DCLP

sign in

p.diosk.11 = HGV P.Phrur. Diosk. 11 = Trismegistos 44726DDbDP transcription: p.diosk.11 [xml]

II sac Herakleopolite?

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣  ̣ιμ  ̣[  ̣]ου̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣φ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ων
  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣α̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν̣  ̣  ̣
χ  ̣  ̣  ̣  ̣ω̣νμ̣η  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ται
5ἑ̣τ̣έρων \κ̣α̣ὶ̣/   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣  ̣
δὲ εἰσενη̣ν̣εγμεν̣[  ̣  ̣]  ̣ν̣
  ̣  ̣ι̣νναρωνο  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣α
τ̣ο̣ύ̣των ἐμοῦ   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
περ̣ισπωμ[έ]νου [  ̣  ̣  ̣]ο̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
10ἐμπόρων, ἀξιῶ, ἐ̣ὰ̣ν̣
[φ]α̣[ί]ν̣[η]ται, μεταπ̣ε̣μ̣ψ̣ά-
μ̣ε̣ν̣ο̣[ν] τ̣ὸν Π̣ε̣ρ  ̣  ̣υ̣ι̣ν
προνο̣η̣θῆνα̣ι, ὡ̣ς ἐγὼ
μ̣εν τ̣ὰ̣ προκεί̣μ̣ε̣ν̣[α]
15[κ]ομί̣σ̣[ο]μαι, αὐτὸς δ̣ὲ̣
τ̣ε̣ύ̣ξ̣ε̣τ̣[αι] τ̣ῆ̣ς̣ ἁ̣ρμο-
ζ̣[ο]ύ̣σης̣ ἐπιπλήξεως.
[ε̣(?)]ὐ̣τύχει.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
[ -ca.?- κα]τ̣ὰ̣ Π̣ερε̣ώυ̣ος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.