DCLP

sign in

p.petr.3.42 = HGV P.Petr. 3 42 C (13) = P.Petr. 3 42 H (8) (e) = P.Petr. 3 42 H (7) = P.Petr. 3 42 H (8) (a) = P.Petr. 3 42 I = P.Petr. 3 42 H (8) (b) = P.Petr. 3 42 G (10) = P.Petr. 3 42 H (8) (c) = P.Petr. 3 42 C (14) = P.Petr. 3 42 H (8) (d) = P.Petr. 3 42 H (8) (f) = P.Petr. 3 42 G (9) = P.Petr. 3 42 C (12) Fragment = P.Petr. 3 42 F (a) - (c) = P.Petr. 2 13 (1) = Trismegistos 7648 = Trismegistos 7679 = Trismegistos 7673 = Trismegistos 7674 = Trismegistos 7675 = Trismegistos 7676 = Trismegistos 7666 = Trismegistos 7677 = Trismegistos 7649 = Trismegistos 7678 = Trismegistos 7680 = Trismegistos 7665 = Trismegistos 7647 = Trismegistos 7656DDbDP transcription: p.petr.3.42 [xml]

IIIsac Gurob

A
(PPetr 3,42,A reprinted in PZenPestm B )
B,1
(PPetr 3,42,B,1 reprinted in PPetr 2,13,Fr8 )
B,2
(PPetr 3,42,B,2 reprinted in PZenPestm C )
B,3
(PPetr 3,42,B,3 reprinted in PPetr 2,13,Fr9 )
B,4
(PPetr 3,42,B,4 reprinted in PPetr 2,13,Fr10 )
B,5
(PPetr 3,42,B,5 reprinted in PPetr 2,5,FrA )
C,1
(PPetr 3,42,C,1 reprinted in PPetr 2,4,Fr8 )
C,2
(PPetr 3,42,C,2 reprinted in SB 18,13881 )
C,3
(PPetr 3,42,C,3 reprinted in SB 18,13881 )
C,4
(PPetr 3,42,C,4 reprinted in PPetr 2,4,Fr2 )
C,5
(PPetr 3,42,C,5 reprinted in PPetr 2,4,Fr3 )
C,6
(PPetr 3,42,C,6 reprinted in PPetr 2,4,Fr4 )
C,7
(PPetr 3,42,C,7 reprinted in PPetr 2,6 )
C,8
(PPetr 3,42,C,8 reprinted in MChr 12 )
C,9
(PPetr 3,42,C,9 reprinted in PPetr 2,13,Fr3 )
C,10
(PPetr 3,42,C,10 reprinted in PPetr 2,13,Fr2 )
C,11
(PPetr 3,42,C,11 reprinted in PPetr 2,4,Fr2 )
C,12,ctr
(PPetr 3,42,C,12,ctr reprinted in PPetr 2,13,Fr1 )
C,12,Fr
Θεοδώρωι Δρίμακος χα[ίρειν -ca.?- ]
ἐλευθερολατόμων̣   ̣[ -ca.?- ]
ἔργα καὶ παρεμέτρη[σα -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣]νουσι  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ἔγρα]ψά [σοι] δὶς ἐπὶ το̣ῦ̣ [ -ca.?- ]
C,13
[ -ca.?- ] οὖν ἐπιμελέστερον. εἰ δέ τι
[ -ca.?- ]  ̣ναι ου μὲν εἴληφας ἀπ̣[ό]δ̣ος
[ -ca.?- χορη]γηθήσεται σοι.
ἔρρωσο. (ἔτους) λ Μεχεὶρ ιε
C,14
[ -ca.?- ]εν θύραν τῶν ἀπὸ τοῦ Μοντίλα μ[  ̣  ̣  ̣  ̣](*)
[ -ca.?- πάρεσ]τιν δὲ Δωρίων [ὁ ἠ]ργολαβηκὼς   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]σηι ἤδη καὶ ανυ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣π̣ο̣ιει̣[- ca.10 -]
[ -ca.?- τ]έκτονα οὔτε ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ων  ̣ ἠδυνάσθημεν αἱρεῖν
5[ -ca.?- ] αὐτὸς καθεῖκα τ[ -ca.?- ]. ἔρρωσο. (ἔτους) λ Μεσορὴ κε
D,1
(PPetr 3,42,D,1 reprinted in PPetr 2,4,Fr13 )
D,2
(PPetr 3,42,D,2,r reprinted in PPetr 2,4,Fr11 )
D,3
(PPetr 3,42,D,3 reprinted in PPetr 2,13,Fr17 )
E,1
(PPetr 3,42,E,1 reprinted in PPetr 2,12,Fr4 )
E,2
(PPetr 3,42,E,2 reprinted in PPetr 2,13,Fr15 )
E,3
(PPetr 3,42,E,3 reprinted in PPetr 2,13,Fr14 )
F,FrA
[βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου Σωτῆρος (ἔτους) ][γ]ϛ(*) ἐφʼ ἱερέως τοῦ ὄντος Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν
[Ἀδελφῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου τῆς οὔσης μηνὸ]ς Φαρμο[ῦθι] κα ἐν Κροκοδίλων πόλει τοῦ Ἀρ-
[σινοίτου νομοῦ. ἐξεδόθη ἐκ τοῦ βασιλικοῦ ὑπὸ κήρυκα δ]ιὰ Ἀρι̣σ[τά]ν̣δ̣ρ̣ο̣υ̣(*) τοῦ οἰκονόμου καὶ Κλέωνος τοῦ
[ἀρχιτέκτονος παρόντος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ βασιλικοῦ γραμματ]έως κ[αὶ   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ τοῦ νομάρχου τῶν ὑδραγωγῶν
5[ -ca.?- ]τιο̣υ̣ κ[αὶ] ὑπορῦξαι τοῖς θεμελ[ί]οις τ̣ο  ̣κ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]και  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ πλάτος κάτοθεν (πήχεις) γ ἄνωθεν (πήχεις) ϛ
6a[ -ca.?- ]  ̣ες̣ τῆς διώρυγος καὶ γε[  ̣  ̣  ̣]  ̣εν  ̣  ̣[ -ca.?- ](*)
[ -ca.?- ] τὸ ὕψος [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ κ̣α̣τ̣α̣βρέχων ὕδατ\τ/ι(*) καὶ κα̣
[ -ca.?- ὕ]ψος κ̣α̣θ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣ο̣ς καὶ παραφρυγανιεῖ
[ -ca.?- τοῖς θεμε]λίοις ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ τοῦ ὕδατος κατ̣α̣
10[ -ca.?- παραφρυγ]ανιεῖ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νου ἐδ[ά]φους (πήχεις) λ καὶ παρα-
[φρυγανιεῖ -ca.?- κά]τω μη̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ιους
[ -ca.?- ]ν κατὰ μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣η̣[  ̣]η̣θεν
[ -ca.?- ὕ]δατι ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]υν  ̣
[ -ca.?- ]ησει τοὺς   ̣[  ̣  ̣]α̣  ̣  ̣σγ̣ε  ̣  ̣
15[ -ca.?- ] σχοινίοις κ[αὶ ἐ]πιθ̣ήσει
[ -ca.?- ]ο̣υς ἱκανοὺ[ς   ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣η̣σ̣ει
F,FrB
[ -ca.?- κα]ὶ παραφρυγανιεῖ ἐξ ἑκατ[έρου μέρος -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κ̣α̣ὶ̣ τὸ διάλημμα τὸ κατὰ τὴν αλεγην[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ει σχοινί̣[α] γ̣ 𐅵̣ ἐργάζομεν   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]διο̣υ̣ ἀγο̣ύ̣σηι εἰς Τ  ̣ερ  ̣σιν  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] γεγραμμ[ένο]ις κ̣αὶ κ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κατ̣ὰ̣ ταῦ[τα]   ̣  ̣  ̣  ̣φε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καὶ κατὰ λ̣  ̣γ̣α̣ καὶ τὰ̣ λ̣ο̣ιπὰ ὡσ̣[αύτως -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τῶι αὐτῶι λ̣γ̣ (ἔτει)   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
F,FrC
[ -ca.?- ]  ̣σοι ⟦ὁ ἐργολαβῶν ἔργα⟧ τάδε και̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] μῆκος ἐπὶ π(ήχεις) γ καὶ γέφυραν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐν τῇ μ]εγάληι διώρυγι καὶ [π]αραφρυ[γανιεῖ -ca.?- ]
[ -ca.?- τοῖς γ]εγραμμένοις καὶ τὸ διά[λ]η̣μμα [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ἐξ ἑ]κατέρου μέρους κα[τὰ] ταῦ̣[τα -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ηνφετ̣ρης ἐν τῆι μεγάληι διώ[ρυγι -ca.?- ]
6a[ -ca.?- ]  ̣ες̣ τῆς διώρυγος καὶ γε[  ̣  ̣  ̣]  ̣εν  ̣  ̣[ -ca.?- ](*)
[ -ca.?- οὐθὲν ἐ]πικωλύων τὸ ὕδωρ πο[τίζ]εσθαι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- τὴ]ν̣ συντέλειαν τῶν ἔργων [ -ca.?- ](*)
[ -ca.?- ἀ]ναβάσεως τοῦ ὕδατος [δοθή]σ̣ε[ται δʼ ἐκ -ca.?- ]
10[ -ca.?- τοῦ βασιλικοῦ ὧν τιμὴ οὐ προσλογισθήσεται ὄργανα]
τὰ ἱκανὰ καὶ σκαφεῖα ἃ ἀπο[δώσει ὡς ἂν συντελεσθ]ῆι τὰ ἔργα ἄγοντα τ[ὸν ἴσον στ]α[θμὸν - ca.40 -]
  ̣  ̣τα̣νας τὰς ἀφέσεις \ἕ/ως ἂν πα[- ca.12 - βρέ]χ̣οντες τὴν γὴν καὶ εἰς φ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν [ἐὰν δὲ μὴ ἐργάσηται ἢ μὴ ποιῆι κατὰ τὰ γε-]
γραμμένα ἐξέστω τῶι ἐπὶ τού[των τεταγμένωι ἐπανα]πωλεῖν τὰ ἔργα καὶ κα[θʼ ἡμέραν ἐπιμισθοῦσθαι καὶ ὅσωι ἂν πλεῖον]
[ε]ὕρηι ἀναπωλούμενον ἢ ἐπιμισθούμενόν τι κα[θʼ ἡ]μέραν ἀνηλωθῆι ἀποτ[ίσει ὁ ἐργολάβος τό τε ἀργύριον ὃ ἂν προειληφὼς]
15ἦι παρ[α]χρῆμα ἡμιόλιον καὶ τὸ βλάβος καὶ περὶ αὐ[τῶ]ν ὁ βασιλεὺς διαγνώσε[ται - ca.40 -]
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] λήμψεται τὸ ἥμυσυ(*) τῆς ἐργολαβίας εἰς   ̣ κδ τ̣ο̣ῦ στατ[ῆρος - ca.40 -]
Traces 1 line
G,Fr1
(PPetr 3,42,G,Fr1 reprinted in PPetr 2,4,Fr5 )
G,Fr2
(PPetr 3,42,G,Fr2 reprinted in PPetr 2,4,Fr7 )
G,Fr3
(PPetr 3,42,G,Fr3 reprinted in PPetr 2,4,Fr12 )
G,Fr4
(PPetr 3,42,G,Fr4 reprinted in PPetr 2,13,Fr6 )
G,Fr5
(PPetr 3,42,G,Fr5 reprinted in PPetr 2,13,Fr12 )
G,Fr6
(PPetr 3,42,G,Fr6 reprinted in PPetr 2,13,Fr13 )
G,Fr7
(PPetr 3,42,G,Fr7 reprinted in PPetr 2,13,Fr18,a-b )
G,Fr8
(PPetr 3,42,G,Fr8 reprinted in PPetr 2,13,Fr20 )
G,Fr9
[Φί]λ̣ων Κλέωνι
[χαί]ρειν. καθάπερ
[ἔγρα]ψας ἀπέσταλκά σοι
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ν γεγραμ-
5[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ὥσπερ σὺ ἠβού-
[λου]. καὶ εἰς τὸ λοιπὸν
[ἐ]ά̣ν̣ τινος χρείαν ἔχηις
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ας ἡ̣μᾶς̣ ἐπίσ-
[τ]ελλε· ποιήσομεν γὰρ
10[π]άντα. οὐδὲ γὰρ
τοῖς   ̣  ̣[ -ca.?- ]
G,Fr10,r
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Κ]λέωνι χαίρειν. ἐγὼ καθάπερ σοι
[πλεο]νάκις εἴρηκα τοῦ Θῶυθ ζ διέγραψα
[ε]ἰς τὰ ἔργα ἀπὸ Ἡφαιστιάδος ἕως Ναῦτυν
[  ̣  ̣  ̣  ̣]αρ̣χ̣ωι (δραχμὰς) Α ἵνα ἔχηι ἀνα  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αν̣
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τοῖς ἐργαζομένοις διατ  ̣ε[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ηματι γεγράφθαι διὰ τού̣τ̣ου [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δε  ̣θ[  ̣  ̣]ι̣ν ἵνα τὰ ς̣[ -ca.?- ]
G,Fr10,v
Κλ[έω]νι
(inverse) Κλέω[νι -ca.?- ]
H,1
(PPetr 3,42,H,1 reprinted in PPetr 2,11,1 )
H,2
(PPetr 3,42,H,2 reprinted in WChr 223 )
H,3
(PPetr 3,42,H,3 reprinted in PPetr 2,16 )
H,4
(PPetr 3,42,H,4 reprinted in PPetr 1,30,Fr1 )
H,5
(PPetr 3,42,H,5 reprinted in PPetr 2,13,Fr19 )
H,6
(PPetr 3,42,H,6 reprinted in PPetr 2,42,c )
H,7,ctr,r
[Φιλωνίδης τ]ῶι πατρὶ χαίρειν. εἰ ὑγιαίνεις καὶ τὰ λοιπ[ά σοι κατὰ γνώμην ἐστίν, καλῶς ἂν ἔχοι· ὑγιαίνω δὲ]
[καὶ αὐτός](*)[.   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἤ]ν̣εγκα ⟦πρὸς⟧ τὸ ἀφροδίσιον τῶι βασιλεῖ ἐν τοῖς̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὑ̣αλίνην γενέσθαι καὶ ῥυτὸν τριτ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]αὶ ὅσ[ο]ν πεντάπηχους ζώιου(*). ὁ γὰρ [ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι χορηγεῖν   ̣  ̣σ̣σεν [α]ὐτὸς π[ο]ι̣ήσειν μοι γε[νέσθ]α̣ι [ -ca.?- ]
ἐ̣[ν] τ̣ῶ̣ι̣ Τανίτηι εἶ[ν]αι πο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣ι ἀπ̣ο̣δοῦναι [  ̣  ̣  ̣]  ̣δων[ -ca.?- ]
πόθεν δεῖ δοῦνα[ι]. ἐ̣ὰν [ο]ὖν σ[υν]τελέσωμαι τι ἀποστελῶ π[ -ca.?- ]
γνῶσιν τὴν παρὰ τῶν χρηματιστῶν. ἔστι δὲ πάντα ὡς θέλ[ω -ca.?- ]
ἐπιστολὴν ὅπως αν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣α σὲ καὶ μ̣ες̣[  ̣  ̣  ̣] εἰσαποσταλ[ -ca.?- ]
10οις ἀναγκα̣[  ̣  ̣]ην εὐ[τύχει -ca.?- ]
H,7,ctr,v
Κλέωνι
H,7,fr
Φιλωνίδης τῶι πατρὶ χαί[ρειν -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
H,8,FrA
Μητροδώρα Κλέωνι χαίρειν. [ -ca.?- ]
ἐρρώμεθ[α δὲ κ]αὶ ἡμεῖς. ἐγρα̣ψ̣[ -ca.?- ]
[π]αραγε[νέσθα]ι πρὸς σὲ γραψα[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
H,8,FrB
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]θαι ἀλλὰ Πολ̣[υκράτης -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τρόπον ακοιου[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τυχηι δοκεῖτε [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
H,8,FrC
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣  ̣  ̣αιρωι το  ̣[ -ca.?- ]
πᾶσαν τὸν αν[ -ca.?- ]
τελείως ποιήσεις [ -ca.?- ]
θ  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5δ  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
στευειν α[ -ca.?- ]
καὶ πο[ -ca.?- ]
παρεν[ -ca.?- ]
μηλα[ -ca.?- ]
10καὶ μακ̣[ -ca.?- ]
μετε  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
H,8,FrD
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]α̣ι̣  ̣  ̣λ
[ -ca.?- ]  ̣ν καὶ
[ -ca.?- ]ηι απες
[ -ca.?- ]ωπον καὶ
5[ -ca.?- ]αφορ  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
H,8,FrE
[Μητρ]οδώρα Κλέ[ωνι χαίρειν -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣σου θαυμαζ[ -ca.?- ]
ποστ[  ̣]τι Ἀπολλοδω[ -ca.?- ]
μετε[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
H,8,FrF
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]τατα φέρειν
[ -ca.?- ]ρ̣ον τοῖς πράγμασιν τοῖς ἐν
[ -ca.?- ]  ̣η ἐφιλοτίμου με παραγε-
[νέσθαι σοι καὶ] ἦλθον ἂν π[ά]ντα παραλιποῦσα. νυνὶ
5[δὲ ἐν φόβωι ε]ἰ̣μὶ οὐ μετρίωι πῶ[ς] τε σοὶ ἀποβήσε-
[ται καὶ ἡμῖν(*)· οἱ γ]ὰρ κυνηγοὶ οἱ πρωὶ̣ παραγενόμενοι
[τὰ γεγενημέ]να σοι ἐμοὶ ἀνήνγελλον ὅτι ὁ βασι-
[λεὺς ἐλθὼν εἰς τὴν λί]μνην πικρ[ῶ]ς σοι ἐχρήσατο καὶ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣βεβληκέναι οὕτως α-
10[ -ca.?- ]λυποῦμα[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καλέσασα ἐπυνθα-
[νόμην -ca.?- ]τε̣ακηκ[  ̣]ιεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν δὲ παραγενόμενος
[ -ca.?- ]εσθαι ειο̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς ἀπέβη ἐφʼ οἷς
[ -ca.?- ]α̣νεσαν ὁ βασιλεὺς αν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣[  ̣]ν ου τευ
[ -ca.?- ]ι γῆν λήμψεσθαι τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υν σαυ-
15[ -ca.?- ]δεκας εἰς μείζω φόβ[ον   ̣  ̣]ν ἀλλα βελ-
[ -ca.?- ]  ̣ ἐκείνων γένοιτ[ο ὡς] θέλω καὶ υ-
[ -ca.?- ]  ̣ο̣ς̣ μοι ὡς [τ]άχιστα ἐκεῖ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἵ]να δὲ προς τι
20[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ω ἄνευ ἐμοῦ
[ -ca.?- ] ἡ̣μέρας κ ἐκάθητο
ε  ̣[ -ca.?- ]μει οὐθὲν ποιῶν οὕτως
α[ -ca.?- ]  ̣οι οικονομοιεισθε καὶ
το  ̣[ -ca.?- ]μι ὅπως μὴ κεί-
25ηι ποιῶν [ -ca.?- ]σ̣αι φαρμάκιον
δέ σοι π[ -ca.?- Ἀ]ριστοτέλους
ἀφεστα[ -ca.?- ]α καὶ ῥάκος
λεπτὸν [ -ca.?- ]ς
Irp
Κλέων Παίονι χαίρειν. ἀπ[όστει-]
λον μοι τὴν ὄνον. χρέαν(*) γὰρ
ἔχομεν αὐτῆς(*) \εὐθέως/(*) τὸν χόρτον
\διακομίσαι/(*)
5εἰμι γὰρ πρὸς τῶι ἀποδημεῖν   ̣  ̣  ̣  ̣
δω. ἔρρωσο

Apparatus


^ C,14.1. BL 1.381 : μοντιλαμ[  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ F,FrA.1. BL 2.2.110 : [γ̣]γ̣ prev. ed.
^ F,FrA.3. BL 2.2.110 : Ἀρι̣σ[το]φ̣[άνο]υς prev. ed.
^ F,FrA.6a. prev. ed.
^ F,FrA.7. l. ὕδατι
^ F,FrC.6a. prev. ed.
^ F,FrC.8. [ -ca.?- ]  ̣ συντελε  ̣  ̣ν τ̣ῶ̣ν ἐργ  ̣[ -ca.?- ] prev. ed.
^ F,FrC.16. l. ἥμισυ
^ H,7,ctr,r.1-2. BL 1.381 : [ -ca.?-   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ H,7,ctr,r.4. l. ζῴου
^ H,8,FrF.6. BL 1.381 : οὐκ οἶδα prev. ed.
^ Irp.2. l. χρείαν
^ Irp.3. prev. ed.
^ Irp.3. corr. ex πρὸς τ[ὸ] (  ̣  ̣ρ  ̣  ̣  ̣ prev. ed.)
^ Irp.4. corr. ex ⟦τ[ὴν] ταχίστην εἰσκομίσαι (κομισθῆναι prev. ed.)⟧

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.petr.2.13 [xml]

255BC Gurob
[Reprinted from: .] cfPPetr3,42,C12

Fr1,r
Κλέωνι χαίρειν οἱ δεκάταρχοι τῶν ἐλευθερ[ο-]
λατόμων(*). ἀδικοῦμεθα. τὰ γὰρ ὁμολογηθέν-
τα ὑπὸ Ἀπολλωνίου τοῦ διοικητοῦ οὐθὲν
γίνεται ἡμῖν. ἔχει δὲ τὴν γραφὴν Διότιμος.
5σπούδασον οὖν ἵνα καθὰ ἐξειλήφαμεν ⟦κ  ̣  ̣⟧(*)
ὑπὸ Διονυσίου καὶ Διοτίμου χρηματισθῇ(*)
ἡμῖν καὶ μὴ τὰ ἔργα ἐνλειφθῆι(*) καθὰ
καὶ ἔνπροσθεν ἐγένετο. ἐὰν γὰρ αἴσθωνται
οἱ ἐργαζόμενοι οὐθὲν ἡμᾶς εἰληφότας
10τὸν σίδηρον ἐνέχυρα θήσουσιν
(ἔτους) λ Παχὼνς ιθ
Fr1,v
Κλέωνι
Fr2
Α[  ̣  ̣]υς(*) Κλέω[νι]
χ[αίρ]ειν. κα[λῶς ἂ]ν
π[ο]ιήσαις συντ[άξ]ας
δοῦναι Πετεενούπει(*)
5κωμάρ[χηι] Σεβ[εννύτου]
εἰς ἐπισκευ[ὴν θ]υ-
ρῶν(*) τριῶν τῶν κατὰ
Σεβέννυτον σχοινία
τριάκοντα καὶ τὸν
10πρὸς ταύταις ἐσό-
μεν[ο]ν συναπόστειλον
αὐτῶι ἵνα ἐπισκευ-
ασθῶσι πρὸ τῆς
τοῦ ὕδατος ἀφέσεως.
15ἔρρωσο. (ἔτους) λ
Παῦνι κγ
Fr3,r
[Νική]ρατος Κλέωνι χαίρειν. τὸ πρὸς νότον
[τ]οῦ ὀχυρώματος τεῖχος, μέρος μέν τι αὐτοῦ
πεπτωκός ἐστιν, τὸ δʼ ἐπίλοιπον φέρεται ὥσ-
τε κινδυνεύει πεσόντος αὐτοῦ διαφωνῆσαί
5τι τῶν σωμάτων. καλῶς οὖν ποιήσεις τὴν
ἀπέγδοσιν αὐτοῦ ποιησάμενος καὶ δοὺς Διονυ-
σίωι τῶι [ο]ἰκοδόμωι(*) ὅ̣π̣ω̣ς̣ ἐ̣ν̣έ̣ρ̣γ̣η̣ι̣ εὐθέως γὰρ
ἕξομεν ἐξαγαγόντες καὶ πλέονι τόπ[ω]ι ἀπο-
χρήσασθαι πρὸς τοὺς παραδεδομένους \νῦν/ δεσ-
10μώτας(*) [ὑ]πʼ Ἀπολλωνίου τοῦ διοικητοῦ. ἔρρωσο. (ἔτους) λ Ἁθὺρ ιϛ
Fr3,v
(ἔτους) λ, Ἁθὺρ ιη.
[ -ca.?- ]ο παρὰ Νικηράτου. Κλέωνι
Fr4,r
[ -ca.?- σ]οι τῆς παρὰ Νικηράτου
[ -ca.?- τ]ὴν ἀπέγδοσιν ἤδη
[ -ca.?- κι]νδ\υ/νεύειν(*) τὸ ὀχύρωμα
[ -ca.?- ] ἔρρωσο. (ἔτους) λ Παῦνι κζ
5[ -ca.?- ὀχ]υρώματος τὸ ἀνοικοδομηθὲν(*)
[ -ca.?- ]ν μέρους γίνωσκε πεπτωκὸς
[ -ca.?- ]λημμενα. ἐὰν οὖν μὴ
[ -ca.?- ο]ἰκοδόμους ἤδη οἳ ἀνοικοδημήσουσιν(*)
[ -ca.?- ] πλείονα(*) σώματα, ὡσαύτως δὲ
10[ -ca.?- τὸ πρὸς] λιβὰ μέρος τοῦ ὀχυρώματος ἐπὶ
[ -ca.?- ] ἤ̣δ̣η̣ καὶ τοῦτο πεσεῖν
ἔρρωσο. (ἔτους) [λ Πα]ῦ̣ν̣ι̣ κϛ(*)
Fr4,v
ἀ(ντίγραφον) τῆς
παρὰ Νι-
κηράτου
ἐπ(ιστολῆς)
Fr5rp
(PPetr 2,13,Fr5 reprinted in PZenPestm C )
Fr6,r
Ἀρχέστρατος Κλέωνι χαίρειν. εἰ ἔρρω[σαι καὶ τὰ ἄλλα(*) σοι]
κατὰ λόγον ἐστιν, πολλὴ χάρις τοῖς [θεοῖς ἂν εἴη. ἐρρώμεθα δὲ](*)
[καὶ α]ὐτοί. ἐγὼ βουλόμενος Καλλίδ̣[ομον (?) -ca.?- ]-
τάξα(*) τῶν ἐκ τῆς Πτολεμαίδος αὐτ[ -ca.?- ]
5πυθέσθαι περὶ τῆς ἐργολαβίας ἧς ἠρ[γολάβηκεν](*)[ Ἀπολ-]
λώνιος ὁ τοὺς λίθους. ἀναγγείλαντος δέ μοι Τ[ -ca.?- ](*)
ὅτι εἴη λυσιτελὴς ἡ ἐργολαβία καὶ π[ -ca.?- ]
αὐτῶι ἐπ[  ̣]ποειν τὸ ἔργον, ἐνεχείρησα [ -ca.?- ]
ἵνα σοι περὶ τούτων \σοι/ λαλήσω, ἐνοχληθε[ὶς δὲ -ca.?- ](*)
10του τινος ἐλθεῖν μὲν πρὸς σὲ οὐκέτ[ι]   ̣[ -ca.?- ]
τ̣ό̣π̣ω̣ι̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]ς γέγραφα δέ σοι· ἐδόκ[ε]ι [γὰρ ἡμῖν](*)[ σύμ-]
βουλόν σε εἰς τὸ πρᾶγμα λαβεῖν καὶ μηθ[ὲν ἄνευ]
[σοῦ](*)
πρᾶξαι, ἀλλʼ ὡς(*) ἂν σ̣[υ]νβουλευσαμένωι φα[ίνηταί σοι -ca.?- ](*)
15ἡμεῖν(*) συντάξηις οὕτως ποεῖν(*). καλ[ῶς ποιήσεις τῶν τε ἄλλων](?)(*)
φροντίσας καὶ τὰς ψήφους ἑλκυσ[ας -ca.?- ]
ἱκανὸν ἀφαιρεθῆναι ἀπὸ τοῦ λιθουρ[γοῦ (?) -ca.?- ]
ἵνα μὴ ἕλκηται, οὕτως δὲ ὡς καὶ [ -ca.?- ]
μερίδος ἐσ[ο]μένης. ἐὰν οὖν μοι ἐν τάχε[ι -ca.?- ](*)
20αὐτὸν ἐνοχλήσω ἐχθέματά τε ἔκ[θες (?) -ca.?- μαρ-]
τυρ\ό/μενος(*) καὶ Ἀμαδόκωι(*) εντε[ -ca.?- τὸν]
βασιλέα κουφίζομεν καὶ ἐπιστ[ολὴν -ca.?- ](*)
λήψόμεθα(*) πρὸς σὲ περὶ τούτων.   ̣[ -ca.?- ]
Fr6,v
Ἀρχεστράτου.(*)
ἦλθεν Φαῶφι ιβ(*)
Κλέωνι(*)
Fr7rp
(PPetr 2,13,Fr7 reprinted in PPetr 3,64,B )
Fr8
[ -ca.?- θύρα]ς τὰς ἐν Μοντίλαι κεκλιμένας καὶ τὴν διώρυγα
[ -ca.?- ]δ  ̣  ̣  ̣ν κατὰ(*) Βουκόλων κώμην κέκλεικα
[ -ca.?- ]ινεπ[  ̣  ̣  ̣](  ) εουν  ̣υι τὰ χώματα καὶ αἱ διαβάθραι οὐ μὴ
[ -ca.?- τοῦ(?)]το βουλεύσασθαι(*), εἰ δεῖ μίαν θύραν κλεῖσαι ἐν Πτολεμαίδι.
5ἔρρωσο. (ἔτους) κθ Ἐπεὶφ ε
Fr9,r
[ -ca.?- ]ειν. τῆι κβ
[ἐ]γεγράφει μοι ἐσπ[ -ca.?- ]
[ἐ]πιστολὴν περὶ τοῦ
ἀνοιχθῆναι θύραν,
5ἧς σοι εὐθὺς τἀντί-
γραφα(*) ἔπεμψα. κα[ὶ ν]ῦν
δὲ τῆς αὐτὴς ὑπογ[έ-]
γ̣ρ̣α̣φ[α -ca.?- ](*)
Fr9,v
Κλέωνι
Fr10,r
[  ̣  ̣  ̣  ̣ Κλέωνι χαίρ]ειν. ὑπογέγραφά σοι τ[ -ca.?- ]
Θαμαύτ[ιος](*) ιγ, Ψενχῶνσις
Ἁρυώτου θ   ̣[ -ca.?- ]
Φανῆσ̣ις Σ[ο]χώτου(*) ιβ, Ἀμενέως Νεχθύριος β[  ̣, -ca.?- ]
5[σ]οι ἵνα εἰ[δῆις(?)] καὶ θύραν βουλόμενος ἀνοῖξαι οὐδ[ -ca.?- καλῶς ἂν οὖν]
ποιήσαι[ς ἀ]ποστείλας(*) καὶ τὸν σκεοφύλακα(*) καὶ μ[ -ca.?- ]
Fr10,v
Κλέωνι
Fr11rp
(PPetr 3,13,Fr11 reprinted in PZenPestm B )
Fr12,A,r
Κλέων Θευδώρωι χαίρειν. γέ[γραφα -ca.?- ]
κησάμενος πάντα [ -ca.?- ]
Fr12,A,v
Θευδώρωι
Fr12,B
Θεύδωρος Κλέωνι χαίρειν· [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ται καὶ οὐκέτι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- κ]αὶ ἔδωκα(*) [ -ca.?- ]
Fr13,r
Φίλισ[κ]ος Κλέωνι χαίρεν(*). [τ]ὴς ἐντε[ύξεως ἣν ἐπέδωκάν μοι Γλαῦκος καὶ](*)
Ἀσκ[λη]πιόδοτος ἀπέσταλκά σοι τὰ ἀ[ντίγραφα εἰ οὖν]
ἀνα[γκ]αῖόν ἐστιν γράψον μ[οι] ὅπως απ[ -ca.?- ]
βασιλεῖ Πτολεμαίωι χαίρειν Γλαῦκ[ος -ca.?- ]
5ἀπὸ τῆς προν[ -ca.?- ](*)
Fr13,v
Κλέωνι(*)
Fr14,r
Ἁ[ρμ]ᾶις Κλέωνι χ[αίρειν]. εἰς τὸν θησαυρὸν τὸν ἐν Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]νήγγελλέν(*) μοι
ὁ οἰκοδόμος μ(υριάδας) β πλίνθου(*). μόνον δέδοται τὸ ἀνάγ[γελμα(?) ὅτι ὁ σῖ]τος(?)(*) συνάγεται
καὶ ἔστιν καθαρ[ὸ]ς νῦν ἐπὶ τῶν ἅλ[ω(?)]ν(?)(*) ς[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ τὸν οἰκοδόμον
ἤδη τὸ ἀνήλωμα ε[ἰς](*) τὸν θησα[υρ]ὸν   ̣  ̣το[ -ca.?- ]το δὲ τὰς τ̣ῶ̣ν̣
5[ -ca.?- ]των. ἔρ[ρωσο.(ἔτους)λ]ββ Φαρμ[ο]ῦθι [ -ca.?- ](*)
Fr14,v
παρὰ Ἁρμάιος
περὶ οἰκοδόμων. Κλέωνι
Fr15
[ -ca.?- ]λατο ἐπὶ τῆς ἐκτροπῆς κατὰ Ψεναρυω
[ -ca.?- ]αρχης ὅπως αφῆι τὸ ὕδωρ. τὰ δὲ σώματα
[ -ca.?- ]τα τὸ πολ\ει/μίειον(*). ἀποδεδώκαμεν δὲ τὸ
[ -ca.?- ]εως τοῦ πολ\ει/μιείου(*)
5ἔρρωσο. (ἔτους) λβ Παῦνι κϛ
Fr16
π[ -ca.?- ]οη  ̣  ̣ωι τα[ -ca.?- ]σοδ[ -ca.?- ]
τ[ -ca.?- ]αρχηι ὅπως ἀπο[ -ca.?- ]
ἀν[τιγέγ]ραφέν(*) μοι ἐπιστ[ολὴν (?) -ca.?- ]
ἐπικεχώρηκεν ἀποχρ[ήσασθαι τῶι ὕδατι -ca.?- ](*)
5τὰς θύρας καὶ ἔστωσαν [ -ca.?- ]
ἀνοιχθήτωσαν.
Φίλιππος Διονυσίωι χαίρε[ιν. -ca.?- ]
καὶ ἡ Δαμίδος ὑπέκειτ̣ο (?)(*) [ -ca.?- ]
πέντε . ἐὰν οὖν ἐλθ[ -ca.?- ]
10καθ̣ῆκε̣ν αὐτη(*) ηδιο  ̣[ -ca.?- ]
οἱ περὶ Μαίμαχον καὶ [ -ca.?- μὴ ἀπὸ-]
χρησάσθω(*) τῶι ὕδατι ὃ δ[ -ca.?- ]
ἀρθήτωσαν αἱ θύραι τ[ -ca.?- ]
δωμεν καὶ τὴν σήσαμ[ον -ca.?- ](*)
15ο̣υ̣ συντετέλεσται κωμ[ -ca.?- ]
ἀναπληρῶσαι καὶ τ[ -ca.?- ]
δρου κεφαλήν.
Fr17
ὑπόμνημα παρὰ Κλέωνος Διοτίμ[ωι].
παραγέγραμμαι τῶι πράκτορι ὡς ὀ[φείλων]
πρὸς τὰ ἀμπελικὰ τοῦ λ (ἔτους) (δραχμὰς) ϙ καὶ
τοῦ λα (ἔτους) πυρῶν κδ γ´   ̣  ̣ καὶ ὧι πλεῖον(*)
5εἰληφέναι τοῦ διαγεγραμμένου
ὀψωνίου ἐν τῶι κθ (ἔτει) ὅ ἐστιν ἀ̣γ̣ο̣ρ̣ᾶ̣ς̣
ἣν οὐκ εἴληφα ἀργυρίου (δραχμὰς) χιζ
(τριώβολον), χαλκοῦ β[λα (τριώβολον)]
καὶ πρὸς τὸ λ (ἔτος) ὡσαύτως ἀργυρίου ρμ, χαλ(κοῦ) σπη (διώβολον)
10γείνονται ἀργυρίου ψνζ (τριώβολον), χαλκ(οῦ) φιθ (πεντώβολον)
καὶ πρὸς τὴν εἰκοστὴν ὑποθέμενος
τοῦ κεχρηματισμένου τοῖς λατόμοις
ἀπὸ τοῦ κζ (ἔτους) ἕως τοῦ λα (ἔτους) (ταλάντων) κ ὧν εἶν[αι]
τὴν δεδομένην εἰκοστὴ[ν (τάλαντον) α ][ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]τος μου πλεῖον παρα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν (δραχμὰς) Α ἐν δὲ τῆι ἐμ[αυτοῦ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr18a
⟦περὶ τοῦ κερκού[ρου (?) -ca.?- ] (*)
περὶ τοῦ \προλ  ̣  ̣  ̣  ̣/ ὀφειλομένου ἀργυρίου   ̣  ̣  ̣μ
τῶν τε vac. ? νζ (ὀβολοὺς) δ 𐅵 καὶ τῶν ξ (δραχμ )
περὶ τοῦ πρὸς ταῖς κατακλεισιν τόπου
5ἵνα ἀναχωσθῆι καὶ ὁμαλισθῇ πρὸς
[τὴ]ν τοῦ βασιλέως ἄφιξιν, ἐπεὶ αἱ
λιθηγοὶ οὐ προσάγουσι τοὺς λίθους
προσηγμένους ἐπὶ τοῦ ὅρμου
ἐπεὶ οἱ ἐν Βουσείρει \λίθοι/ τετμημένοι ⟦λίθοι⟧ \καὶ προσηγμένοι/
10\ἐπὶ τὸν ὅρμον/ ἐπὶ τοῦ παρόντος οὐ μετάγονται πρὸς τὰς ἐν
Πτολεμαίδι κατακλειδας [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] \διὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν λιθηγοὺς/ τὰ λοιπὰ
ἔργα συντελέσθαι, συντάξον Νικοστράτωι
ἐντ[ονώτ]ερον(*) \χορηγεῖν ὅπως/ ⟦ἵνα⟧ ἀναχωσθῆι \καὶ ὁμαλισθῇ/ τὰ κοιλώμα[τα]
πρὸ [τοῦ] τὸν βασιλέα παραγενέσθαι
——
15καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λ]οιπὰ ἔργα ὡς ἂν γραφῆι αὐτῶι
  ̣αματη[  ̣  ̣  ̣  ̣ σ]ύμβολα ἐνχρημαιζειν \εὐθέως/ ⟦καὶ μὴ⟧
\[  ̣  ̣  ̣  ̣]/ κλεω  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ος ὑπερβάλλεσθαι βλάπτεται
[ -ca.?- ]τιαν ταύτην
[ -ca.?- ] ἐπισκευασθηι(*) \χρώμεθα γὰρ ἀ̣ρ̣γ̣υ̣ (?)/ κ̣α̣ν̣
20[ -ca.?- ]ν πρὸς τὰ ἔργα
Fr18b
[ -ca.?- ]οπαλαω
[ -ca.?- ]ιαπο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Ἀρχεστ]ράτωι(*) χαίρειν.
[ὑποτέταχά σοι τ]ῆς(*) δοθείσης μοι παρὰ
5Κλ[ -ca.?- ἐντ]εύξεως τὰ ἀντίγραφα.
ἔχω [μὲν] ἐν̣(*) [Κρο]κοδίλων πόλει καὶ ἐν
Πτ[ολεμαί]δι \ἔκθεμα/ τ̣ο̣ὺς(*) βουλομένους ἐργολαβεῖν
\ἀπὸ τ[ῶν λιθ]ίνω[ν](*) ἔργων/ τῶν π[ρὸς τῆ]ι κ[ -ca.?- ]νη[ι ἀ]φέσει ἃ ἠργολάβηκ[εν](*)
απολ[λώνιος](*) \κουφίζων τὸν βασιλέα/
10⟦δ̣ὲ̣ π̣ρ̣ο̣σ̣τ̣ά̣ξ̣α̣ι̣ θ̣ύ̣ρ̣α̣ι̣⟧ ((parens-deletion-opening)) καὶ Καλλ[ί-]
δομος [  ̣  ̣  ̣] \  ̣[ -ca.?- τῆ]ς ἐργολαβίας/. ἔκθες οὖν ἔκθεμα καὶ προκή-
ρυξον, εἴ τ[ιν]ες βούλονται ἔτι ἐλάσσονος
[ἐ]ργολαβῆ[σα]ι, διδόναι προσάγγελμα Νικο-
στράτωι καὶ Κλέωνι τῶι ἀρχιτέκτονι ⟦ὡς οὐ⟧-
15[ -ca.?- ]τι ὕστερον \[ -ca.?- ]κυρβ[  ̣  ̣  ̣  ̣]σου ὕστερον/ ὑπερβολὴν δεξομένων.
[πρὸ(*)] δὲ τοῦ κυρωθῆναι τὰ ἔργα γράψον Νέω[ν(?)]ι
συ[να]κολουθεῖν \Καλλίδομον/ ⟦τοῖς ἔργοις καὶ μηθὲν⟧
⟦ἄνευ τούτου ἀνηλίσκειν⟧
τοῖς ἀνηλισκομένοις εἰς τὰ ἔργα.
20ὑπογέγραφα δέ σοι καὶ τῆς δοθείσης μοι
παρʼ αὐτοῦ ἐντεύξεως τὰ ἀντίγραφα
Fr19
[ -ca.?- ]  ̣  ̣νον ἔχων [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αις. οὕτω γὰρ [ἔστα]ι τυχεῖν καὶ τὸν
[ὕστερον χ]ρόνον εὐιλάτου τοῦ βασιλ[έως. οὐ] μὴν(*) οὐθὲν ἐμοὶ
[ἔσται με]ῖζον(*) ἢ σοῦ προστατῆσα[ι τὸν] ἐ[π]ίλοιπον(*) βίον, ἀξίως
5[μὲ]ν σοῦ, ἀξίως δʼ ἐμοῦ(*), καὶ ἐάν τι τῶν κατʼ ἄνθρωπον γίνηται
τυχεῖν σε πάντων τῶν καλῶν· ὃ ἐμοὶ [μ]έγιστον ἔσται, καλλῶς(*) σοῦ
προστατῆσαι καὶ ζῶντος σου καὶ εἰς θεοὺς ἀπελθόντος. μάλιστα
μὲν οὖν τὴν πᾶσαν σπουδὴν πόησαι(*) [το]ῦ ἀφεθῆναί σε διὰ τέλους.
εἰ δʼ ἄρα μὴ ὁρᾶις ὂν δυνατόν, αὐτήν γ[ε τὴ]ν(*) ἀνα[χώ]ρησιν τοῦ
10ποταμοῦ, καθʼ ὃν χρόνον οὐθείς ἐστιν κίνδυνος, ἀ[λλʼ ἐ]ξέσται(*) καὶ
Θεύδωρον καταλειφθέντα ταυτὸ(*) ποεῖν(*) ὅπως τ[οῦτό]ν γε
τὸν χρόνον παρεπιδημῆις. τοῦτο \δʼ/ ἔχε τῆι δια[νοία]ι ὅτι
οὐθέν σοι μ̣ὴ̣ γενηθῆι λυπηρόν, ἀλλὰ πᾶν ἐ[μοὶ ἔστ]αι πεφρον-
τισμένον τοῦ σε γενέσθαι ἄλυπον. [ἔρρωσο](*)
Fr20,r
Ἀλέξανδρος Κλέων[ι χαίρειν -ca.?- ]
τοὺς κατὰ παν[ -ca.?- ]
νομάρχαι[ -ca.?- ]ν διδόασιν α[ -ca.?- ]
περὶ δὲ τ[ -ca.?- ](*) δοθῆναι Κλέων[ι -ca.?- ](*)
5ἡμεῖς ἐγρ[ά]ψ[αμέν](*) σοι τὴ[ν -ca.?- ]ν δοθῆναι α[ὐτῶι -ca.?- ](*)
δοθήτωσαν Ε. βούλονται δέ τινες εἰς Σ[ -ca.?- ]
μυρικίνων. γράψον αὐτῶι ἐκ Πτολεμαίδος Δ[ρυμοῦ c ? ](*)
ὡσαύτως δὲ καὶ τῆς Διογένους νομαρχίας.
Fr20,v
[Ἀ]λεξάνδρου(*)

Apparatus


^ Fr1,r.1-2. ἐλευθέρ[ων] λατόμων prev. ed.
^ Fr1,r.5. BL 1.353 : ἤδη(?) prev. ed.
^ Fr1,r.6. χρηματισθῆ[ι] prev. ed.
^ Fr1,r.7. ἐνλειφθῇ prev. ed.
^ Fr2.1. Ἁ[ρμᾶ]ις prev. ed.
^ Fr2.4. BL 7.160 : Πετεσνηιτωι prev. ed.
^ Fr2.6-7. [γεφ]υρῶν prev. ed.
^ Fr3,r.7. [ο]ἰκο[νό]μωι prev. ed.
^ Fr3,r.9-10. corr. ex δ⟦ια⟧εσμωτας
^ Fr4,r.3. corr. ex [κι]νδ⟦ευ⟧νευειν
^ Fr4,r.5. οἰκοδομηθὲν prev. ed.
^ Fr4,r.8. l. ἀνοικοδομήσουσιν
^ Fr4,r.9. πλέονα prev. ed.
^ Fr4,r.12. κγ prev. ed.
^ Fr6,r.1. BL 1.353 : πάντα prev. ed.
^ Fr6,r.2. μοι [τοῖς θεοῖς. ἐρρώμεθα] prev. ed.
^ Fr6,r.3-4. καλλ  ̣  ̣[ -ca.?- ]τάξα prev. ed.
^ Fr6,r.5. ηρ[ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr6,r.6. ἀναστείλαντος δ[ὲ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr6,r.9. BL 1.353 : ἐνοχληθε[ -ca.?- ] (ενοχλης[ -ca.?- ] prev. ed.) prev. ed.
^ Fr6,r.11. ελ  ̣κβ[ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr6,r.12-13. μηθ[ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr6,r.14. ἄλλως prev. ed.
^ Fr6,r.14. σοι βουλευσαμένωι φα[ -ca.?- ](?) prev. ed.
^ Fr6,r.15. l. ἡμῖν
^ Fr6,r.15. l. ποιεῖν
^ Fr6,r.15. καλ[ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr6,r.19. εντα  ̣  ̣[ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr6,r.20-21. corr. ex [μαρ]τυραμενος
^ Fr6,r.21. ἅμα δοκῶι prev. ed.
^ Fr6,r.22. BL 1.354 : ἐπιστ[ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr6,r.23. λειψόμεθα prev. ed.
^ Fr6,v.1. prev. ed.
^ Fr6,v.2. prev. ed.
^ Fr8.2. ἀνὰ prev. ed.
^ Fr8.4. βουλ[ευσα]σθαι prev. ed.
^ Fr9,r.5-6. l. τὰ ἀντί|γραφα
^ Fr9,r.7-8. ὑπογ[ραφῆς -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr10,r.2. Θαμωυ[ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr10,r.4. Φανήσιος   ̣  ̣ωτου prev. ed.
^ Fr10,r.6. [  ̣]ωιεσαι[ -ca.?- ]  ̣στειλας prev. ed.
^ Fr10,r.6. l. σκευοφύλακα
^ Fr12,B.3. [ -ca.?- ] ἔδωκα prev. ed.
^ Fr13,r.1. l. χαίρειν
^ Fr13,r.1. [ἣν ἔγραψέν μοι -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr13,r.5. ἀπογ[ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr13,v.1. prev. ed.
^ Fr14,r.1. τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν ἤγγελλέν prev. ed.
^ Fr14,r.2. πλινθων prev. ed.
^ Fr14,r.2. δεδοτωι τὰ νομ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τος prev. ed.
^ Fr14,r.3. α[  ̣  ̣]  ̣ prev. ed.
^ Fr14,r.4. [  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ Fr14,r.5. ἔρρωσο [(ἔτους)] λβ Μεσορὴ(?) prev. ed.
^ Fr15.3. corr. ex πολημιειον
^ Fr15.4. corr. ex πολημιειου
^ Fr16.3. ἀν[  ̣  ̣γ]έγραφεν prev. ed.
^ Fr16.4. ἀποχρ[ήσασθαι -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr16.8. ὑπεκδ[οχὴ (?)] prev. ed.
^ Fr16.10. καθηκων  ̣  ̣τα prev. ed.
^ Fr16.11-12. [ -ca.?- ]χρησάσθω prev. ed.
^ Fr16.14. σης  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr17.4. BL 7.160 : διπλεῖον prev. ed.
^ Fr18a.1. BL 1.355 : Κερκου[ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr18a.13. εὐτ[ονώτ]ερον prev. ed.
^ Fr18a.19. ἐπισκεύασθαι prev. ed.
^ Fr18b.3. [ -ca.?- Νικοστ]ράτωι prev. ed.
^ Fr18b.4. [ -ca.?- τ]ῆς prev. ed.
^ Fr18b.6. [ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr18b.7. [τοὺ]ς prev. ed.
^ Fr18b.8. ἀποτ[ -ca.?- ]ινος prev. ed.
^ Fr18b.8. BL 1.355 : π[ -ca.?- ]ικ[ -ca.?- ]νη[  ̣]φεσει ἃ ἠργολαβηκ[ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr18b.9. BL 1.355 : απολ[ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr18b.16. BL 1.355 : περὶ prev. ed.
^ Fr19.3. [ἦ] μὴν prev. ed.
^ Fr19.4. [  ̣  ̣  ̣  ̣ με]ῖζον prev. ed.
^ Fr19.4. [τόν σου] λοιπὸν prev. ed.
^ Fr19.5. δὲ ἐμοῦ prev. ed.
^ Fr19.6. l. καλῶς
^ Fr19.8. l. ποίησαι
^ Fr19.9. [περὶ τὴ]ν prev. ed.
^ Fr19.10. BL 7.160 : ἀ[νάγ]εσται prev. ed.
^ Fr19.11. l. τὸ αὐτὸ
^ Fr19.11. l. ποιεῖν
^ Fr19.14. BL 1.355 : prev. ed.
^ Fr20,r.4. BL 1.355 : δεω[ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr20,r.4. BL 1.355 : Κλεων[ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr20,r.5. ειρ[ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr20,r.5. BL 1.355 : τη[ -ca.?- ]νδοθῆναι α[ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr20,r.7. BL 1.355 : δ[ -ca.?- ] prev. ed.
^ Fr20,v.1. prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.