DCLP

sign in

p.koeln.5.232 = HGV P.Köln 5 232 = Trismegistos 21231DDbDP transcription: p.koeln.5.232 [xml]

IVspc Terenouthis

(hand 1) [ὑπατείας Ῥουφίου Οὐολουσιανοῦ καὶ Πετρωνίου Ἀννι]α̣νοῦ τ̣ῶ̣ν̣ λαμπροτάτων, Παχὼν κϛ, ἐν μονῇ κ̣ωμη(*) Θερενουθι(*)το̣ῦ Προσωπείτου(*) νομοῦ. vac. ?
[ὁμολογεῖ Αὐρήλιος Ἥρων - ca.30 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ος κώμης Κράμμνου(*) τῆς Ἀντιπύργου πόλεως κ[  ̣  ̣]ω̣νης μετὰ συνεστῶτος αὐτοῦ(*) ἐνγυοβεβαιωτοῦ <τοῦ> καὶ τῇ ἰ(*)δίᾳ πίστει(*) εἶναι κ[ελεύοντος]
[Φλαυίου Ἀμμωνίου οὐετρανοῦ τῶν ἐντίμως ἀπολυθέντων, αὐτὸς δὲ (?)οὐ]ετρανο̣ν̣(*) ἐ̣ξ̣ ὀ̣οφφ(*)(ικιαλίων), κατοικῶν ἐπὶ κώμης Θερενούθεως τοῦ Προσωπείτου(*) νομοῦ, συνεστῶτος   ̣  ̣  ̣ αὐτοῦ τοῦ ἐνγοι̣οβεβαιωτοῦ(*) Φλαύιον(*) Ἀμμωνιον(*) οὐε[τρανοῦ]
[τῶν ἐντίμως ἀπολυθέντων - ca.15 - κατὰ τήνδε τὴν πρ]ᾶ̣σιν πεπρ̣α̣κ̣έ̣ναι καὶ καταγραφηκέναι(*) ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν ἀεὶ καὶ ἅπ̣αντα χρόν̣ο̣ν Φλαυίῳ Λεοντίῳ δεκαδάρχῃ διακιμενος(*) ἐν τῇ αὐτῇ Θερενοῦθι τῶν ὑ̣[πὸ]
5[Βικτωριανὸν πραιπόσιτον - ca.9 - ὁ ὁμολογῶν Αὐ]ρήλιος Ἥρων [  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ς καὶ ὁ τούτου ἐνγυοβεβαιωτὴς Φλάυιος Ἀμμώνιο[ς]οὐετρανὸς τῶν ἐντίμως̣ ἀπολυθεντος(*) δουλικὸν σωμάτιο[ν] ἀρρενικόν, μελίχρουν, ὀμφ[ -ca.?- ]
[- ca.30 - ἐκ μητρὸς Δημη]τ̣ρίας καὶ αὐτος(*) δὲ ὀνόματι Θεόδωρον ἢ καὶ ἑτέρῳ ὀνόματι κληθήσεται, οἰκογενῆ ὄντα, {α}κατηντηκότα εἰς αὐτὸν ἀπὸ κληρονομίας τοῦ προδηλουμένου μου πατρὸ[ς Αὐρηλίου]
[- ca.42 -]ο̣ν̣ καὶ ὀντος(*) ἐκτὸς ἱερᾶς νόσου καὶ ἐπαφῆς, πεύσεως προσενεχθείσης τῷ πιπρασκομένῳ καὶ ἐγνωκότα {και εγνωκοτα} τὴν δουλίαν(*) τοῦ κανόνος καὶ ὡμολογησα  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.43 -]  ̣  ̣ν̣ι̣ν̣ Ὥρου ἐπίκλην Κανόσις παρόντος καὶ τοῦ ἐνγυοβεβαιωτοῦ Φλαυίου Ἀμμωνίου οὐετρανοῦ καὶ τοῦ ἐωνησαμένου Φλαυίω(*) Λεοντίω(*) (δεκαδάρχου), οὐ μὴν ἀλλὰ κα[ὶ] ἐπὶ παρ  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.45 - το]ῦ̣ ἐωνησαμένου καὶ ὁ τούτου ἐνγυοβεβαιωτής· ἐξοδι̣άσθη(*) ἡ τιμὴ πλήρης διὰ χειρὸς ἐξ ὔκου(*) αὐτοῦ \ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα πεντακόσια, (γίνεται) τ(άλαντα) φ/ πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ νῦν τὸν ὠνησάμενον Φλάυιον Λεόντιον (δεκαδάρχην) παριληφ̣[έναι](*)
10[παρὰ Αὐρηλίου Ἥρωνος τοῦ ὁμολογήσαντος τὸν δοῦλο]ν̣ ὀνόματ̣ι̣ Θεόδωρον ἐκ μητρὸς Δημητρίας ἀποδεδωκέναι ἀπὸ χειρὸς εἰς χειραν(*)καὶ ἐξουσίαν ἔχειν αὐτὸν ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἑτέροις πωλῖν(*) καὶ [ -ca.?- ]
[- ca.20 - καθʼ ὃν ἐὰν αἱρῆται τρόπον κυρίως καὶ ἀ]ν̣επικωλύτως τῆς δεσποτίας(*) δικαίῳ, μηδεμιᾶς δὲ ἐξ ὑστέρου ἐφόδου καταλιπομένης(*)αὐτῷ τῷ ἀποδομένῳ ὑπὲρ ὡν(*) πέπρακεν δουλον(*) ὀνόματ̣[ι Θεοδώρου]
[ἐκ μητρὸς Δημητρίας - ca.18 - μήτε τοῖς παρʼ αὐτοῦ] μήτε κληρονόμος(*) μήτε ἀλλος(*) τις(*) ὑπὲρ αὐτοῦ μηδενὶ μήτε νῦν μήτε τῷ μέλλοντι χρόνῳ̣ μήτε ἐπὶ μέρους αὐτοῦ παρευρέσι(*) ουδεμιαν(*) κατὰ μηδέν̣[α τρόπον]
[τῆς βεβαιώσεως ἐξακολουθούσης τῷ τε πωλοῦντι καὶ τῷ ἐγγυοβε]β̣αιωτῇ ἢ καὶ διὰ παντὸς πάσι(*) βεβαιώσι(*), καὶ πάντα τὸν καθʼ ὃν δ̣η̣ποταιοῦν(*) τρόπον ἢ χρόνῳ ἐπελευσόμεν̣[ον] ἢ̣ ἐνποιησό̣μενο̣ν̣(*) τοῦ δούλου ἕ̣νεκε[ν ἢ μέρους]
[αὐτοῦ - ca.38 - κ]αὶ τῷ βεβαιωτῇ ἀποστήσωμεν καὶ ἐγδικήσωμεν(*) πα̣ρ̣αχρῆμα τοῖς ἰδίοις αἱα[υ]τῶν(*) δαπανήμασιν· ἠ(*) δὲ μή, ἐκτίσωμεν ἢ καὶ ὁπότερος ἡμῶν διʼ ἐγγύων ἀ[λλήλων]
15[ἢ ἀμφότεροι τῷ ὠνησαμένῳ Φλαυίῳ Λεοντίῳ (δεκαδάρχῃ) τὴν ἐ]ξοδιασθεῖσαν τιμὴν διπλῆν καὶ <τὰ> βλάβη καὶ τὰ δαπανήματα πάντα καὶ ὣς(*) ἂν φανῇ πεποιημένος αὐτοῦ δαπανήματα· ἔτι δὲ καὶ παρέξετ̣αι ὁ ἀποδόμενος τῷ ὠ[νησαμένῳ]
[τὸν δοῦλον - ca.27 -]  ̣ο̣υ̣ν̣ καὶ ἐανεπιδανιστους(*) ἀπὸ παντὸς ἑτέρου δανίου(*), ἀπὸ δημοσίας καὶ ἰδιωτικῆς καὶ πολιτικῆς καὶ ἱερατικῆς μηδὲν αὐτοῦ ἐνποουμένου(*) τρόπου(*) μηδενί. ἀναδέδωκεν δὲ ὁ ἀποδόμενος σ̣ὺ̣ν̣ τῷ ἐ[ωνημένῳ]
[ἣν πεποίηται αὐτοῦ ἀνάκρισιν. περὶ δὲ τοῦ τὰ ἐγγε]γραμμένα πάν̣[τ]α οὕτως ὀρθῶς καὶ καλῶς γεγενῆσθαι, βεβαίως επραχθη(*) φυλαχθῆνέ(*) ται(*), ἐπερώτησεν ὁ ὠνησάμενος Φ̣λάυιος Λεόν̣τ̣ιος (δεκαδάρχης) ἀναφερόμενος ὑπὸ Βικτωριανὸν πραιπόσιτον, ὡ[μολόγησεν]
[δὲ ὁ ἀποδόμενος Αὐρήλιος Ἥρων μετὰ τοῦ ἐγγυοβεβ]αιωτοῦ Φλαυίου Ἀμμώνιο̣ν̣(*) οὐ̣ετραν̣ο̣ῦ̣ κύρια καὶ βέβαια̣ εἶναι τὰ ἐνκεγραμμένα(*)πάντα. (hand 2) Αὐρήλιος Ἥρων ὁ προκίμενος πέπρακα καὶ κατέγραψα τὸν προκίμενον δοῦλον ὀνόματι Θεόδωρον καὶ ἀπέσχ[ον τὴν]
[συμφωνηθεῖσαν τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλήρους διὰ] χιρὸς(*) ἐξ οἴκο̣υ̣ αὐτοῦ ἀργυρίου̣ τ̣άλαντα πεντακόσιε(*), (γίνεται) (τάλαντα) φ, ὡς πρόκιται. Αὐρήλιος Συρίων ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ {αὐτοῦ} παρόντος γράμματα μὴ εἰδότος. / Φλάυι(*)ος Ἀμμώνιος οὐετ̣ρ̣[ανὸς ὁ]
20[προκείμενος ἐγγυῶμαι καὶ συμβεβαιῶ τὴν πρᾶσιν κ]α̣ὶ ἔσχον τὴν̣ τοῦ δούλου τιμὴν ἀργυρίου τάλαντα πεντακόσιε(*), (γίνεται) (τάλαντα) φ ἐκ πλήρους διὰ χιρός(*), ὡς πρόκιται. Αὐρήλιος(*) Συρίων ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ παρόντος γράμματα μὴ εἰδότος.

Apparatus


^ 1. l. κώμης
^ 1. l. Θερενούθεως
^ 1. l. Προσωπίτου
^ 2. l. Κράμνου
^ 2. l. αὐτῷ
^ 2. ϊδια papyrus
^ 2. corr. ex πιστ  ̣  ̣
^ 3. l. [οὐ]ετρανὸς
^ 3. l. ὀφφ
^ 3. l. Προσωπίτου
^ 3. l. ἐγγυοβεβαιωτοῦ
^ 3. l. Φλαυίου
^ 3. l. Ἀμμωνίου
^ 4. l. καταγεγραφηκέναι
^ 4. l. διακειμένῳ
^ 5. l. ἀπολυθέντων
^ 6. l. αὐτὸν
^ 7. l. ὄντα
^ 7. ἐκ’τὸς papyrus
^ 7. l. δουλείαν
^ 8. l. Φλαυίου
^ 8. l. Λεοντίου
^ 9. l. ἐξωδιάσθη
^ 9. l. οἴκου
^ 9. l. παρειληφ[έναι]
^ 10. ἐκ’ papyrus
^ 10. l. χεῖρα
^ 10. l. πωλεῖν
^ 11. l. δεσποτείας
^ 11. l. καταλειπομένης
^ 11. l. οὗ
^ 11. l. δούλου
^ 12. l. κληρονόμοις
^ 12. l. ἄλλῳ
^ 12. l. τινὶ
^ 12. l. παρευρέσει
^ 12. l. μηδεμιᾷ
^ 13. l. πάσῃ
^ 13. l. βεβαιώσει
^ 13. l. δηποτεοῦν
^ 13. corr. ex   ̣νποιησο̣μενο̣ν̣
^ 14. l. ἐκδικήσωμεν : ἐγ’δικήσωμεν papyrus
^ 14. l. ἑα[υ]τῶν
^ 14. l. εἰ
^ 14. ἐκ’τίσωμεν papyrus
^ 14. ἐγ’γύων papyrus
^ 15. l. ὃς
^ 16. l. ἀνεπιδάνειστον
^ 16. l. δανείου
^ 16. l. ἐμποιουμένου
^ 16. l. τρόπῳ
^ 17. l. <π>επρᾶχθαι
^ 17. l. φυλαχθῆναί
^ 17. l. τε
^ 18. l. Ἀμμωνίου
^ 18. l. ἐγγεγραμμένα
^ 19. l. χειρὸς
^ 19. l. πεντακόσια
^ 19. φλαυϊοσ papyrus
^ 20. l. πεντακόσια
^ 20. l. χειρός
^ 20. corr. ex συρηλιος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.