DCLP

sign in

p.nag.hamm.143 = HGV P.Nag Hamm. 143 = Trismegistos 32483DDbDP transcription: p.nag.hamm.143 [xml]

AD309- ?

FrA
[ -ca.?- ]  ̣ ἀποδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣υ καὶ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣πειξα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τῶν λοιπ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ἀνα]ι̣σχύντων   ̣[  ̣]μ̣β̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀ̣λλʼ εἰσὶν καὶ συ[κο]φ̣ά̣[ν]τ̣α̣[ι -ca.?- ]
[ -ca.?- ]των διαρπαξ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μ̣ις ἀκριβ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣αυτους καὶ [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] π̣ροσετάξαμεν̣ [  ̣  ̣]ω̣ ε̣π̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ητων ἐξακ̣τ̣[όρ]ω̣ν̣ ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ πρόφασι̣ν̣ ἔ̣χ̣ε̣[ι γ]ὰρ̣ κ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- π]ο̣λλὴ προθυμί̣[α   ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- πρ]ὸς ἅμιλλαν τὰς ἀποθήκα̣[ς -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ωνητης ἀδικείας(*) α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εν ἀναγράψει ἐν̣ τ̣ο̣ῖ̣[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐνιαυτοῦ ἐπινεμης̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀναγραφὴ διδάξει [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣τ̣ι τῷ̣ ἔθνει ὑ(*)πʼ ὄψεσι[ν -ca.?- ]
FrB
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ς  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ψ̣α̣  ̣  ̣ασι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣σ̣ησεισφ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπο  ̣  ̣τω̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]α̣ τῆς̣ ἡ̣[μ]ετέρας κρίσ̣[εως -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣υ̣ τ̣ῶ̣ν̣ ἐ̣παρχιωτ[ῶν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ τὴν μὲν τῶ̣ν̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ου λόγον ἀπαιτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μ̣[  ̣  ̣]  ̣ αὐ̣τουργήματ̣α̣ [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]υ̣ φ̣υλατ̣τέσθω   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ων ἐχου̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ρ̣ω̣ κα̣ὶ ἐμφυλιο̣ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ας ἑαυτῶν ὑ̣π̣ε̣ρ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κ̣αὶ π̣ο̣λεμίους τε κ̣αὶ   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]  ̣  ̣ κιν̣δύνους τε καὶ αμ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] π̣ρ̣ὶ̣ν̣ τ̣ὰς ἁρπαγὰς ποιει[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ι̣ν̣ π̣ειραθείη ἔστ̣ωσαν τα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐκτὸ̣ς τῆς ὡρισμένης ποσότ̣η[τος -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣μασιν̣ τὴν ἁρμόζουσαν ἀπεφην[ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣τες ἔν τε ταῖς ἀπαιτήσεσιν α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣ π̣ρ̣ο̣σεοικυια   ̣[  ̣]εξων τοὺς αλ[ -ca.?- ]
FrC
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]αμαιω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐ]πιμελη̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ετωσκ  ̣[ -ca.?- ]
vac. ?
FrD
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣ε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣ς̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ων κα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣τως ει  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣την χαρτ[ -ca.?- ]
vac. ?
FrE
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ατοσα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣ι καθη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κεκινη[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] ἐ̣ν τοῖς ἐπ[  ̣]ρ̣[ -ca.?- ]
⟦[ -ca.?- ]ων⟧ ἀνθρω̣[π -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrF,1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]τ̣αι   ̣ρ̣  ̣ρτι  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ων \μ/έμψεως γ̣α̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αι ὁπλι\ζέ/σθω κατὰ τῶ[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σαν[- ca.9 -]π̣άρχουσιν λοιπὸν(*) [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]αλλοις̣[- ca.9 - σ]υντεταγ̣μένα νῦν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ομι  ̣[- ca.10 -] ἡ̣μᾶς ὑ(*)μῖν παρεῖναι̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ζομε̣[- ca.10 -]τ̣έρας συνμετρίας ὑμῖν̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] δικαίων [- ca.10 -]ων βάλλοντες καταχωσαν̣[τ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ατε καὶ ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ⟦[συ]ν̣τρόφῳ κακείᾳ(*)⟧ γένους ἐκ τ̣ῶ̣ν̣ [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]τ̣ι̣νω ὑλ̣α[- ca.9 - σ]υ̣ν̣τρόφῳ κακείᾳ(*) η τῆς ἰ(*)δίας
[ -ca.?- ]λομεν̣[  ̣  ̣ ἀν]α̣γκάζοντες ἐπὶ τὸ τῆς ἀποδώσεως(*)
[ -ca.?- ]εισθαι ἡμεῖς γὰρ τοῖς μηδὲν ἐκδικηκόσιν οὐδεμίαν
[ -ca.?- ] π̣αυσάσθωσαν ἐπιβουλεύοντες τοῖς τῶν ἐπαρ-
[ -ca.?- ]θ̣ώσασι κα̣ὶ μήτε̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ων πλεονεξίαν αλογι-
15[ -ca.?- ]ωτο  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] τ̣αι̣[ς ἀνα(?)]ξ̣ίαις ὕβρεσιν τοὺς μη
FrF,2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16(hand 2) στην[ -ca.?- ]
η καὶ τ[  ̣]ς [ -ca.?- ]
ἐπαρχιω̣τ̣[ -ca.?- ]
vac. ?
FrG
[ -ca.?- ] τα  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καρ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ελ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ομ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]
5[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣] καὶ πρ̣ο̣ς̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ης ἀπαιτ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ς ἐπιτα  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣[  ̣]υ̣τω  ̣[  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣]  ̣ρ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θ̣ησατε[  ̣  ̣  ̣]α̣ισ̣παν[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ε τῶ[ν ἀν]θ̣ρώπων [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ τ[ῶν ἀ]νθρώπω[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣λογοι̣[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρχ̣ι̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣α̣π̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣α  ̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]οι̣[ -ca.?- ]
Traces 3 lines
FrH
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣υ̣ρι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ατου[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θειη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τοι̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrI
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]θους̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrJ
[ -ca.?- ]τω[ -ca.?- ]
FrK
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κε  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣α[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrL
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ̣αρθαδ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μ̣ουν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣σοι  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ενατο̣ν̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ιατιο̣ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ετη  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣α[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ FrA.15. l. ἀδικίας
^ FrA.19. ϋπʼ papyrus
^ FrF,1.4. corr. ex λοιπου
^ FrF,1.6. ϋμιν papyrus
^ FrF,1.9. l. κακίᾳ
^ FrF,1.10. l. κακίᾳ
^ FrF,1.10. ϊδιασ papyrus
^ FrF,1.11. l. ἀποδόσεως

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.