DCLP

sign in

p.heid.6.367r = HGV P.Heid. 6 367 V = P.Heid. 6 367 R = Trismegistos 3064DDbDP transcription: p.heid.6.367r [xml]

162/161BC Samareia

[ἔτ]ο̣υς κ̣ παρʼ Ἀπύγχιος
[κωμ]ογραμμ̣ατέως Σαμαρείας.
[ -ca.?- ]η̣ν̣εγ̣κα̣ ἐπὶ τοῦ σιτικοῦ
[ -ca.?- ]σ̣μ̣ου τοῦ ιη (ἔτους)
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣ π̣ρὸς τα̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ε̣θ̣εντα σ̣π̣έρ-
[ματα]   ̣  ̣ σ̣π̣όρον τοῦ
[ιθ (ἔτους) -ca.?- ]  ̣ ὑ̣π̣ά̣ρ̣χειν
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣δ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣κ̣α̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.heid.6.367v [xml]

162/161BC Samareia

[ -ca.?- ]ε  ̣ (πυροῦ) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ τ̣ο̣ῦ̣ [  ̣] (ἔτους) Π̣α̣[ῦ]ν̣ι̣ [ -ca.?- ] κ̣θ̣
[ -ca.?- τ]ο̣ῦ̣ ζ (ἔτους) Παῦν̣ι̣ ια
[ -ca.?- ]  ̣ (πυροῦ) ν   ̣  ̣  ̣ (γίνονται) πβ
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣ε̣  ̣ (πυροῦ) Αυνθ 𐅵
[ -ca.?- τ]οῦ ιθ̣ (ἔτους) (κριθῆς) ξζ 𐅵
vac. ? ἀφʼ ὧν γράφει
[ -ca.?- ] με̣μ̣ετρῆσ̣θα̣ι̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣μ̣μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣κ̣α̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.