DCLP

sign in

p.oxy.67.4609 = HGV P.Oxy. 67 4609 = Trismegistos 78651DDbDP transcription: p.oxy.67.4609 [xml]

AD 362 Oxyrhynchus

r
ὑπατείας Κλαυδίου Μαμε̣ρτ̣[ίνου καὶ Φλαουίου Νεβιέττα τῶν λαμπροτάτων.]
Γ̣α̣ί̣ῳ Ἰ̣[ο]υ̣λ̣ίῳ Λε̣[υκαδίῳ στρατηγῷ Ὀξυρυγχίτου]
παρὰ Αὐρηλίων Π̣έ̣τρου Ἀγ̣αθ̣ί̣[νου καὶ -ca.?- καὶ -ca.?- καὶ Σαραπίω-]
νος(*) Πλουτάρχου καὶ Δω̣ροθ̣[έου Ἀρσινόου τῶν πάντων βουλευτῶν τῆς Ὀξυρυγχιτῶν πόλεως ἐπιμελητῶν]
5σίτου Ἀλεξα̣ν̣δρίας(*). ὁ̣μ̣[ο]λ̣[ογοῦμεν -ca.?- ]
αἰωνίου Ἀγούστου παριλ̣[ηφένα]ι(*)[ -ca.?- ἀπὸ γενήματος τῆς]
ε̣ὐ̣τυχοῦς ϛ ναίας(*) ἰνδικτί[ονος σίτου -ca.?- καθε-]
σ̣τ̣ηκότας(*) μέτρῳ δημ̣ο̣σ̣[ίῳ -ca.?- κατενεγκοῦ-]
με̣ν ἐπὶ τὴν λαμ(προτάτην) Ἀλεξα̣[νδρ- -ca.?- ]
10π̣λ̣ήρης καὶ τῆς παρα̣δ̣ό̣[σεως ἄποχα γράμματα ἐπενεγκεῖν εἰς τὸ ἐν μηδενὶ μεμφθῆναι ἢ ἔνοχοι]
ε̣ἴη\μ̣ε̣/ν τῷ θειον̣(*) ὅρκῳ. [ -ca.?- ]
——
(hand 2?) εἰς πλ(οῖον) ἰδιωτικ̣ὸ̣ν̣ [ -ca.?- ]
ἀπὸ τοῦ [Ὀ]ξυρυγ̣[χίτου -ca.?- ]
οὗ ἐγγυητὴ̣ς̣ [ -ca.?- ]
15(hand 3) Α̣ὐ̣[ρήλ]ι̣ο̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
v
(hand 4) (ἀρτάβαι) Γ[ -ca.?- ]
ὧν
π̣ο̣λ(ιτῶν) (ἀρτάβαι) ιθ   ̣  ̣
κωμ(ητῶν) (ἀρτάβαι) Γσν̣β̣   ̣  ̣  ̣
5τ̣α̣μ̣(ιακῶν(?)) (ἀρτάβαι) ξζ 𐅵

Apparatus


^ r.3-4. [Σαραπίω-]|νοςcorr. ex [σαραπιω]  ̣  ̣  ̣
^ r.5. l. Ἀλεξανδρείας
^ r.6. l. Αὐγούστου παρειλη[φέναι]
^ r.7. l. νέας
^ r.7-8. l. [καθε]|στηκότος
^ r.11. l. θείῳ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.