DCLP

sign in

p.oxy.67.4613 = HGV P.Oxy. 67 4613 = Trismegistos 78655DDbDP transcription: p.oxy.67.4613 [xml]

AD 364 Oxyrhynchus

r
ὑ̣π̣α̣τ̣ε̣ί̣α̣ς̣ τοῦ δεσπότου ἡμῶν Ἰοουιανοῦ(*) αἰ̣ω̣νίου Α̣ὐ̣γ̣ο̣ύ̣σ̣τ̣ο̣υ̣ [ -ca.?- ]
Γαΐῳ Ἰουλίῳ Λευκαδίῳ στρατηγῷ Ὀ̣ξ̣υ̣ρ̣υ̣γ̣χ̣ί̣τ̣ο̣υ̣
παρὰ Αὐρηλίων Γενναδίω(*) Ἰουλιανοῦ κα̣ὶ̣ Σ̣ε̣ρ̣ή̣ν̣[ου] Ε̣[ὐσ]ε̣β̣ί̣ο̣υ̣ κ̣[αὶ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς̣ καὶ Σαραπίωνος Πλουτάρχου κ̣α̣ὶ̣ Τιμαγένης(*) Σ̣ε̣ρ̣ή̣[νου τῶν πάντων βουλευτῶν τῆς]
5Ὀ̣[ξ]υρ[υγ]χιτῶν πόλεως ἐπιμελ̣η̣τ̣ῶν κριθῶ̣ν Ἀλ[ε]ξ̣α̣ν̣[δρείας. ὁμολογοῦμεν ὀμνύντες]
τ̣ὸ̣ν̣ σ̣ε̣βάσμιον θῖον(*) ὅρκον τ̣[ο]ῦ̣ δ̣ε̣σ̣π̣ό̣τ̣ο̣υ̣ ἡ̣μ̣ῶ̣ν̣ Ἰοο̣υ̣[ιανοῦ αἰωνίου Αὐγούστου παρειληφέναι]
[πα]ρ̣ὰ τῶ̣ν̣ ἑ̣ξ̣ῆς ἐνγεγραμμένον(*) κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣μ̣β̣ε̣β̣λ̣ῆ̣σ̣θ̣αι εἰς̣ τ̣ὸ̣ [ὑποτεταγμένον πλοῖον ἀπὸ]
γ̣ε̣ν̣ή̣μ̣α̣τ̣ο̣ς̣ τῆς εὐτυχοῦς ζ ἰνδικτίωνος - ca.9 -[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣  ̣  ̣πα]ραδοτίσας(*) τοῖς κατὰ Ἀλε̣ξ̣άνδριαν(*)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
10  ̣[  ̣]  ̣  ̣ κ̣[αὶ] μ̣[η]δὲν διεψεῦσθαι ἢ ἔνοχοι εἴημεν τ̣ῷ θ[είῳ ὅρκῳ. -ca.?- ]
(hand 2) ε̣ἰ̣ς̣ π̣λ̣(οῖον) ἰ̣δ̣ιωτικὸν Θέωνος Ε̣ὐ̣σ̣ε̣β̣[ίου βουλ(ευτοῦ) -ca.?- ]
- ca.9 - ἀπὸ τοῦ Ὀξ(υρυγχίτου) αἱ π(ροκείμεναι) τῶν κρι[θῶν ἀρτάβαι -ca.?- οὗ ἐγγυητὴς ὁ προ-]
κ̣[εί]μενος Θέων Ε[ὐ]σεβίου βουλ(ευτής) [ -ca.?- ]
(hand 3) [Αὐ]ρήλιος Σερῆνος Εὐσεβίου παρείλη̣φα   ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
15  ̣  ̣α̣κ̣οσίας πεντήκοντα μόνας καὶ παρ̣α̣δ̣ώ̣[σω -ca.?- ]
(hand 4) [Α]ὐ̣ρ̣ήλιος Σαραπίων συνπαρείληφ̣α̣(*) [ -ca.?- ]
ὡς πρόκειται.
v
κριθ(ῶν) ζ ἰ̣ν̣δ̣ι̣κτ̣ί̣ο̣ν̣ο̣ς̣

Apparatus


^ r.1. corr. ex ιοουια  ̣ου
^ r.3. l. Γενναδίου
^ r.4. l. Τιμαγένους
^ r.6. l. θεῖον
^ r.7. l. ἐγγεγραμμένων
^ r.9. l. [πα]ραδοθείσας
^ r.9. l. Ἀλεξάνδρειαν
^ r.16. l. συμπαρείληφα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.