DCLP

sign in

p.vind.sijp.3 = HGV P.Vindob. Sijp. 3 = Trismegistos 17166DDbDP transcription: p.vind.sijp.3 [xml]

AD325 Hermopolite

r
Γαυί(*)(*) Βησοδώρῳ τ̣ῷ̣ κ[αὶ] Ἀ̣ρ̣μενίῳ
γ̣υμν̣α[σι]άρχῳ βουλ̣ευτ[ῇ ἐ]ν̣άρχ̣ῳ στρατηγῷ
Ἑρμοῦ̣ πόλεως(*) τ̣ῆς λαμπρο[τάτ]ης(*)
παρὰ Αὐρη̣λί̣ου̣ Μακαρίου̣ Ἁ̣ρ̣σ̣ι̣ε̣φ̣ ὑπογράφο(ν)-
5τος(*) ἀναγ̣ραφομένου ἐ̣π̣ʼ [ἀ]μ̣φ̣όδου Φρου-
ρίου(*) λ̣ιβός. vac. ? ὁμολογῶ [ὀμ]ν̣ὺς τὸν θεῖον̣
καὶ σεβάσμιον ὅρκον τῶ̣[ν πά]ντα νικών-
των δεσ̣ποτῶν ἡμῶν̣ [Αὐτο]κρατόρων(*)
τε καὶ Καισάρων ἐγγε̣γυ̣ῆ̣σθαι Αὐρή-
10λιον Σύ̣ρον Μαρίνου ἐκτ̣ε̣λοῦ̣ντα
τ̣ὴ̣ν ἐγχ̣ειρισθεῖσαν τῷ̣ υ̣ἱ(*)ῷ αὐ̣[τ]οῦ δη-
μοτικὴν λειτουργί̣[αν ἀμέμπ]τ̣ως ἐπὶ τοῦ (αὐτοῦ)
\ἀμφ/(όδου)(*) ἐμ(*) μηδενὶ λειποτακτοῦν̣τ̣α(*). ἐὰν
δὲ λειποτ̣ακτήσῃ(*), ἐγὼ αὐτὸς τὸν ὑπὲρ αὐ-
15τοῦ λόγον ὑ(*)πομενῶ ἢ ἔν̣οχος εἴην
τῷ θείῳ ὅρκῳ καὶ τ̣ῷ πε̣ρὶ τούτου
κι̣[ν]δ̣ύνῳ καὶ ἐπερωτηθ̣(εὶς) ὡμολόγ(ησα)(*).
ὑπατείας Παυλίνου καὶ̣ Ἰ(*)ουλιανοῦ
τῶν λα̣[μ]π̣ροτάτων Θὼθ κδ(*).
20(hand 2) ὁ π̣ροκ̣[ε]ί̣μεν̣ος Μακάρι̣ο̣ς̣ ἐ̣γ̣γ̣υ̣ῶμ̣αι
ὡ̣ς̣ πρό̣κειται(*)
v
Σύρος Μ̣α̣ρ̣ί̣ν̣ο̣υ̣ δ̣ι̣(ὰ) Μακαρίου Ἁρσι̣εφ Φ(ρουρίου) λι̣β̣ό̣[ς.]

Apparatus


^ r.1. BL 5.61 : [τ]ῷ̣ αὐτῷ prev. ed. : γαυϊω papyrus
^ r.3. corr. ex πολιως
^ r.3. BL 5.61 : λ̣α̣μ̣π̣ρο̣[τάτη]ς prev. ed.
^ r.4-5. BL 5.51 : ὑπογράφον|τ̣ο̣ς̣ prev. ed.
^ r.5-6. BL 6.51 : Φρού|ρ̣ι̣ο̣ν̣ (l. Φρου|ρίου) prev. ed.
^ r.8. l. Αὐτοκράτορος
^ r.9. ἐγ’γε̣γυ̣η̣σθαι papyrus
^ r.11. ἐγ’χ̣ειρισθεῖσαν papyrus
^ r.11. υ̣ϊω papyrus
^ r.12-13. BL 5.61 : τοὺς | \ἀμφ/(οδάρχας) prev. ed.
^ r.13. l. ἐν
^ r.13. l. λιποτακτοῦντα
^ r.14. l. λιποτ̣ακτήσῃ
^ r.15. ϋπομενω papyrus
^ r.17. BL.61 : ἐπερωτηθ̣(εὶ)ς ὡμολόγ\η̣σ̣α̣/ prev. ed.
^ r.18. ϊουλιανου papyrus
^ r.19. BL 5.61 : α (ἔτους) κ̣ prev. ed.
^ r.21. corr. ex προκο̣ιται

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.