DCLP

sign in

p.nyu.1.22 = HGV P.NYU 1 22 = Trismegistos 12540 = nyu.apis.4769DDbDP transcription: p.nyu.1.22 [xml]

AD329 Karanis

r
[ὁμολο]γ̣εῖ Αὐ̣ρ̣ή[λ]ι̣[ος Σαρα]π̣ί̣ω̣ν Οὐενάφρε̣ω̣ς̣
μ̣[ητρὸς] Εἰρήν̣[ης ἀπὸ] κ̣ώ[μης] Κ̣[αραν]ί̣δο̣ς̣
[ὡ]ς̣ ἐ̣τ̣ῶν τ̣ρ̣[ιά]κ̣[ον]τ̣α̣ οὐλὴ καω(*) χε̣ρὸ̣ς(*)
ἀ̣ρισ̣τ̣ερᾶς μετ̣ʼ [ἐγγύο]υ̣ Α̣ὐ̣ρηλίο̣υ Ἥ̣ρ̣ω̣[ν]ο̣ς̣ ο̣[λ]
5ἀ̣πὸ τῆς̣ αὐτῆς κ̣ώ̣[μης ἔ]χειν καὶ μ̣ε̣[με-]
τρῆ̣σ̣θ̣α̣ι παρ̣[ὰ Ἀν]τ̣ων̣ίου̣ Σα̣[ραπά]μ̣μ̣ων̣ο̣ς̣
ἀπὸ στρατηγιῶν δ̣ιὰ Ἡρᾶ προνοητοῦ
πυροῦ σὺν τρίτου(*) μερους(*) ἀρτάβας πέ̣ν̣τε
τρίτον (ἀρτάβας) ε γ´, ἅσ̣πε̣ρ ἐπά̣ναγκαν̣(*)
10ἀ̣ποδώσω σοι ἐνπ[ρ]όθεσμος μηνὶ Παῦνι
[τ]ῆ̣[ς] τ̣[ρ]ί̣[τη]ς̣ [ἰ]ν̣δικ(τίονος) [με]τʼ ἐγγύου Ἥρωνος
Ὃλ μέτρῳ τετραχοινίκῳ δικαίῳ τὸ δὲ γένος
νέ̣ο̣ν̣ καθαρὸν ἄδολον εὐάρεστον ἀνυπερ-
θέτως καὶ ἐπὶ τῆς ἀπαιτήσεως γίγν̣ε-
15σ̣θ̣αί σοι τὴν πρᾶξιν̣ ἔκ τε ἐμοῦ τοῦ ὁ̣μ̣[ο-]
λογοῦ̣ντος Σαραπίωνος ἢ καὶ ἐκ τῶ̣ν̣
ὑπαρχό̣ντων μοι μετʼ ἐγγύου το̣ῦ̣ αὐ̣τοῦ
Ἥρωνος καθάπερ [ἐκ δίκ]ης καὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμο(λόγησα).
ὑπα̣τ̣είας τῶ̣ν̣ δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου
20Σ̣[ε]β̣ασ[το]ῦ [τ]ὸ η — καὶ Κων̣σταντίνου τ̣ο̣[ῦ] ἐ̣πιφανεστ[άτου]
Κα̣[ί]σαρος̣ [τὸ δ] — Θὼθ δ —.(hand 2) Αὐρήλιο[ς] Σαρ̣α̣πίω[ν]
ἔσχον τὰς τοῦ πυροῦ ἀρτάβας π̣[έντε]
τρίτον κ̣αὶ ἀποδώσω τῇ π̣ροθε̣σ̣μ̣ί̣ᾳ̣
μετʼ ἐγγυίου(*) Ἥ̣ρων̣(ος) ὡς πρόκιται.
25Αὐρ(ήλιος) Κοπρῆς Παήμ̣ους ἔγραψα
ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγραμ̣μάτου.
v
χι(ρόγραφον)(*) Σ̣αραπίω̣[νος] Ο̣ὐ̣ε̣ν̣ά̣φ̣ρ̣ε̣ω̣ς̣ [ἀπὸ κώμης Καρ]α̣[ν]ί̣δ̣ο̣ς̣ π̣[υροῦ]
[ἀρτά]β̣[αι πέντ]ε̣ τ̣ρ̣ί̣τ̣ο̣ν̣ (ἀρτάβαι) ε γ´
μό̣ν̣[αι].

Apparatus


^ r.3. l. κά<τ>ω
^ r.3. l. χειρὸς
^ r.8. l. τρίτῳ
^ r.8. l. μέρει
^ r.9. l. ἐπάναγκον
^ r.11. ἐγ’γύου papyrus
^ r.17. ἐγ’γύου papyrus
^ r.24. l. ἐγγύου
^ v.1. l. χει(ρόγραφον)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.