DCLP

sign in

p.mich.20.816 = HGV P.Mich. 20 816 = Trismegistos 15703 = michigan.apis.2136 = p.turner.45DDbDP transcription: p.mich.20.816 [xml]

AD374 Oxyrhynchus
[Reprinted from: p.turner.45] P.Turner 45

r
ἀ(ντίτυπον)
Φλάουιος Κ[λ]αύδιος Πατρίκιος ὁ λαμπρότατος ἔπαρχος ἀννώνη̣ς̣ Ἀλεξανδρείας {εξ}
[ἐ]ξάκτορ[ι] Ὀξυρυγχείτου vac. ? χαίρειν.
κατὰ τὴν ἀ[π]ο̣σταλῖσ[α]ν(*) παρὰ σοῦ πρὸς τὴν τάξιν ἀναφορὰν γίγνωσκε εἰσκαικομίσθαι(*) τοῖς
5κατὰ Ἀλεξάνδ̣ρειαν θείοις θησαυροῖς ἐκ τοῦ ὑπὸ σαὶ(*) νομοῦ δι(ὰ) Ὡρίωνος Πτολεμαίου καὶ Ἡσυ-
χίο̣υ̣ Ἰουλιαν[ο]ῦ καὶ κοινων<ῶν> ἐπιμελητῶν διὰ τῶν ἑξῆς πολυκωπιτῶν ὑπὲρ β// ἰνδικ(τίωνος) σίτου
ἀρτάβας χιλίας ἐννακοσίας τεσσεράκοντα τρῖς(*) , τῇ μὲν πρὸ μιᾶς Νωνῶν Ἀπριλίων ἀρτάβας ὀκτα-
κοσίας ἐννενήκοντα ἥμισυ , καὶ τῇ πρὸ τεσσάρων Εἰδῶν τῶν αὐτῶν ἀρτάβας χιλίας πεντή-
κοντα δύο ἥμ̣ι̣σ̣υ ὑπατίας(*) τοῦ δεσπότου ἡμῶν Γρατιανοῦ αἰωνίου Αὐγούστου τὸ γ καὶ Φλ(αουίου)
10Ἐκο̣υτίου τοῦ λαμ(προτάτου) κόμιτος καὶ ἀναφέρεσθαι τοῖς λόγοις ἐξ ὑποσημιώσεως(*) Ἀγαθοῦ Δαίμονο(ς)
καὶ Μεγ̣ε̣τίου κα̣ὶ Νεμ̣[ε]σίωνος καὶ Ἀσκλᾶ ἀπὸ στρατιᾶς ὑποδεκτῶν καὶ ἐξ ἀναφορᾶς ἰδίῳ
κινδύνῳ Ἀρίου καὶ Ἰσιδώρου τῶν ταβουλαρίων τῆς τάξεως καὶ Ἐπιμάχου καὶ Προεχίου
οἰκονόμων καὶ Διον̣υ̣σίου βοηθοῦ διακεντήσεως ἧς τὸ ἀντίτυπον ὑποτέτακται ἡ ἐμὴ
καθοσίωσις μ̣εμάθη̣κεν, ὅπερ τῆς καταβολῆς ἕνεκεν ἀντιγραφῆναί σ̣οι προσέταξα. ἔρρωσο.
15ἔστι δέ·
δι(ὰ) Παωμ[ίο]υ (ἀρτάβαι) ωϙ 𐅵, δι(ὰ) Πααβευς(*) (ἀρτάβαι) Ανβ 𐅵
Φλ(άουιος) Ἰσίδωρος ταβουλάριος συμφωνῖ(*) προκίμενον(*) μέτρον τοῦ σίτου ἐν ἀρτάβαις
χιλίαις ἐννακοσίαις τεσσεράκοντα {τρῖς} τρισὶν ὡς πρόκιται(*).
Φλ(άουιος) Νεμεσί[ω]ν ὑποδ(έκτης) ἐσημιωσάμην(*) τὴ<ν> ἀποχὴ<ν> τοῦ σίτου ἐν ἀρτάβαις χιλίαις ἐννακοσίαις
20τεσσεράκοντα τρισὶν μόναις.
Φλ(άουιος) Ἐπίμαχος οἰκονόμος συμφωνῖ(*) τὸ προκίμενον(*) μέτρον τοῦ σίτου ἐν ἀρτάβαις
χιλίαις ἐννακοσίαις τεσσεράκοντα τρισὶν μόναις.
Φλ(άουιος) Ἀμμώνιος βοηθ̣(ὸς) συμφωνῖ(*) ἐν ἀρτάβαις χιλίαις ἐννακοσίαις τεσσεράκοντα τρισὶν σίτου μόν(αις).
——
(hand 2) Αὐρήλιος Σεραπίων ἐπιμελητὴς ἔσχον ἅμα τοῖς κοι(νωνοῖς) τὴν ἐπενεχθῖσαν(*) ὑπὸ σοῦ αὐθεντικὴν ἀποχὴν τοῦδε τοῦ ἀντιτύπου
25 vac. ? τούτου ὡς πρόκειται.
v
(hand 3?) Παυμίου σί(του) (ἀρτάβαι) ωϙ 𐅵 καὶ Πααβεῦτος σί(του) (ἀρτάβαι) Ανβ 𐅵 πολυκωπιτ(ῶν)
τ̣ῆ̣ς̣ β ἰνδικ(τίωνος).
λόγος κρ̣[ι]θ̣[ῆ]ς Traces  ̣π̣εδεξα Κοπρέως ἐπὶ τῆς πέ⟦  ̣  ̣⟧μπτης ἰνδικτίωνος
οὕ̣τ̣[ω]ς̣·
30παρὰ Κο̣π[ρέ]ω̣ς καὶ τ[ῶν] ἀδελφῶν ἀπὸ λόγου φόρου (ἀρταβ ) λα 𐅵, ἀπὸ λόγου ἐχθέσεως(*) (ἀρταβ ) ζ, διαφόρου (ἀρταβ ) β γ´, ὁμοῦ (ἀρταβ ) μ 𐅵 γ´.
παρὰ Πα[  ̣  ̣] φ[ό]ρ̣[ου] (ἀρταβ ) λα 𐅷, ἐχθέσεως(*) (ἀρταβ ) ε, διαφόρου (ἀρταβ ) α 𐅷, ὁμοῦ (ἀρταβ ) λη ϛ´.
παρὰ Π̣λ[  ̣  ̣]τ̣ι καὶ Διδ̣[ -ca.?- ] ἀ̣π̣ὸ λό̣γου ἐχθέσεως(*) (ἀρταβ ) ιε, διαφόρου (ἀρταβ ) ε, ὁμοῦ (ἀρταβ ) κ.
παρὰ Το[  ̣  ̣]υ̣ ἀπὸ Πέτν[η λό]γ(ου) κ̣ε̣φαλαίου (ἀρταβ ) κβ, διαφόρου (ἀρταβ ) ζ γ´, ὁμοῦ (ἀρταβ ) κθ γ´.
παρὰ [Πα]τα̣εῖς ἀ̣π̣ὸ̣ ἐ̣π̣ο̣ι̣κ̣ί̣ο̣υ̣ Μελαντίου(*) κεφαλαίου (ἀρταβ ) ιζ, διαφόρου (ἀρταβ ) ε 𐅷, ὁμοῦ (ἀρταβ ) κβ 𐅷.
35παρὰ Ṇ[  ̣  ̣]  ̣κ Παύλο̣υ̣   ̣λ̣λ̣ω̣[  ̣] καὶ Κοπρι (ἀρταβ ) ϛ, διαφόρου (ἀρταβ ) β, ὁμοῦ (ἀρταβ ) η.
vac. ca. 5 lines
τούτων̣ ἀνηνέχ̣θ̣η διὰ Κοπρέως εἰς τὴν πόλιν εἰς Μεσορὴ κε (ἀρταβ ) ιγ
κ̣α̣ὶ ἀ̣[νη]νέχθη εἰ̣ς̣ τ̣ὴν πόλιν διὰ τοῦ μικροῦ χιμαυ Ἀγάθωνος (ἀρταβ ) ιε
καὶ ε̣[ἰ]ς̣ ἕτερον π̣λῖον(*) διὰ Ἠλίας ἀπὸ ἐποικίου Ψάμμιδος (ἀρταβ ) ιϛ
Παυμ̣[ίῳ] π̣οταμίτῃ (ἀρταβ ) α
40Παπ̣[ -ca.?- ]ν̣ουθίου ἀπὸ   ̣[ -ca.?- ]εννω μέτρα τέσσαρες
Μαρ[τυ]ρίῳ ἀμπελ̣[ο]υ̣ργῷ μέτρα πέν̣ται(*), τῷ ὄνῳ μέτρων̣(*) α
καὶ ἀνενέχθη(*) δι’ ἐ̣μ̣οῦ εἰς τὴν πόλιν (ἀρταβ ) α.

Apparatus


^ r.4. l. ἀποσταλεῖσαν
^ r.4. l. εἰσκεκομίσθαι
^ r.5. l. σὲ
^ r.7. l. τρεῖς
^ r.9. l. ὑπατείας
^ r.10. l. ὑποσημειώσεως
^ r.16. l. Πααβεῦτος
^ r.17. l. συμφωνεῖ
^ r.17. l. τὸ προκείμενον
^ r.18. l. προκείται
^ r.19. l. ἐσημειωσάμην
^ r.21. l. συμφωνεῖ
^ r.21. l. τὸ προκείμενον
^ r.23. l. συμφωνεῖ
^ r.24. l. ἐπενεχθεῖσαν
^ v.30. l. ἐκθέσεως
^ v.31. l. ἐκθέσεως
^ v.32. l. ἐκθέσεως
^ v.34. l. Μελανθίου
^ v.38. l. πλοῖον
^ v.41. l. πέντε
^ v.41. l. μέτρον
^ v.42. l. ἀνηνέχθη

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

Copy. Flavius Claudius Patricius, clarissimus praefectus annonae Alexandriae, to the exactor of the Oxyrhynchite nome, greeting. Know that in accordance with the report which you sent to the office one thousand nine hundred and forty-three artabas of wheat for the 2nd indiction have been brought to the sacrd granaries in the vicinity of Alexandria from the nome under your administation through Horion, son of Ptolemaios and Hesychios, son of Ioulianos and their associate supervisors, through the skippers named below: on the day before the nones of April eight hundred and ninety and a half artabas, and on the fourth day before the ides of the same month one thousand and fifty-two and a half artabas, in the consulship of our lord Gratianus, eternal Augustus, for the third time and of count Fl. Equitios, vir clarissimus; and (know further that) these are being entered into the accounts with a subscription by Agathos Daimon, Megetios, Nemesion, and Asklas, receivers in the civil service (?). My devotion has been informed by a report (made) at their own risk by Arios and Isidoros, tabularii of the office, Epimachos and Proechios, oikonomoi, and Dionysios, auditing (?) assistant, of which a copy is appended, and I have ordered that these facts be written in reply to you in consideration of the payment. Farewell.;To wit: through Paomios, 890 1/2 art.; through Paabeus, 1052 1/2 art.;Fl. Isisdoros, tabularios: the stated quantity of wheat, amounting to one thousand nine hundred and forty-three artabas, is accurate as stated.;I , Fl. Nemesion, receiver, have signed the receipt for the wheat, amounting to one thousand nine hundred and forty-three artabas exactly.;Fl. Epimachos, oikonomos: the stated quantity of wheat, amounting to one thousand nine hundred and forty-three artabas, is accurate.;Fl. Ammonios, assistant: it is accurate, amounting to one thousand nine hundred and forty-three artabas of wheat exactly.;(m. 2) I, Aurelios Serapion, supervisor, have received together with my associates the original receipt of which you presented this copy, as stated.;(back) ( m. 3?) Paymios 890 1/2 art. wheat and Paabeus 1052 1/2 art. wheat, skippers, for the 2nd indiction.