DCLP

sign in

p.heid.6.375 = HGV P.Heid. 6 375 = Trismegistos 3072DDbDP transcription: p.heid.6.375 [xml]

IIsac Samareia?

1
[ -ca.?- ]χ̣ιος κωμογρ(αμματέως)
[ -ca.?- ]φ̣η κατʼ ἄνδρα
[ -ca.?- ]  ̣ κ̣ώ̣μη̣[ς]
[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣οι  ̣  ̣ρο  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ς
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ α
[ -ca.?- χ]έρσου α̣  ̣
9a[ -ca.?- ]  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ω̣ν̣  ̣  ̣ δ̣ 𐅵
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
/̣ συ(  ) Ὀ̣ρδάν̣η̣ς̣ Ἀ[  ̣  ̣  ̣]τος χέρσ̣ο̣υ̣ [ -ca.?- ]
12aΔ̣ω̣σίθεος   ̣[ -ca.?- ]  ̣ς̣ τὸ α ε̣ἴ̣κ̣ο̣σ̣ι̣ κ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
συ(  ) Π̣ρωτ[ -ca.?- ] Δ̣ωσιθέου [ -ca.?- ]ε̣  ̣ [ -ca.?- ]
συ(  ) Φιλού̣μ̣[ενος (?) -ca.?- ] χέρ̣σ̣ο̣υ̣ [ -ca.?- ]
14a  ̣  ̣[ -ca.?- ]
συ(  ) Δίων Ἀ[ -ca.?- ]
15/ Α  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
/ Π̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Π  ̣[ -ca.?- ]
συ(  ) Φίλι̣[ππος (?) -ca.?- ]
  ̣ [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.