DCLP

sign in

p.sarap.14 = HGV P.Sarap. 14 = Trismegistos 17028DDbDP transcription: p.sarap.14 [xml]

AD103 Hermopolite

[Πανεχώτης Μενχήους   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[τῶ]ν̣ [ἀπὸ κώμης Μαγδ(ώλων) Μιρή ὡς (ἐτῶν) ν]
[οὐλ(ὴ) - ca.9 -] Εὐτ[υχίδῃ]
Σ̣α̣ρ̣α̣[π]ίωνος χ̣(αίρειν). [ὁμολογῶ ἐσχη-]
5[κέναι] π̣α̣ρ̣ὰ̣ σ̣οῦ̣ χρ̣ῆσιν ἔ̣[ντοκον]
[ἀργυρίου] δραχμὰς ἑκατὸν
[ἑ]π[τά (γίνονται)] ἀ̣ργ(υρίου) ρζ ἃ̣ς̣ [ἀ]ποδώσω
ἐν τῷ Παῦνι μηνὶ τ̣ο̣ῦ̣ ἐνεστ̣[ῶτος]
ἕ̣κ[του] (ἔτους) Τραιαν[ο]ῦ [Καίσαρο]ς τοῦ κ̣υ̣ρ̣[ίου]
10[ἀ]ν̣υ̣π̣ε̣ρθ̣[έτ]ω̣[ς. (ἔτους) ἕκτου Αὐτοκράτορος]
Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ Ν̣έ̣ρο̣υ̣[α Τραιανοῦ Σεβαστοῦ]
Γερμαν[ι]κοῦ Τῦβι ιε Δημ[ήτριος]
Ἡ̣ρώδ(ου) ἔγραψα ὑ(πὲρ) α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ μὴ εἰδ(ότος)
γράμματα.
15(hand 2) Μιρήο̣υ̣ς̣ (δραχμαὶ) πδ
Πε̣[τ]εχ(  ) [(δραχμαὶ)]   ̣β̣
Ἐπιμάχο̣υ̣ (δραχμαὶ) β  ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.8.9703 [xml]

AD78-79 Hermopolite*
[Reprinted in: p.sarap.14] PSarap 14

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.