DCLP

sign in

sb.22.15605 = HGV SB 22 15605 = Trismegistos 41615DDbDP transcription: sb.22.15605 [xml]

AD 373 Arsinoite or Herakleopolite

[ἔτους ια τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Οὐαλεντινιανοῦ καὶ Οὐάλεντος καὶ ἔτους ζ Γρατιανοῦ] Ε̣ὐ̣τυχῶν Ε̣[ὐσ]ε̣βῶν Σεβα[στ]ῶ̣ν, ὑπατείας τῶν δεσποτ̣ῶ̣ν ἡμῶ̣ν Οὐ̣α̣[λε]ν̣[τινιαν]ο̣ῦ̣
[καὶ Οὐάλεντος τῶν αἰωνίων Αὐγούστων τὸ δ, -20-25- Αὐρη]λί̣α Κ̣υ̣ρία θυγάτ̣[η]ρ Τιμοθέου, μ̣[η]τ̣ρὸς Ἀπολλωνίας με̣τὰ συνεστ̣ῶ̣[τός μ]ο̣ι̣
[τοῦ ἀνδρός μου Αὐρηλίου Ἀμμωνίου υἱοῦ (?) -4-9- -ο]υ̣ μητ̣ρὸς Θεο̣[ -10-14- τ]ῶ̣ν ἀ̣πὸ τῆς αὐτῆ̣[ς] κώμης vac. ? Φ̣λ̣α̣ο̣υίῳ Ἄμμωνι σπεκουλάτο̣ρι χ̣[αί]ρ̣[ειν.]
[ὁμολογῶ -24-34- π]ε̣π̣ρακέναι καὶ παρ[ακεχωρηκένα]ι σο̣ι̣ δεσποτικῷ δ̣[ι]καίῳ ἀπὸ του?ͅ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τ[ὰς] ὑ̣π̣[α]ρ-
5[χούσας μοι περὶ -2-6- γῆς ἰδιωτικῆς ἐσπαρμένας ἀ]ρ̣ο̣ύ̣ρας δύο ὄγδ̣[οον -5-9- ἐλ]θ̣ούσας εἰς ἐμὲ ἀ̣[π]ὸ γαμικοῦ συμβ̣ο̣λέου(*) τοῦ προ̣κειμένου καὶ ἀναπαυσαμένου
[πατρός μου Τιμοθέου -6-12- ὧν γείτονες νότ]ου Ἡ̣ρ̣ακλάμμων Μελ̣[ -6-10- κ]α̣τὰ πατέρα, β[ορ]ρ̣ᾶ καὶ ἀπηλ(ιώτου) Βάνος̣ ἀ̣πὸ ἐποικ(ίου) Ἀλεξ(άνδρου), λιβὸς ὁδὸς ὁδευομέ̣ν̣η̣,
[τιμῆς τῆς συμπεφωνημένης πρὸς ἀλλήλους γῆς ἰδιω]τικ̣[ῆ]ς ἐσπαρμένη̣[ς ἀρουρῶν δύο ὀγδ]ό̣ου χρυσοῦ̣ [νο]μισμάτια ἁπλᾶ δόκιμα ἀρι̣θμῷ πέντε , ἅπερ α̣ὐτόθι̣
[ἀπέσχον παρὰ σο]ῦ ἐκ [πλήρους διὰ χε]ιρὸς̣ ἐξ οἴκου σου πρ̣[ὸς τὸ ἀπὸ τοῦ νῦν κ]ρ̣ατεῖν σε τὸν ὠν[ο]ύ̣μενον Ἄμμωνα τὸν σπ[ε]κουλάτορα κα̣ὶ κυριεύει̣ν̣
[σὺν ἐγγόνοις καὶ] τ̣οῖ[ς παρὰ σοῦ τῶν προκ]ειμ̣[ένων] ἰ̣δ̣ι̣ωτικῆς ἐσπ̣[αρμένης ἀπο]υ̣ρ̣ῶ̣ν̣ δύο ὀγδό[ου (?)] καὶ δεσποτεύειν σε ἀκωλύτως καὶ ἐξουσίαν σε ἔχ[ει]ν περὶ
10[αὐτῶν -10-20- καὶ] π̣άν[τα πράσσει]ν ᾧ ἐὰν α[ἱρ]ῆσε(*) τρ[όπῳ ἀν]ε̣μπ̣[οδίστ]ω̣ς̣. βεβαι[ώσω διὰ] π̣α̣ντὸς̣ ἀπὸ πάντων πάσει βαιβ̣ε̣ώσι(*) καὶ καθαρὰς
[ἀπὸ -24-34- ] καὶ ἀπο̣φέρεσ̣θαί σε τ̣ὰ̣ ἐ̣ξ̣ α̣ὐτῶν [περιγι]νόμενα [εἰς] τ̣ὸ ἴδιον ἀπὸ̣ τ̣ῆς εὐτυχοῦς τρίτης νέας ἰνδικτίον̣ος
[καὶ τελεῖν σε -23-33- ] καὶ ἐπ̣ικλασμοὺς παντ̣[οί]ο̣υς ἀπὸ τῆ̣[ς αὐτ]ῆ̣ς τρίτης ἰνδι̣[κ]τ̣ί̣ονος· τὰ δὲ ἀν̣ὰ χεῖρα πάντ̣α πρὸς ἐμὲ τὴν πεπρα-
[μένην καὶ πάντα τὸν ἐπελευσόμενον ἢ ἐμποιησ]ό̣με̣ν̣[ο]ν̣ τούτων ἢ μέ̣[ρ]ο̣υς χάρι̣[ν ἐπ]ά̣ναγκες πα̣[ρα]χρῆμ̣α ἀποσ̣τήσω καὶ ἐ̣κ̣δικήσω σο̣ι ἰδίοις μου ἀναλώ(μασι)
[καὶ ἐπερωτηθεῖσα ὡμολόγησα οὐ προσδεομένη] ἑτέρα̣[ς μ]ου εὐδοκήσεως περὶ̣ δὲ̣ τ̣ο̣ῦ ταῦτα̣ [ὀ]ρθῶς καὶ καλ[ῶς] γ̣εγενῆσθαι καθάπερ ἐκ δίκης. κυρία ἡ πρᾶσις δισσή.
15(hand 2) [Αὐρηλία Κυρία ἡ] π̣ρ̣[ο]κ̣ειμέ̣[ν]η̣ δ̣ιʼ ἐμ̣ο̣ῦ τοῦ̣ ἀ̣νδρὸς Αὐρηλίου Ἀμμω̣{[μ]μ̣ω̣}ν̣ίου πέπρακα τὰς προκείμενας
[ἀρούρας δύο ὄγδοον καὶ] ἀπέσχ̣[ον] τ̣ὰ τῆς τιμ[ῆ]ς̣ χρυσοῦ̣ ν̣ο̣μι{μι}σ[μάτ]ι̣α πέντε π̣λήρης καὶ τελεῖν πεντα(*)
[τὰ δημόσια καὶ ἐπικλ]α̣σ̣μ̣ο̣ὺ̣[ς] π̣α̣ν̣τοίου̣[ς ἀ]πὸ τῆ̣ς π̣ρ̣ο̣κ̣ε̣ι̣μέ[νη]ς τρίτης ἰνδικτ{σ}ίονος καὶ βεβαιώσω
[πάσῃ βεβαιώσει. Ἀμμ]ώ̣ν̣ι̣ο̣ς συν̣[έστη]ν̣ τῇ γ̣[υν]αικί μ̣ου Κυρίᾳ καὶ ἔ̣γραψα ὑπὲρ αὐτῆς γράμματα μὴ
[εἰδυίας. vac. ?] (hand 3) † Αὐρή[λιος Ἀ]σ̣κληπιάδης Ἀλύ̣που μαρτυ[ρῶ] τ̣ῇδε τῇ πράσι(*).

Apparatus


^ 5. l. συμβολαίου
^ 10. l. αἱρῆσαι
^ 10. l. πάσῃ βεβαιώσει
^ 16. l. πάντα (or σε πάντα)
^ 19. l. πράσει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.