DCLP

sign in

p.grad.15 = HGV P.Grad. 15 Inv.Nr. 164 = Trismegistos 7252 = sb.3.6288DDbDP transcription: p.grad.15 [xml]

212/211BC ?
[Reprinted from: sb.3.6288] SB3,6288,A‡7C;PFuadU,AppII,67

Inv175rp
ἐ̣φ̣ʼ [ἱ]ερέ[ω]ς̣ Δ̣ι̣οτέλ̣[ο]υ[ς].
(κανηφόρου) Πτ̣ο̣λ̣έμ̣[ας(?) τῆς]
5Ἀλεξαν̣δ̣ρεί̣ο̣υ̣
Inv164rp
Δε̣[ιο]τέ̣λ̣ο̣υ̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ς̣
5(κανηφόρου) Πτο[λέμας τῆς Ἀ-]
[λαξανδρεί]ου, μ̣η̣ν̣ὸ̣ς̣ Π̣α̣ν̣ή̣μ̣ο̣υ̣, ἐν Θώλθει.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.