DCLP

sign in

p.col.7.181 = HGV P.Col. 7 181 = Trismegistos 10536 = columbia.apis.p216 = p.coll.youtie.2.78DDbDP transcription: p.col.7.181 [xml]

AD342 Karanis
[Reprinted from: p.coll.youtie.2.78] PCollYoutie2,78

r
ἐπὶ ὑπάτ̣ων̣ τ̣ῶν δεσποτῶ(ν) ἡμῶν Κωσταντίου(*) τὸ γ καὶ Κόσταντος(*) Ἀγούστων̣(*) τὸ β μηνὸς Ἀπελλαίου Φαῶφι κα
ἐ̣ν̣ Πτολ[ε]μαε̣ίδι Εὐεργέτ̣ιδει τοῦ Ἀρσ[ε]νοίτου(*) νομοῦ. ὁμολογοῦσιν Αὐρήλιοι Κλήμιτος καὶ Ταπάεις ἀμφοτερων(*) τέκνα
Ἡρᾶτος μητρὸς Ἀ̣λοῦτος, τον(*) μὲν Κλή̣μ̣(ιτος) ὡς (ἐτῶν) μβ οὐλὴ ἔμπροσθεν γόνατι ἀριστεροῦ(*), ἡ δὲ Ταπάεις ὡς (ἐτῶν) κβ οὐλὴ χειρω(*)
ἀρι̣στερῷ, ἀπὸ κώμης̣ Κερανδος(*) ε πά̣γου τοῦ Ἀρσενοίτου(*) νομοῦ Αὐρήλιοι(*) Ἀτισις(*) Λεωνίδου μητρὸς Ταήσεως ὡς (ἐτῶν) με οὐλὴ ἀντι-
5κνη̣μίῳ ποδω(*) δεξιῶ(*) [κα]ὶ̣ Ἀντιούριος(*) Ἀβοῦτος μητρὸς Ἀλλοῦτος(*) ὡς (ἐτῶν) μθ οὐλὴ ποδω(*) δεξιῷ ἀμφοτεροις(*) ἀπὸ κώμ(ης) Κερανίδος
τοῦ̣ Ἀ̣ρ̣σενοίτου(*) νομο̣ῦ̣ π̣ε̣π̣ρακέναι τοὺς ὁμολογ̣ο̣ῦντας τοῖς περὶ Ἀντιουριου(*) καὶ Ἀτισίου(*) ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον̣
τὰς ὑ̣π̣αρχούσας αὐτων(*) περὶ ὁριοδικτιας(*) κώμης Κερανίδος ἐπὶ τῆς ϛ σφρ(αγῖδος) ἰδιωτικῆς σπορίμης ἀρούρας ἐννέα ἥμισυ ἐν τόπῳ
λ̣ε̣γομένῳ Τμε̣ι̣τειας ἐπʼ ἀνόματει(*) Ἀλους(*) καθὼς κεῖται ἐν τῇ ἀπογραφῇ αι(*) γιτ̣νιαις(*) παρὰ(*) Σαβείνου(*) κηνσιτορεύσαντει(*) ἐπὶ τοῖς οὖσι
α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣ [ὁρ]ί̣ο̣ι̣ς πᾶσι καὶ ταῖς πρ̣[ο]κιμ̣έ̣ναις αὐ̣τ̣ῶν γιτ̣ν̣ί̣α̣ι̣ς̣(*) καὶ τοποθεσείαις καὶ ἀ̣πέχειν τοὺς ὁμολογοῦντας παρὰ Ἀτισείου καὶ Ἀντιο̣υρίου
10τὰ σ̣υμπεφ̣ωνημέ̣να τῆς τιμῆ̣ς ἀ̣ργ̣υ̣ρ̣ίου τάλαντα πε̣ν̣τήκοντα(*) ἐκ πλήρου̣[ς] διὰ χειρὸς καὶ βεβειωσεως(*) αὐτων(*) δε(*) τοὺς ὁμολογοῦντας
καὶ τ̣ο̣ὺς πα̣ρ̣ʼ αὐ̣τ̣ῶν Ἀτισις(*) καὶ Ἀντου̣ρις(*) καὶ τοῖς παρʼ αὐτου(*) τὰ κατὰ τὴν πρᾶσιν τῶν προκιμένων ἀρουρῶν πάσι(*) βεβαιώσε̣ι ἃς καὶ παρεξεται(*)
ἀν̣ε̣π̣α̣φον(*) καὶ ἀνενεχυρεστο̣ν(*) καὶ ἀνεπιδανιστον(*) καὶ καθαρὰς ἀπὸ παντὸς ὀφιλήματος(*), ἀπὸ μὲν δημοσίων τελεσμάτων καὶ ἀνωνῶν
κα̣ὶ̣ ἐ̣π̣ι̣β̣ο̣[λ]ᾶ̣ς(*) πάσας(*) ἀπὸ τῶν ἀνὰ χεῖρα χρόνων μέχρει(*) τῆ̣ς ἑκκεδεκ̣άτης(*) ἰνδικ(τίονος), ἀπὸ δὲ ἰδιωτικοῦ καὶ πάσης ἐμποιησι̣ως(*) διὰ παντός,
κ̣α̣ὶ̣ [ἀπὸ] τ̣ο̣ῦ̣ [νῦν] τ̣ὸν Ἀτῖσιν κ̣α̣ὶ Ἀντιοῦριν κρ̣ατεῖν τ[ο]ύτων καὶ κ̣υ̣ρ̣ι̣ε̣ύ̣ε̣ι̣ν̣ καὶ τὰ πε̣[ρ]ι̣γ̣ε̣ι̣ν̣[όμ]ε̣να εἰς τ[ὸ] ἴ̣δ̣ι̣ο[ν αὐτ]ῶν ἀποφ[έρ]εσθα̣ι̣ κ̣αὶ διοι-
15κε̣ῖ̣ν̣ καὶ οἰκον[ο]μεῖν(*) περὶ αὐτῶν ὡς ἐὰν αἱρηται(*) καὶ διευθύν̣ε̣ι̣ν̣ α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν τῷ ἱερ[ωτάτῳ] τ̣αμιείῳ̣ τ̣ὰ̣ [ὑπὲρ αὐ]τῶν δημόσια πάντα
καὶ ἀννωνών̣ας(*) κ̣αὶ ἐπιβολὰς πάσας ἀπὸ̣ τῆς ἑπτακαιδεκάτ[η]ς ἰνδ̣ι̣κ̣(τίονος) ἐ̣π̣ὶ̣ τὸν ἀεὶ χρ̣[όνον, ἐφʼ ἃς] καὶ μὴ ἐπι̣[πορεύεσθ]αι τοὺς ὁ̣μολογοῦντας
[μ]η̣δ̣ὲ ἄλλον ὑ̣[π]ὲ̣ρ αὐτῶν μηδένα̣ κ̣ατ[ὰ] μ̣η̣δ̣έ̣ν̣α τ̣ρόπον, ἀλλὰ̣ κ̣αὶ τ[οὺς ἐπ]ε̣λευσομ̣[ένους ἢ ἐ]νποιησο̣[μένους κα]θʼ ὁντιναοῦν τρόπον
ἀποστήσ̣ι̣[ν ἐ]κε[ίνω]ν παραχρῆμα τοῖς ἰδίο̣[ι]ς̣ δ̣α̣π̣ανήμασιν, ἔτι δὲ [κα]ὶ̣ προ[σ]ε̣κ̣τ̣ί̣σιν τὴν [τιμὴν με]θ̣ʼ ἡμιολίας̣ [καὶ τὰ τέ]λ̣η καὶ τὰ ἀν̣αλώμ̣ατα διπλᾶ
χωρ̣ὶ̣ς [τ]οῦ̣ [μένειν κύρια κ]α̣ὶ τὰ προ[γ]εγρ̣[αμμένα](*), περ[ί](*) τε το̣ῦ τ̣αῦτα οὕτω[ς ὀρ]θ̣ῶς κ[αλῶς γεγο]νέν̣α̣ι̣ ἐπε̣[ρωτήσα]ν̣τες̣ ἀλλή̣λους ὡμολόγησαν(*).
v
20πρᾶσις γην(*) ἰδιωτικ(ῆς) σπορ(ίμης) (ἀρουρῶν) θ̣ 𐅵̣

Apparatus


^ r.1. l. Κωνσταντίου
^ r.1. l. Κώνσταντος
^ r.1. l. Αὐγούστων
^ r.2. l. Ἀρσ[ι]νοίτου
^ r.2. l. ἀμφότεροι
^ r.3. l. ὁ
^ r.3. l. ἀριστερῷ
^ r.3. l. χειρὶ
^ r.4. l. Κεραν<ί>δος
^ r.4. l. Ἀρσινοίτου
^ r.4. l. Αὐρηλίοις
^ r.4. l. Ἀτίσι
^ r.5. l. ποδὸς
^ r.5. l. δεξιοῦ
^ r.5. l. Ἀντιουρίῳ
^ r.5. corr. ex αλλλυτος
^ r.5. l. ποδὶ
^ r.5. l. ἀμφότεροι
^ r.6. l. Ἀρσινοίτου
^ r.6. l. Ἀντιούριον
^ r.6. l. Ἀτίσιον
^ r.7. l. αὐτοῖς
^ r.7. l. ὁριοδεικτίαν
^ r.8. l. ὀνόματι
^ r.8. l. Ἀλοῦτος
^ r.8. l. τῶν
^ r.8. l. γειτνιῶν
^ r.8. corr. ex σ̣αρα
^ r.8. l. Σαβίνου
^ r.8. l. κηνσιτορεύσαντι
^ r.9. l. γειτνίαις
^ r.10. corr. ex διε̣ν̣τηκοντα
^ r.10. l. βεβαιώσειν
^ r.10. l. αὐτούς
^ r.10. l. τε
^ r.11. l. Ἀτῖσι
^ r.11. l. Ἀντουρίῳ
^ r.11. l. αὐτῶν
^ r.11. l. πάσῃ
^ r.11. l. παρέξονται
^ r.12. corr. ex αν̣ε̣π̣α̣πον, l. ἀνεπάφους
^ r.12. l. ἀνενεχυράστους
^ r.12. l. ἀνεπιδανείστους
^ r.12. l. ὀφειλήματος
^ r.13. l. ἐπιβολῆς
^ r.13. l. πάσης
^ r.13. l. μέχρι
^ r.13. l. ἑκκαιδεκάτης
^ r.13. l. ἐμποιήσεως
^ r.15. corr. ex οικο[ο]μειν
^ r.15. l. αἱρῶνται
^ r.16. l. ἀννώνας
^ r.19. corr. ex πεο[γ]εγπ[αμμενα]
^ r.19. corr. ex τερ[ι]
^ r.19. corr. ex ωμολογησα̣ι̣ν
^ v.20. l. γῆς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

In the consulate of our lords Constantius for the 3rd time and Constans for the 2nd, Augusti, in the month of Apellaios/Phaophi 21, in Ptolemais Euergetis of the Arsinoite Nome. Aurelil Klemitos and Tapaeis, both children of Heras and Alous, Klemitos about 42 years old with a scar on the front of his left knee, Tapaels about 22 years old with a scar on her left hand, of the village of Karanis in the 5th pagus of the Arsinoite Nome, acknowledge to the Aurelil Atisis son of Leonides and Taesis, about 45 years old with a scar on the shin of his right leg, and Antiourios son of Abous and Allous, about 49 years old with a scar on his right foot, both of the village of Karanis in the Arsinoite Nome, that the acknowledging parties have sold to the party of Antiourios and Atisios from the present day unto all time the nine and one-half arouras of private arable land belonging to them in the horiodiktia of the village of Karanis, in section 6 in the locality called Tmeitelas, listed in the name of Alous, as the boundaries are given in the declaration made under the then censitor Sabinus, with all their present limits and with the aforesaid boundaries and locations; that the acknowledging parties have received from Atisios and Antiourios in full in person the fifty talents of silver agreed upon as the price; that they, the acknowledging parties and their representatives, will guarantee to Atisis and Antiouris and their representatives with every guarantee the terms of sale of the aforesaid arouras, which they will deliver unencumbered, not liable to distraint, free of lien, and clear of every obligation-of government taxes, annona assessments and every imposition from the present time through the sixteenth indiction, and of private obligation and every claim forever; and that from the present Atisis and Antiourios are to have and to hold these (arouras), are to appropriate all the produce to their private possession, are to manage and administer them as they please, and are to pay to the imperial treasury all government taxes, annona assessments and impositions upon them from the seventeenth indiction unto all time; and that neither the acknowledging parties nor anyone else in their behalf will institute adverse proceedings in any way but will themselves immediately at their own expense repulse any who shall in any way whatsoever bring suit or claim, and further (if they fail so to act) they will in addition pay one and a half times the (purchase) price and double the fees and expenses, aside from the aforegoing terms also remaining valid. As to the accuracy and correctness of these terms thus stated, they put the formal question to each other and gave their acknowledgment. Verso Sale, private arable land, 9 1/2 ar.