DCLP

sign in

sb.24.15915 = HGV SB 24 15915 = Trismegistos 79239DDbDP transcription: sb.24.15915 [xml]

AD 164 ?

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
ἀμ̣φ̣ό̣τεροι [δ]ὲ̣ κ̣[ι]ν̣δ̣υ̣νεύοντες διʼ αὐτὸ̣ν ἐνκα̣ταλ̣ιπεῖν(*)
τὴ̣ν̣ οἰκίαν χρειώδ̣ε̣ις ὄντες τ̣ῷ ταμ[ε]ί̣ῳ παρακαλοῦ-
μ̣ε̣ν̣ εἰρ̣ή̣ν̣[η]ς̣. ο̣ὔση̣ς̣ βαθυτ̣ά̣τ̣ης καὶ π̣ά̣[ντω]ν̣ ἀ̣ν̣θρώπων̣
5εὐσ̣ε̣β̣ῶς δι̣ακόν̣των(*) ἐν τ̣οῖς εὐτυχεστάτ̣ο̣[ι]ς̣ τῶν κ̣υρίων
ἡ̣μ̣ῶν Αὐτο̣κρατ̣όρων καιροῖς, ἐάν σοι(*) τῇ τύχηι δόξ̣ῃ̣, ἀκοῦ-
σαι̣ ἡμ̣ῶ̣ν̣ π̣ρ̣ὸ̣ς αὐτόν, ὅπως ἐπὶ τη(*) ῥητοῦ φαν̣ε̣ρὰ ἡμῶν
π̣ο̣ι̣[ούντων] αὐτ̣ὰ̣ ταῦτα τυγχάνομεν τῶν ἀ̣πὸ̣ σ̣ο̣ῦ δικαίων̣.
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣] -3-4- [  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ πρὸ[ς τ]ὴ̣ν̣ τοῦ βιβλιδίου
10ἐπίδοσιν̣ δ[ια]π̣ε̣μ̣ψ[ά]με̣θα. Σω̣γ́έ̣ν̣ης̣ (?) ἔ̣[γραψα ὑπ]ὲ̣ρ̣ αὐ̣τ̣ῶ̣ν̣ (?).
[κ]ο̣λ(λημάτων) νζ.
(ἔτους) δ Πα̣[χὼν] ι̣α̣ ἐλ(ήφθη). Π̣α̣χ̣ὼν ιβ ἐὰν ἐντὸς τῆς ὡρισμ̣έ̣ν̣η̣[ς] π̣[ρο-]
θεσμία̣ς ἀ̣πογράψητε, διαγν̣ώσομαι. πρ̣ό̣θ̣(ες).
(hand 2) Ἀπο̣λ̣λ̣ώνιος ἡγεμονικὸς ὑπηρέτης· προετέθη τούτου τὸ ἴσο(ν)
15[ἐν τ]ῷ̣ τ̣[αμι]κῷ. (ἔτους) δ Ἀντωνίνο̣υ κα̣ὶ Οὐήρου τῶν κυρίων ―.
[ -ca.?- Π]α̣οῖνι(*) α.

Apparatus


^ 2. l. ἐγκαταλιπεῖν
^ 5. l. διαγόντων
^ 6. l. σου
^ 7. l. τοῦ
^ 16. l. [Π]αῦνι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.