DCLP

sign in

p.kell.1.63 = HGV P.Kell. 1 63 = Trismegistos 33317DDbDP transcription: p.kell.1.63 [xml]

IVspc Kellis

r,ctr
κ̣[υ]ρίοι̣ς καὶ π\ο/θ̣ει̣ν̣ο̣τάτο[ι]ς υ[ἱο]ῖς
κ̣αὶ ἡμῖν ἐρασμ̣ι̣ωτάτ̣ο̣ι[ς] Παυσα̣νίᾳ
[κ]αὶ Πισι[σ]τράτῳ [ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἐν θεῷ χαί[ρ]ε̣ιν.
5[π]ολλ̣ῆς κα̣ὶ ἀπεί̣[ρο]υ οὔσης ἔν τ̣ε̣ δ̣ι̣α-
νοίᾳ̣ καὶ στόμα̣[τι] ἡμῶν τῆ̣ς̣ ὑ̣(*)μ̣ε̣[τ]έ̣ρ̣[α]ς
ε̣ὐ̣φημία̣ς̣ [β]ο̣ύ̣λ̣[ομαι διὰ] γραμ̣μ̣ά̣τ̣[ω]ν̣
ταύτην ἐ̣π̣ὶ̣ τ̣οσ̣ο̣ῦ̣τ̣ον ἐ̣κφ̣ᾶναι κ̣[α]ὶ̣
ἐπε̣κ̣τε̣ῖναι· ((high-punctus)) τῷ γὰρ ἐ̣ν ὑμ̣[ῖ]ν ε̣ἰλι[κρι-]
10ν̣ε̣σ̣τ̣άτῳ ν̣ῷ̣ τ̣ο̣ῦ̣το ἀνα\γέ/γρ[α]π̣ται κα̣ὶ̣
μ̣εμ̣α̣ρτύ̣ρηται· ((high-punctus)) ὅμως κ̣α̣ὶ̣ τ̣ὸ γράμμα
μ̣ετ̣ρίως εὐ̣φραί̣ν̣ε̣ιν ἐπιστάμ̣ε̣νοι
ἐ̣π̣ε̣ι̣γό̣μεθα κ̣[α]ὶ̣ τ̣[ο]ύ̣τ̣ῳ σ̣υνεχῶ̣ς χρᾶ-
σ̣θ̣αι καὶ ὧ(*)ν ἔνδ[ο]ν πρ̣ὸς τὴν ὑμετ̣έ̣-
15ρ̣α̣ν φ̣έρομεν θ[ε]ο̣[σ]ε̣βῆ δ̣ι̣[ά]θεσιν̣ κυη-
[μάτων] θ̣ε̣ί(*)ων ε[ἰ]ς̣ τ̣οὺς̣ [  ̣  ̣]α̣ν[  ̣  ̣  ̣]ασωδι-
  ̣σ̣ι̣α̣ς̣ ἐ̣κπέ̣μπειν· πάνυ γὰρ ἡ̣δ̣όμεθα
κ̣α̣ὶ̣ χ̣α̣ί̣ρομεν κομιούμ[ε]νοι τὰ̣ [τ]ῆ̣ς ὑμ̣ε-
[τ]έρας εὐνοίας τεκμήριά̣ τε̣ κ̣α̣ὶ̣ ἀσμ̣έ̣-
20ν̣α̣ ὑ̣μῶν γράμματα, λέγω [  ̣  ̣]  ̣ν· κ̣[α]ὶ̣
ν̣ῦν ἀπο̣λαύομεν πνευ̣μ̣α̣τικῶν
ὀ̣λ̣ί̣γ̣ων καρπῶν, ἀ̣πολ̣αύ[ο]με̣ν̣ δ[ὲ] π̣ά-
λιν κα̣ὶ τῶν ψυχικῶν τῆς ε̣ὐ̣σ̣ε̣βο̣ῦ̣ς̣
  ̣  ̣  ̣φ̣ο̣ρα̣ς̣ δηλονότι· ((high-punctus)) καὶ ἀμφοτέρ[ω]ν
25π̣επλησμ̣[έ]ν̣οι πᾶσαν ε̣ὐλογίαν̣ σ̣π̣[ε]υ-
σό̣μεθα πρὸς τὴν φω̣τινο̣τά̣τη̣[ν] ὑ(*)-
μῶν ψυχὴν καθ̣ʼ ὅσον ἡμῖν ἐ[στι] δ̣υ̣να̣-
[τὸν   ̣  ̣  ̣]· μόνος γὰρ ὁ δ[ε]σπότης ἡ̣μ̣ῶ̣ν
[ὁ] π̣[α]ρ̣[άκ]λητος \ἱκανὸς/ ἐπαξ̣ί̣ως ὑμᾶς εὐ̣λο̣γῆσα[ι]
30κ̣[α]ὶ̣ τ̣[ῷ] δέοντι καιρῷ ἀνταμείψα̣[σ]θ̣αι. ((high-punctus))
κ̣ε̣κ̣ο̣μ̣ί̣σμεθα μὲν ο̣ὖ̣ν̣ τ̣ὸ̣ σπυρίδιον καὶ
[π]ρ[οσ]ομολογοῦμεν τῇ̣ εὐσ̣ε̣βεστάτῃ ὑ(*)-
[μ]ῶν π̣ροαιρέσει καὶ τὰ πρὸς τὸν κ̣ύριον
  ̣  ̣ρυλλο̣ν δεδ̣ώκαμεν· ((high-punctus)) ὁμ̣οίως κ̣αὶ τὸ̣
35[  ̣  ̣  ̣]  ̣λιον̣ εἰλήφαμεν· ((high-punctus)) διαμέν̣οιτ̣ε
ἡ̣μῖν τοιοῦτοι εὐχομέν̣οις· ((high-punctus)) τ[ο]ὺς
π[άν]των π[ρ]οσ  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣α̣ξ̣ιώ̣σ̣ατ̣ε
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,ms
(perpendicular) ο̣ἱ̣ ἀ̣δελ̣φοὶ ὑμῶν πολλ̣ὰ̣ [ὑμᾶς] πρ[ο]σ[αγο]ρ[ε]ύ̣ο̣υσιν Traces
καὶ   ̣  ̣ελιος
v
40[ -ca.?- ἐρασ]μιω-
τάτο[ις Π]ισ[ι]σ[τράτῳ] ☓

Apparatus


^ r,ctr.6. ϋμ̣ε̣[τ]ε̣ρ̣[α]σ papyrus
^ r,ctr.14. ὡν papyrus
^ r,ctr.16. θ̣ε̣ϊων papyrus
^ r,ctr.26. ϋ papyrus
^ r,ctr.32. ϋ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.