DCLP

sign in

sb.16.12581 = HGV SB 16 12581 = Trismegistos 40818 = chla.12.522DDbDP transcription: sb.16.12581 [xml]

IVspc ?
[Reprinted from: chla.12.522] ChLA12,522

[ -ca.?- ] praef(ectis) [pr]aeṭ(orio) c̣[os(ulibus)] ḍie x. ḳạl(endas). Feḅrar(ias).   ̣  ̣  ̣  ̣ịṇ sec̣[retario]
[ -ca.?- ] καθὼς ἐκ̣έ̣λευσας ε̣ἰ̣σαχθῆναι Ἀπολλώνιον, ἕστηκ̣εν.
[ -ca.?- ] ἐπέμφθ̣η̣ Ἀκύλᾳ τῷ γ̣ενομένῳ ἐπιτρόπῳ; Sarapammon aḍiut(or) prox(  ) d(ixit): ναί· καὶ [π]αρέθετ[ο] καὶ κω̣δικίλλους καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ] vac. ?
5[ -ca.?- Sarapammon adi]ut(or) prox(  ) d(ixit) [ἀ]πὸ τοῦ Ὀξυρυγχείτου.
[ -ca.?- ] ἐ̣σ̣τιν τῆ̣[ς α]ὐ̣τῆς Ὀξυρ̣υ̣γχειτῶν, αὐτὸς μὲν ἀπὸ πρυταν̣ίας, ὁ δὲ πατὴρ αὐ̣[τ]ο̣ῦ ἀπὸ ἐξάκτορος
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ πολείτης(*) [τ]ῆ̣ς Ἑπτ̣α̣νομίας μηδὲν τῶν δεόντ̣ων πράξ̣ῃ̣ς χαρι̣ζ̣ό̣μενος πολίταις ἢ̣ ἄλλο̣ις̣ ὧν
[ -ca.?- ]ντ̣  ̣[- ca.10 -]ωνμη[- ca.9 -]\  ̣ο̣/  ̣αφρ  ̣  ̣  ̣δει προσ  ̣ενχθ  ̣  ̣  ̣. Apollonius d(ixit): αὐτὸς ὁ χρόνο[ς] ἐπιστήσει τὴν̣ σὴν
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[- ca.11 -] ἐξουσίας̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῆ]ς̣ ψυχῆς [- ca.9 -] ἀποσπ[  ̣  ̣]  ̣α̣ι̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ου  ̣ποδ   ̣  ̣του  ̣[  ̣  ̣] δεσπότου ειμ  ̣ καὶ
10[ -ca.?- ] vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ντα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ησ̣κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] r(espondit): ναί [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λωσκ[  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣[  ̣  ̣]  ̣ε̣  ̣
Traces 2 lines

Apparatus


^ 7. l. πολίτης

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.