DCLP

sign in

sb.16.12635 = HGV SB 16 12635 = Trismegistos 17437DDbDP transcription: sb.16.12635 [xml]

IVspc Hermopolite

[ -ca.?- ]  ̣  ̣ω  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] δι(ὰ) Μαξίμ[ου -ca.?- ]
[ -ca.?- παρ]ὰ σ̣οῦ ὑπ(ὲρ) τῆς (αὐτῆς) ια ἰνδικ(τίωνος) ο̣ἴ̣ν̣(ου) κν̣[ίδια]
[τριάκον]τα πέντε (γίνεται) κ(νίδια) λε. διʼ ἐμοῦ   ̣ι[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ερ (καὶ(?)) μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣(  ) ὑ̣π̣ο̣δ̣έ̣κ̣τ̣ο̣υ̣ σ̣ε̣σ̣η̣(μείωμαι).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.