DCLP

sign in

sb.22.15384 = HGV SB 22 15384 = Trismegistos 13648 = berkeley.apis.81 = p.tebt.2.502DDbDP transcription: sb.22.15384 [xml]

AD 154 Tebtynis
[Reprinted from: p.tebt.2.502] P.Tebt.Wall 3

ἔτους ἑπτακαιδεκάτου
Αὐτοκράτ[ο]ρος Καίσαρος Τίτου
Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνείνου
Σεβαστοῦ Εὐσεβ[οῦς Παῦ]νι γ ἐν Τε[π-]
5τύνι(*) τῆς Π̣ο̣λέμωνος̣ [μερί]δος τοῦ Ἀρσι(νοίτου)
νομοῦ. ὁμολο[γεῖ] Σαραπιὰς ὡς <ἐτῶν>
εἴκοσι ἄσημος μ[ε]τ̣[ὰ] κυρίου τοῦ πατρ[ὸς]
Ἥρωνο(ς) τοῦ Πευκ[έστ]ο̣υ̣ ὡ̣ς̣ (ἐτῶν) τεσσερά-
κοντα ὀκ[τὼ] οὐλ̣[ὴ ἀν]τ̣ι̣κ̣νημί(ῳ) δεξ(ιῷ)
10Ἡρακλῇ Ἡρακλ[ήο]υ ὡς ἐτῶν
τεσσεράκοντα ἑπ[τὰ] οὐ̣λὴ χε̣[ι]ρὶ ἀρ(ιστερᾷ)
ἀπέχιν(*) παρʼ αὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λ̣ήου δ̣[ι]ὰ χειρ(ὸς)
ἀργυρίο(υ) δραχμ[ὰς] ἑ̣κατὸν [ὀκτ]ὼι(*)
καὶ τοὺς τόκους ἃς ὤφιλεν(*) αὐτῇ
15καθʼ ὁμολ̣(ογίαν) χρήσε̣ω̣ς̣ τετελει[ωμέν]ης
διὰ τοῦ αὐτοῦ γραφ[είου τ]ῷ πε[ντε]και-
δεκάτῳ ἔτ̣ε̣[ι] Ἀντ[ωνείνου Κ]α̣ί̣σαρ[ο]ς τῷ
μηνὶ Θώ[θ]   ̣, ἣν [καὶ] ἀ[να]δέδωκεν
αὐτῶι [εἰς] ἀκ[ύρωσιν] κα̣ὶ̣ μ̣ὴ ἐπελ(εύσεσθαι)
20τὴ<ν> Σαραπιάδα ἐπὶ̣ τ̣ὸ̣ν̣ Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λ̣ῆν̣ ὑπ̣ὲ̣ρ̣ ὧ̣ν ἀπέχει.
Σαραπι̣ὰ̣ς̣ μετὰ κ[υρίου το]ῦ πατρὸς
Ἥρωνο(ς) το̣ῦ̣ Πε̣υ̣κ[έσ]τ̣[ου] ἀπέχω παρὰ
τοῦ Ἡρακλή[ου τὰς δραχμὰ]ς̣ ἑκατὸν
ὀκ̣[τὼ καὶ τοὺς τ]ό̣κους ἃς ὤφιλέ(*) μοι
25κα[τὰ τὴν ὁμολογίαν] κα[ὶ μὴ ἐπ]ε̣λ̣εύσεσθαι
κα[θὼς πρόκει]τ̣αι̣. [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔγρ]αψε ὑπ(ὲρ) αὐτ(ῆς)
ἀγρ̣α̣[μμάτου.]
[(ἔτους) ιζ] Π[α]ῦν[ι γ ἀναγέγ(ραπται) διὰ τ]ο̣ῦ̣ αὐτ(οῦ) γραφεί(ου).

Apparatus


^ 4-5. l. Τεπ|τύνει
^ 12. l. ἀπέχειν
^ 13. l. ὀκτὼ
^ 14. l. ὤφειλεν
^ 24. l. ὤφειλέ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.18.13784 [xml]

IV spc ?
[Reprinted in: sb.22.15384] SB 22,15384

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.tebt.wall.3 [xml]

AD 155 Tebtynis
[Reprinted in: .] SB 22,15384

ἔτο̣υ̣ς ἑπτ[α]καιδεκάτου
Α[ὐ]τ̣[ο]κράτ[ο]ρ̣ο̣ς̣ Κ̣α̣ίσαρος Τίτου
Αἰ̣λίου Ἁ̣δ̣ρ̣ιανο̣ῦ̣ Ἀν̣τ̣ω̣νείνου
Σεβαστ̣ο̣ῦ̣ Εὐσεβο̣[ῦς Πα]ῦ̣ν̣ι γ ἐν Τ̣[εβ-]
5τύνει τοῦ Π̣ο̣λέ̣μω̣ν̣[ος μερίδ]ο̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ Ἀρσιν̣(οίτου)
νομοῦ. ὁμ̣ο̣λο[γεῖ] Σαραπιὰς ὡς
εἴκοσι ἄσημος μ[ετ]ὰ̣ κ̣υ̣ρίου τοῦ πατρ[ὸς]
Ηρω̣  ̣τ̣ο̣υ τοῦ κ[αὶ]   ̣  ̣  ̣  ̣ ὡ̣ς̣ τεσσαρά-
κοντα ὀκτ̣ὼ̣ οὐλ̣ὴ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ δ̣ε̣ξ(ι )
10Ἡρακλῇ [  ̣  ̣] Καλ̣  ̣  ̣  ̣ ὡ̣ς̣ ἐ̣τῶν
τεσσαράκοντα ἑπ̣[τὰ] ο̣ὐ̣λὴ χ̣ε̣[ι]ρὶ ἀρ(ιστερᾷ)
ἀπέχιν(*) παρʼ αὐτ̣ο̣ῦ̣ Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λ̣ήου [δι]ὰ χειρ[ὸς]
ἀργυρίου̣ δραχμ[ὰς] ἑκατὸν [εἴκ]ο̣σ̣ι
κ̣αὶ τοὺς τό̣κους ἃς̣(*) ὤ̣φιλεν(*) αὐ̣τ̣ῇ̣(*)
15καθʼ ὁμο[λ(ογίαν)] χ̣ρήσε̣ω̣ς̣ τετελ̣[ειωμέ]ν̣ην
διὰ τοῦ αὐτοῦ γραφε̣ί̣ο̣υ̣ ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣ ἑπτ̣[α]και-
δεκάτου Ἀντ̣ω̣ν̣ε̣ί̣ν̣ο̣υ̣ Σεβ[α]σ̣τοῦ
μηνὶ Θ̣ὼ̣[θ] ἣν̣ κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣ν̣α̣δέδωκεν
αὐτῶι ε[ἰς] ἀκ[ύρωσιν] κ̣α̣ὶ̣ μ̣ὴ̣ ἐ̣πελ(εύσεσ)-
20θ̣αι Σαραπιάδα ἐπὶ̣ τ̣ὸ̣ν̣ Ἡ̣ρα̣κ̣λ̣ῆ̣ν ὡ̣ς̣ π̣ρ̣όκ̣ε̣ι̣(ται).
Σαραπ̣ι̣ὰ̣ς̣ μ̣ε̣τ̣ὰ [κυρί]ου π̣ατρ̣ὸ̣ς̣
Ηρω  ̣  ̣  ̣ ἀ̣π̣έ̣χ̣ω̣ παρὰ̣
Ἡρ̣α̣κ̣λ̣ή̣ο̣υ τ̣ὰ̣ς̣ δ̣ρ̣α̣χ̣μ̣ὰ̣ς̣ ἑ̣κατὸν
ε̣ἴ̣κ̣[οσι καὶ τοὺ]ς̣ τ̣ό̣κ̣ο̣υ̣ς̣ ἃ̣ς̣(*) ὤ̣φιλέ(*) μ̣οι
25κα̣[θʼ ὁμ]ο̣[λογ]ίαν κ̣α̣ὶ̣ μ̣ὴ̣ ἐ̣λ̣εύσεσθα̣ι̣
Traces 2 lines
28[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣] δ̣ιὰ̣ [τοῦ ἐ]ν̣ Τ̣εβτ(ύνει) γραφεί(ου)

Apparatus


^ 12. l. ἀπέχειν
^ 14. l. οὓς
^ 14. l. ὤφειλεν
^ 14. corr. ex αυ̣τ̣ω
^ 24. l. οὓς
^ 24. l. ὤφειλέ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

In the seventeenth year of Imperator Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Pius, Payni 3, in Tebtunis in the Polemon district of the Arsinoite nome. Sarapias, about twenty, scarless, with her guardian, her father � also known as �, about forty-eight, with a scar on his right (?) �, agrees with Herakles son of Kal�, about forty-seven, with a scar on his left hand, that she has received from said Herakles hand-to-hand the one hundred twenty silver drachmas and the interest which he owed her according to a loan agreement drawn up through this same grapheion in the seventeenth year of Antoninus Augustus in the month of Thoth (?), and which she has now returned to him as invalid and Sarapias will not proceed against Herakles as specified. (2nd h.?) I, Sarapias, with my guardian my father � have received from Herakles the one hundred twenty drachmas and the interest which he owed me according to a contract and will not proceed � (1st h.?) � at the record-office of Tebtunis.