DCLP

sign in

sb.16.12571 = HGV SB 16 12571 = Trismegistos 32588DDbDP transcription: sb.16.12571 [xml]

IVspc Arsinoite?

r
[  ̣  ̣  ̣  ̣]εμα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ευτι τῷ ἀδελφῷ
[πλεῖ]στα [ -ca.?- ] χαίρειν.
[πρὸ μὲ]ν πά[ντω]ν [εὔχ]ομαί σε [ὑ]γιαίνιν(*) καὶ τὸ
[προσκ]ύνημ[ά σου] ποι[ῶ] παρὰ τῷ κυρίῳ Σαράπιδι·
5[γ]ι̣[νώ]σκιν(*) σε [θ]έλω, ἄ[δε]λφε, ὅτι μέχρι τῆς σήμερον
[ -ca.?- ] ἡ̣μ̣έ̣ρ̣ας ἐν Ἀλεξανδρείᾳ̣ οὐκ ἤμην ἀλλὰ ἔξω ἐν
[μέρει] βαρβαρι̣κ̣ῷ̣ κα̣ὶ π̣άλι(*) εἰσελθὼν διε̣τάγην
[ἐπὶ τ]ῇ Συρίᾳ ἀ̣πελθεῖν προς(*) χρόνον· ἤκουσα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣ ελιπ  ̣  ̣  ̣ τοῦ ἀδελφοῦ \Σωτᾶ/   ̣  ̣  ̣νυν \τες/ ερωσ̣ε̣
10[  ̣  ̣ ὅπ]ω̣ς̣ [α]ὐ̣τ̣[οῦ φ]ρον[τ]ίσ̣ῃς κ[αὶ] μὴ α̣ὐτο̣ῦ̣ ἀμελήσ-
[ῃς   ̣  ̣]  ̣  ̣ γ̣ὰ̣ρ μ[  ̣]υ̣ ην̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] γείνωσκε ὅτι ἔγραψα οἷς
[ἐβο]υ̣λό̣μη̣ν εἵν[α](*) [αὐ]τ̣οῦ φροντίζωσιν· οὐ κα-
[λῶ]ς̣ ἐποίησ[ας] τοῦτο πράξας· ἤκουσα περὶ αὐτοῦ
[το]ῦ̣τ̣ο ἀφελ̣[  ̣]ί̣σας ὅτι μηδὲν ἀνέχει· ἐὰν πάντα
15[  ̣  ̣]  ̣ος σὺν̣ [θ]ε̣ῷ̣ γένηται καὶ εἰσέλθω, ἀποδώσω σοι
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣υσ̣α̣ ἤ̣δ̣η ὅ[τ]ι ἐ[γ]ένετο τῆς ἐννόμου
[ -ca.?- ]δη̣ οφι̣[ -ca.?- ] ἐν τῷ κολλη[  ̣  ̣]ω̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν
[ -ca.?- ] εἰσένεγ[κ]ον αὐτὸν μετʼ ἐσοῦ· ἐὰν δέ τι
[ -ca.?- ]  ̣σιν ἐπʼ [α]ὐτοῖς χρῆσαι τῷ ὀνόματι
20[ -ca.?- π]α̣ραδ  ̣[  ̣  ̣]ται αὐτὸ̣ν καὶ σο  ̣ζα μὴ πα-
[λιν(?)  ̣  ̣  ̣  ̣ Δη]μήτρ̣[ι]ον ἢ μὲ διαταγῆναι κομεᾶ-
[τον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον καὶ ἠρχόμην πρὸς ὑμᾶς· ἤκου̣σα
[γὰρ περὶ ὧν ἐ]ποίησα̣ς̣ καὶ ἀηδῶς ἔσχον· μὴ δόξῃς
[ἀγνοεῖν μ]ε̣ ὃ ἔπραξας ἐξελθὼν εἰς διαλογισμόν·
25[ἀλλὰ μὴ λ]ο̣ιπηθῇ̣ς ὅτι οὐκ̣ ἐ̣γ̣ε̣[ν]άμην πρός σε
[ -ca.?- ]  ̣α̣ς̣ καὶ ε̣ἰ̣ς̣ τὰς στρατιωτικὰς χρείας
[ -ca.?- ]  ̣το̣υ̣ κατʼ [ὄν]ομα· ἀσπάζου τὸν ἀδελφόν μου
[ -ca.?- ]ι Σωτᾶ[ν]. ἔρρωσο.
v
ἀπ(ό)δ(ος) ἰς(*)(*)βιῶναν(*)

Apparatus


^ r.3. l. [ὑ]γιαίνειν
^ r.5. l. [γ]ι[νώ]σκειν
^ r.7. l. πάλιν
^ r.8. l. ἐπὶ
^ r.12. l. ἵν[α]
^ v.29. l. εἰς
^ v.29. l. Ἰβιῶνα : ϊβιωναν papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.