DCLP

sign in

p.oxy.49.3471 = HGV P.Oxy. 49 3471 = Trismegistos 15631DDbDP transcription: p.oxy.49.3471 [xml]

AD131 Oxyrhynchus

(hand 3) Ταλ(αὼ) ἱερέ(ων) [Δι]ὸ̣(ς) καὶ Ἥρ(ας) ιε ἔτους.
vac. ?   ̣  ̣ vac. ?
(hand 1) Ἀσκληπιάδῃ στρ(ατηγῷ) καὶ Ἱέρακ(ι) β(ασιλικῷ) γρ(αμματεῖ)
παρὰ Αν[  ̣  ̣  ̣ Ἁ]ρ̣μιύσιος το̣ῦ̣
5Α[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣] μ̣η̣τ̣ρ̣ὸ̣ς̣ Τ̣αύριος̣ κα̣ὶ̣   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ Ἀν̣θε̣σ̣τ̣ίου καὶ
Δ̣ι̣ογᾶτος Ὥρου τοῦ Ὥρου αν  ̣  ̣  ̣(  )
τῶ[ν] γ ἀπὸ κώμης Τ̣α̣λ̣α̣ὼ̣ ἱερέω(ν)
Διὸς καὶ Ἥρας Ἑλληνικοῦ ἱεροῦ.
10πρὸς [τ]ὸ μεταδοθὲν εἰς ἐξέτασιν
εἶδο[ς ἰ]δίου λόγ(ου) ἀπὸ λόγων ιε (ἔτους)
οὗ ἐ̣σ̣τιν ἀντίγρ(αφον)· οἱ ὑ̣π̣ο̣γ̣εγραμ-
μένοι̣ ἀφήλικες υἱοὶ ἱ̣[ε]ρ̣έων
καὶ ἱερο[εθ]νῶν προσβάντες
15εἰς (τεσσαρεσκαιδεκαετεῖς) τῷ ιε (ἔτει) Ἁδριανοῦ
Καίσαρος τ[ο]ῦ κυρ[ίο]υ̣ παρὰ π̣[ρο-]
θεσμίαν τ̣ὸ ἰσ̣κρ̣ιτικ̣ὸ̣ν̣(*) δ̣ι̣έ̣γ[ρα-]
ψαν. ἱ(*) οὖν ἐξετασθῇ εἰ ὑπόκε̣ι̣[ταί]
τι ταῖς τάξεσι ἐκ δημοσί[ο]υ̣
20ἢ ἔξωθεν καὶ τίνες εἰσὶν
οἵ, σ̣υ̣νήθως ὑπὸ τοῦ ἀρχιπρο-
φήτου ἐπ[ικρ]ι̣νόμενοι, κ̣[αὶ]
τὸν χρημ̣α̣τ̣ι̣σ̣μ̣ὸ̣[ν παρʼ αὐτοῦ]
ἔλαβον, μ̣[εταδίδοται· κάτω]
25[το(παρχίας)] Τ̣α̣[λ]α̣ώ̣, ἱ̣ε̣ρ̣ε̣ῖ̣ς̣ Δ̣ι̣ὸ̣[ς καὶ]
Ἥρα̣ς̣ Ἑ̣λ̣λ̣η̣ν̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣ ἱ̣ε̣ρ̣ο̣[ῦ·   ̣  ̣  ̣]
μ̣ι̣υ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ Αρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
σ̣ιο[  ̣ μη]τ̣ρὸ̣ς Θαήσιο[ς Ἀπολ-]
λωνίου, Ἁ̣ρμιύσιος Αν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30τοῦ Ἁρμιύσιος μητρὸς   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ου Διογᾶ  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣μεγιστη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ προσφωνοῦ̣[μεν]
35[ὀμνύν]τες Αὐτοκρ[άτ]ο̣ρ̣[α]
[Καίσαρ]α̣ Τρα̣ι̣α̣ν̣[ο]υ̣(*) Ἁδρ̣ι̣ανου(*)
[Σεβαστὸν μ]ηδὲν ὑποκεῖσθ(αι)
[ταῖς τάξεσι] τῶν πρ[ογ]εγραμ-
[μένων ἡ]μῶν υἱῶν
40[ἔκ τε δημο]σ̣ί̣ο̣[υ] ἢ̣ ἔ̣ξ̣ωθε[ν]
[μηδὲ εἶν]α̣[ι ἔ]θ̣ο̣ς̣ τ̣[ο]ὺ̣ς̣ τ̣ο̣ι̣[ού-]
[τους ἐπ]ι̣[κ]ρ̣ί̣ν̣εσθαι ὑπὸ
[τοῦ ἀρχιπροφ]ήτου ἢ ἐνοχο̣ς̣(*)
[εἴημεν τῷ ὅρκ]ω̣ι̣. vac. ?
45[(ἔτους) ιϛ Αὐτο]κράτορος Καίσαρος
[Τραϊαν]ο̣ῦ Ἁδρινοῦ(*) Σεβαστοῦ,
[μη]ν̣ὸς Ἁδρινοῦ(*) κε.
——
(hand 2) [Αν  ̣  ̣  ̣ Ἁρ]μιύσιος καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣σ̣ι̣ο̣ς καὶ Διογᾶς
50[Ὥ]ρ̣[ο]υ̣ ἐπιδεδώκαμεν καὶ ὀμω-
μέκαμεν(*) τὸν ὅρκ(ον).   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν̣ μ̣[ὴ εἰ-]
δότων γράμ̣μ̣α̣τ̣α.

Apparatus


^ 17. l. εἰσκριτικὸν
^ 18. l. ἵ<ν>ʼ
^ 36. l. Τραϊανὸν
^ 36. l. Ἁδριανὸν
^ 43. l. ἒνοχοι
^ 46. l. Ἁδρι<α>νοῦ
^ 47. l. Ἁδρι<α>νοῦ
^ 50-51. l. ὀμω|μόκαμεν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.