DCLP

sign in

p.oslo.3.113 = HGV P.Oslo 3 113 = Trismegistos 21549DDbDP transcription: p.oslo.3.113 [xml]

AD346 Hermopolite

ὑ̣(*)π̣α̣τ̣ε̣ί̣α̣[ς] τῶν δεσποτῶν ἡ[μῶ]ν Κωνσταντίου Αὐ̣[γ]ο̣ύστου τ̣[ὸ δ]
κ̣[α]ὶ̣ [Κ]ώ̣[νσ]ταντος Αὐγούστου τὸ̣ γ
[Φ]λ̣αυί(*)ῳ Ὀλ̣υμπιοδ[ώρ]ῳ τῷ καὶ Ἀ̣συνκ̣ρ̣ιτ[ί]ῳ πραιπ(οσίτῳ) α π̣ά̣γ̣ο̣υ̣
νομο̣ῦ Ἑρμοπο̣λίτου
5π(αρὰ) Αὐρηλ[ί]ου Μουσῆτος Ὥρου ἀπὸ Σαι(*)τῶν πόλεως
δ̣ια̣κόνο̣υ̣ καθολικῆς ἐκκλησίας κώμ[η]ς̣ Πώε̣ω̣ς̣
τ̣οῦ̣ α(ὐτοῦ) πάγ̣[ο]υ̣. ὁμολο[γ]ῶ ὀμνὺς τὴ[ν] θείαν καὶ σε[βάσμ]ιον
τ̣ύ̣χη̣ν̣ [τ]ῶν πάντα νικώ̣ντων̣ δ̣εσποτῶν ἡ̣μ̣ῶ̣ν
Α̣ὐ̣γούσ[τω]ν ἐγ#γυᾶσθαι Ἀ̣ζ̣αρίωνα καὶ Ἠ̣λίαν ἐκ πατρὸς
10Μ̣ά̣χω̣[νο]ς Ἱ(*)έρακ̣[ο]ς̣, ἐφʼ ᾧ̣ αὐτοὺς̣ γεωργῖν(*) ἀ̣[π]ὸ̣ ϛ
[ἰ]ν̣δ(ικτίονος) μέχρι ζ νέας καὶ αὐτῆ̣ς̣ ο ουινδικιων
[  ̣  ̣  ̣] κ̣λήρου̣   ̣  ̣  ̣ [τ]οῦ αὐτ̣ῶν̣ πα̣τ̣ρὸς ε  ̣ο̣υ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]χ̣  ̣[ο]υ̣ κλήρ[ου]   ̣α̣ρ̣τ̣ε̣λ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]βα̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣μ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.20 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣η̣ς̣[- ca.20 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ (ἀρταβ ) [- ca.20 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. ϋπ̣α̣τ̣ε̣ι̣α̣[σ] papyrus
^ 3. ϊω papyrus
^ 5. σαϊτων papyrus
^ 10. ϊερακ̣[ο]σ̣, papyrus
^ 10. l. γεωργεῖν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.