DCLP

sign in

p.vind.sal.8 = HGV P.Vindob. Sal. 8 = Trismegistos 17291DDbDP transcription: p.vind.sal.8 [xml]

AD325? Hermopolite

r
Traces
Traces ἐ̣κ̣ κ̣ώμη̣ς̣ Σ̣ε̣ν̣ι̣ν̣[η]β̣εως
[χ(αίρειν). ὁμολογῶ ἐξ]ι̣λη̣φέ̣[ναι](*) [π]ρ̣ὸς μ̣ίσ̣[θωσιν] ἐ̣π̣ὶ̣ μόνον̣ τ̣[ὸ ἐνε]στ̣ὸς ἔτος γε̣νή-
[ματος τῆς   ̣ ἰ]ν̣δικ(τίονος) χα̣[ιρ]ι̣κὴν̣(*) ἀμπελ[ουρ]γ̣ικὴν ἐργα̣[σ]ί̣[α]ν̣ τοῦ ὑ(*)πάρχοντ̣ό̣ς̣ σοι
5[ἀμπελικοῦ] χ̣ωρίου, ὃ ἔ̣χ̣ι̣ς(*) περὶ Ταρο̣[ῦθι]ν, ὅσου ἐστὶν̣ ἀρουρηδο̣ῦ, σὺν τοῖς
[ἐνοῦσι ἐν αὐτ]ῷ̣ φυτοῖς πᾶσ̣ι καὶ φοίνιξι̣ [κα]ὶ̣ φ̣ρ̣ε̣α̣τ̣ί̣ῳ̣ ἐξ ὀπτῆς πλί̣νθου
[καὶ μηχα]ν̣ι̣κ̣ῷ ξ̣υ̣λ̣ικῷ ὀργάνῳ, λαμβάνοντος παρὰ σοῦ ὑ(*)πὲρ μισθο̣ῦ̣
[ἀργυρίου Σεβα]στῶν νομίσματος τάλαν̣τ̣α δέ̣κ̣α̣ καὶ πυροῦ ἀρτάβας δέκα πέντε
[καὶ τὸ τρίτο]ν̣ μέρος τῆς ἐκ̣βησομένης [ο]ἰ̣νικῆς ῥύσεως καὶ τρίτον
10[μέρος τῶν] ἐνόντ̣ω̣ν ἐν α̣ὐ̣τῷ φυτῶν [π]ά̣ντων καὶ φο̣ινίκων, τὸ συνεστηκὸς
[τρίτον μέρο]ς̣ τῆς̣ οἰνικῆ̣ς̣ ῥύσεως ἀπο̣[λ]ήμψομαι(*) παρὰ σοῦ τῷ Μεσ̣ορὴ μην̣ί̣,
[π]αραλα̣[βὼν μ]έτρῳ κοινῷ, ἐμοῦ παρέχ̣ο̣ντο̣ς τὰ αὐτάρκη̣ [κο]ῦ̣φ̣α, τὴν δὲ
π̣ᾶσαν χαιρ̣[ικὴ]ν(*) ἀμπελουργικὴν ἐργασ̣ία̣ν̣ [ἀ]μέμπτως ἐκτε̣λ̣έ̣σω̣, χρώμενος
τ̣ῇ τῆς ἀμ̣[πέ]λ̣ου δικαίᾳ τομῇ καὶ τῇ τ̣ῶ̣[ν] ἐνόντων φυτῶν πάντ̣ω̣ν καὶ φοι-
15νίκων δικ̣[αίᾳ] καθάρσει, σοῦ, τοῦ γεούχου, π̣οτίζοντος τοῖς συνή̣θεσι πο̣τ̣ι̣σ̣μοῖς
ἐξ ἰ(*)δίων σ[ο]υ βοι(*)κῶν κτημῶν σὺν τρο̣φαῖς αὐτ̣ῶν κα̣ὶ κυκλευτῇ καὶ βουκολῷ,
μ̣ι̣σθοῦμαι δ̣ὲ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἐνιαύσιον χρόνον τὸ ὑ(*)πάρ̣χον σοι πω̣μ̣ά̣ρ̣ιον
ἐ̣κ̣ νότου τοῦ αὐτοῦ χωρίου, φόρου τοῦ̣ πρ̣[ὸς] ἀ̣λλήλ̣ους συμπεφωνημέ̣ν̣ου
(*)π̣ὲ̣ρ̣ τ̣ῶν ἐ̣ν̣όντων ἐν αὐτῷ φυτῶν̣ πάντων καὶ φοινίκων ἀ̣ργυρίου
20Σεβαστῶν ν̣ομίσ̣ματος ταλάντων εἴκο[σι] ἑνὸς , γ[ί(νονται)] ἀργ(υρίου) (τάλαντα) κα, ἀφʼ ὧν ἐκκρού-
ι(*)ς(*) μοι ὑ(*)πὲρ μ̣ισ̣θ̣οῦ τῆς χ̣αιρικῆς(*) ἐργασ̣ί̣[ας] τ̣ο̣ῦ̣ ἀ̣[μπ]ε̣λικοῦ χωρίου τάλαντα
δέκα , τὰ δὲ̣ [λ]ο̣[ι]π̣ὰ̣ τ̣[ά]λαντα ἕνδεκα ἀ̣π̣[οδώσω] σοι ἐπὶ πρ̣ο̣θ̣ε̣σ̣μ̣ίας
ἀ̣πὸ μηνὸς Πα̣ῦ̣ν̣[ι] τ̣ο̣[ῦ ἐ]νεστῶτος ἔτους τ̣[ῆ]ς̣ [σὺν θεῷ] ἐσομένης μ̣ε̣τ̣ὰ̣ ταύτην
ὑ̣(*)πατείας ἤτ̣[οι   ̣  ̣ ἰνδικ(τίονος)] ἀ̣νυ(*)περθέτω̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣ως παρέξω̣ δέ σο̣ι
25ἐν τῷ καιρῷ [τῆς τρύγης] δελφάκιον ἓν̣ καὶ τὴ[ν ὑπ]η̣ρ̣εσίαν τῶν σταφ̣υλο-
πατητῶν ἐ̣π̣άναγκ̣ε̣ς̣ τ̣ῇ̣ ιη̣ μόν̣ον̣ ἐ̣ν ἄρτοις κ[αὶ   ̣  ̣]  ̣εο̣υσι καὶ ἄ̣λλο̣ι̣ς
κ̣αὶ ἐπὶ τέλει̣ τ̣οῦ ἐνιαυσίου̣ χ̣ρ̣[ό]ν̣ου παρ̣α̣[δώ]σ̣ω σοι τὸ̣ π̣[ροκ(είμενόν)] σου ἀμπ̣ε̣λ̣ι̣κ̣ὸ̣ν̣ χ̣ω̣ρ̣ί̣ον
κ̣αὶ̣ πω̣μ̣ά̣ρ̣ιον καθαρ̣ὸν̣ ἀ̣π̣ὸ β̣οτά̣[νης] κ̣αὶ δίσης(*) π̣[άση]ς̣ καὶ τὴν ἄμπ̣ε̣λ̣ο̣ν
ζ̣ωοφ̣[υτο]ῦ̣σαν καὶ εὐθ̣α̣λ̣ο[ῦ]σ̣α̣ν̣ καὶ τ̣ὰ ἐνόντ̣α φυτ̣ὰ πάντα πεφυτ[ε]υ-
30[μ]έ̣ν̣α̣ εἰ[ς] τ̣ὸ εἶναι ἐ̣ν̣ τῇ κ̣ρ̣α̣τ̣ί̣σ̣τῃ ἐπ̣ιμ̣ελείᾳ, ἐμο̣ῦ ποιο̣ῦ̣ντος̣ τὴν κα̣λ̣α-
μ̣ουρ̣γίαν̣ καὶ τὰ̣ τείχη σ̣υν̣ε̣σ̣τη̣κότα, τῶν δημοσίω̣ν καὶ ἀννωνῶ̣ν κ̣αὶ
ἐ̣π̣ι̣β̣ο̣λῶν π̣α̣[ν]τ̣οίων ὄντ̣ω̣ν πρὸς σέ, τὸν γεοῦχον. ἡ̣ μ̣ίσθω̣σις̣ κυρί̣α κ̣αὶ
ἐ̣π̣ερ̣(ωτηθεὶς) ὡμολ(όγησα). ὑπατείας τῆ̣ς̣ προκ(ειμένης), Τ̣ῦβι ϛ. Αὐρ(ήλιος) Σιλβανὸς Πε̣κύσ̣ι̣ος
ἐξίλη̣φ̣α(*) π̣ρὸς μίσθωσιν ὡς̣ πρόκ(ειται). Αὐρ̣(ήλιος) Φ̣οι̣β̣άμμων Σ̣ιλβαν̣οῦ ἔγ[ρ(αψα)] ὑ(πὲρ) (αὐτοῦ) γρ(άμματα) μὴ̣ εἰ̣δ(ότος).
v
35[μίσθωσις Αὐρ(ηλίου) Σιλβανοῦ ἀμ]πελουργοῦ vac. ? χωρίου π̣ερὶ Ταρο̣[ῦθ]ι̣ν.

Apparatus


^ r.3. l. [ἐξ]ειληφέ[ναι]
^ r.4. l. χειρικὴν
^ r.4. ϋπαρχοντ̣ο̣σ̣ papyrus
^ r.5. l. ἔχεις
^ r.7. ϋπερ papyrus
^ r.11. l. ἀπολήψομαι
^ r.13. l. χειρικὴν
^ r.16. ϊδιων papyrus
^ r.16. βοϊκων papyrus
^ r.17. ϋπαρ̣χον papyrus
^ r.19. ϋπ̣ε̣ρ̣ papyrus
^ r.20-21. l. ἐκκρού|εις : εκκρου|ϊσ papyrus
^ r.21. ϋπερ papyrus
^ r.21. l. χειρικῆς
^ r.24. ϋπατειασ papyrus
^ r.24. ἀ̣νϋπερθετω̣σ̣ papyrus
^ r.28. l. δείσης
^ r.34. l. ἐξείληφα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.