DCLP

sign in

p.worp.20 = HGV P.Worp 20 = Trismegistos 20821 = berkeley.apis.442DDbDP transcription: p.worp.20 [xml]

[διὰ τῆς (name and phyle)] [- ca.24 - το]ῦ̣ καὶ Ἀφροδι̣σι ἐν̣ [Ἀντινόου πό]λι(*) χρηματισ-
[τικῆς τραπέζης. (ἔτους) ιη Αὐτοκράτορος Κ]α̣ίσαρο̣[ς T]ί̣τ̣ο̣υ̣ Aἰ̣λείου(*) Ἁδρι̣α̣[νοῦ Ἀντων]ε̣ίνου Σεβαστοῦ
[Εὐσεβοῦς μηνὸς (month) (day). Σά]ψις ἀπελευθέρα Σερᾶτος τ[οῦ Ἑρμαίο]υ Ἑρμοπολεῖ-
[τις ἀναγραφομένη ἐπ’ ἀμφόδου πόλε]ως λιβὸς με̣τὰ κυρίο̣[υ] τ̣ο̣[ῦ ἀνδρός -ca.?- ο]υ̣ υἱοῦ Ἑρμ[  ̣  ̣]
5[- ca.28 -]  ̣  ̣ Διδε̣ῖ̣τ̣ι̣ Ἡρακλείδου̣ [- ca.9 -]αντινοι̣δ  ̣[  ̣]
[- ca.24 - μετὰ] κυρίου Μάρκου Ἰουλίου Ἀνθ[εστίου Ἀθην]α̣ι̣έω̣ς̣ τοῦ κ̣αὶ̣
[Μαραθωνίου - ca.17 - τ]ῆ̣ς Σάψις τὰς ὀφ̣ειλωμ̣έ̣ν̣[ας](*) [- ca.6 -]  ̣ οἰκ̣η̣σε̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.26 - ἀπὸ μ]η̣νὸς Φαμεν̣ὼ̣θ̣   ̣  ̣α  ̣[- ca.5 -] Φαμ̣εν̣ὼ̣θ̣ τ̣ο̣ῦ̣
[εἰσιόντος ιθ (ἔτους) Ἀντωνείνου Καίσα]ρος τοῦ κυρίου ἐ̣μίσθωσιν(*) αὐτῇ̣ ἐ̣ν Ἀντ̣ι̣νόου πόλι(*)
10[τῷ γάμμα γράμματι πλινθείῳ -ca.?- τ]ῆ̣ς̣ οἰκίας σὺν̣ τ̣ο̣ῖς ταύτης ἐργαστηρίο̣ι̣ς̣, vac. ?
[ἐνοικίου κατ’ ἔτος ἀργυρίου δ]ρ̣αχμὰς τριακόσια̣ς̣ ἑξήκοντα, γείν(ονται)(*) ἀργ̣υ(ρίου) (δραχμαὶ) τξ, καὶ ο̣ὐ-
[δὲν ἐγκαλεῖν οὐδὲν ἐγκαλεσεῖν   ̣  ̣  ̣]  ̣ ἐν̣οικίου τῶν ἀνὰ χεῖρα χρόνων μέχρι τοῦ προ-
[κειμ(ένου) μηνὸς Φαμενὼθ οὐδὲ περὶ του]τ̣ῶν̣ οὐτὲ(*) πε̣ρ[ὶ] ἄ̣λλου οὐδενὸς ἁπ̣λῶ̣ς̣ ἐνγράπτου(*) οὐδὲ̣
[ἀγράφου μέχρι τῆς ἐνεστώσης] ἡ̣μ̣έ̣ρ̣α̣ς τ̣ρόπω̣ι [ο]ὐ̣δε̣νί, ἀλλὰ καὶ̣ φυλ̣άξειν αὐτ̣ῇ τὴν αὐτὴν̣
15[οἰκίαν - ca.20 -] μηνὸς Φαρ̣μ̣ο̣ῦ̣θ̣ι τ̣οῦ ἐνεστῶτος ιη (ἔτους(?)) ἐνοικίου τοῦ παν-
[τὸς ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) - ca.11 - - ca.11 - τὴν οἴ]κ̣η̣σιν̣ α̣ὐ̣τὴ̣ν̣ [σὺν τῶν] αὐτῆς χρησ̣τη̣[ρ]ίων πάντων καθὼ̣ς̣
[πρόκειται. - ca.15 - ἑ]κατόν, ὧν κ̣α[ὶ τὴ]ν̣ ἀπόδοσιν αὐτῇ π̣οιησάτω̣ ἐ̣πὶ τέλ̣ει
[τοῦ χρόνου - ca.16 -] τῆς̣ μ̣[ισθ]ώ̣σ̣ε̣ω̣ς̣ π̣αρ[α]δ̣ώ̣σι(*) ἡ Σ̣ά̣ψις τὰ μεμ̣ι̣σ̣θωμένα ὡς
[πρόκειται (?) σὺν ταῖς ἐφεστώσ]αις θ̣ύ̣ραις καὶ κλισί(*), οὐ̣κ οὔση̣ς αὐτῇ ἐξ̣ο̣υ̣σ̣ί̣α̣ς ἐντ̣ὸ̣[ς] τ̣οῦ χρόνο̣[υ]
20[- ca.22 - μισ]θ̣ώσ̣εως̣ ὁμοίως δὲ̣ τ̣ῇ̣δε̣ τ̣ῇ Σ̣ά̣ψ̣ι̣[ς] - ca.12 - τὴν μίσ[θω-]
[σιν -ca.?- ] vac. ?
(hand 2) [- ca.24 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.2 -]  ̣  ̣ Ἑ̣ρμοπ̣ολί[τ]ου ἀ̣ναγραφ̣[ο]μέ̣[νου ἐ]π̣’ ἀ̣μφόδου
[πόλεως λιβὸς (?) - ca.13 -]υ̣ τοῦ Σερ[ᾶ]τος υ̣ἱο̣ῦ̣ Ἑρ̣[μ]αί̣ου ἀπὸ τῆς αὐ[τῆς] π̣όλλ̣εω̣ς̣(*)
[- ca.24 -]  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[.- ca.2 -]ε̣μο̣  ̣τ̣αις̣   ̣ο̣  ̣[- ca.3 -]  ̣  ̣  ̣  ̣α̣λ̣λ̣  ̣  ̣  ̣
25[- ca.13 - ἐμίσθωσεν αὐ]τ̣ῇ̣ ἐ̣ν̣ Ἀντινόου πό̣[λι](*) [ἐν τ]ῷ̣ γ̣άμμα γράμματι π̣λ̣[ι]ν̣θ̣[είῳ -ca.?- ]
[- ca.20 - τὴν ο]ἰκ̣ία̣ν̣ σο̣ὶ̣ν(*) τοῖς α̣ὐτ̣ὴς̣ [χρ]ηστηρίοις καὶ [ἐ]ρ̣γαστη̣[ρίοις]
[- ca.22 - μη]ν̣ὸ̣ς Φαρμοῦθ̣ι το̣ῦ̣ ἐνεσ̣[τῶ]τος ιη (ἔτους) ἐνοι[κ]ί̣ου κατ’ ἔ̣[τος]
[- ca.25 -]  ̣ ἑ̣κατόν, ὧ̣ν καὶ τὴν ἀπόδοσιν π̣οιη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.27 -]  ̣  ̣τε̣  ̣  ̣τα̣ι̣ (ἔτους(?) [ι]η̣ Ἀὐτ̣ο̣κρά̣τορο̣ς̣ Καίσα̣ρ̣ο̣ς̣ vestig
30[- ca.38 -]  ̣τ̣ vac. ?(*)

Apparatus


^ 1. l. [πό]λει
^ 2. l. Αἰλίου
^ 7. l. ὀφειλομέ[νας]
^ 9. l. ἐμίσθωσεν
^ 9. l. πόλει
^ 11. l. γίν(ονται)
^ 13. l. οὐδὲ
^ 13. l. ἐγγράπτου
^ 18. l. παρ[α]δώσει
^ 19. l. κλεισί
^ 23. l. πόλεως
^ 25. l. πό[λει]
^ 26. l. σὺν
^ 30. or Traces

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

HGV 20821 Translation (Englisch) [xml]


[Through the notarial bank of N.N. son of N.N. of the phyle …] and the deme Aphrodisieus (?) in Antinoopolis, [in the 18th year of Imperator] Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus [Pius, month, day]. Sapsis, freed woman of Seras, [son of Hermaius], from Hermopolis, [registered in the] West-end [quarter of the city] with as her guardian [her husband N.N.], son of Herm…
… to Dideis, daughter of Herakleides … with as her guardian Marcus Iulius Anthestius, [from the Athenian phyle] and the [Marathonian deme ... (that Dideis has received?) from] Sapsis the owed [… of the] house … from the month Phamenoth [day x until the month (?)] Phamenoth of [the coming 19th year of Antoninus Caesar] our lord, she (Dideis) leased out to her in Antinoopolis
[in quarter Gamma, block x] the house and its workshops, [at an annual rent] of three hundred and sixty [silver] drachmas, total 360 silver drachmas, and [that she (Dideis) does nor will not take proceedings against her concerning (?) the] rent of the current period (of the lease) until the [above mentioned month Phamenoth neither about these matters] nor about any other matter whatsoever, written or [unwritten until the present] day, in any manner, but will also guard for her the same
[house …] the month Pharmouthi of the present 18th year, the total rent of [360 (?) silver drachmas … the] house itself [together with] all its appurtenances as [stated above] …, 100 dr., which she (Sapsis) must pay to her (Dideis) at the end [of the term …] of the lease, Sapsis will hand over the leased objects as [stated above], with the doors [intact] and the keys, while it is not allowed to her within the term
[ … ] the lease equally … to Sapsis … the lease …
break (2nd hand) … from Hermopolis, registered in the [West-end (?)] quarter [of the city] … of Seras, son of Hermaius, from the same city …
[… she leased out] to her in Antinoopolis, in quarter Gamma, block x … the house with its appurtenances and workshops … the month Pharmouthi of the present 18th year, the annual rent … 100 dr., which she must pay … 18th year of Imperator Caesar [Titus Aelius
Hadrianus Antoninus Augustus Pius month, day (?)].