[οσίτο]υ. (hand 2) ἐρρῶσθε(*) ὑμᾶς εὔ̣χ̣[ο(μαι)].
(hand 1) ὑπατ̣ε̣ίας [Σεπτιμ]ί̣ου Ἀκ̣ι̣ν̣δ̣ύ̣ν̣ο̣[υ τοῦ]
λαμπροτάτ̣[ου ἐ]π̣άρχου τοῦ ἱεροῦ πραι̣-
[τωρί]ο̣υ̣ κ̣α̣ὶ̣ Π[ο]πο̣[υλ]ω̣ν̣[ίου Π]ρ̣ο̣κ̣[ούλ]ου
[τοῦ] λ̣α̣μ̣[π]ρ̣[ο]τ̣άτ̣ο̣υ̣ Π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣](*)   ̣  ̣
25(hand 3) οἴνου ξ(έσται) Γ̣φ
ἀχύρου λι(τρῶν) (μυριάδες) β.

Apparatus


^ 3. or [καὶ Σαρμάτ]ῃ̣
^ 5. or [ἀπὸ τ]ῶ̣ν, or [ἐκ τ]ῶ̣ν
^ 6. or [ἀπο]λογουμένων
^ 6. or τ̣[ίτλων], or τ̣[ελεσμάτων]
^ 11. l. εὐθενιακὰ
^ 14. or [ἐ]π̣ι̣[στρε]ψά[με]ν̣οι τ̣[ῶν] ε̣[ὐθ]ε̣ν̣[ιακ]ῶ̣ν̣ [ἀπ]ὸ̣
^ 20. l. ἐρρῶσθαι
^ 24. or Π̣[αχών], or Π̣[αῦνι]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.