DCLP

sign in

stud.pal.20.50 = HGV SPP 20 50 = Trismegistos 15022DDbDP transcription: stud.pal.20.50 [xml]

AD161-80 Arsinoiton Polis, Krokodilopolis, Ptolemais Euergetis

ἀντίγρ(αφον) παρα[χω]ρήσεω[ς] vac. ? (ἀρουρῶν)[ -ca.?- ] (*)
διὰ γρα[φ]είου Ἀφρ[οδίτ]ης Βε̣ρ̣[ε]νί[κης πόλεως ὁμολογῶ ἡ δεῖνα -ca.?- ] (*)[ μετὰ]
κυρίου [τ]οῦ ἐμοῦ [ἀνδρὸ]ς Μαρε̣ί̣ν̣ο̣υ̣ α [ -ca.?- τῷ δεῖνι -ca.?- ] (*)
ὡς ἐτῶν τεσσαράκ[ον]τα [ -ca.?- καὶ τῷ δεῖνι -ca.?- ὡς ἐτῶν -ca.?- κοντα]
5δύο ἀσήμῳ πεπρακέναι [καὶ παρακεχωρηκέναι ]αὐτοῖς [ -ca.?- τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ](*)
μητρικὰ, πεπρακέναι μὲν ἐπα̣ [ -ca.?- παρακεχωρηκέναι δὲ](*)[ περὶ Φυλακιτικὴν]
Νῆσον τῆς αὐτῆς μερίδος ἐκ τοῦ μ̣ερο  ̣ο [ -ca.?- κλήρου -ca.?- ] (*)[ ἀρούρας τρεῖς τέταρτον]
ὄγδοον , ἐ̣πὶ παντὸς δὲ τοῦ ἀρουρηδοῦ η[ -ca.?- σὺν μέτροις καὶ πηχισμοῖς καὶ θεμελίοις](*)
καὶ ποτίστραις καὶ ἐκχ̣ύ̣σεσι, πάντων δὲ κ[ατὰ τὸ ἥμισυ -ca.?- ]
10τὴν τῆς ὁμολογούσης μητέρα προσε̣νε[γκεῖν ἐν φερνῇ -ca.?- γείτονες]
βορρᾶ ῥύμη βασιλικὴ, λιβὸς τοῦ αὐτοῦ βαλανεί[ου -ca.?- ][ ι ][ -ca.?- ὑπη-]
ρεσίαν(*) νότου ἑτέρων κλῆρος καὶ ὑπα [ -ca.?- ἔτους θ Αὐρηλίου](*)
Ἀντωνείνου μηνὶ Καισαρείῳ κα̣ὶ [ -ca.?- καὶ ἐπιτετελεκέναι τὴν ὁμολογοῦσαν τὰς εἰς τοὺς δεῖνας διὰ τῶν](*)
καταλοχισμῶν ὑπὲρ τῶν κατοικικῶν [ἐδαφῶν οἰκονομίας ὡς καθήκει -ca.?- καὶ ἀπεσχηκέναι τὴν ὁμολογοῦσαν παρὰ τῶν δείνων διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου](*)
15τειμὴν(*) καὶ παραχωρητικὸν κεφάλαιον [δραχμὰς -ca.?- τῆς μὲν οἰκίας καὶ αὐλῆς δραχμὰς -ca.?- τῶν δὲ κατοι-]
κικῶν(*) τὰς λοιπὰς δραχμὰς πεντακ[οσί]α[ς -ca.?- καὶ βεβαιώσειν αὐτήν τε τὴν ὁμολογοῦσαν καὶ τοὺς παρʼ αὐτῆς τοῖς δεῖσι καὶ τοῖς παρʼ αὐτῶν τὰ πεπραμένα καὶ παρα-]
κεχωρημένα(*) ὡς πρόκειται πάσῃ βεβαι[ώσει ἃ καὶ παρέξεσθαι ἀνέπαφα καὶ ἀνενεχύραστακαὶ καθαρὰ ἀπὸ μὲν δημοσίων τελεσμάτων πάντων καὶ οὐσια-]
κῶν(*) καὶ ἐπιγραφῶν καὶ παραγραφῶν π[άντων καὶ ἀρταβιῶν καὶ ναυβίων καὶ ἀριθμητικῶν καὶ ἐπιβολῆς κώμης καὶ κατακριμάτων καὶ παντὸς εἴδους ἀπὸ τῶν ἔμπροσθεν χρόνων μέχρι τοῦ διεληλυθότος](*)
θ (ἔτους) καὶ αὐτοῦ τοῦ <θ> ἔτους ἀπὸ δὲ ἰ(*)διωτικῶν κα[ὶ πάσης ἐμποιήσεως ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον, καὶ μηδένα κωλύοντα αὐτοὺς μηδὲ τοὺς παρʼ αὐτῶν κυριευόντας αὐτῶν καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν περιγινόμενα](*)
20ἀποφερο[μ]έν[ους] καὶ διοικοῦντας(*) καὶ οἰκο[νομοῦντας περὶ αὐτῶν ὡς ἐὰν βούλωνται μηδὲ τὴν ὁμολογοῦσαν μηδὲ τοὺς παρʼ αὐτῆς ἐπελεύσεσθαι τρόπῳ μηδενί, ὅτι δʼ ἂν τούτων παραβῇ ὁ δεῖνα, ἀποτίσει παραχρῆμα ἣν εἴληφεν](*)
τειμὴν(*) <καὶ παραχωρητικὸν κεφάλαιον> μεθʼ ἡμιολίας καὶ τὰ δαπανήματ[α διπλᾶ καὶ ἐπίτιμον ἄλλας ἀργυρίου δραχμὰς ] -ca.?- [ καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας καὶ μηθὲν ἧσσον ἡ ὁμολογία κυρία ἔστω. (hand 2) ὑπογραφεὺς τῆς ὁμολογούσης καὶ τοῦ](*)
κυρίου φαμένων μὴ εἰδέν[αι] γράμματα [ἀντίγραφον χρηματισμοῦ· ὁ δεῖνα ἱερεὺς ἐξηγητὴς καὶ ἀρχιπρύτανις καὶ ἐπὶ τῶν μερισμῶν τῶν σπερμάτων καὶ τῆς εὐθηνίας τοῖς τὰ](*)
ἀρχεῖα πραγμ[ατ]ευομένοις χαίρειν· βιβλ[ιδίων δοθέντων μοι ἐξ ὀνόματος τῆς ὁμολογούσης τὸ ἴσον ἐπιστέλλεται ὑμῖν διὰ Διογένους ὑπηρέτου τῆς ἀρχῆς, ἵνʼ εἰ μηθὲν ἁπλῶς ἐναντιοῦται συν-]
χρηματίσητε(*) αὐτῇ ὡς ἠξίωσεν ἐπὶ [τῇ ὑποκειμένῃ οἰκονομίᾳ, κυρίου αὐτῆς ἐπιγραφομένου τοῦ δεῖνος. ἐπιμελεῖσθε τούτου, ὡς καθήκει. ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι. ἔτους θ Αὐρηλίου](*)
25Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Ἀρμενια[κοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου -ca.?- καὶ ἀξίωματος ἀντίγραφον· τῷ δεῖνι ἱερεῖ ἐξηγητῇ καὶ ἀρχιπρυτάντει παρὰ τῆς δεῖνος](*)
ἀπὸ κώμης Φυλακ[ιτι]κῆς Ν[ή]σου [μετὰ κυρίου, οὗ ἑκουσίως αἱροῦμαι διὰ σοῦ τοῦ δεῖνος ἀπὸ -ca.?- βουλομένου πωλῆσαι καὶ παραχωρῆσαι](*)[ περὶ τὴν αὐτὴν Φυλακιτικὴν]
Νῆσον ἥμισυ μέρος ἐ[κ] τοῦ πρὸ[ς] νό̣τ̣ο[ν κλήρου -ca.?- καὶ](*)
ἐν μὲν τῇ κώμῃ ἥμισυ μέρος οἰκίας κ[αὶ αὐλῆς -ca.?- καὶ κατοικικοῦ κλήρου](*)
ἀρούρας τρεῖς τέταρτον ὄγδοον τειμῆς(*) καὶ [παραχωρητικοῦ κεφαλαίου ἀργυρίου δραχμῶν -ca.?- ακοσίων ἐμποδίζομαι μὴ ἔχουσα τὸν ἐπιγραφησόμενόν μου κύριον τῷ τὸν συνόντα μοι ἄνδρα Μαρεῖνον ἐπὶ ξένης](?)(*)
30εἶναι καὶ μὴ ἔχειν υἱ(*)ούς. ὅθεν αἱρουμ[ένη διὰ σοῦ τὸν προδεληλωμένον τὸν δεῖνα ἐπιδίδωμι καὶ ἀξιῶ ἐπιστεῖλαί σε τοῖς τὰ ἀρχεῖα πραγματευομένοις](*)
συνχρηματίζειν μοι πωλούσῃ καὶ παραχωρο[ύσῃ ἵνʼ ὦ πεφιλανθρωπουμένη -ca.?- ] (*)
τοῦ Ἀπολλωνίου ἀδελφῷ Δείῳ φυλῆς τ[ -ca.?- ἀντιλαβέσθαι τῆς ἐνχειρισθείσης αὑτῷ](*)
χρείας· ἀνέγνων· Διογένη[ς π]ρυτανικὸ[ς καὶ ἐξηγητικὸς ὑπηρέτης μετενήνοχα. χρόνος ὁ αὐτός. (hand 3) -ca.?- ] (*)
(hand 4) Ζήνων Σαραπιάδ[ος -ca.?- ]
35Ῥε̣χ[  ̣  ̣  ̣]ν[ -ca.?- ](*)
θοτικ[ο]ν[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 1. BL 8.463 : παρα[χ]χρήσεω[ς -ca.?- γενομένης] prev. ed.
^ 2. BL 2.2.160 : Ἀφρ[οδίτης] Βερ̣ε̣[νίκης πόλεως -ca.?- ] prev. ed.
^ 3. BL 2.2.160 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Μ]άρω[νος -ca.?- ] prev. ed.
^ 5. BL 2.2.160 : [ -ca.?- ] prev. ed.
^ 6. BL 2.2.160 : ἐπ[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 7. BL 2.2.160 : [  ̣  ̣  ̣]ίσκο[υ κλήρου] prev. ed.
^ 8. BL 2.2.160 : η[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 11-12. BL 2.2.160 : βαλανε̣ι̣[ -ca.?- ]ρεσιαν prev. ed.
^ 12. BL 2.2.160 : ὑπα[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 13. BL 2.2.160 : [ -ca.?- ] prev. ed.
^ 14. BL 2.2.160 : [ -ca.?- ] prev. ed.
^ 15. l. τιμὴν
^ 15-16. BL 2.2.160 : [ -ca.?- κατοι]κικῶν prev. ed.
^ 16-17. BL 2.2.160 : πεντακ[ -ca.?- βεβαιώσειν τὰ παρα]κεχωρημένα prev. ed.
^ 17-18. BL 2.2.160 : βεβαι[ώσει καὶ παρέξεσθαι αὐτὰ καθαρὰ ἀπό τε οὐσια]κῶν prev. ed.
^ 18. BL 2.2.160 : π̣[αντοίων παντὸς εἴδους μέχρι τοῦ ἐνεστῶτος] prev. ed.
^ 19. ϊδιωτικων papyrus
^ 19. BL 2.2.160-1 : [ -ca.?- ] prev. ed.
^ 20. BL 2.2.161 : ἀποφερο[μέ]ν̣ο[υς] καὶ [δ]ι[ο]ικοῦντας prev. ed.
^ 20. BL 2.2.161 : [ -ca.?- ] prev. ed.
^ 21. l. τιμὴν
^ 21. BL 2.2.161 : [ -ca.?- ] prev. ed.
^ 22. BL 2.2.161 : [ -ca.?- τοῖς τὰ] prev. ed.
^ 23-24. BL 2.2.161 : βιβλ[ -ca.?- ]χρηματίσητε prev. ed.
^ 24. BL 2.2.161 : ἐπι[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 25. BL 2.2.161 : Ἀρμενια[κ -ca.?- ] prev. ed.
^ 26. BL 2.2.161 : [ -ca.?- ] prev. ed.
^ 27. BL 2.2.161 : νότο[ν -ca.?- ] prev. ed.
^ 28. BL 2.2.161 : [ -ca.?- ] prev. ed.
^ 29. l. τιμῆς
^ 29. cf. BL 2.2.161 : [ἀργ(υρίου) (δραχμῶν)   ̣  ̣  ̣ ἀξιῶ διὰ τὸ ἐμὲ χήραν] prev. ed.
^ 30. υϊουσ. papyrus
^ 30. BL 2.2.161 : [ -ca.?- ] prev. ed.
^ 31. BL 2.2.161 : [ -ca.?- ] prev. ed.
^ 32. BL 2.2.161 : Τ̣[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 33. BL 2.2.161 : [π]ρυτανικο[ -ca.?- ] prev. ed.
^ 35. BL 2.2.162 : ρεχ[ -ca.?- ] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.