DCLP

sign in

p.vet.aelii.12 = HGV P.Vet. Aelii 12 = Trismegistos 131742DDbDP transcription: p.vet.aelii.12 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[- ca.13 -]
[ -ca.?- Συρί]ων̣ο̣ς̣ ὀπτίων̣[ος - ca.3 -]
[ -ca.?- ῥήτ]ω̣ρ̣ ε̣ἶ̣π̣εν· ἐν τού̣τ̣ῳ̣ [- ca.3 -]
[ -ca.?- ]κ̣ ἐ̣π̣ι̣δί̣δω̣μ̣ε̣[ν - ca.3 -]
5[ -ca.?- ]  ̣[- ca.5 -]  ̣  ̣  ̣θ  ̣[- ca.5 -]
[ -ca.?- ]μ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣] ὁ̣ Σ̣υ̣ρί̣ω̣ν̣   ̣  ̣[- ca.4 -]
[ -ca.?- πρ]αγμ̣ά̣τ̣ω̣ν κ̣α̣ὶ̣  ̣  ̣[- ca.6 -]
[ -ca.?- ]σ̣α̣ μέ̣ρ̣ους̣ ἀκο̣ύ̣σας εδ̣[- ca.3 -]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣]ε̣  ̣ειλ̣ε  ̣ε  ̣  ̣[- ca.5 -]
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αι  ̣εκ  ̣[- ca.2 -]
[ -ca.?- ]  ̣ο̣ς̣ βιβλειδε̣[ίο]υ(*) κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣κ̣ τ̣ῶν̣ ὑπο̣μ̣ν̣ημα̣-
[ -ca.?- ]  ̣δ̣άρχ̣ο̣υ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α[  ̣]  ̣  ̣η̣δη γεγυ̣μ̣ν̣ασι̣αρ-
[χηκ -ca.?- ]  ̣  ̣υ δύ̣ν̣ατ̣α̣[ι] ο̣ὖν προχωρεῖν δι-
[ -ca.?- ]χ̣  ̣  ̣  ̣ στρ̣α̣τιώτης α[ὐ]τ̣ῷ̣ π̣α̣ρήγγειλεν ἀλλη̣  ̣  ̣
15[ -ca.?- ]  ̣  ̣ωτου καὶ οὐκ̣ ἔ̣ξεστ̣ι̣ν α̣ὐ̣τ̣ῷ̣ ἀ̣ν̣α̣δ̣έ̣χ̣εσθαι τὴν
[ -ca.?- ]  ̣ π̣ρ̣ο̣φάσει ὑπογ̣ραφ̣ῶ̣ν̣   ̣  ̣ ὑ̣πομνημα
[ -ca.?- ]  ̣  ̣αν τοῦ δ̣ι̣αστολικοῦ μ̣α̣θεῖν ἕτοιμοι
[ -ca.?- ] π̣ρ̣ε̣σβ[ύ]τερος̣ ῥήτω[ρ] ⟦εἶπεν·⟧   ̣ε  ̣  ̣κεν τα
[ -ca.?- ]  ̣αν[- ca.4 - β]ι̣βλ̣ιδι̣[  ̣]  ̣[  ̣] δ̣εδωκε
20[ -ca.?- ]ε  ̣φ[- ca.5 -]λλον δικαστὴν ου
[ -ca.?- ]π\μ/⟦  ̣  ̣εδ̣  ̣⟧\ζεσ/α[- ca.2 -] απ  ̣ δε
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 11. l. βιβλιδ[ίο]υ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.