DCLP

sign in

sb.16.12289coli = HGV SB 16 12289 Kol. II = SB 16 12289 Kol. I = Trismegistos 14568DDbDP transcription: sb.16.12289coli [xml]

AD309 Arsinoite

[ -ca.?- Οὐαλερίο]υ̣ Κων[σταντίνου υἱοῦ Σεβασ]τ̣ῶν
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣ι[- ca.18 -] Αὐρήλιος
[ -ca.?- Αὐρηλίᾳ Πτολεμαί]δ̣ε̣ι̣ θ̣υ̣γ̣[ατρὶ Διοσκόρου τοῦ Ἡρα]κ̣λίωνος
[ -ca.?- χωρ]ὶ̣ς̣ κ̣υ̣ρ̣ίο̣υ̣ χ̣ρ̣[ηματιζούσῃ τέκνων] δικαίῳ
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ ὀφε̣ι̣λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Πτολεμαίδει
[ -ca.?- ] τελειωθέντα διὰ τοῦ ἐνθά-
[δε -ca.?- ]  ̣[  ̣]αντίνου ἐν τῇ μητροπόλει ἐπὶ το̣ῦ
[ -ca.?- χρήσε]σ̣ι̣ κ̣[αὶ] δικαίοις πᾶσι, ἧς εἰσιν γε̣ίτονες
[ -ca.?- ]  ̣νο[ς οἰ]κία βορρ̣ᾶ τῆς ἀγ̣[ο]ρ̣αστρίας
10[ -ca.?- ]  ̣ς οἰκία καὶ ἀ̣π̣έχειν τὸν ὁμο-
[λογοῦντα -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ ἐξωδίασεν αὐτη τότε ἀργυρίου
[ -ca.?- ] τοὺς παρʼ αὐτο̣ῦ̣ [Π]τ̣ολεμαίδει
[ -ca.?- ἀνέπα]φον καὶ [ἀνενε]χύρα̣σ̣τ̣ο̣ν̣
[ -ca.?- ἐμ]π̣οιήσεως̣ [διὰ παν]τ̣ὸ̣ς̣
15[ -ca.?- ] κ̣υριεύειν καὶ τ̣[ὰ περιγινό-]
[μενα -ca.?- ] ἐ̣φʼ ἣν καὶ μὴ ἐ[πιπορεύ-]
[εσθαι -ca.?- ] ἐ̣π̣ελευσόμεν[ον -ca.?- ]
[ -ca.?- ] π̣ροσεκτίσ̣ι̣ν̣(*) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐπερ]ωτηθ̣εὶς ὡμολόγη[σα -ca.?- ]
20[(hand 2) -ca.?- ] μοι ὑπὸ αὐτῆς ἐν τῇ μη[τρο-]
[πόλει -ca.?- ] τ̣ιμήν, ἣν κἀγὼ(*) ἐξωδία[σα]
[ -ca.?- Αὐρή]λιος Διονυσάμμων̣ ἄρξ[ας]

Apparatus


^ 18. l. προσεκτείσειν
^ 21. l. καὶ ἐγὼ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.16.12289colii [xml]

AD309 Arsinoite

(hand 3) κατ̣εχω(ρίσθη) π̣[ρὸ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν Ἀγούστων(*).
[ὑπατείας τῶν] δεσποτῶν [ἡμῶν Λικιννίο]υ Σεβαστοῦ [καὶ Κωνσταντί]ν̣ου υἱοῦ Σεβαστῶν̣ [Κ]α̣λανδῶν Αὐ̣γο̣ύ̣σ̣τ̣ω̣ν̣ ἐ̣ν̣ Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μ̣α̣ί̣δι Εὐεργέτιδι τοῦ Ἀρσι(νοίτου) νομο̣ῦ̣.
25[ὁμολογεῖ Αὐ]ρηλία Πτολ[εμαὶς θυγάτηρ] Διοσκ̣ό̣ρ̣ο̣υ τοῦ Ἡ̣ρ̣[α]κ̣[λίωνος] γενομένου βουλ̣ε̣υ̣[τοῦ] τ̣ῆς̣ Ἀρσι(νοιτῶν) πό̣λεω̣ς̣ μη(τρὸς) Δη̣μ̣ητ̣ρ̣ί̣ας ἀπὸ ἀμφόδου Βιθυνῶν Ἰσίωνος
[ὡς ἐτῶν   ̣  ̣ οὐ]λ̣ὴν οὐκ̣ ἔχου[σ]α [χωρὶς κυρίου] χρ̣η̣μ̣α̣τ̣ί̣ζου̣σ̣α̣ τ̣[έκνων δικα]ίῳ παρόντος καὶ εὐδοκο[ῦ]ν̣τος καὶ συνυπογράφο̣ν̣τος τ̣ῇ̣δε τῇ̣ πράσι(*) τοῦ συνό̣ν̣τος
[α]ὐ̣τῇ ἀ[νδρ]ὸς Αὐρηλίου Γεροντίο̣υ ἀρ̣[χι]ερατεύσ̣α̣ν̣τ̣ο̣ς̣ βο̣υ̣λε̣υ̣τ̣ο̣ῦ τ̣ῆς αὐτῆς πόλεως υἱοῦ Ἥρωνος καὶ αὐτοῦ γενομένου β̣ουλευτοῦ̣ τ̣ῆς αὐτῆς Ἀρσι(νοιτῶν) πόλεως
Αὐρηλίῳ Φιλίππῳ Ἰσιδ̣ώρου μη(τρὸς) Θαισαρίου ἀπʼ ἀ̣μ̣φ̣όδου Βιθυν̣ῶ̣ν̣ ἄ̣λλων τόπων πεπρακέναι ἡ Πτολεμαεὶς τῷ Φιλίππῳ ἀπὸ τ̣οῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαντα χ̣ρόνον
τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῇ ἐν τῇ μητροπ̣όλει ἐπὶ τοῦ προκειμένο̣υ̣ ἀμφόδου Βιθυνῶν Ἰσίωνος οἰκίαν ἐν ᾗ αἴθριον̣ καὶ αὐ̣λ̣ὴ̣ ἐπὶ τοῖς οὖσι̣ αὐτῆς μέτροις
30καὶ π̣ηχι̣σμοῖς καὶ θεμελείοις(*) καὶ τ̣ίχεσ̣ι̣(*) κ̣αὶ φωσφορία̣ι̣ς̣ καὶ εἰσόδο̣ι̣ς κ̣α̣ὶ ἐξόδοις καὶ ταῖς ἄλλαις χρήσ̣ε̣σι καὶ δικαίοις πᾶσι κατὰ τὴν ἐξ̣ ἀ̣ρ̣χῆς καὶ μέχρι νῦν συνήθειαν,
ἧς γίτονες(*) καθὼς ἐξυμφώνου(*) ὑπη̣γόρευσαν νότου̣ κλη(ρονόμων) Θεοδώρ̣ου ἀπὸ λαογράφων οἰκία βορ̣ρ̣ᾶ̣ τ̣ῆ̣ς̣ἀποδομέν̣ης ἑτέρα οἰκ̣ία ἀπηλιώτου ῥύμη δημοσία, διʼ ἧς εἴσο-
δος καὶ ἔξοδος λιβὸς Κυριλλοῦτος οἰκί̣α καὶ̣ ἀπ[έ]χ̣ειν τ̣ὴ̣ν̣ ὁ̣μ̣ολογοῦσαν Πτολεμαεὶν παρὰ τοῦ ὠνη̣σαμένου Φιλίππου τὰ σ̣υ̣μ̣π̣ε̣φω̣νημένα τῆς τιμῆς ἀργυρίου
τάλαντα δεκατρία, (γίνεται) (τάλαντα) ι̣γ̣, ⟦  ̣⟧ ἐκ̣ πλήρ̣(ους) δ̣[ι]ὰ̣ χειρ̣ὸ̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ βεβαιώσ̣ιν(*) αὐτ̣ή̣ν τε τὴν ὁμολογοῦσαν Πτολεμαε̣ὶ̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ τοὺς παρʼ αὐ̣τ̣ῆς τῷ πριαμένῳ Φιλίππῳ καὶ τοῖς πα-
ρʼ αὐτοῦ τὰ κατὰ τὴν πρᾶσιν τῆς προκειμ̣έ̣ν̣η̣ς̣ οἰκίας καὶ αἰθρίου καὶ αὐλῆς πάσῃ βεβαιώσι(*), ἣν καὶ παρέξε̣τ̣α̣ι̣ ἀνέπαφον καὶ ἀνε̣νεχύραστον καὶ ἀνεπιδάνιστ̣ο̣ν̣(*) καὶ κ̣α̣θ̣α-
35ρὰν ἀπὸ παντὸς ὀφειλήματος δημοσίου τε καὶ ἰδιω̣τικοῦ καὶ πάσης ἐμποιήσεως διὰ παντὸς καὶ ἀπ̣ὸ̣ τοῦ νῦν τὸν ἀγορα̣σ̣τὴν Φίλιππον κρατῖν(*) τῆς οἰκίας καὶ κυ-
ριεύειν̣ [καὶ τὰ] περιγεινόμενα ἀποφέρεσθαι εἰς τὸ ἴδιον καὶ διοικῖν(*) καὶ οἰκονομῖν(*) περὶ αὐτῆς̣ ὡς ἐὰ̣ν̣ αἱρῆται, ἐφʼ ἣν καὶ μ̣ὴ̣ ἐπιπορεύεσθαι τὴν ὁμολογοῦσαν
Πτολ̣[εμαὶν] μηδʼ ἄλλον ὑ[πὲ]ρ αὐτῆς μ[ηδένα κατὰ] μ̣η̣δ̣έ̣να τρόπον ἀλ̣λ̣ὰ καὶ τὸν ἐπελευσόμενον ἢ ἐμποιησόμενον κ̣α̣θ̣ʼ [ὅντινα] οὖν τρόπον ἀποστήσιν(*) αὐτὴν̣ παρα-
χρῆ[μα τοῖς] ἰδίοις αὐ[τῆς] δαπανήμ[ασι ἔτι καὶ προσε]κ̣τ̣είσιν(*) τὴν τ[ιμ]ὴν μεθʼ ἡμιολίας καὶ τὰ τέλ[η κ]αὶ τὰ ἀναλώματα διπλᾶ̣. περὶ δὲ τοῦ ταῦτα οὕ[τως ὀ]ρθῶς
καλῶς γ[εγον]έναι καὶ ἐπε[ρω]τηθεῖσα ὡ[μολόγησ]εν. (hand 5) Α̣ὐ̣ρηλία Πτ[ολ]εμαεὶς χωρὶς κυρίου̣ χρηματίζουσα ὁμολ̣ο̣γ̣ῶ πεπρακέναι τῷ Φιλίππῳ τὴν
40ὑπάρχο[υσά]ν μοι ἐν τ[ῇ] μητροπόλει ἐπʼ ἀμφόδου Βιθυνῶν Εἰσίωνος οἰκίαν, ἐν ᾗ ἔθριον(*) καὶ αὐλή, ἧς ἑ(*) γιτνίαι(*) π[ρόκ]εινται καὶ ἀπέσχον τὴν τιμὴν
ἀργυρίου τάλαντα δεκάτ[ρι]α πλήρης διὰ χειρὸς καὶ βεβεῶ(*) καθαρὰν ὡς πρόκινται, καὶ ἐπερωτηθεῖσα ὡμολόγησα. Αὐρήλιος Εὐπορίων οὐετρανὸς
ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς ἀγραμμάτου. (hand 6) Αὐρ̣ή̣λ̣ι̣ος Γερόντιος ἀρχ̣ι̣εράτευσας βουλ(ευτὴς) ἀνὴρ τῆς Πτωλεμαείδος εὐδοκῶ τῇ πράσι(*) ὡ̣ς πρόκειται καὶ ἐπεροτηθεὶς(*) ὁμολόγη(σα)(*).
(hand 3) Αὐρή(λιος) Νέπως οὐετραν[ὸ]ς κεχρη(μάτικα) ὡς πρόκ(ειται) καὶ ἐξεδ(όμην).

Apparatus


^ 23. l. Α<ὐ>γούστων
^ 26. l. πράσει
^ 30. l. θεμελίοις
^ 30. l. τείχεσι
^ 31. l. γείτονες
^ 31. l. ἐκ συμφώνου
^ 33. l. βεβαιώσειν
^ 34. l. βεβαιώσει
^ 34. l. ἀνεπιδάνειστον
^ 35. l. κρατεῖν
^ 36. l. διοικεῖν
^ 36. l. οἰκονομεῖν
^ 37. l. ἀποστήσειν
^ 38. l. [προσε]κτείσειν
^ 40. l. αἴθριον
^ 40. l. αἱ
^ 40. l. γειτνίαι
^ 41. l. βεβαιῶ
^ 42. l. πράσει
^ 42. l. ἐπερωτηθεὶς
^ 42. l. ὡμολόγη(σα)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.