DCLP

sign in

p.oslo.3.119 = HGV P.Oslo 3 119 = Trismegistos 21550DDbDP transcription: p.oslo.3.119 [xml]

AD319 Oxyrhynchite

π̣[αρ]ή̣νεγκα̣ν ἐπὶ τὴν τῆς πό̣λ̣εως   ̣  ̣  ̣  ̣θ(ήκην) (?)
[οἱ ἀπ]ὸ ἐπ̣[ο]ικ(ίου) Πετροκ(  ) η πάγου δι(ὰ)
Χ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ̣παι̣(τητοῦ) καὶ κοι(νωνῶν) ὑπ(ὲρ) παλ(λίου) ζ ἰνδικ(τίωνος)
τὰ [ὑπ]ὲ̣[ρ] βασ̣ιλικῆ̣[ς γ]ῆ̣ς̣ δ̣η̣λ̣η̣γ̣α̣[τευθ](έντα)
5δερμ̣α̣τ̣[ίκι]α̣ πέντε δωδέκατον, γ(ίνεται) δ̣ε̣ρ̣μ̣(ατίκια) ε ιβ´.
(ἔτους) ιδ καὶ ιβ καὶ δ Θὼθ ε.
(hand 2) Α̣ὐρή[λιος] Σαραπίων ἐπιμελητὴς σεσημίωμαι(*)
δ̣ε̣ρ̣μ̣[ατίκια] πέντε δωδέκατον .
(hand 3) π̣[α]ρ̣ή̣[νεγκα]ν̣ οἱ ἀπὸ ἐποικ(ίου) Πετροκ(  ) ὑπ(ὲρ) ζ ἰνδι-
10κτί[ωνος ὑπ(ὲρ)] σ̣εβενίνων ὑπ(ὲρ) ἀνδρῶν τέσσαρα-
ρ(  )   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ ὑπ(ὲρ) δερματικίου καὶ παλλίου πριβα-
τα̣ρι̣[  ̣  ̣  ̣].
(hand 4) (ἔτους) [ι]δ̣ κ̣α̣ὶ̣ ιβ καὶ δ Ἁθὺρ ιδ. Θέω(ν)
πραι̣π̣[όσ]ι̣τ̣ο̣ς̣ διʼ ἐμοῦ Ἡρᾶ β̣οηθοῦ σεσημίω(*)(μαι).

Apparatus


^ 7. l. σεσημείωμαι
^ 14. l. σεσημείω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.