DCLP

sign in

psi.16.1649 = HGV PSI 16 1649 = Trismegistos 316287DDbDP transcription: psi.16.1649 [xml]

Παῦλος Σιλβανοῦ
εἰς πολλοὺς αἰῶνας
σ̣ε̣(*) λ̣α̣β̣ῖ̣ν̣(*) ἀ̣γ̣α̣θὰ μ̣ε̣[τ]ὰ̣
τῶν σῶν γενητήρων̣(*).
5τὰ ἔθ̣η̣ τῆς διατρι̣β̣ῆ̣ς̣
φύλαξον.

Apparatus


^ 3. corr. ex ε̣
^ 3. l. λ̣α̣β̣εῖ̣ν̣
^ 4. l. γεννητήρων̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.