DCLP

sign in

sb.10.10728 = HGV SB 10 10728 = Trismegistos 17431 = michigan.apis.1428DDbDP transcription: sb.10.10728 [xml]

AD318 Oxyrhynchus

[ὑπατείας τῶν δε]σ̣ποτῶν ἡμῶν Λικινίου Σεβα̣σ̣τ̣οῦ τὸ ε καὶ Κρείσ̣π̣ο̣υ̣ τ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣π̣ι̣φανεστ̣[άτου Καί]σαρος τ̣[ὸ] α.
[Αὐρήλιος -ca.?- ]α̣πίων Ἡρᾶ μη(τρὸς) Ἀλεξάνδρας ἀπὸ τῆς λαμ(πρᾶς) καὶ λα̣μ̣(προτάτης) Ὀ̣ξυρυγχιτων πόλεως Αὐρη̣[λ]ί[ῳ   ̣]  ̣ίωνι Διδύμοῦ μ̣η(τρὸς) Θαήσιος
[ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλ]εως χαίρειν. ὁμολογῶ πεπρα[κέ]ναι σοι ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον τὴν ὑπα̣[ρχο]ῦσάν μοι ἀγορασθεῖσαν
[ὑπʼ ἐμοῦ καὶ ἐν]τ̣α̣χθεῖσαν ἐπʼ ὀνόματος τῆς ἡμε̣τέρας θυγατρὸς̣ Α̣ὐρηλίας Ἀλεξάνδρας οὔσης μου ὑπ̣[ὸ] τῇ χειρὶ κατὰ τοὺς Ῥωμαίων
5[νόμους πρότερον Α(?)]ὐρηλίου Παπνούθιος οὐετρανοῦ τ̣ῶ̣ν ἐντίμως ἀπολελυμένων πρὸ δὲ τῆς στρατιᾶς̣ χρημ(ατίζοντος) οὕτως Παπνοῦθις
[ -ca.?- Π]ενγωοῦτος μη(τρὸς) Τ̣αι̣ώνιος ἀ̣πὸ κώμης Ταλεεὶ τοῦ Ἀπολλωνοπολείτου κάτω νομοῦ τῆς Θηβαίδος
[κατὰ -ca.?- ἀ]σφάλειαν γενομέην ἐπὶ̣ τῆ[ς] ἐ̣ν̣εστώσης ὑπατίας(*) μηνὶ Φαρμοῦθι κγ καὶ α̣ὐ̣τ̣οῦ π̣ρ̣ότερ̣ον Α̣ὐ̣ρηλίας̣   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣  ̣ μ̣η(τρὸς) Εἰρήνης ἀπὸ τῆ̣ς αὐτῆς πόλεως χωρὶς κυρίου χρημ(ατιζούσης) τέκνων δικαίῳ   ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣τ̣ος κ̣α̣ὶ̣   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Αὐρηλί]ο̣υ̣ Διονυσίου Παρθερμουθίου ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως ἐν τ̣ῇ̣ [αὐ]τ̣ῇ̣ π̣ό̣λει ἐπʼ ἀμφόδο̣υ̣ Βορρᾶ Κρηπῖδος οἰκείαν(*)
10[ -ca.?- κε]νὴν ὑφʼ ἣν κατάγιον(*) σὺν χρηστηρίοις πᾶσι, ἧς γείτο̣νες νότου δημοσία ῥύμη βορρᾶ κέ̣λλα ὑπὸ τοὺς
[ -ca.?- ἀ]π̣ηλιώτου Διοσκόρου ἐλαιοπώλου λιβὸς δημοσία ῥύμη μεθʼ ἣν τὸ Σεβαστῖον, ἀναδέδωκ̣[α δ]έ σοι πρὸς
[τὴν σὴν ἀσφάλε]ιαν καὶ τὰς εἴς με προκτητικὰς ἀσφαλειους(*), τιμ[ῆς] τ̣ῆς συμπεφωνημένης πρὸς ἀλλή̣λ̣ους τῆς αὐτῆς
[οἰκίας καὶ καταγε]ίου καὶ χρηστηρίων πάντων ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσμ̣[ατ]ο̣ς̣ ταλάντων δεκατεσσάρων καὶ δραχμ̣ῶν τετρα-
[κισχιλίων, (γίνονται)] (τάλαντα) ιδ (δραχμαὶ) Δ, ἅπερ αὐτόθι ἀπέσχον παρὰ σοῦ ἐκ πλήρους διὰ χε̣[ιρ]ός, περὶ ἧς ἀριθμήσεως ἐπερωτηθεὶς ὑ̣π̣ὸ σοῦ
15[ὡμολόγησ]α̣. διὸ ἀπὸ τοῦ νῦν κρατεῖν σε καὶ κυριεύειν σὺν ἐγγόνοις κ̣α̣ὶ̣ τοῖς παρὰ σοῦ μεταλημψομένοις, ἔ̣τ̣ι̣ [ἐ]ξ̣ουσίαν δὲ
[ἔχειν(?) χρῆσθαι] καὶ οἰκονομῖν(*) περὶ αὐτῆς ὡς ἐὰν αἱρῇ ἀνεμποδίστως, ἥ̣νπερ καὶ ἐπάναγκες παρέξομ̣[α]ί σοι β̣έ̣βαιον διὰ
[παντὸς ἀπὸ] π̣άντων πάσῃ βεβαιώσι(*) καὶ καθαρὰν ἀπό τε ὀφιλῆς(*) καὶ κατ̣ο̣χ̣ῆς πάσης δημοσίας τε καὶ ἰδιωτικῆς κα[ὶ] π̣ολιτικῆς
[καὶ(?) βουλευτικῆ]ς̣ καὶ ἀπὸ παντὸς οὑτινοσοῦν ἄλλου, πάντα δὲ τὸν καθʼ ὁνδηποτο̣ῦν τρόπον ἐπελευσόμενον ἢ ἐμποιη̣σόμενον ταυ-
[της ὅλης ἢ] μ̣έρους αὐτῆς ἐπάναγκες ἀποστήσιν(*) με παραχρῆμα ταῖς ἐ̣μαυτοῦ δαπάναις, καθάπερ ἐκ δίκης. κυρία ἡ πρᾶσις
20[ -ca.?- γραφ]εῖσα ἥνπερ ὁπηνίκα ἐὰν αἱρῇ ἀ̣νύσις̣(*) διὰ δημοσίου οὐ π̣ρο̣σδεόμενος ἑτέρας μου εὐδοκήσε̣ως διὰ τὸ ἐν-
[τεῦθεν εὐδοκ]ε̣ῖν με τῇ ἐσομένῃ δημοσιώσει, περὶ δὲ τοῦ ταῦτα ὀρθῶς κ̣α̣[λ]ῶ̣ς πεπρᾶχθαι ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα.
[ὑπατείας τῆς α]ὐ̣τῆς Φαρμοῦθι κδ.
(hand 2) [Αὐρήλιος Σαρ(?)]α̣πίων πέπρακα τὴν προκειμένην οἰκίαν καινὴν(*) καὶ κ̣ατάγειον σὺν χρηστηρίοις̣ πᾶσι καὶ
[ἀπέσχον τὰ τ]ῆς τιμῆς ἀργυρίου τάλαντα δεκατέσσαρα καὶ δραχμὰς τ̣ετρακισχειλίας(*) καὶ βεβαιώσω
25[καὶ εὐδοκῶ] τ̣ῇ δημοσιώσι(*), πάντα δὲ ὡς πρόκειται καὶ ἐπερωτηθ̣[εὶς] ὡμολόγησα.
(hand 3) διʼ ἐμοῦ Χαιρήμονος

Apparatus


^ 7. l. ὑπατείας
^ 9. l. οἰκίαν
^ 10. l. κατάγειον
^ 12. l. ἀσφαλείας
^ 15. ἐγ’γόνοις papyrus
^ 16. l. οἰκονομεῖν
^ 17. l. βεβαιώσει
^ 17. l. ὀφειλῆς
^ 19. l. ἀποστήσειν
^ 20. l. ἀνοίσεις
^ 23. l. κενὴν
^ 24. l. τετρακισχιλίας
^ 25. l. δημοσιώσει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

"In the consulship of our masters Licinius Augustus for the fifth time and Crispus the most noble Caesar for the first time.;Aurelius [ ]apion, son of Heras and Alexandra, from the illustrious and most illustrious city of the Oxyrhynchites, to Aurelius [ ]ion, son of Didymos and Thaesis, from the same city, greeting. I acknowledge that I have sold to you from the present time for ever the . . . empty house, beneath which is a cellar, with all its appurtenances, belonging to me in the same city of the North Quay quarter, bought by me and registered (?) in the name of my daughter Aurelia Alexandra who is under my power according to Roman law, formerly the property of Aurelius Papnouthis, an honourably discharged veteran, before his military service known as Papnouthis, son of . . . and Taionis, grandson of Pengoous (?), from the village of Taleei in the lower Apollonopolite nome of the Thebaid, in accordance with a . . . agreement drawn up on the 23rd of the month Pharmouthi of the present consulship, and before him (?) the property of Aurelia . . . daughter of . . . and Irene, from the same city, acting without a guardian by the ius liberorum (?), acting jointly with her husband Aurelius Dionysios, son of Patermouthios, from the same city: of which the boundaries are, on the south a public street, on the north a storeroom used by . . ., on the east property of Dioskoros, oil-merchant, on the west a public street beyond which is the Augusteum: and I have also surrendered to you for your security the agreements made over to me relating to previous ownership. (I have sold this property to you) at the price mutually agreed upon for the same house and cellar and all appurtenances, namely fourteen talents and four thousand drachmas of silver of the Imperial coinage, tot. 14 tal. 4,000 dr., which I have received from you forthwith in full from hand to hand, and in response to your question concerning this payment I have made acknowledgement. Wherefore from now on you shall own and possess the property with your descendants and successors, and shall further have power to use and manage it as you choose without hindrance: and I will of necessity deliver it to you guaranteed perpetually against all claims with every guarantee, and free from every debt and lien public and private and municipal and senatorial (?) and all other liabilities whatsoever. And every one who in any manner whatsoever proceeds against or claims this property, whether the whole or a part of it, I am of necessity to repel forthwith at my own expense, as if in consequence of a legal decision. This sale, written in . . . copies, is valid, and you shall whenever you choose have it registered without requiring any further approval from me, because I now approve the eventual registration, and in answer to the question whether this is rightly and fairly done I have made acknowledgement. In the same consulship, Pharmouthi 24.;(2nd hd.) I, Aurelius [ ]apion, have sold the aforesaid empty house and cellar with all appurtenances, and I have received the fourteen talents and four thousand drachmas of silver of the price, and I will guarantee the sale and I approve the registration; and in all respects as aforesaid in answer to the formal question I have acknowledgement. (3rd hd.) By me, Chaeremon."