DCLP

sign in

p.vet.aelii.13 = HGV P.Vet. Aelii 13 = Trismegistos 14679 = sb.22.15383DDbDP transcription: p.vet.aelii.13 [xml]

AD 225-33 Herakleopolites
[Reprinted from: stud.pal.22.70] SB 16 12837
[Reprinted from: sb.22.15383] SB 22 15383

r
Σε̣πτ̣ι̣μ̣ίῳ Ἑρμίᾳ τ̣[ῷ καὶ] Ἑ̣ρμ̣α̣ΐσκῳ [ἱ]ε̣ρ̣[ε]ῖ̣ [ἀρ]χιδ[ι]κα[σ]τ̣ῇ
καὶ πρὸς τῇ̣ [ἐ]π̣ι̣μ̣ελ̣είᾳ̣ τ̣ῶν χρηματι̣σ̣τ̣ῶ̣ν καὶ τῶ̣ν̣ ἄλλων
κρ̣ειτηρίων̣(*) vac. ?
παρὰ Αἰλίῳ(*) Συρίωνος οὐετρανοῦ τῶ̣ν ἐντίμως ἀπολυ-
5θέντων. τοῦ \πρ̣ο/ειμένῳ̣(*) μο̣ι μοναχοῦ δια̣γ̣ρ̣άφο̣υ̣{ν}(*) ἀ̣π̣[ο-]
χῆς ἀντίγραφον [ὑ]π̣[ό]κ̣ειτ̣α̣ι̣· vac. ?
Αὐρήλιος Σαραπόδω[ρ]ος γυμνασι̣αρχήσας βο̣[υ]λευτὴς Ἡ̣[ρακλ]εοπ̣(όλεως)
Αἰλίῳ Συρίῳ(*) οὐετ̣[ρ]α̣νῷ γεοχοῦντος(*) ἐν κώμῃ Ἀνκυρώνων(*)
διὰ Νικήτου̣ ἀπελε̣[υ]θέρου. ὁμ̣ολογῶ ἐκδεδόσθαι σε(*) τὴν
10ἀποχὴν καὶ ἀπεσχη̣κέναι π̣αρ̣[ὰ] σ̣οῦ ἃς ἐδάνισά(*) σοι τῷ Συρί⟦ο⟧\ω/νι
διὰ χιρογ̣ράφων(*) δ̣ύ̣ο̣ [(δραχμὰς)]   ̣  ̣ [καὶ μηδέν(?) σο]ι ἐνκ̣α̣λεῖν(*) καὶ μὴ ἐνκαλέσειν(*)
[μ]ηδὲ <περὶ> τούτω̣ν μηδὲ [ἐπελεύσεσθ]α̣[ι] π̣ερὶ̣ ἄλλο[υ   ̣(?)] -4-5- [  ̣(?) ἁ]πλ̣ῶ̣ς̣
[- ca.2 -]  ̣ νο[- ca.26 -]πε̣ν̣[- ca.12 -]
Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15[ -ca.?- ] τοῦ̣τ̣ο δ̣ὲ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐν δημοσ]ί̣ῳ γενέσθ̣αι δίδω̣[μι τῇ πόλει -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ ὑπὲρ ἑκατουτ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υ τοῦ(*) τέλους κα̣[ὶ] ἀ̣ξι̣[ῶ ἀναλαβόντας -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ῆς ἀποχῆς παρ̣᾿ ἐ[μοῦ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ] α̣ὐτὸ ἰδιό̣γ̣ραφον̣ τ̣[οῦ -ca.?- ]
[ -ca.?- συγκα]τ̣αχωρίσε̣(*) <αὐτὸ> τῷτε(*) τῷ ὑπ̣[ομνήματι -ca.?- ]
[ -ca.?- ] β[ιβ]λιοθήκην, τοῦτο̣(*) δ̣ὲ τ̣[ὸ ἴσον -ca.?- ]
[ -ca.?- ] π̣ρ̣[ὸ]ς̣ τ̣ὸ μένειν μοι τὰ ἀπ᾿ [αὐτοῦ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ὡς ἀπὸ δημ[οσίου χρηματισμοῦ -ca.?- ]
25Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
ἀντίγρ(αφον) ἀποχῆς.

Apparatus


^ r.3. l. κριτηρίων
^ r.4. l. Αἰλίου
^ r.5. l. \προ/ειμένου
^ r.5. corr. ex διαγραφων
^ r.8. l. Συρίωνι
^ r.8. l. γεουχοῦντι
^ r.8. l. Ἀγκυρώνων
^ r.9. l. σοι
^ r.10. l. ἐδάνεισά
^ r.11. l. χειρογράφων
^ r.11. l. ἐγκαλεῖν
^ r.11. l. ἐγκαλέσειν
^ r.18. or [ -ca.?- ]υτου
^ r.21. l. [συγκα]ταχωρίσαι
^ r.21. l. τῷδε
^ r.22. l. τούτου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.16.12837 [xml]

AD 225-33 Ankyron
[Reprinted in: .] SB 22,15383

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: stud.pal.22.70 [xml]

AD 187 Soknopaiou Nesos
[Reprinted in: sb.22.15383] SB 22,15383

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.