DCLP

sign in

p.mil.vogl.2.101 = HGV P.Mil. Vogl. 2 101 = Trismegistos 12349DDbDP transcription: p.mil.vogl.2.101 [xml]

AD118 Tebtynis

ἔτ[ο]υς δευτέ[ρ]ου Αὐτοκρά[τορ]ος Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριαν̣[οῦ] Σεβαστοῦ, μηνὸς Καισαρείου
β̣, ἐν Ταλεὶ τῆς [Πο]λ[έ]μων[ος] μερίδος τοῦ Ἀ[ρσ]ινοεί[του] ν[ομ]οῦ. ὁμολογοῦσιν
ἀλλ[ή]λοις Πανεσαῦτις Ἥρωνος ὡ[ς ἐ]τῶν τριάκοντα οὐλὴ [δακτύλ]ωι μικρῷ χιρὸς(*) ἀρισ-
τ[ε]ρᾶς̣ καὶ Κρον[ί]ων Κρονίω[νος] ὡς [ἐτ]ῶν τριάκοντ[α] πέντ[ε] οὐλὴ [δα]κτύλῳ μικρῷ χειρὸς ἀρ(ιστερᾶς)
5κ[αὶ] Ἀ̣[λβ]α̣β̣ύσις Πανεσαύτ[εως ὡς ἐτ]ῶν εἴκοσι π[έντ]ε οὐλ[ὴ] δακ[τ]ύλῳ μικρῷ χιρὸς(*)
κα[ὶ Ἥρω]ν  ̣  ̣νι  ̣  ̣  ̣ [ὡς ἐτῶν εἴκο]σ̣[ι] πέντε [οὐ]λ̣ὴ ἀντ̣[ικν(ημίῳ)] ἀ̣ρ̣ι̣σ̣τ̣ε̣ρ̣ῶι καὶ Νεφερῶς
  ̣ω̣ς  ̣  ̣  ̣ ὡ̣ς ἐτῶν εἴκοσ̣[ι π]έ̣[ντε οὐλὴ ἀ]ν̣τ̣ί̣χ̣ι̣ρ̣ι̣(*) δ̣ε̣[ξ]ι̣ῷ κ[αὶ Ὀννῶφρι]ς   ̣  ̣  ̣  ̣
ὡς ἐτῶν τριάκον[τα δύ]ο οὐ[λὴ] γ̣[όνα]τ[ι] δεξιῶι κα[ὶ Πετ]ε̣σ̣[οῦ]χ[ο]ς τοῦ̣ Η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὡς ἐ-]
τῶν πεντήκον[τα π]έντ̣ε̣ οὐλὴ δ̣[α]κτύλῳ τρίτῳ [χειρ]ὸς ἀ̣ριστερᾶς, οἱ ζ, διῃρῆσθαι π̣ρ̣ὸ̣ς̣
10ἑαυτοὺς ἃς ἔχουσ[ι ἐ]ν μισθώσ[ει κοι]νῶς παρὰ Θε̣[ρ]μουθαρίου [τῆ]ς Σαραπίωνος, ἐπʼ ὀ-
νόματος ἐνίων α[ὐ]τῶν, περὶ   ̣[  ̣  ̣  ̣]β̣ο̣λι̣ο̣ν(*) τοῦ Τριστόμο̣υ̣ [κλή]ρ̣ου ἀρούρα̣ς̣ ἕ̣ν̣δ̣ε̣-
κα̣ [ἐ]ν̣ δ[υ]σὶ σ̣φραγεῖσι(*), ὧν π[ρ]ώτ[ης σ]φ[ρ]α[γ]εῖδος(*) ἄρουραι τρῖς(*) , ἐν [αἷ]ς μ̣[έ]ρος καλαμ[ίας],
δευτέρας σφραγεῖδος(*) αἱ λοιπαὶ [ἄρ]ουραι ὀκτὼι(*) , [ἐ]ν αἷς ἀμπελών, πρὸς μό[νο]ν τὸ ἐ̣ν̣ε̣σ̣τ̣(ὸς)
ἔτος, καὶ κεκληρῶσθ̣α̣ι̣ τὸν μ̣ὲ̣ν̣ Π[α]νεσαῦτιν καὶ Ν̣ε̣φερ̣ῶν τὰς τῆς πρώτης σφραγεῖδος(*)
15ἀρούρας τρῖς(*) , ἐν αἷς μ̣έ̣[ρο]ς κα[λα]μί[ας], σὺν τοῖς σπιρ[ο]μένοις(*) κή̣ποις τῶν ἐν αὐτῇ φοινίκω(ν),
ἐφʼ ᾧ δώσουσι ὑπὲ̣ρ̣ φ̣[ό]ρου ἀργυρί̣ο̣υ̣ δραχμὰς ἑκ[α]τὸν τεσσεράκ[ο]ντα καὶ τὸ λοιπὸν μέρο(ς)
τῶν ἐ̣π̣α̣κολουθ[ο]ύ̣ν̣τ̣ων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ ἐ̣ξ̣αιρέτων φοινίκων· τ̣ὸ̣[ν δ]ὲ̣ Ἀ̣λ̣β̣α̣β̣ύ̣σ̣ιν καὶ Πετε-
σοῦχον καὶ αὐτοὺς κ̣ε̣κληρῶσθαι τ̣ὸ̣ ἐκ τοῦ πρὸς νότον μ̣έρου̣ς διατεῖνον λίβα
ἐπʼ ἀπηλιώτην ἔδ[αφ]ος, ὅσου ἐ[ὰ]ν̣ ᾗ̣ ἀρουρη[δοῦ], ἐφʼ ὧι ἐδάφι̣(*) ὁ̣ π̣ρ̣οκίμενο̣ς̣ ἀ̣μ̣-
20πελών, ἐ̣[φ]ʼ ὧ̣ι \δὲ/ καὶ α[ὐτ]οὶ δώσου[σιν] εἰς τὸν φόρο[ν] ἀργυρίου δραχμὰς ἑξήκοντα
καὶ τὸ μέρος τῶν ἐ̣ξ̣αιρέτων τοῦ̣ κ̣αλάμ̣ο̣[υ· καὶ] τ̣ὸ̣[ν] Κρονίωνα καὶ Ὀννῶφριν καὶ Ἥ̣ρωνα
τὰς λοιπὰς ἀρούρας σὺν τῷ ἐπι̣β̣[ά]λλ[οντι κ]αρ[π]ῶι τῶν ὄντων ἐν αὐταῖς φοινίκων,
ἐφʼ ᾧ δὲ καὶ αὐτοὶ δώσουσι εἰς τ[ὸν] φόρ̣ο̣[ν] ἀργ[υρ]ίου δραχμὰς διακοσίας τεσσεράκοντ(α)
καὶ πυροῦ ἀρτάβας πέντε καὶ τὸ τρίτο[ν] μέρ̣ο̣ς̣ τῶν ἐ[ξαι]ρέτων, [κ]α̣ὶ μετρήσουσι εἰς τὸ δη-
25μ[ό]σιον φόρ[ε]τρα ὑπὲρ ἀρουρῶν [πά]ν̣τα̣· ὁ δὲ Π[α]νεσα̣ῦτ̣ις καὶ Νεφερῶς κατεργά̣σ̣ο̣ν̣-
ται τὴ̣ν̣ καλαμίαν, ὁ δὲ Ἀλβαβύσις [κ]αὶ Π̣ε̣τ̣ε̣σούχ̣[ο]ς κα[ὶ] αὐτο[ὶ] παρ[α]δώσουσι τὸν
ἀμπ̣ε̣λ̣ῶ̣να κατειρργασμένον(*)   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣μμένῃ σκαφῇ τ  ̣[- ca.10 -] ὡς καὶ διὰ τῆς
μισ̣θ̣ώ̣σ̣[ε]ω̣ς ἐδηλώθη· καὶ ἕκαστον [αὐτ]ῶν ἐνμεν[ῖ]ν(*) τῇ δια̣ι̣ρ̣[έσ]ε̣[ι] καθὼς πρόκε̣ι̣τ̣α̣ι̣.
(hand 2) Παν̣[εσαυ]τ̣ι(*) Ἥρωνος καὶ Νεφερῶ[ς   ̣  ̣]  ̣θ̣ου σ̣υ̣ν̣διῃρήμ[εθα καὶ] ἐ̣μ̣μεν̣ο̣ῦμεν τοῖς
30πρ̣ο̣κιμέ̣ν̣ο̣ις. ἔγραψα ὑπὲρ αὐ̣[τῶ]ν̣ Ἅρπαλο[ς] Πεταύριος̣ μ̣ὴ̣ ἰδότων(*) γράμματα.
(hand 3) Ἀ̣[  ̣]αβ  ̣  ̣ς κ̣α̣ὶ̣ Πετεσοῦχος οἱ δύο συν̣διειρήμ̣ε̣θ̣α(*) καὶ ἐνμενοῦ-
μεν καθ̣ὼς πρόκιται. ἔγ[ρ]αψεν ὑπὲρ αὐτῶν Πρώταρχος Πρωτάρχ(ου)
μὴ ἰδ(ότων)(*) γρά(μματα). (hand 4) Κρονίων καὶ Ἥρων κ[α]ὶ Ὀννόφρις συνδιειρήμε[θα](*) πρὸς ἑαυτοὺς
κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣νμεν̣ο[ῦ]μεν πᾶσι τοῖς προκειμένοις. Ἡρακλᾶ̣ς Ἥρωνος ἔγραψεν ὑπὲρ
35αὐτῶν μὴ εἰδότων γράμματα. (hand 5) ἀναγέγραπται διὰ τοῦ ἐν Ταλεὶ γρα-
φίου.

Apparatus


^ 3. l. χειρὸς
^ 5. l. χειρὸς
^ 7. l. [ἀ]ντίχειρι
^ 11.   ̣[  ̣  ̣  ̣]β̣ο̣λι̣ο̣νβ̣ο̣λι̣ο̣ν corr. ex   ̣[  ̣  ̣  ̣]β̣ο̣λοιν
^ 12. l. σφραγῖσι
^ 12. l. [σ]φ[ρ]α[γ]ῖδος
^ 12. l. τρεῖς
^ 13. l. σφραγῖδος
^ 13. l. ὀκτὼ
^ 14. l. σφραγῖδος
^ 15. l. τρεῖς
^ 15. l. σπειρ[ο]μένοις
^ 19. l. ἐδάφει
^ 27. l. κατειργασμένον
^ 28. l. ἐνμεν[εῖ]ν
^ 29. l. Παν[εσαῦ]τι<ς>
^ 30. l. εἰδότων
^ 31. l. συν̣διῃρήμεθα
^ 33. l. εἰδ(ότων)
^ 33. l. συνδιῃρήμε[θα]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.