DCLP

sign in

p.mil.vogl.2.98 = HGV P.Mil. Vogl. 2 98 = Trismegistos 12370DDbDP transcription: p.mil.vogl.2.98 [xml]

AD138-139? Tebtynis

1
καὶ ἀπὸ τῶν μεταδοθέντων ἐγλογιστοῦ(*) εἰ̣δ̣ῶ̣ν̣
ἀπὸ διαλογισμοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς τάξε̣ω̣ς̣ τῶν κ̣[ατη-]
γορουμένων πραγματικῶν καὶ ἀναπεμφθέν̣[των]
ἐπὶ τὸν ἡγεμώνα(*). παρερχομένου Διδύμου τοῦ κα̣ὶ̣
5Κρησπείνο[υ] γενομένου κωμ[ο]γραμματέως Τ̣α̣[λεὶ]
καὶ Ἰβιῶνος (εἰκοσιπενταρούρων), Κάστωρ ῥήτωρ εἰπεν παρὰ [Ν]ε-
ανίου καὶ Δομιττίου γεγυμνασιαρχηκοσι(*) ἐωνῆσ-
θαι ἐν τῇ κώμῃ τὸν κωμογραμματέα ταλάν-
των πέντε κτήματα καὶ τὴ[ν καταγρ]αφὴν π̣[ε-]
10ποιῆσθαι εἰς ὄνομα τῆς πενθερᾶς αὐτ̣οῦ Ἰ(*)σαρ[ίου],
καὶ τω(*) κωμογραμματέως δι̣ὰ τῶν συνε̣στώτω[ν]
αὐτων(*) ῥητόρων ἀποκρειναμένου(*) μήτʼ ἐωνῆσ-
θαι μήτε συντεταχέναι καταγραφὴν γενέσ-
θαι εἰς τὴν πενθερὰν αὐτοῦ, ἐκεινη(*) δὲ εὐσχήμο-
15να οὖσαν καὶ πολλὰ κεκτημενη(*) ἠγορακέναι καὶ
ἐπὶ ταύτης τῆ̣ς κώμης ὑπάρχοντά τινα· vac. ?
Ἡλιόδωρο[ς το]ῖς ἐνκαλοῦσι εἶπεν· εἰ λέγουσι
τοῦτο περ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ γ]εγονέναι, ἀχ̣θ̣ήσεσθαι εἶδος
ἵνʼ οὖν ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ν τοῖς ἐνκ̣[αλ]ή̣σ̣α̣σ̣ι ἐξετασθῇ
20τίνες η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ τὴν] πενθερ[ὰν τοῦ κ]ωμογραμματέως
ὡς κέκ[τηται τὰ ὑπ]άρχοντα καθʼ ὃν χ[ρ]όνον ἦν
2
κωμογρ(αμματεὺς) καὶ ἁπόσης(*) ἐστὶν ἄξια σ̣υ̣ν̣τειμήσεως(*) καὶ πότερον
(*)δίᾳ αὐτὴ τὴ[ν] ὠνὴν ἐποιήσατο ἢ ὑπόβλητος ἐγένε̣το τοῦ
Διδύμου. μετ[α]δ̣ίδοται.
25Λίβανος Ζήνωνος τοῦ Ζήνωνος [ἀπ]ὸ κώμης Ταλεί, ὡς πρὸς
τὸν Δίδυμον ἀ̣[ν]τικα̣[τ]έ̣σ̣τη, ἐνόρ[κ]ως [π]ροσεφώνησαι(*) ταῖς
ἀληθείαις τὸν Δίδυμον τὸν καὶ Κρ[η]σπεῖνον ἐνκεκτῆστε(*)
ἐπʼ [ὀ]νόματος τῆς Ἰσαρ̣ί̣[ου] τὸ κ[τ]ῆμαι ὂν ἐν (ἀρούραις) η 𐅵 περὶ̣ Ἰβιῶ̣να
(Εἰκοσιπενταρούρων) καὶ οἰκόπεδα ἐν τῇ αὐτῇ κώμῃ π̣άντα (ταλάντου) α καὶ (δραχμῶν) Β,
30κατὰ πλάνη̣ν δὲ ῥητωρικήν(*) ἀνελ̣ή̣μ̣φθε διὰ τοῦ ὑπο-
μνηματ̣[ισμ]οῦ ἠγορακέναι τὸ κτῆ[μα] (ταλάντων) ε ἀκολούθως
ᾗ παρέθετ̣[ο] ὠνῇ ἐπεσκεμμένῃ ἐκ τ̣ῆς ἐπὶ τόπων τῶν
ἐνκτήσεως βιβλιοθήκης ἐπὶ ὑπογραφῆς Διονυσίου
ὑπογρ(αφέως)· vac. ? [ἐ]ξ εἰρομένου μνημονικ[ο]ῦ χρηματισμῶν
35κα (ἔτους) θεοῦ Ἁδριανοῦ μηνὸς Γερμανικίου. vac. ?
καὶ Ἥρων δὲ Σαταβοῦτος καὶ Ἥρων Παθειοῦτος καὶ Νεκφ[ε]ρ̣α̣ῦ̣ς̣
Ὀρσέως τοῦ Ὀρσενού̣φεως, οἱ γ πρεσβύτεροι κα (ἔτους), καὶ Κρονίων
Ἥρωνος καὶ Πῶλ̣ι̣ς Ὥρου καὶ Γερμανὸς ἀπάτωρ, οἱ γ πρεσβύτεροι
κβ (ἔτους) τοῦ κα̣ὶ̣ α̣ (ἔτους), καὶ Πετεεῦς Θ[ο]τέως καὶ Αλ̣β̣αο̣υρος Πενούπιος
40καὶ Πανεχ[ώ]τ̣η[ς Ὀ]ρσέως, οἱ γ πρεσβ[ύτερο]ι β (ἔτους) Ἀντωνίνου
Καίσαρος̣ [τοῦ] κυ[ρίο]υ̣, πάντες τῆς Ἰ[βιῶνος (Εἰκοσιπεντ)](αρούρων), ἐνόρκως
προσε̣[φώνησαν] ν̣ενεμῆσθα[ι καὶ ἐνκεκτ]ῆ̣σθαι τὸν Δί[δυ-]
μον τὸ[ν καὶ Κρησ]π̣ε̣[ῖ]νον τὸ ἀμ[πελικὸν κτῆ]μα̣ καὶ μέ[χρι]
3
νῦν ποιούμε̣ν̣ο̣ν̣ [ἰδί]α̣ς αὐτοῦ̣ δαπάνης. κα̣ὶ̣ [ὁ νυνὶ]
45κωμογρ(αμματεὺς) Ἥ̣ρω̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]δ̣ώ[ρου] καθά  ̣  ̣  ̣ το̣ῦ [ἀντι-]
ποιησαμέν[ο]υ Λιβά[νο]υ Ζήνωνος προσεφώ[νησε τὸν]
Δίδυμον [τὸν] καὶ Κρ[η]σπεῖνον ἐνκεκτ̣ῆ̣σθαι ἐ̣[πʼ ὀνόματος]
τῆς Ἰσαρίου [κ]α̣ὶ̣   ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣( ) κτῆμα ὂν ἐν (ἀρούραις) [η 𐅵 περὶ κώ-]
μην Ἰβι[ῶ]ν̣[α (Εἰκοσιπεντ)](αρούρων) καὶ οἰκόπεδα ἐν τῇ αὐτ[ῇ κώμῃ, ἃ]
50τὸν Κρησπεῖ[νο]ν̣ νέμεσθαι [καὶ] καρπο̣[ῦσθαι μέχρι νῦν]
ποιούμενο̣ν [ἰ]δ̣ί̣αν αὐτῶ[ν δ]α̣π̣άνη̣[ν   ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]
ὁ αὐτὸς κωμογρ(αμματεὺς) Ἥρων ἐ[ξωδί]ασεν̣ (?)[ -ca.?- τὴν]
τῶν ὑπαρχόν̣τ̣ων συντ[ίμησιν -ca.?- ]
συντετ[ιμ]ῆ[σ]θαι ὅσου ε̣ξ[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- περὶ Ἰβιῶνα]
55(Εἰκοσιπενταρούρων) ἀμπ̣[(ελικὸν) κτ]ῆ(μα) ἐν β [σ]φρ̣[αγῖ(σι)]   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ [ -ca.?- ][ α ][σφρα]γῖδο(ς) (ἀρουρῶν) β̣
γί(τονες)(*) νότ(ου) Θ[εωνίδ]ος ἀμπ(ελὼν) βο̣[ρρᾶ   ̣  ̣]   ̣  ̣ υν[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣[ -ca.?- ]
λιβὸς ποτ̣[ίστ]ρ̣α̣ ἀπηλ(ιώτου)   ̣ [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
β σφρ(αγῖδος) ἀμπ(ελῶνος) [(ἀρουρῶν)] δ̣ 𐅵 νότ(ου) διο̣̣͂ρ̣υ̣[ξ](*) [β]ο̣ρρ[ᾶ]ι οὐσ̣ιακ̣ὸν α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ λιβ]ὸς
Θεωνίδος ἀμ(πελὼν) ἀπηλ(ιώτου) οὐσι̣[ακὰ] ἐδά(φη) ἀνὰ [μ]έσο[ν   ̣  ̣  ̣ πο]τίστρ[α   ̣  ̣]
60ἄξια (ταλάντων) [  ̣ (δραχμῶν)] Δ vac. ? [κ]α̣ὶ̣ ὁ̣μοίως   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
νότ(ου) ἀμπ(ελὼν) βορρ(ᾶ) ἐν  ̣[  ̣  ̣]ν̣ ἔδα̣(φος) ἀνὰ μέσο̣ν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑ]δρ(αγωγ )
λιβὸς ποτίστρ(α) ἀπηλ(ιώτου) ο̣ὐ̣[σιακὸν] ἔδα(φος), ἄ̣ξ̣ια   ̣  ̣  ̣
καὶ ἐ[ν τῇ] κώμῃ οἰκί(  )   ̣  ̣ι̣α̣ [  ̣  ̣  ̣ καὶ αὐ]λὴ κα̣ὶ̣ ἀπ[ο]θήκας γ
[ -ca.?- ]ει οὔσῃ ἐν κοιλ̣  ̣  ̣ι̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑδρ(  ), ὧν γί(τονες)(*)
4
65[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
70[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
75[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 1.1. l. ἐκλογιστοῦ
^ 1.4. l. ἡγεμόνα
^ 1.7. l. γεγυμνασιαρχηκότων
^ 1.10. ϊσαρ[ιου], papyrus
^ 1.11. l. τοῦ
^ 1.12. l. αὐτῷ
^ 1.12. l. ἀποκριναμένου
^ 1.14. l. ἐκείνην
^ 1.15. l. κεκτημένην
^ 2.22. l. ὁπόσης
^ 2.22. l. συντιμήσεως
^ 2.23. ϊδια papyrus
^ 2.26. l. προσεφώνησε
^ 2.27. l. ἐγκεκτῆσθαι
^ 2.30. l. ῥητορικήν
^ 3.56. l. γεί(τονες)
^ 3.58. l. διῶρυξ
^ 3.64. l. γεί(τονες)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.