DCLP

sign in

p.petr.2.3 = HGV P.Petr. (2) 1 3 = Trismegistos 47300 = p.petr.1.14DDbDP transcription: p.petr.2.3 [xml]

238/237BC Arsinoite
[Reprinted from: p.petr.1.14] PPetr1,14 ((hyphen)) `16;3,2‡7`3‡7`6a

1
[(ἐτῶν)   ̣  ̣ εὐμεγέ]θης τετανόθριξ φακὸς ἐξ ἀριστερῶν μυκτῆρι, Καλλίμαχος
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] χιλίαρχος τῶν Εὐρυμέδοντος κληροῦχος ὡς (ἐτῶν) λε μέσος με̣λί-
[χρους κα]τάρριν οὐλ[ὴ] ὑπὸ γενείωι, Κλέανδρος Ἀμφιπολίτης συντ̣α-
[γμα(τάρχης) τῶν] Ἀσκλ̣ηπιάδου κληροῦχος ὡς (ἐτῶν) νε βραχὺς λευκόχρως οὐλὴ
5[μήλωι ἀρι]σ̣τ̣ε̣ρ̣ῶι, Περίτας Μακεδὼν χιλίαρχος τῶν Νικάνορος κλη-
[ροῦχος ὡς] (ἐτῶν(?)) ξ̣ε μέσος μεγέθει μελίχρους οὐλὴ μετώπωι ὑπὸ τρίχα
[καὶ μήλωι] ἀ̣ρ̣ι̣στερῶι.
λ
[βασιλεύοντ]ος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελ-
10[φῶν (ἔτους) ι, ἐφʼ] ἱερέως Ἀπολλωνίδου τοῦ Μοσχίωνος \τὸ β (ἔτος)/ Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν
[Ἀδελφῶν κ]αὶ θεῶν Εὐεργετῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Μενε-
[κρατείας τῆς] Φι̣λ̣άμμονος τὸ β (ἔτος), μηνὸς Αὐδναίου λ, ἐγ(*) Κροκοδίλων
[πόλει τοῦ Ἀ]ρσινοίτου νομοῦ, τάδε διέθετο νοῶν καὶ φρονῶν Δίων Ἡρακλεώ-
[της τῶν Δ]άμωνος πεντακοσίαρχος κληροῦχος ὡς (ἐτῶν) ξε βραχὺς με-
15[λίχρους ἀν]αφάλαντος στρογγυλοπρόσωπος οὐλὴ ἐπὶ μήλου παρʼ ὀφρῦν
[ἀριστερὰν] καὶ ἄλλη μετώπωι μέσωι καὶ ἄλλη \μετώπωι/ ὑπὲρ ὀφρῦν δεξιάν. εἴ-
[η μέν μοι ὑ]γιαίνοντα αὐτὸν τὰ αὑτοῦ διοικεῖν. ἐὰν δέ τι ἀν̣[θ]ρ̣ώπι-
[νον πάσχω,] τὰ μὲν ὑπάρχοντα ἃ ἔχουσιν οἱ υἱοὶ καὶ ἡ γυνή μου ἐχέτω̣-
[σαν, τὰ δὲ λοι]πὰ καταλιμπάνω εἰς ταφὴν ἐμαυτοῦ. Μελαινίδα δὲ
20[καὶ τὸν υἱὸν] α̣ὐτ̣ῆς Ἀμμώνιον τὸν ἐξ ἐμο̣ῦ γεγενημένον, οὓς ἐγὼ ἐξ[έθ]ρε-
[ψα, ἀφίημι ἐλ]ευθέρους, ἐάμ(*) μοι παραμείνω[σ]ι̣ν̣ ἕως ἂν ἐγὼ ζῶ ὑπήκοο̣[ι ὄ]ν̣-
[τες. ἀφίημι δʼ] α̣ὐτοῖς τὰ τροφεῖα καὶ ἔστωσαν ἐλεύθεροι καθὰ καὶ ἐξ ὠ̣ν̣ῆς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μηθε]νὶ ἐξέστω ἐπιλα̣β̣έσθαι αὐτῶν παρ̣[ευρ]έσει μ[ηδ]ε̣μ̣[ιᾶι].
[ἐπιτρόπους δ]ὲ̣ αἱροῦμαι βασιλέα Πτολεμαῖον τὸν [ἐκ βασιλέως Πτολε-]
25[μαίου καὶ Ἀρσι]νόης θεῶν Ἀδελφῶν καὶ βασίλι̣σ̣[σαν Βερενίκην τὴν βασι-]
[λέως Πτολεμα]ί̣ου ἀδελφὴν καὶ γυναῖκα καὶ τ[ὰ τούτων τέκνα. μάρτυρες]·
[- ca.12 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ος δ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
31[ -ca.?- ]  ̣ο̣υ̣  ̣  ̣ο̣ς Πέρσ̣η̣ς̣ τῆς ἐ̣πι̣[γονῆς ὡς (ἐτῶν) -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ μακροπ]ρόσωπος οὐλὴ μετώπωι μέσωι καὶ ἄλλη ὑπὸ γενε[ίωι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]ς Θεοκλέους Μακε̣δ̣ὼ̣ν τῆς ἐπιγονῆς ὡς (ἐτῶν) λα̣ μελίχρους μέ-
[σος μεγέθει τε]τανὸς οὐλὴ μέσηι ῥινί, Εὖφρις Εὔφριος Κυρηναῖος τῆς ἐπιγον̣ῆ̣ς
35[ὡς (ἐτῶν)   ̣  ̣ μέσος] μ̣εγέθει μελίχρους τετανὸς σύνοφρυς ἡσυχῇ ἀνάσιλλος φα-
[κὸς μετώπωι ἐ]ξ̣ ἀριστερῶν, Ἀρχέστρατος Νεάνδρου Κὰρ τῆς ἐπιγονῆς ὡς (ἐτῶν) κδ
[μέσος μεγέθε]ι μελίχρους τετανὸς μακροπρόσωπος σπανοπώγων
[ -ca.?- ] Περιτίου ⟦ββ
[βασιλεύον]τος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελ-
40[φῶν (ἔτους) ι, ἐφʼ ἱερ]έως Ἀπολλωνίδου τοῦ Μοσχίωνος \τὸ β (ἔτος)/ Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν Ἀδελ-
[φῶν καὶ θεῶν] Ε̣ὐεργετῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Μενεκρατείας
[τῆς Φιλάμ]μ̣ονος τὸ β (ἔτος), μηνὸς Περιτίου β, ἐγ(*) Κροκοδίλων πόλει τοῦ Ἀρσι-
[νοίτου νομο]ῦ̣, τάδε διέθετο νοῶν καὶ φρονῶν Μένιππος Α̣ἰ̣νιὰν τῶν Λίχα ἰλάρ-
[χης ὡς (ἐτῶν)   ̣  ̣ π]υρράκης εὐμεγέθης μακροπρόσωπος τετανὸς ἀναφάλαντος
45[- ca.9 - ο]ὐλὴ μετώπωι ἐγ(*) δεξιῶν ὑπ[ὸ] τρίχα. εἴη μέν μοι ὑγιαίνοντι
[αὐτὸν τὰ ἐμαυ]τοῦ διοικεῖν. ἐὰν δέ τι πάσχω ἀνθρώπινον, καταλείπω Σεμέλην
[ἐλευθέραν καὶ] τὰ ὄντα ϛ̣ π̣αιδία, ἐάμ(*) μοι παραμείνωσιν ἕω̣ς ἂν ⟦ἐγὼ⟧ ζῶ ⟦ἂν ἐγ⟧
2
ὑ̣πήκο̣ο̣ι̣ ὄ̣ν̣τ̣ε̣ς̣. ἀ̣φί̣η̣[μι δʼ αὐτοῖς τὰ τροφεῖα. μηθενὶ ἐξέστω ἐπιλαβέσθαι]
\αὐτῶν̣/ παρευρέσει μηδεμιᾶι. ἐπιτρόπους δὲ α[ἱροῦμαι βασιλέα Πτολεμαῖον]
50τὸν ἐγ(*) β̣α̣σ̣ι̣λέως Πτο[λ]εμαίου καὶ Ἀρσινόη[ς θεῶν Ἀδελφῶν καὶ βασίλισσαν]
Βερενίκην τὴν βασιλέως Πτολεμαίου ἀδ[ελφὴν καὶ γυναῖκα καὶ τὰ]
τούτων τέ̣κ̣να. μάρτυρες· Κάλλιππος Δημ[ητρίου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῆς ἐπι-]
γονῆς ὡς (ἐτῶν) ξ μ̣ε̣λ̣ί̣χρους εὐμεγέθης ἐπίγρ[υπος - ca.14 -]
α̣[- ca.10 - τῆ]ς ἐπιγονῆς ὡς (ἐτῶν) λ μελά[γχρους - ca.12 -]
55[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐξ ἀρισ]τερῶν, Δημήτριος Ἀγαθ̣[- ca.16 - τῆς]
ἐ̣[πιγονῆς ὡς (ἐτῶν)   ̣  ̣] \εὐμεγέθης/ ἀναφάλαντος ⟦εὐμεγ[έθης]⟧ [- ca.14 -]
  ̣[- ca.13 -]  ̣ ὡς (ἐτῶν) ξ πυρράκης οὐλὴ μ̣[- ca.16 -]
  ̣[- ca.13 -] Ἄριστις Δημητρίου Ἀλεξ[ανδρεὺς τῆς ἐπιγο-]
ν̣[ῆς τῶν οὔπω ἐπηγμένων εἰς δ]ῆμον Ἰσθμιέα ὡς (ἐτῶν) λε μελ[ίχρους - ca.10 -]
60  ̣[- ca.11 -]  ̣  ̣  ̣ξ̣ε̣ωι ἐγ(*) δεξιῶν τραχή̣[λωι - ca.13 -]
μ̣[- ca.9 - Ἀλεξα]ν̣δ̣ρ̣εὺς τῆς ἐπιγ[ονῆς τῶν οὔπω ἐπηγμέ-]
ν̣[ων εἰς δῆμον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὡς (ἐτῶν)   ̣  ̣] μελίχρως εὐμεγέθης τ[ετανὸς οὐλὴ παρʼ]
ὀ̣φ̣ρῦν δεξιάν.
ζ
65βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀ̣[ρσινόης θεῶν]
Ἀ̣[δ]ε̣λφῶν (ἔτους) ι, ἐφʼ ἱερέως Ἀπολλωνίδου τοῦ Μοσχίωνος [τὸ β (ἔτος) Ἀλεξάνδρου]
καὶ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν, κανηφόρου [Ἀρσινόης Φιλα-]
δέλφου Μενεκρατείας τῆς Φιλάμμονος τὸ β (ἔτος), μ[ηνὸς Περιτίου ζ,]
ἐγ(*) Κροκοδίλων πόλει τοῦ Ἀρσινοίτου ⟦νομοῦ⟧, τάδε δ[ιέθετο νοῶν καὶ φρο-]
70νῶν Δημήτριος Δείνωνος Χρηστήριος τῶμ(*) Πυθαγ̣[γέλου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κλη-]
[ροῦχο]ς̣ ὡς (ἐτῶν) οε μελίχρους εὐμεγέθης μακροπρόσω[πος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐλὴ]
[μετώπω]ι̣ μέσωι. εἴη μέν μοι ὑγιαίνοντα αὐτὸν [τὰ ἐμαυτοῦ διοικεῖν.]
[ἐὰν δέ τι ἀ]νθρώπινον πάσχω, καταλιμπάνω τὰ ὑπ[άρχοντά μοι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[καὶ τὴν] ἐ̣ν Ἀλεξα[ν]δρεία[ι ο]ἰκί̣αμ(*) μοι ὑπάρχουσαν̣ [- ca.14 -]
75[- ca.16 -]ωνίωι [κ]α̣ὶ̣ τὸν [θ]ώρακα ὅς ἐστι κ[- ca.14 -]
[- ca.13 - σκε]π̣άζ̣[ουσ]αν ζώνην θωρακῖτ[ιν - ca.12 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ Χαριτοῖ δὲ τ]ῆ̣ι ἐμῆ[ι γ]υναικὶ ἐξέστω ἐνοικεῖν [- ca.14 -]
[- ca.11 - ὅσα ε]ἶχεν Χα[ρι]τώ. τὰ δὲ λοιπὰ ⟦ὅσα ε [- ca.14 -] ⟧
[- ca.15 -]  ̣ ἢ ὅσα [ἂ]ν πρ̣[ο]σ̣[κ]τ̣ήσωμαι κατα[λείπω   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
80τ[- ca.16 -]  ̣  ̣ σ̣[τ]αθμὸν [ὃ]ν̣ ἔλαβον ἐγ(*) βασι[λικοῦ - ca.9 -]
τ[- ca.20 -] δὲ̣ τὸμ(*) παῖδα τ̣[ὸ]ν̣ ἐ̣μὸν ξ[- ca.13 -]
τ[- ca.12 -]  ̣ ἀ̣φί̣η̣[μ]ι ἐλ̣εύθερον. ἐπιτρόπους δὲ αἱ[ροῦμαι βασιλέα]
Π[τολεμαῖον τὸ]ν ἐγ(*) βασ̣[ιλ]έω[ς] Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινό[ης θεῶν Ἀδελ-]
φῶ[ν καὶ βασίλισσ]αν Βενίκην(*) τὴν βασιλέως Πτολεμα[ίου ἀδελφὴν]
85κα[ὶ γυναῖκα καὶ τ]ὰ τούτων τέκνα. μάρτυρες· Κότους [Θραῖξ τῶν]
Σω[σιπόλιος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κληροῦχος ὡς (ἐτῶν) ν μελίχρους βραχὺ̣[ς - ca.9 -]
ο  ̣[- ca.10 - φα]κὸς παρʼ οὖς ἀριστερόν, Θεόδοτος Συρα[κόσιος τῶν]
Σωσ̣[ιπόλιος τακτό]μισθος κληροῦχος ὡς (ἐτῶν) ο βραχὺς μελ[ίχρους ἀναφά-]
λα[ντος οὐλὴ σιαγόνι] δεξιᾶι φακὸς ὑπὲρ ὀφρῦν δεξιά[ν, - ca.9 -]
90Πυ̣[- ca.10 - Κα]ρ̣διανὸς τ[ῆ]ς̣ ἐπιγονῆς ὡς (ἐτῶν) μ βρα[χὺς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
οὐ̣[λὴ - ca.10 -, Σ]ατυρίων Χά[ρ]μου Ἀλεξανδρεὺς τ[ῆς ἐπιγονῆς]
τῶ[ν οὔπω ἐπηγμένω]ν [εἰς] δῆμο̣ν Σουνιέα ὡς (ἐτῶν) ν λευκ[όχρως μέσος]
με[γέθει - ca.10 -] χ̣αροπός, Πτολεμαῖος Πέρση[ς τῶν Ἀνδρίσ-]
κο̣υ̣ [(ἑκατοντάρουρος) ὡς (ἐτῶν)   ̣  ̣ πυρρ]άκης μέσος μεγέθει μῆλα μέγ[αλα οὐλὴ ἐπὶ]
95μή[λου δεξιοῦ, Ζη]ν̣όθεμις Λυσιμαχεὺς τῶν Δάμων[ος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]

Apparatus


^ 1.12. l. ἐν
^ 1.21. l. ἐάν
^ 1.42. l. ἐν
^ 1.45. l. ἐκ
^ 1.47. l. ἐάν
^ 2.50. l. ἐκ
^ 2.60. l. ἐκ
^ 2.69. l. ἐν
^ 2.70. l. τῶν
^ 2.74. l. [ο]ἰκίαν
^ 2.80. l. ἐκ
^ 2.81. l. τὸν
^ 2.83. l. ἐκ
^ 2.84. l. Βε<ρε>νίκην

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.petr.3.6-A [xml]

187BC Gurob
[Reprinted in: p.petr.2.3] PPetrWills 3

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.petr.1.15 [xml]


[Reprinted in: p.petr.2.3] PPetrWills 3

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.petr.3.3 [xml]

187BC Gurob
[Reprinted in: p.petr.2.3] PPetrWills 3

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.petr.3.2 [xml]

187BC Gurob
[Reprinted in: p.petr.2.3] PPetrWills 3

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.