DCLP

sign in

p.michael.25 = HGV P.Michael. 25 = Trismegistos 21408DDbDP transcription: p.michael.25 [xml]

AD300 Oxyrhynchite
[Reprinted from: .] dupl=FrB

FrAdupl
r
Α  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣αι  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ανν  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
μι  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5ι  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ Ὀ̣ξυ̣ρ̣υ̣γ̣χ̣ε̣ί̣τ̣[ου]   ̣  ̣[ -ca.?- ]
δοθῆν̣α̣ί̣ μ̣ο̣ι τοὺς μισθοὺς τ̣[ῶν]
προκειμέ̣ν̣ων̣ τεχνειτ[ῶν](*)
τῶν / ἀπὸ / Φαρμ̣ο̣ῦ̣θ̣ι / ιε ἕ̣[ως κη ]
τοῦ αὐτοῦ μηνὸς / ἡμερῶ[νιδ·]
10ὁ̣μοῦ τεχνεῖται(*) ἐργασ̣ά̣μ̣[ενοι]
λίθους διακοσίους δύο, γί(νονται) λί(θοι) σ
β̣ , ὡς ἑρεῖν(*) ἑκάστῳ λίθῳ ἡμ̣ε̣[ρεισί-]
ως / (δηνάρια) ιβ. τὸ συναγμέ̣ν̣[ον](*)
τοῦ ἀργυρίου τάλαντον ἓ̣ν̣
15καὶ δηνάρια ἐννακοσίους(*) τ̣[εσ-]
σεράκοντα, γί(νονται) (τάλαντον) α καὶ / (δηνάρια) [ϡμ].
ἡ̣ ἔ̣τησεις(*) κυρία· καὶ ἐπερω̣[τη-]
θεὶς ὡμολόγησα.
(ἔτους) [ιϛ] καὶ (ἔτους) ιε κ[αὶ(ἔτους)η]
v
Traces
FrBdupl
r
  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[Ὀξυρυγ]χ̣ε̣ί̣τ̣ο̣υ̣· [ -ca.?- ]
δοθῆναί μο̣ι τ̣ο̣ὺς μισθοὺς [τῶν προκει-]
μένων τε̣χνειτῶν(*) τῶν [ἀπὸ Φαρμοῦ-]
θι ιε ἕως κη τοῦ αὐτ[οῦ μηνὸς]
5ἡμερῶν ιδ · ὁμοῦ τεχν[ῖται ἐργα-]
σάμενοι λίθους διακοσίου[ς δύο,]
γί(νεται) λί(θοι) σβ, ὡς ἑρεῖν(*) ἑκάστ[ῳ λίθῳ]
ἡμερεισείως(*) (δηνάρια) ιβ. τὸ συ[νηγμένον]
τοῦ ἀργυρίου τάλαντ̣ο̣ν ἓν [καὶ δηνά-]
10ρια ἐννακοσίους(*) τεσσερά̣[κοντα,]
γί(ονται) (τάλαντον) α καὶ (δηνάρια) ϙδ̣.
ἡ ἔτησις(*) κυ̣ρ̣ία· καὶ ἐπερωτηθ[εὶς ὡμο-]
λόγησα.
(ἔτους(?)) ιϛ (ἔτους) ιε κ̣[αὶ] (ἔτους(?)) [η]
v,1
Ἀ̣φ̣[ -ca.?- ]
Ἀφ̣ο̣[ -ca.?- ]
Θμ̣ο̣υ̣τ̣(  ) τ(ετέλεσται)
Θέων τ(ετέλεσται)
5Διόσκ(ορος) τ(ετέλεσται)
Ἀπολ(  ) τ(ετέλεσται)
Θω̣(  ) τ(ετέλεσται)
Μουση(  ) / οὐ (τετέλεσται)
Κε(  )· τ(ετέλεσται)
10Ἀφου(  ) τ(ετέλεσται)
Ἀπολ(  ) τ(ετέλεσται)
Σ̣ωζ(  ) τ(ετέλεσται)
Γ̣ι̣ου(  ) τ(ετέλεσται)
Τειβ̣(  ) / π(  )
15Ψαι(  ) τ(ετέλεσται)
Φιλ(  ) / τ(ετέλεσται)
——
κβ / Παρ(  ) τ(ετέλεσται)
Πασιω̣(  ) τ(ετέλεσται)
Ἀφυ(  ) τ(ετέλεσται)
20Θ  ̣  ̣ι(  ) τ(ετέλεσται)
Θεο̣ν τ(ετέλεσται)
Ἀρτ(  ) τ(ετέλεσται)
  ̣  ̣  ̣ολ π(  )
2
Ἀρτε(  )· [ -ca.?- ]
Διόσκ(ορος) τ[(ετέλεσται)]
Μου(  )· [ -ca.?- ]
Θων   ̣[ -ca.?- ]
5Ἀπολ(  ) τ̣(ετέλεσται(?))
Κε  ̣  ̣  ̣
Ψακ̣(  ) τ̣(ετέλεσται)
Ἀφοῦς̣ τ(ετέλεσται)
Τει(  )· οὐ (τετέλεσται)
10Φιλο(  ) ο̣ὐ (τετέλεσται)
Ἰ̣ο̣υ(  ) τ(ετέλεσται)
Σω̣ζ(  )·(  )
Ἀπολ(  ) οὐ (τετέλεσται)

Apparatus


^ r.7. l. τεχνιτ[ῶν]
^ r.10. l. τεχνῖται
^ r.12. l. αἱρεῖν
^ r.13. l. συνηγμέν[ον]
^ r.15. l. ἐνακοσίους
^ r.17. l. αἴτησις
^ r.3. l. τεχνιτῶν
^ r.7. l. αἱρεῖν
^ r.8. l. ἡμερεισίως
^ r.10. l. ἐνακοσίους
^ r.12. l. αἴτησις

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.