DCLP

sign in

p.petr.3.43 = HGV P.Petr. 3 43 (2) = P.Petr. 2 9 (2) = P.Petr. 3 43 (3) = Trismegistos 2914 = Trismegistos 7442 = chr.wilck.387DDbDP transcription: p.petr.3.43 [xml]


[Reprinted from: chr.wilck.387] PPetr2,42,B

Fr1
(PPetr 3,43,Fr1 reprinted in PPetr 2,42,A )
Fr2,r,1
Traces 1 line
2ἐν τῶι νομῶι (γίνονται) ϡμα (ὀβολοὶ) δ´ ἐφʼ ὧι ἀποτείσουσι
τ̣[ὸ] (ἥμισυ) τοῦ π̣α[ρα]δοθησομένου εἰς τὰ ἔργα
[ἐν τῶ]ι γ (ἔτει) ἀπ[ὸ] τιμῆς ἐλαικῶν φορτ[ίω]ν ὧν ἂν
5[μετρ]ήσωσι εἰς τὸ βασιλικόν. ἐὰν δὲ μὴ μετρήσωσι
[φορτία, ἀποτείσουσι τὸ ἀ]ργύριον ὅταν ἀπαιτηθῶσιν
[ἡμ]ιόλιον. τὰ δὲ ἔργ[α] συντελοῦσιν οὐθὲν ἐπι-
κω̣λ̣ύοντες βρέχ[ε]ιν τὴν γῆν ἑα̣υ̣τοῖς
πάντα παρεχο[με]νοις(*) ἀφʼ ἧς ἂν ἡμέρας τὸ
10ἀργύριον λάβ[ωσιν ἐ]ν ἡμέραις λ. δοθήσεται
[δʼ] ἐκ τοῦ βασι[λικοῦ] ὧν τιμὴ οὐ προσλογισθή-
σεται [σκα]φεῖα κ ἃ ἀποδώσουσιν ὡς ἂν
[συ]ντελεσθῆι τὰ ἔργ\α ἄγ/οντα τὸν ἴσον σταθμόν.
τ̣ο̣ῦ̣ δ̣ὲ ἀργυρίου(*) δοθησονται(*) αὐτοῖς ὅταν τὴν
15[συγγρ]αφὴν σφραγίσωνται ⟦καὶ⟧ τὸ ἥμυσυ(*) τῆς
[ἐργολα]βίας χαλκοῦ εἰ[ς κδ ὀβολοὺς τοῦ στατῆρος].
[ὅτα]ν δ̣ὲ τοῦ δεδομένου [ἀργυρίου ἀπεργάσωνται],
[λή]μψονται τὸ λοιπόν. ε̣[ -ca.?- ]
[ἐὰ]ν δὲ μὴ ἐργάσωνται [ἢ μὴ ποιῶσιν κατὰ]
20[τὰ] γεγραμμένα, ἐξ[έστω τῶι ἐπὶ τούτων]
[τετα]γ[μέ]νωι ἐπα[ναπωλεῖν τὰ ἔργα]
Traces 1 line
23[καὶ ὅσωι ἂν π]λε[ῖον] ε̣ὕρηι ἐπα[ναπωλούμενον]
[ἢ ἐπιμισθούμενον] ἀνηλωθ̣[ῆι] ἀποτ[είσουσιν]
25οἱ προγεγραμμένοι τό τε ἀρ[γ]ύριον ὃ ἂν π[ροειλη-]
φότες ὦσι παραχρῆμα ἡμιόλιον καὶ [τὸ βλάβος]
[κα]ὶ περὶ αὐ[τῶ]ν ὁ βασιλεὺς διαγνώ[σεται].
Traces 1 line
29[λή]μψονται   ̣  ̣πι̣ος ὁ π̣[αρὰ] Σοήρι̣[ος]
30ἐξέλαβεν.
Fr2,r,2
βασιλ[εύ]οντος Πτολεμαίου [τοῦ Π]το-
λ[εμα]ίου καὶ Ἀρσινόη[ς θε]ῶν Ἀ[δελφ]ῶν ἔτους β
ἐφʼ ἱερέως Τληπολέμ[ου τοῦ Ἀρταπάτου]
Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν Ἀδε[λφῶ]ν, κ[ανηφόρου Ἀρσινόης]
5Φιλαδέλ[φου] Πτολε[μαίδος τῆς Θυ]ίωνος
μηνὸς Μεσορὴ κα̣ ἐ[ν Κροκοδίλων πόλ]ει τοῦ
Ἀρσινοίτου [νομ]οῦ. ἐ[ξ]εδόθη ἐκ [τοῦ βασ]ιλικοῦ
διὰ Ἑρμαφίλου τοῦ οἰκονόμου παρόντος Θεοδώρου
τοῦ ἀρχιτέκτονος [κ]αὶ Ἰμούθ[ου τ]οῦ παρὰ Πετοσεί[ριος]
10β(ασιλικοῦ) γρ(αμματέως) Πτολεμαίω̣[ι - ca.17 -]ω̣ι Δημη[  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣ηναιος καὶ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]θ̣ρωι Νι  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣λης   ̣  ̣ι τῶ̣ν ει̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἐργάσασθαι τὴν ἄμ̣μ̣ο̣ν̣ το̣ῦ̣ ὑδραγωγο̣ῦ̣ ἐ̣π̣ὶ̣ τῆς κατὰ Ἡφαιστιάδα
διώρυγος παρὰ τ̣ὴν π̣έτ̣ραν τῆς Τιμοθέου ν̣[ο(μαρχίας)](*) πρὸς τὴν βροχὴν
τῆ̣ς̣ τ̣ῶ̣ν κλη̣[ρουχι]κ̣ῶν ἱππέων γῆς μῆκ̣[ος] ἐπ̣ι σ̣χ̣ο̣ιν̣ία ν
15καὶ ἀπο̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπὶ τοῦ πρὸς ἀπηλιώτην μέρους τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣]ν μῆκος ἐπὶ̣ σχ[οι]ν[ία   ̣]ϛ καὶ ἐπὶ τοῦ πρὸς λίβα μέρους ὁμοίω[ς]
[ -ca.?- ὥ]στʼ εἶναι τὰ πά[ν]τα σχοιν[ία]
Traces 7 lines
25[ -ca.?- ] ἀ̣ω̣ίλια   ̣  ̣ εἰς π[ -ca.?- ]
[τῶν δ (δραχμῶν) (γίνονται) -ca.?- ἐφʼ ὧι] ἀποτείσουσι τὸ ἥμισυ τοῦ
[παραδοθησομένου εἰς τὰ ἔργα ἐ]ν τῶι γ (ἔτει) ἀπὸ τιμῆς ἐλαικῶν
[φορτίων ὧν ἂν μετρήσωσι εἰς τὸ] βασιλικόν. ἐὰν δὲ μὴ \μετρήσωσι/ φορτία ἀπο-
[τείσουσι τὸ ἀργύριον ὅταν ἀπαιτηθῶσι]ν ἡμιόλιον. \τὰ δὲ/ ⟦καὶ τὰ⟧ ἔργα συντελέ-
30[σουσιν οὐθὲν ἐπικωλύοντες βρέχειν τ]ὴν γῆν ἑαυτοῖς πάντα
[παρεχόμενοι ἀφʼ ἧς ἂν ἡμέρας τὸ ἀργύρ]ιον λάβωσιν ἐν ἡμέραις λ.
[δοθήσεται δʼ ἐκ τοῦ βασιλικοῦ ὧν τιμὴ οὐ] προσλογισθήσεται σκαφεῖα ιγ
[ἃ ἀποδώσουσιν ὡς ἂν συντελεσθῆι τὰ ἔργ]α ἄγοντα τὸν ἴσον σταθμόν. τοῦ δὲ
[ἀργυρίου τὸ ἥμισυ λήμψονται ὅταν τὴν συγγρα]φὴν σφρα[γί]σωνται
35[καὶ τοὺς ἐγγύους καταστήσωνται] τῆς ἐργολαβίας χ(αλκοῦ) εἰς κδ
[ὀβολοὺς τοῦ στατῆρος. ὅταν δὲ τοῦ] δεδομένου ἀργυρίου ἀπεργάσωνται
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr2,r,3
[1 line missing]
2[ -ca.?- ἐξέστω τῶι]
[ἐπὶ τούτων τεταγ]μένωι ἐπαναπωλεῖν τὰ ἔργα καὶ καθʼ ἡμέραν
[ἐπιμισθοῦσθαι κ]αὶ ὅσωι ἐὰν πλεῖον εὕρηι ἐπαναπρα̣[θ]ὲ̣ν
5[ἢ ἐπιμισθούμενόν τι] ἀνηλωθῆι ἀπο[τ]είσουσιν οἱ ἐργόλαβοι τό τε ἀργύ-
[ριον ὃ ἂν προειληφότ]ες ὦσει(*) παραχρῆμα ἡμιό[λ]ιον καὶ τὸ βλάβος καὶ
[περὶ αὐτῶν ὁ βασιλεὺς δια]γνώσεται. ἐ[ὰ]ν δὲ μ̣ὴ̣   ̣  ̣  ̣  ̣
[1 line missing]
9[ -ca.?- ] πρὸς   ̣  ̣  ̣  ̣υσ̣ι κατὰ λόγον
10[ -ca.?- τῆ]ς Ὥρου νομαρχίας
Fr2,r,3rp
[βασιλεύο]ντος Πτολεμαίου <τοῦ Πτολεμαίου> καὶ Ἀρσινόης [θε]ῶν
[Ἀδελφῶν (ἔτους) β] ἐφʼ ἱερείως(*) Τληπολέμου τοῦ Ἀρταπάτου
Ἀλε[ξάν]δρου καὶ θεῶν Ἀδελφῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης
Φιλα[δέλφο]υ Πτολεμαίδος τῆς Θυίων[ος]
15μηνὸς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ ἐν Κροκοδείλων π[όλει τοῦ Ἀρσινοίτου. ἐξ]εδόθ[η]
ἐκ τοῦ βασιλικοῦ ὑπὸ κήρυκα διὰ Ἑρμαφίλου [οἰκονόμου, παρόντος Θεοδώρ]ου τοῦ [ἀρχ]ι-
τέκτ[ον]ος, Λων  ̣  ̣  ̣  ̣ς τοῦ παρὰ Π[ετοσίριος τοῦ] βασιλι[κοῦ] γ[ραμμ-]
ματέως τὰς δύο γεφύρας τὰς ἐν Κ̣ε̣ρ̣[- ca.13 -]  ̣ν κα̣θ̣[ε]λ[εῖν]
καὶ παραφρυγανί[σ]αι κατὰ τὰ ὑποκείμ[ενα καὶ ἐπάνω δι]αζεῦξα[ι]
20τὸ πλάτος (πήχεις) η καὶ παραφρυγανίσαι κατὰ τὴν   ̣ρ  ̣  ̣  ̣υγ  ̣ν [ἀπὸ το]ῦ
ἀγκῶνος ἐπὶ σχοινία λε, τὰς δύο γεφύρας τὰς ἐν   ̣  ̣  ̣  ̣
καθελεῖν καὶ πάλιν παραφρυγανίσαι κατὰ τὰ ὑποκείμεν[α] καὶ [ἐ]πά[νω]
διαζεῦξαι τὸ πλάτος (πήχεις) ιδ, τὴν γέφυραν τὴν ἐν Ἱερᾶι Νήσωι καθελεῖν
καὶ [πάλιν π]αραφρυγανίσαι κατὰ τὰ ὑποκείμενα καὶ ἐπάν[ω] δια-
25ζεῦξαι τὸ πλάτος (πήχεις) η καὶ παραφρυγανίσαι τὰ ἐγβεβρεγμένα
ὑπὸ τοῦ ὕδατος σ̣χ̣ο̣ι̣ν̣ί̣α̣ ε, τὸν καθʼ Ἱερὰν Νῆσον παραφρυγα-
νισμὸν καθελεῖν καὶ πάλιν παραφρυγανίσαι ἐν τοῖς ἀσθε̣ν̣ε̣στάτοις
τόποις ἐπὶ σχοινία ιε, τὴν γέφυραν τὴν ἐν Θμοινώτιδι(*) καθε-
λεῖν καὶ πάλιν παραφρυγανίσαι καὶ ἐπάνω διαζεῦξαι τὸ πλάτος (πήχεις) ιδ,
30τὴν γέφυραν τὴν ἐν Φνεβγεῖ καὶ τὴν ἄγουσαν εἰς Χα̣ν̣α̣α̣νᾶιν
καθελεῖν [καὶ] πάλιν παραφ[ρυ]γ[αν]ίσαι καὶ ἐπάνω [δι]αζεῦξαι
τὸ πλάτος (πήχεις) η, τὴν γέφυραν τὴν ἐν τῶι Β̣ουκότωι ἐ̣[ρ]γάσασθαι, ὡσαύ-
τως τὴν γέφυραν τὴν ἐν τῆι Φυλακιτικῆι Ν̣ή̣σ̣[ωι] καθελεῖν
[καὶ] πάλιν παραφρυγ[αν]ίσαι κα̣τ̣ὰ̣ τ̣ὰ [ὑποκείμενα], τὴν γέφυραν
35[τὴν ἐ]π̣ὶ τοῦ ὑδραγωγοῦ [το]ῦ ε̣ἰ̣ς̣ τὸ Πτεροφορί̣ω̣ν̣ο̣ς̣ ἐποίκιον
4
ἐργάσασθαι, ὡσαύτως τὰς τρεῖς γω-
ν̣ί̣[ας τὰ]ς ἐπὶ τῆς διώρυγος τῆς ἀγού-
σης εἰς Λυσιμ̣α̣χίδα ἐργάσασθαι, ὡσ-
αύτως τὴν γέφυραν τὴν πρὸς τῶι Καλλι-
5φάνους ἐποικίωι ἐργάσασθαι, ὡσαύτως
τὴν γέφυραν τὴν ἐπὶ τοῦ
[ὑδρ]αγωγοῦ τὸ διάχ̣ω̣μ̣α   ̣  ̣  ̣  ̣ν  ̣ν
τὴ̣ν εἰς Τεβετνοιν ἐργάσασθαι, ὡσαύτως
τὴν γέφυραν τὴν εἰς τὰς Καμίνους
10ἐργάσασθαι, ὡσαύτως τὴν γέφυραν
[τὴν κ]ατὰ Κυνῶν πόλιν ἐργάσασθαι, ὡσαύτως
καὶ καταπῆξαι καταπῆγας ἰσχύ-
οντας τῶι μήκει βαθύτερον τοῦ θεμε-
λίου (πήχεα) α ἀπέχοντας ἀλλήλων
15(πήχεις)   ̣ καὶ συνστρώσας σχοινίοις παρα-
[φρυγα]νιεῖ πάντα τὰ ἔργα ἀνοῦχι   ̣  ̣  ̣ο
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ τῶι ἄνωθεν ἐπιτιθεμένωι
[ -ca.?- ] κάτω καὶ ἐπιβαλεῖ χοῦν τὸν
ε[ -ca.?- ]ν τῶν ἔργων [τὸ]ν ἀφα̣ν̣αρθέντα
20κατὰ [ -ca.?- ] ὕψ[ος   ̣]  ̣  ̣ κατὰ φρε̣χ  ̣ν
Traces 1 line
22  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣ι ἐργαζόμενος τὰ̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δ  ̣  ̣ν ὡσαύτως τοῖ̣ς̣ ἄ̣ν̣ω̣ γεγραμμένοις
παρέχων α̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]
25ὕψος (πήχεις) β καὶ ἐπάνω διαζεῦξαι τ[ὰς]
ἀφέσεις πάσας τὸ πλάτος (πήχεις) η. ἐγγύ[ους δὲ]
καταστήσας ἀξιοχρέους τῶι οἰκονόμωι λ̣[ήμψε-]
ται τὸ ἥμυσυ(*) τῆς ἐργολαβίας. ὅταν [δὲ τοῦ]
δεδομένου ἀργυρίου ἀπεργ[άσηται],
30λήμψεται τὸ λοιπὸν   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δοθήσεται δʼ ἐκ τοῦ βασιλικοῦ ὧν τιμὴ [οὐ προσ-]
λογισθήσεται σκαφεῖα τὰ ἱκανὰ, ἃ ἀποδώ[σει]
ὡς ἂν συντελέσηι τὰ ἔργα ἄ[γ]οντα τ[ὸν ἴσον]
σταθμὸν καὶ - ca.13 -[- ca.10 -]
35ἃ παρακομιεῖ ἑαυτῶι. ἐὰν δὲ μὴ [ἐργάσηται]
ἢ μὴ ποιῆι κατὰ τὰ γεγραμμένα, [ἐξέστω τῶι]
ἐπὶ τούτων τεταγμένωι ἐπαναπ[ωλεῖν τὰ ἔργα]
καὶ καθʼ ἡμέραν ἐπιμι[σθοῦσθαι]
καὶ ὅσωι ἂν πλεῖον εὕρηι ἀ[ναπωλού-]
40μενον ἢ ἐπιμισθούμενόν τι καθʼ [ἡμέραν ἀνη-]
λωθῆι, ἀποτείσει ὁ ἐργόλαβ[ος τό τε ἀργύ-]
ριον ὃ ἂν προειληφὼς ἦι π[αρ]α[χρῆμα ἡμιόλιον]
καὶ τὸ βλάβος καὶ περὶ αὐτοῦ [ὁ] β[ασιλεὺς διὰ-]
γνώσεται.
45ἐξέλαβεν Ὧρος νο(μάρχης).
Fr2,r,5
βασιλεύοντος Πτολ[εμα]ίου τοῦ Πτολε[μαίου]
καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδ[ε]λφῶν ἔτου[ς β]
ἐφʼ ἱερέως Τληπολέμου τοῦ Ἀρταπάτ[ου]
Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν Ἀδελφῶν, κανηφ[όρου]
5Ἀρσινόης Φιλαδέλ[φου] Πτολεμαίδος τ[ῆς]
Θυίωνος μην[ὸς Ἁ]θὺρ κϛ ἐν Κ[ροκο-]
δίλων πόλει τοῦ Ἀρ[σι]νοίτου ἐξεδό[θη]
ἐκ τοῦ βασιλικοῦ διὰ Ἑρμαφίλου οἰκον[όμου]
παρόντος Πετοσίρι[ος] βασιλικοῦ γραμμ[ατέως]
10καὶ Θεο[δώρου τοῦ ἀρχ]ιτέκτονος
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr2,v,1
Traces 6 lines
Fr2,v,2
[βασι]λεύοντος Πτολεμαί[ου τ]οῦ Πτολεμαίου
[κα]ὶ Ἀ[ρ]σινόης θεῶν Ἀδελ[φῶν ἔτου]ς β ἐφʼ ἱερείως(*) Τλη-
π[ολέμου τοῦ Ἀρτ]απάτου Ἀλ[εξά]νδρου καὶ θεῶν
Ἀ[δελ]φῶ[ν, καν]ηφόρου Ἀρσινόης [Φιλ]άδελφου Πτολεμαίδος
5[τῆς Θυίω]νος μην[ὸς Φ]αῶφι κθ ἐν Κροκοδίλων
[πόλει τοῦ] Ἀρ[σι]νοίτ[ου] νομοῦ. ἐξεδόθη ἐκ τοῦ βασιλικοῦ
[ὑπὸ κήρυ]κα διὰ Ἑρμαφίλου τοῦ οἰκονόμου παρόντος
[Πετοσί]ριος τ[ο]ῦ βασιλικ[οῦ] γραμμ[α]τέως καὶ Παθήμιος̣
[ἀρχιτέκτονος(*) ἐρ]γάσασθαι ἀπὸ ἀπηλιώτου Αὐτοδίκης
10[- ca.13 -] ἀπὸ νότ[ο]υ̣ Τεβ[έτν]ε̣ως τ  ̣  ̣ ὑδραγω-
[γ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ σχοιν[ί]α ιδ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]ωλβ καὶ ἐν τῆι
[ -ca.?- ] (ἀρούρ ) ἐργασθείσης
15[ -ca.?- β]ασιλικοῦ ἀπὸ νότου
[ -ca.?- ]υ ἣ ἄγει εἰς Ἀπιάδα
[ -ca.?- ]ατον̣ ἐργάσασθαι
[ -ca.?- ] (γίνονται) ρκθ   ̣  ̣ τῶν θ
[ -ca.?- ] βάθους ἐργάσασθαι
20[ -ca.?- ] πλάτος [  ̣]β̣ βάθος 𐅵
[ -ca.?- σχο]ινί̣α ι ἃ δὲ πρὸς τὸ
[ -ca.?- π]λάτος β α 𐅵 (γίνονται) ρκθ
[ -ca.?- ]υ  ̣  ̣  ̣ν πρου
[ -ca.?- ] (γίνονται) υλ
25[ -ca.?- ] βάθους α 𐅵 (γίνονται) χμε
[ -ca.?- ] Βφπ
Fr2,v,3
εἰς τὸ αὐτὸ μ(υριὰς) α Βυ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐξέλαβεν Ἀσκληπιάδης
Πρωτίωνος εἰς οε τῶν δ (δραχμῶν) (γίνονται) (δραχμαὶ) χξα (διώβολον) ἐφʼ ὧι ἐργᾶται
τὴν ἡμέραν ἀφʼ ἧς ἂν ἡμέρας τὸ ἀργύριον λάβηι σώμασι ρ
ἐργαζομένου τοῦ σώματος ἀωίλια γ ὥστε συντελεῖσθαι
5ἐν [ἡ]μέραις μ, διαλείπων σελίδας διʼ ὅλου τοῦ πλάτους
τὸ δὲ ἀργύριον δοθήσεται αὐτῶι ὅταν τὴν συγγραφὴν σφραγίσηται
καὶ τ[ο]ὺς ἐγγύους καταστήσ[ηι κ]αὶ(*) τὴν ἐργολαβίαν πᾶσαν χαλκοῦ εἰς κδ
ὀβολοὺς τοῦ στατῆρος. ἐὰν δ[ὲ μ]ὴ ἐργάσηται ἢ μὴ ποιῆι κατὰ τὰ
γεγραμμένα ἐξέστω τῶι ἐπὶ τούτων τεταγμένωι
10ἐπ[αν]απωλεῖν τὰ ἔργα καὶ κα[θʼ] ἡμέραν ἐπιμισθοῦσθαι καὶ ὅσωι
ἂν [πλ]εῖ[ον] εὕρηι ἐπαναπ[ωλούμενο]ν [ἢ ἐπι]μισθού[με]νόν τ̣ι̣
κ[αθʼ ἡ]μέραν ἀνηλώθηι [ἀποτείσει ὁ ἐργόλ]αβος τό τε ἀργύριον
ὃ ἂν προειληφότες ὦσι παρ[αχρῆμα ἡμιόλιον] καὶ τὸ βλάβος καὶ περὶ
αὐτοῦ ὁ βασιλεὺς διαγνώ[σεται]
——
15βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ
Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν ἔτους β ἐφʼ ἱερείως(*) Τλη-
πολέμου τοῦ Ἀρτα[πάτο]υ Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν Ἀδελφῶν, κανηφόρου
Ἀρσινόης Φιλαδ[έλφου] Πτολεμαίδος τῆς Θυίωνος
μηνὸς Ἁθὺρ κϛ ἐ[ν Κροκ]οδίλων πόλει τοῦ Ἀρσινοίτου.
20ἐξεδόθη ἐκ [τοῦ] βασιλικοῦ ὑπὸ κήρυκα διὰ Ἑρμαφίλου
οἰκονόμου ⟦καὶ   ̣  ̣  ̣⟧ π̣αρ[όν]τος Πετοσίριος τοῦ β(ασιλικοῦ) γρ(αμματέως) καὶ Θεοδώρου
ἀρχιτέκτονος ἐν τῶι [Β]ερενίκης τῆς νέας ποταμῶι
τῆς Ἀριστάρχου νο(μαρχίας) τῶι [ἄγο]ντι ἀπὸ τοῦ κατὰ Πό̣αν θησαυροῦ
Fr2,v,4
παρὰ κ̣[ώμ]η̣ν(*) τὴν καλο[υμένη]ν Περσέαν [  ̣  ̣  ̣]
τῆς ἄμ̣μου ἀνακαθ̣αρα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀποδιχθεντ[  ̣  ̣](*)
διὰ τὸ [ὕ]φαμμον(*) εἶναι μῆκ[ος] (πήχεις) ρ πλάτος (πήχεις) ξ βάθος (πήχεις)   ̣
ὧ̣ν ἐστιν ἀωίλια τῶι τρισκαι[δε]καπαλαστῶι μέτρ[ωι]
5  ̣  ̣  ̣ ἐμβαδον   ̣  ̣ χ καὶ παρα[β]αλεῖ παρὰ τὸ πρὸς βορρᾶν μ̣έ̣-
[ρο]ς ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ καὶ συντελέσει διάχωμα μῆκος ἐφωμαλίαν (πήχεις) ε̣
πλάτος κάτω (πήχεις) ξ ἄνω (πήχεις) μ ὥστʼ εἶναι ἐφωμαλίαν (πήχεις) ν
ὕψος (πήχεις) ιϛ εἰς οὓς ἄξει γῆς ἕνε̣κεν̣ διὰ σωμάτων α  ̣  ̣  ̣ε  ̣υς σλε
ἀπέχων ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ χώματος ἑκατέρωθεν (πήχεις) γ
10καὶ π[αρ]αφρυγανίσαι τὸ χῶμα τ[ῆ]ι μυρικίνηι κόμηι κα̣ὶ̣ ἀπὸ
  ̣  ̣  ̣ο̣νι[  ̣  ̣]αι ἀνοῦχι ἐξ ἑκατέρου μέρους ἐπὶ πᾶν τὸ μῆκ[ος] εἰς
ὕψος κατὰ δὲ τ̣ὸν [- ca.19 -]ς τοῦ π[αραφρυγα-]
νισμοῦ (πήχεις) δ [ -ca.?- ]
ἀνοῦχι κατα[ -ca.?- ]
15ἐπιτιθεμένωι [ -ca.?- ]
Traces 7 lines
23ὀβολοὺς τοῦ στατῆρος [ -ca.?- ]
ἔργων ἐργάσ\ηται/(*) [ -ca.?- ]
25λόγον δ̣ρ̣υοστ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἐὰν [δ]ὲ τὸ ἀπὸ τοῦ [ -ca.?- ]
Fr2,v,5
ἐ̣[ὰ]ν δὲ τ̣  ̣  ̣ωστο̣αλαηι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ον ἕως μ̣ὲ̣[ν]
τοῦ ἡμίσους τῶν ἔργων συντελε̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ τὸ δὲ λοιπὸν
ἅμα τῆι α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ χορ[ηγηθήσεται δʼ ἐκ] τοῦ βασιλικοῦ
ὧν τιμὴ οὐ πρ[οσλογισθήσ]ε̣τ̣α̣ι̣ ἐ̣ὰ̣ν̣ χ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣λ̣ι̣κο̣υ̣ ἕως
5ὄ̣ρ̣γ̣α̣ν̣[α] ρ καὶ σκαφεῖα ἃ ἀποδώ[σουσιν εἰ]ς τὸ βασιλικὸν
  ̣  ̣  ̣  ̣ ὡς ἂν συντελεσ\θῆι/(*) τὰ ἔργα ἄ̣γ̣ο̣ν̣[τ]α τὸν ἴσον σταθμόν.
ἐξέλαβεν Ἀρίσταρχος νομάρχης. ἐὰ[ν] δὲ [μ]ὴ ἐργάσηται
ἢ μὴ π[οι]ῆι κατὰ τὰ γεγρα[μμ]ένα ἐξ[έ]στω [τ]ῶι ἐπὶ τούτων
τεταγμένωι ἐπαναπ[ωλεῖν] τὰ ἔργα κ[αὶ κα]θʼ ἡμέραν ἐπι-
10μισθοῦσθαι καὶ ὅσωι ἂν πλεῖον εὕρη[ι ἐπα]ναπωλού-
μεν[ο]ν ἢ ἐπιμισθούμενον ἀνηλωθῆι [ἀποτείσ]ει ὁ ἐργόλαβος
[τό τε ἀργύριον ὃ ἂν προειλ]ηφὼς ἦι παραχρῆ[μα ἡμιόλιο]ν καὶ τὸ βλάβος
[καὶ περὶ αὐτοῦ ὁ βασιλ]εὺς διαγνώσεται.
vac. ?
Fr3rp
[Ἁ]ρ[μάχ]ορος(*). ἔγραψάς μοι μὴ ἀποσπᾶσαι τὸ π[λή]ρωμα ἐκ Φιλωτερίδος ἕως οὗ τὰ ἔργα
συντελέσαιό. γίνωσκε οὖν τά τε ἔργα ἃ εἴχ[ον συ]ντετελεσμένα καὶ ἄλλα σχοινία λε
διὰ τὸ Θεόδωρον ἀξιῶσαί με ὑπομεῖναι [ἕως Π]αῦνι ι. ἔτι δὲ [οὐ]κ ἀγνοεῖς ὥς σοι
15διελέγην περὶ τοῦ ση[σ]άμου καὶ κρότωνος [ὅ]τι παρέστηκεν. τὸ [δ]ὲ πλήρωμα οὐκ ἐρ-
γάζεται ἕως οὗ τὰ συντετελεσμένα ἔργα ἐγμετρήθηι α[ὐ]τοῖς. καλῶς ἂν οὖν
ποιήσαις ἀποστείλας τοὺς ἐγμετρητὰς ὅπως ἐγμετρ[ήσω]σ̣ι̣ ἵ̣να μὴ ἄτοπ[ό]ν
τι πράξωσιν. οὐ γὰρ ἀγνοεῖς οἷά ἐστιν τὰ κατὰ τὰ πληρώματα ἐὰν ἀργῶσιν.
ἔτι δὲ τὸ Μεγᾶτος(*) πλήρωμα ἀναβέβηκεν κ[αὶ] τὰ λοιπὰ τὰ ἐνταῦθα ὥστε μηθένα
20εἶναι ἐνταῦθα ἀλλʼ ἢ ἡμᾶς καὶ τὸ πλήρωμα γογγύζει φάμενοι ἀδικεῖσθαι
ἐνταῦ[θα](*) ἤδη μῆνας ι τοῦτο δὲ πάσχειν διὰ τὸ μὴ παρεῖναι αὐτοῖς τὸν τριήραρχον.
ἔρρωσο. (ἔτους) ζ Παῦνι θ
Fr4
(PPetr 3,43,Fr4 reprinted in PPetr 2,15,3 )
Fr5
(PPetr 3,43,Fr5 reprinted in PPetr 2,9,4 )
Fr6
(PPetr 3,43,Fr6 reprinted in PPetr 2,9,5 )
Fr7
(PPetr 3,43,Fr7 reprinted in PPetr 2,15,2 )
Fr8
(PPetr 3,43,Fr8 reprinted in
[Reprinted in: p.petr.2.9] PPetr 2,9,1)

Apparatus


^ Fr2,r,1.9. l. παρεχόμενοι
^ Fr2,r,1.14. corr. ex αργυριον
^ Fr2,r,1.14. l. δοθήσεται
^ Fr2,r,1.15. l. ἥμισυ
^ Fr2,r,2.13. BL 3.146 : γ̣[ῆς] prev. ed.
^ Fr2,r,3.6. l. ὦσι
^ Fr2,r,3rp.12. l. ἱερέως
^ Fr2,r,3rp.28. BL 3.146 : Θμοιν  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 4.28. l. ἥμισυ
^ Fr2,v,2.2. l. ἱερέως
^ Fr2,v,2.9. BL 3.146 : [- ca.12 -] prev. ed.
^ Fr2,v,3.7. καταστήσ[ητ]αι prev. ed.
^ Fr2,v,3.16. l. ἱερέως
^ Fr2,v,4.1. BL 1.381 : Σ̣[  ̣  ̣  ̣]η̣ν prev. ed.
^ Fr2,v,4.2. l. ἀποδειχθεντ[  ̣  ̣]
^ Fr2,v,4.3. [ἔ]φαμμον prev. ed.
^ Fr2,v,4.24. corr. ex εργασ⟦ωνται⟧
^ Fr2,v,5.6. corr. ex συντελες⟦  ̣  ̣  ̣  ̣⟧
^ Fr3rp.12. [Ἑρμογένηι] prev. ed.
^ Fr3rp.19. Μεγῆτος prev. ed.
^ Fr3rp.21. ἐν τῶ[ι ἔργωι] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.petr.2.9 [xml]

ca. 240 BC Gurob
[Reprinted from: .] cf. P.Petr. 3 43 8

Fr1
ἤδη καὶ κατ  ̣ι  ̣  ̣ε ἄλλο ε[ἰ γὰρ -ca.?- ]
ἄλλο δράσεις συμβήσεταί σοι κινδυνεύειν
ἔρρωσο. (ἔτους) [ -ca.?- ](*).
Θεόδωρος Διοτίμωι χαίρειν. καλῶς ποιήσεις εὐτονώ-
5τερον γράψας Ἀνδροσθένει καὶ τοῖς νομάρχαις
ἀποστέλλειν τὸ εναρχι  ̣ν ἁπάντων τῶν ὑποζυγίων
καθάπερ καὶ πάρος ἐποίησαν. τοῦ γὰρ ποταμοῦ
πρὸς πάντα τὰ χώματα προσβαίνοντ[ος τὰ π]άντα
ὀχ[υρῶσ]αι δεῖ, ἀποστέλλειν δὲ καὶ τα[ -ca.?- ]
Fr2,r
Ἑρμογένης Θεωδώρωι χαίρειν. ὑπ[οτέταχ]ά(*) σοι τῆς παρὰ Ἁρμαχόρου ἐπιστολῆς
τὸ ἀντίγραφον. καλῶς οὖν ἔχει εἰ [θέλεις ἃ ᾐ]τήθησαν εὐσυνθετῆσαι αὐτοῖς.
πλέονα γὰρ χρόνον εἰργασμένων αὐτῶ[ν ἐν] τοῖς χαλκωρυχίοις καὶ εἰληφότων
ἐλπίδα ἕως λ τοῦ Παχὼν ἐργασαμένων(*) ἃ εἶχον ἐν ταῖς χερσὶν ἔργα
5καθότι συνεκρίθη ἐπὶ Λογβάσεως [καὶ Ἑρ]μαφίλου(*) μετα[πορε]ύεσθαι εἰς Ἀλαβαν-
θίδα(*) διὰ τὴν ἀνυδρίαν τῶν τόπων [τῶνδ]ε καὶ σοῦ ἠξιωκότ[ος] τὸν(*) γραμματεία(*)
προσυπομεῖναι ἕως ι(*) τοῦ Παῦνι [καὶ οὐκ] ἀντειπόντος καλῶς vac. ? ἔχειν ὑπο-
λαμβάνω ὃν τρόπον αὐτοῖς παρωμ[ολογη]σάμεθα ποιῆσαι τούς τε ἐγμε-
τρητὰς ἀποστεῖλαι τὸ τάχος ὅπ[ως ἐγ]μετρηθέντος αὐτοῖς τοῦ ἔργου
10μὴ καθῶνται τὸν πλείω χρόνον.
ἔρρωσο. (ἔτους) ζ Παῦνι θ.(*)
Fr2,v
(ἔτους) ζ(*) Παῦνι ια. Ἑρμογένηι
ἀν(τίγραφον) τῆς παρὰ Ἁρμαχόρου ἐ(πιστολῆς). Θεοδώρωι
Fr3rp
(PPetr 2,9,Fr3 reprinted in PPetr 3,43,Fr3 )
Fr4,r
Ἑρμάφιλος Θεοδώ[ρ]ωι χαίρειν· ἀπ[έ]σταλκά [σοι τὸ ἀν]τίγραφον τοῦ
παρὰ Τεῶτος τοῦ ὑπομνήματος εἴπερ(*) οὖν ε[ -ca.?- τ]ῆι διαγραφῆι
συντελεσθήτω τὸ ἔργον ἵνα μὴ ὕστερον ἐπὶ τοῦ ποτισμοῦ πρά-
γμαθʼ(*) ἡμῖν παρέχηι.
5ἔρρωσο. (ἔτους) ζ Ἐπεὶφ γ
ιαγχιρεως Ἑρμαφίλωι χαίρειν ὑπ(ετέθη)
Θεοδώρωι τῶι ἀρχιτέκτονι
Fr4,v
(hand 2?) (ἔτους) ζ Ἐπεὶφ γ. Ἑρμόφιλος ἀ(ντίγραφον) τοῦ παρὰ
Τεῶτος ὑπομνήματος ὅπως
γένηται αὐτοῖς τὸ ἔργον. Θεοδώρωι
Fr5,r
ὑπόμνημα Θεοδώρωι παρὰ [Πε-]
τουβάστ[ιος] καὶ Πετεχῶντο[ς](*).
καλῶς ποιήσις(*) ἐάν σοι φαίνη-
ται γράψας Θεοδώρωι τῶι οἰκονο-
5μοι(*) ὅπως δοι(*) ἡμῖν εἰς ὀργύας ρ
τὸ γεινόμενον καταγαγεῖν
ἐπὶ τὸ ὑποδοχῖον(*) καθότι τι
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr5,v
(hand 2?) (ἔτους) η Φαρμοῦθι κϛ
ὑπόμνημα πατὰ Πετο-
βάστιος καὶ Πετεχῶντος
ὑπετέθη Θεοδώρωι νo(μάρχηι)(*)

Apparatus


^ Fr1.3. Traces prev. ed.
^ Fr2,r.1. ὑπ[ογέγραφ]αι prev. ed.
^ Fr2,r.4. εἰργασ[μέν]ων prev. ed.
^ Fr2,r.5. [  ̣  ̣  ̣]λα[  ̣  ̣]λου prev. ed.
^ Fr2,r.5-6. Ἀλαβα[στι]θιδα prev. ed.
^ Fr2,r.6. [αὐ]τὸν prev. ed.
^ Fr2,r.6. l. γραμματέ[α], γραμματεί[διον] (l. γραμματί[διον]) prev. ed.
^ Fr2,r.7. prev. ed.
^ Fr2,r.11. [ἔρρωσο] (ἔτους) [ϛ Παῦν]ι θ prev. ed.
^ Fr2,v.1. ϛ prev. ed.
^ Fr4,r.2. τ[ -ca.?- ὥσ]περ prev. ed.
^ Fr4,r.3-4. corr. ex πράγματ
^ Fr5,r.2. Πετεχοντο[ς] prev. ed.
^ Fr5,r.3. l. ποιήσεις
^ Fr5,r.4-5. l. οἰκονό|μωι
^ Fr5,r.5. l. δῶι
^ Fr5,r.7. corr. ex υποδογιον
^ Fr5,v.4. (ἀντίγραφον) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.