DCLP

sign in

p.heid.6.363 = HGV P.Heid. 6 363 = Trismegistos 3060DDbDP transcription: p.heid.6.363 [xml]

c224/223-219/218BC Herakleopolite

r
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ⟦[ ]  ̣σ̣αι α̣ὐ̣τῶι παραγενέσθαι δὲ πρὸς α̣ὐ̣τ̣ὸ̣ν   ̣ [ -ca.?- ] ⟧
2a[ -ca.?- Σισί]ν̣ου ⟦παραγενέσθαι πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὸν ὅρμον⟧ \κα  ̣  ̣/ ε̣  ̣ετις  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ⟦[Σ]ισίνου φέροντα⟧ πίνακας δύο ἀγ̣ρ̣άφο̣υ̣ς   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υσαρμους ἐφʼ ὧν ⟦ἀξιωθεὶς ὑπὸ τ̣ῶ̣ν̣ [ -ca.?- ] ⟧
[ -ca.?- ] σ̣υνδ̣ικεῖ̣ν̣ καὶ περὶ τούτων ἔχε̣ι̣ν̣ [ -ca.?- ]
5[τὸν νόμιμο]ν ὅρκον ⟦  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣δ̣ε̣ τὸ̣ν τοῦ⟧ \⟦Σισίνου ἀκόλουθ̣ο̣ν⟧/ Στολὶς δὲ ἡ τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- κα]τ̣ηιτιαμένη(*) συνιστορεῖν \δ̣ι̣ὰ̣/ τ̣[οῖς κατὰ τὴν]
[π]ροσαγγ̣ε̣λί̣αν ⟦γ̣εγ̣ε̣ν̣η̣μ̣ένοις̣⟧ ἐ̣[τ]υ̣γ̣χαν̣[ -ca.?- ]
φυλακῆι διάγ̣[ουσα]   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣ π̣ρ̣ὸς τὸν Σισίν̣η̣ν̣ [ -ca.?- ἐλευ-]
θερί̣ας ἡ γ̣[ὰ]ρ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣οι ἀνα̣κρῖναι π̣ε̣ρ̣ὶ̣ τ[ῶν -ca.?- ]
10προσ⟦α⟧\η/γγελ⟦ια⟧\μ[ένων]/[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ηθημεν ἐπὶ τοῦ πα[ρὰ -ca.?- ]
11bἐν τῆι φυλακῆι [ -ca.?- (?)]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣αλ̣  ̣  ̣  ̣
ἢ̣ ἑκουσί[ω]ς̣ α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ὸ̣ν̣ α̣ὐ̣τ̣ὸ̣ν̣ ὁ̣ \γὰρ/ ⟦καὶ⟧ βαρύτερον [ -ca.?- ]
12a  ̣α̣ικίαν ⟦δὲ⟧ το  ̣[- ca.15 -]  ̣  ̣ο̣ν  ̣ [τὸ]ν̣ \συν/κατηιτιαμένον(*) ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣⟧   ̣  ̣  ̣  ̣συν  ̣[ -ca.?- ]
ζητου  ̣  ̣  ̣ [- ca.10 -] ⟦[ ]  ̣ε̣ τ̣ο̣ῦ̣ Σισίνου ἀκολο̣υ̣[θ ]⟧ [ -ca.?- ]
13aἐ̣βουλόμε̣θ̣α̣   ̣ [- ca.10 - (?)]ς̣ ἀνακρ̣ῖναι καὶ Στολίδα̣ [ -ca.?- ]
ἔ̣φασ̣αν γεγρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Σισί]ν̣ου̣ ἀ̣κ̣ό̣λ̣ο̣υ̣θον ὃν καὶ π̣ρ̣[ -ca.?- ]
14a [- ca.30 - (?)]  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ν̣ ⟦διὰ τάδε βαρέως   ̣  ̣⟧
[- ca.20 -]  ̣  ̣ αὐτῶι παρὰ Σισίνου   ̣[ -ca.?- ]
15[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ης  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ν ἔ̣χων̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
τούτων προσανακ̣ρ̣ι̣θ̣έντων \ἀκρ[ιβ]έστερον/ ἐπισκεψά⟦ι⟧\μενοι/ περὶ [τούτου]
προσέπεσεν ἡμῖν παρὰ σοῦ ἐπιστολὴ⟦ν⟧ ἐν ἧ[ι] \ὑπ[έκειτο]/
καὶ ἐ̣ν̣τεύ̣ξ̣ε̣ως ἀντίγραφον τῆς διαπεμφθείσ[ης σοι παρὰ]
20Φιλήμονος τῶν ἐν Ἡρακλέους πόλει κατοικούν[των, ὅπως]
κ̣α̣τ̣α̣πεμφθῶσιν πρὸς σὲ μετὰ φυλακῆς   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Π̣ρῶρος καὶ οἱ λοιποὶ οἱ συνιστοροῦντες τούτοις, [ἐπι-]
[στ]εῖ̣λ̣αι δὲ καὶ Διοφάνει περὶ τοῦ Πρώρου.
24bTraces
24a\Δ̣ι̣ο̣φάνην/ \  ̣  ̣  ̣  ̣/ ⟦τοῦ Σισίνου τοῦ⟧
γραψάντων δὲ \  ̣  ̣  ̣  ̣/ ἡμῶν γραψάντων \πρὸς/ Δ̣ιοφάν̣η̣⟦ι⟧\ν/ τὸν(*) στρατηγὸν(*) περὶ τοῦ Πρώρ̣[ου -ca.?- ]
25\κατα/πέμψ̣α̣ι \  ̣  ̣  ̣  ̣/ ⟦πρὸς σὲ μ̣ε̣τ̣ὰ̣ φυ(λακῆς)⟧ \ει  ̣  ̣  ̣  ̣να/ ἢ̣ πρὸς ἡμᾶς ἀποστ̣εῖλ̣α̣ι̣ \αὐτὸν μετὰ̣ φ̣υ̣λ̣α̣κ̣ῆς/ ὅπω̣ς \καὶ οὗτος/ μετὰ τῶν λ[οιπῶν]
  ̣  ̣  ̣  ̣ \κατ/αποσταλῆι πρὸς σὲ σ̣⟦π⟧α̣φ̣[  ̣]  ̣  ̣
27bτὴν κατηιτιαμένην(*) δεῖ ἀ  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
27aἀπή̣γ̣γ̣ε̣λ̣λ̣ο̣ν ἔφασαν
  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ δὲ τ  ̣  ̣  ̣  ̣υσιαδ̣ο̣ς̣ φυ(  ) ⟦ἔφασαν⟧ τετελευτηκένα[ι]
  ̣  ̣κιαν δ̣ε̣ τὸν τοῦ Σι[σ]ίνου ἀκόλουθον τὸ̣ν̣ κατηιτιαμένον(*) \ὁμοίως ο̣ἱ̣/ ⟦μετʼ αὐτοῦ [ -ca.?- ] ⟧
μοστοις γ̣ὰ̣ρ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣τ̣ὰ̣ τὴ̣ν πρ(οσ)αγγελ̣ίαν ἔφασαν μὴ εὑρίσκεσθ̣αι. [ -ca.?- ]
v
[ -ca.?- ] τ̣ο̣ῦ̣ Σισ[ί]ν̣ο̣υ ἀκό̣λ̣ο̣υ̣θ̣ο̣ν
2a[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣α̣ν̣α  ̣  ̣εχ̣ω̣(  )
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ωσ  ̣υσ̣ι̣αδο̣ς̣ φυ(  )
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ \ἔ̣φασ̣α̣ν/ τετελ̣ε̣υτηκένα̣ι
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ῆς πρ(  ) δί̣καιο̣ν
[ -ca.?- ]  ̣ηι ἐν(  ) γέγραπται

Apparatus


^ r.6. l. [κα]τῃτιαμένη
^ r.12a. l. \συν/κατῃτιαμένον
^ r.24. corr. ex τωι
^ r.24. corr. ex στρατηγωι
^ r.27b. l. κατῃτιαμένην
^ r.28. l. κατῃτιαμένον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.