DCLP

sign in

p.vet.aelii.9 = HGV P.Vet. Aelii 9 = Trismegistos 131740DDbDP transcription: p.vet.aelii.9 [xml]

r
Λουκίῳ Τιτιν̣[ίῳ Κλω]δια̣[ν]ῷ̣ [ἐπάρχῳ Αἰγύπτου]
π̣α̣ρ̣ὰ Αἰλίου Σ̣υρ̣[ίωνο]ς̣ οὐετρ̣α̣ν̣ο̣[ῦ τῶν ἐντίμως ἀπολελυμέ-]
ν̣ω̣ν ἀπὸ ὀπτ̣ι̣[ώνω]ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.12 - γεουχοῦν-]
τος ἐν κώμῃ Ἀ[γκυρ]ών̣[ω]ν̣ τοῦ   ̣[- ca.9 - Ἡρακλεοπολί-]
5τ̣[ο]υ̣ νομοῦ. περ̣ὶ [- ca.3 -]ει  ̣  ̣θ̣αυορ  ̣[- ca.20 -]
πρά̣ξ̣εω̣ς μᾶλλον̣ [- ca.3 - ἐρ]γο̣λα̣β̣ίας ὑπ̣[ὸ - ca.19 -]
Σαρ̣α̣π̣ά̣μμ̣ω̣νο̣[ς] δεκαπρ̣ώ̣του̣ τ  ̣[- ca.20 -]
ἐπιδέδωκα βιβ̣[λί]δια τῷ̣ λ̣α[μπροτάτῳ ἡγεμόνι Αὐρηλίῳ ]
Ἀππίῳ Σαβείν̣[ῳ] καὶ τὸ τελευ[ταῖον - ca.18 -]
10ἔτους̣ [  ̣] Φ̣α̣με̣ν̣ὼθ [- ca.28 -]
ποιή[σ]ε̣τα[ι] ὁ̣ στρατηγὸς̣ [- ca.25 -]-
των, εἴ γε ἀ̣πό̣δ̣ειξι[  ̣] απ[  ̣]δ̣[- ca.22 -]-
ης̣ λέγεις πε  ̣ον θ  ̣  ̣εχ  ̣[- ca.22 -]
[- ca.3 -]  ̣μιας ἀκολουθία̣ς̣   ̣  ̣[- ca.22 -]
15τ̣ῇ ὑ̣πογρ̣α̣φ̣ῇ ἐμ̣αρτ̣υ̣ρ̣ά̣μ[- ca.22 -]-
ις κ̣αὶ ὑπ̣έγ̣ραψά̣ς̣ μ̣[οι ο]ὕ̣τ̣ω̣[ς - ca.21 -]
  ̣  ̣  ̣φης ὑπογ̣ρ̣α̣φῆ[ς - ca.3 -]- ca.3 - [- ca.18 - τῇ τύ-]
χ̣ῃ̣ σου συνη̣ργή[- ca.29 -]
δεκάπρωτο̣ς̣ νυ[- ca.29 -]
20[  ̣]  ̣εια κ̣α̣ὶ̣ ἕτοιμ̣ος   ̣[- ca.29 -]
Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment A
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22χι̣  ̣  ̣ωδ̣ι̣  ̣  ̣  ̣[- ca.32 -]
τ[ὸ] γῆ̣ρας κ̣[- ca.34 -]
του πρὶν [- ca.35 -]
25το̣ν τύψας̣ [- ca.34 -]
ἐντ̣υγχαν[- ca.34 -]
ἐκ τῆς τοῦ [- ca.34 -]
ἐν τ̣ῇ κώμῃ [- ca.34 -]
  ̣[- ca.2 -]  ̣  ̣λ̣ου̣[- ca.33 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment B
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α  ̣α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣υν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μου μηδ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀ]πουσίας(*) οι[ -ca.?- ]
35[ -ca.?- ὕ]βριν μοι παρε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣χρωμενο  ̣(?)(*) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment C
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38[ -ca.?- ]  ̣ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣δ[ -ca.?- ]
40[ -ca.?- ]εσ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σκα  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δεν  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣οτι  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣στων̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment D
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45[ -ca.?- ] Traces [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣εθ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι̣ν  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment E
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50[ -ca.?- ] μοι̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣δημ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εν̣τ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]- ca.3 - δ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment F
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54[ -ca.?- ]α̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
55[ -ca.?- ]ησ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment G
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58[ -ca.?- ] Traces [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κατὰ τὴν [ -ca.?- ]
60[ -ca.?- ]πον θαυ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment H
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61[ -ca.?- ]  ̣κτ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣μη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣γω[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment I
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64[ -ca.?- ] σοι [ -ca.?- ]
65[ -ca.?- ]  ̣αι[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment J
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66[ -ca.?- ]ειμ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment K
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67[ -ca.?- ]δ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
Traces
κατὰ Σαραπάμμω̣νος̣ Traces

Apparatus


^ r.B.34. or [ἀ]π᾿ ουσίας
^ r.B.36. or α̣χρωμενον̣(?)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.