DCLP

sign in

p.oxy.67.4612 = HGV P.Oxy. 67 4612 = Trismegistos 78654DDbDP transcription: p.oxy.67.4612 [xml]

AD 363 Oxyrhynchus

1
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Traces [- ca.11 -] Φ̣λ̣α̣ο̣υ̣ίω(*) Σαλ[λουστίου τ]ο̣ῦ λ̣αμ̣[(προτάτου)] ἐπάρχου
[τ]ο̣ῦ̣ ἱ̣[ε]ρ̣ο̣ῦ̣ π̣ραιτωρίο[υ.]
[Γ]α̣ί̣ῳ Ἰ̣ο̣υ̣λ̣ί̣ῳ̣ Λ̣ε̣υ̣κ̣α̣δ̣ί̣ῳ̣ [στρ]α̣τ̣η̣[γ]ῷ [Ὀ]ξ̣[υ]ρ̣υ̣γ̣χ̣[ί]τ̣ου
[παρ]ὰ̣ Α̣ὐ̣ρ̣ηλίων   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]- ca.15 -[  ̣  ̣  ̣] κ̣α̣ὶ Σ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ι̣  ̣[  ̣  ̣ Σε]ρ̣ή̣ν̣ου (?) καὶ Σερήν[ο]υ Εὐσεβίου κ̣α̣ὶ̣
5[Ἀμμω]ν̣ίου Ἀπίω̣ν̣ο̣ς̣ [κα]ὶ̣ Σ̣[α]ρ̣α̣π̣ίω̣ν̣[ος] Πλουτάρχ[ο]υ τῶ̣[ν] π̣ά̣[ντ]ων βουλ(ευτῶν) τῆς Ὀξυρυ̣γ̣(χιτῶν) πόλεως ἐ̣π̣ιμ̣ε̣λ̣[ητῶν]
[σ]ί̣[τ]ο̣[υ Ἀλε]ξανδρίας(*). ὁ̣μ̣ο̣λ̣ο̣γ̣[οῦμεν] ὠμν[ύντες] τὼν(*) σεβάσμι[ο]ν θῖον ὥ̣ρ̣̣κον(*) [τ]οῦ [δε]σπότου ἡμῶν Ἰουλια[νο]ῦ̣ [α]ἰ̣[ωνίου]
Αὐγούσ̣του παριληφέ̣ν̣[αι](*)[ κα]ὶ̣ ἐ̣μ̣β̣ε̣β̣λ̣ῆσθαι εἰς τὸ ἑξῆς ὑποτ̣ε̣τ̣α̣[γ]μ̣ένον πλοῖων(*) ἀπὸ γενήμα̣τ̣ο̣ς̣
τῆς εὐτυχοῦς ζ νέα[ς ἰνδικτ]ί̣[ον]ο̣ς̣ σ̣ί̣τ̣ο̣υ̣ νέου καθαροῦ ἀκρίθου καὶ ἀβρόχου καὶ ἐκτὸς πάσ[η]ς αἰτί̣ας καθεστηκ̣ό̣τ̣ο̣ς̣
μ̣έ̣τ̣ρ̣ῳ̣ δ̣η̣μοσίῳ μ̣[ε]τ̣ρ̣ή̣[σει τ]ῇ κ̣ελευσ̣θί̣[σ]ῃ(*) ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀ(ρτάβας) Γψ̣ν· τ̣ὸ̣ν̣ δὲ γόμον κατενενκοῦμεν(*) ἐπὶ̣ τ̣ῆ̣[ς]
10[λ]α̣μ̣(προτάτης) Ἀ̣λ̣ε̣ξ̣α̣ν̣δ̣ρ̣[έ]ω̣[ν] μ̣[η]τ̣ρ̣ο̣π̣ό̣λ̣[ε]ως ε̣ἰ̣ς̣ [το]ὺς ἐκεῖσαι(*) δημοσίους̣ θησα̣υ̣ρο̣ὺ̣ς ἀριθμῷ πλή̣ρης κ̣α̣ὶ̣ [τ]ῆ̣[ς]
[πα]ρ̣α̣δ̣[όσε]ως \Traces/   ̣  ̣[- ca.9 -]τ̣α̣ ἐ̣π̣ε̣ν̣ε̣γ̣κ̣[εῖν] εἰς τὸ ἐν̣ μηδενὶ με̣μ̣φθ̣ῆ̣ν̣α̣ι̣ ἢ ἔνοχο̣ι̣ ε̣ἴ̣ημεν̣ [τ]ῷ̣
[θείῳ ὅ]ρ̣κῳ. ἔ̣[στι δ]έ̣·
(hand 2) ε̣ἰς πλοῖον ἰδ[ιω]τ̣ι̣κὸν Θέωνος ἀν̣νου̣μερος(*) τάξεως τοῦ κυρίω(*) μο̣υ̣
τ̣[ο]ῦ̣ λ̣α̣μ̣(προτάτου) δουκὸς̣ [οὗ] κ̣υ̣β̣ε̣ρ̣(νήτης) Ὧρος [  ̣]  ̣  ̣ιος ἀπὸ Διοκλητια̣νοῦ̣ πόλε̣ως τῆς Θηβ̣αΐδ̣ο̣ς
15α̣ἱ̣ π̣(ροκείμεναι) τοῦ σίτου ἀ(ρτάβαι) Γ̣ψ̣ν ο[ὗ ἐ]γγυητὴς̣ Μου[σ]ῆς   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ιου ἀπὸ τῆς   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣
πόλεως   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ Ἀ̣ν̣ν̣ια̣νοῦ τ̣[ρ]ιβούνου.
(hand 3) Αὐρήλιος Σαρ[απίων Πλου]τ̣ά̣[ρ]χ̣ο̣[υ] συνπαρείληφα(*) ἅμα τοῖς κοι(νωνοῖς) τὰς τοῦ σίτου καθαρο̣ῦ
ἀρτάβας τ̣[ρισ]χ̣[ιλίας ἑ]π̣τα̣κο[σία]ς πεντήκοντα μόνα̣[ς] καὶ συμ̣παραδώσω ὡς πρ(όκειται).
(hand 4) Αὐρήλιος Τιμ̣α̣[γ]έ̣ν̣η̣ς̣ συν̣παρ[εί]ληφα(*) ἅμα τοῖς κοι(νωνοῖς) καὶ συ̣ν̣παραδώσω(*) ὡς πρ(όκειται).
2
ἔ̣σ̣τ̣ι̣ δ̣έ̣·
σίτο̣υ̣ ὑ̣π̣ο̣σ̣τ̣ά̣σ̣εως [ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀ(ρτάβαι) Γψν]
οὕτως·
ζ ἰ̣ν̣δ̣ι̣κ̣τ̣ί̣ο̣ν̣ο̣ς̣
5κωμη̣τ̣ῶ̣ν̣
η πάγου Παλώσεως δι(ὰ)
Θέωνος κ̣α̣ὶ του  ̣ν̣κ  ̣ι
κ  ̣ι  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]ω̣ν̣ [(ἀρτάβαι)] ̣ψ̣[ν]
(γίνονται) αἱ π(ροκείμεναι).
10ὑπατίας(*) τῆς π̣ρ̣ο̣κ̣(ειμένης), [Μ]ε̣σ̣ορὴ   ̣  ̣.
——

Apparatus


^ 1.1. l. Φλαουίου
^ 1.6. l. [Ἀλε]ξανδρείας
^ 1.6. l. ὀμνύντες τὸν
^ 1.6. l. θεῖον ὅρκον
^ 1.7. l. παρειληφέν[αι]
^ 1.7. l. πλοῖον
^ 1.9. l. κελευσθείσῃ
^ 1.9. l. κατενεγκοῦμεν
^ 1.10. l. ἐκεῖσε
^ 1.13. l. ἀννουμέρου
^ 1.13. l. κυρίου
^ 1.17. l. συμπαρείληφα
^ 1.19. l. συμπαρείληφα
^ 1.19. l. συμπαραδώσω
^ 2.10. l. ὑπατείας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.