DCLP

sign in

p.nyu.1.23 = HGV P.NYU 1 23 = Trismegistos 12541 = nyu.apis.4784DDbDP transcription: p.nyu.1.23 [xml]

AD326/7 ?

Traces 5 lines
6[ἔχειν παρʼ αὐτοῦ ὁ ὁμολογῶν]
Σ[α]ρ̣[απ]ίων ἐν γ[ένει σὺν ἡμιλίᾳ]
[κριθῆ]ς̣ ἀρτάβας̣ [δέκα ὀκτ]ὼ̣ ἥ̣μ̣ι[συ]
τέταρτον ἅσπ̣ερ̣ [ἐπά]ν̣αγ̣[κον α-]
10πο̣δ̣ω̣σ̣ιν(*) τὸν ὁ̣μ̣ο̣λ̣ο̣γ̣ο̣ῦ̣ν̣[τα]
ἐν τῇ προθεσμίᾳ μηνὶ Π̣α̣ῦ̣[νι]
[γ]ενήματος ιϛ ἰνδικτίον̣ο̣ς̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 9-10. l. [ἀ]|ποδώσειν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.