DCLP

sign in

p.col.7.174 = HGV P.Col. 7 174 = Trismegistos 10528 = columbia.apis.p209DDbDP transcription: p.col.7.174 [xml]

cAD325-350 Karanis

r
(hand 1) Ν(ομικός). λέγομεν ὑπὲρ Σαμβαθίωνος \ καὶ Ἑρᾶ / ἀπὸ κώμης Κερανίδος(*)
γῆν πολλὴν καὶ διάφορον οἱ συνηγορ(ούμενοι) ἀπεγράψαντο ἐν τοῖς γεγενημένοις κήνσοις
ἐν τῇ ἐνορίᾳ τῆς κώμης Κερανίδος(*) τοῦ Ἀρσινοί(*)του, Σ̣α̣μ̣βαθίων μὲν βασιλικῆς
ἀρούρας ἐνεν ήκοντα(*) καὶ ἰ(*)διωτικῆς δέκα , ὁ δὲ Ἑρᾶς βασιλικῆς ἐνενήκοντα .
5ἀλλὰ τοῦ ὑδρεύματος καταπεσόντος καὶ οὐκέτι τῶν γῶν ἀρδευομένων, συμβέβηκεν
αὐτὰς ἀσπόρους ἀπομεῖναι καὶ πλίστην(*) ὅσην ζημίαν ἐπενεγκῖν(*) τοῖς βοηθουμένοις.
οὐκ ἀντεχόντων τοίνυν αὐτῶν περὶ τοῦτο τὸ μέρος, μείζονα ἐπήριαν(*) προσάγουσιν
οἱ πρακτῆραις(*). Ἀλεξάνδρου γὰ̣ρ̣ καὶ Ἡ̣ρακλᾶ οὗ κληρονόμοι ἑ[σ]τ̣ήκασιν ἀπογρα-
ψαμένων πλίστην(*) ὅσην γῆν ἐν τῷ παιδιων(*) ἐκίνῳ(*) καὶ ταύτης [ἤδη γ]εωργουμένης
10ὑπό τινων ὁμοκωμητῶν κἀκἰνων(*) ἐν ἀναχωρήσι(*) γεγενημένων, οἱ πρακτῆραις(*)
οὐ δέον ἐπιβαίνουσιν τούτοις καὶ ἀναγκάζουσιν μήτε δεσπότας ὄντας μήτε ἀπο-
γραψαμένους μήτε κατέχοντας τὰς συντελείας πληροῦν, δέον παρʼ(*) ἐκίνων(*) τῶν
ἀπογραψαμένων καὶ δεσποτῶν καὶ ταῦτα συνεστηκότων, οἱ δὲ̣ ἐπὶ τοὺς ἀγροίκους
καὶ ἀπράγμονας διαβεβήκασιν. δεόμεθα τοῦ μεγαλείου τούτου, ἐπειδὴ ἔχομεν καὶ
15τοὺς κήνσους ἔνθα ἐλέγχονται αἱ γαῖ οὐκ ἑτέρῳ τινὶ διαφέρειν ἢ Ἡρακλᾷ
καὶ Ἀλεξάνδρῳ, ἐπαναγκασθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ τῆς πόλεως ὄντας τὰς συντελίας(*)
τῶν γῶν ἐπιγιγνώσκιν(*), τὸ δὲ ἀνενόχλητον ἔχιν(*) τοὺς β[ο]ηθουμένους, ἐπειδὴ
πολλὰ ἐπὶ τῶν τόπων ἐκῖνοι(*) δυνάμενοι καὶ βίαιοι ὄντες τους(*) ἀγροικους(*) προσ-
τρίβουσιν τὰς ἑαυτῶν συντελίας(*).
r,ms
20(hand 2) οἱ β(οηθούμενοι) Σανβαθίων καὶ
Ἑρα(*) ἀπὸ κόμης(*)
Κερανίδος(*)
——
ἀ(ντίδικοι) Ἀλέξανδρος καὶ
κληρονόμοι Ἡρακλᾶ
——
25ἀπεγράψαντο ἐν τοῖς κήνσοις
Σανβαθίων βασιλικ(ῆς) (ἀρούρας) ϙ
ἰδιωτικ(ῆς) (ἀρούρας) ι
Ἑρᾶς δὲ βασιλικ(ῆς) (ἀρούρας) ϙ
ἀλλὰ τοῦ ὑδρεύματος καταπεσόντ(ος)
30καὶ τῶν γῶν ἐν χερσίᾳ(*) γεγονυιῶν
οἱ πρακτῆρες ἐβιάσαντο οὐ μόνον
ὑπὲρ αὐτῶν ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ
Ἀλεξάνδρου προ̣φασι(*) πρὸ πολλοῦ
χρόνου γεγεωργη[κ](ότων) ἐκίνου(*) γῆς
35  ̣  ̣  ̣  ̣( )
φυγῇ κέχρην̣τ̣α̣ι̣ ἀλλʼ ἀδύνοντο ἀ̣πελθ(εῖν)
αὐτ̣ῶ̣ν πάλ[ι]ν βιαζομένων
ἐκίνους̣(*) γε̣ω̣[ργεῖ]ν̣ καὶ τ̣ούτους
βιάζονται. δ[ε]όμεθα ἐπιδὴ(*) πρό-
40εισιν ἀπογ[ρ]αφαὶ οἵ τε δεσπόται
ἑστήκασιν π̣[ρ]οστάξαι προνοίᾳ
ε  ̣  ̣ρυν  ̣  ̣  ̣σ̣θ(αι) αὐτοὺς καὶ
ἐπαναγ̣κάσθ̣(αι) τοὺς γεωργ(οὺς)
τὴν ἀπαίτησιν ποιήσασθ(αι).
45ε̣  ̣ι̣λλεν οἱ β(οηθούμενοι) πα̣ρ̣α̣  ̣ε
ἡμῶν τὰ πρόσωπ(α)
⟦ἀπεγρ(  )⟧ οἱ γεωργοί
Ὀρσενοῦφις ιϛ
Σουείς κ
50Ἀσκλᾶς ε
Ἡρᾶς ε
Πανοῦφις β̣
Κάστωρ δ 𐅵
Ἥρων β̣ 𐅵
55ἐγεώργουν
γ καὶ β
v
(hand 3) [ὑ(πὲρ) Σαμ]βαθίωνος
[ἀ]π̣ὸ̣ κώμης
[Κ]ε̣ρανίδος(*)
60Ὡρείων ῥ(ήτωρ)

Apparatus


^ r.1. l. Καρανίδος
^ r.3. l. Καρανίδος
^ r.3. αρσινοϊτου, papyrus
^ r.4. l. ἐνενήκοντα
^ r.4. ϊδιωτικ papyrus
^ r.6. l. πλείστην
^ r.6. l. ἐπενεγκεῖν
^ r.7. l. ἐπήρειαν
^ r.8. l. πρακτῆρες
^ r.9. l. πλείστην
^ r.9. l. πεδίῳ
^ r.9. l. ἐκείνῳ
^ r.10. l. κα<ὶ ἐ>κείνων
^ r.10. l. ἀναχωρήσει
^ r.10. l. πρακτῆρες
^ r.12. corr. ex ππρ : παρʼ’ papyrus
^ r.12. l. ἐκείνων
^ r.16. l. συντελείας
^ r.17. l. ἐπιγιγνώσκειν
^ r.17. l. ἔχειν
^ r.18. l. ἐκεῖνοι
^ r.18. l. τοῖς
^ r.18. l. ἀγροίκοις
^ r.19. l. συντελείας
^ r,ms.21. l. Ἑρᾶ<ς>
^ r,ms.21. l. κώμης
^ r,ms.22. l. Καρανίδος
^ r,ms.30. l. χερσείᾳ
^ r,ms.33. corr. ex φρο̣φασι, l. προφάσει
^ r,ms.34. l. ἐκείνου
^ r,ms.38. l. ἐκείνους
^ r,ms.39. l. ἐπειδὴ
^ v.59. l. [Κ]αρανίδος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

Nomikos (?). We are speaking on behalf of Sambathion and Heras, of the village of Karanis. In the previous census records our clients registered considerable land of different categories in the territory of the village of Karanis in the Arsinoite (Nome), viz. Sambathion ninety arouras of royal and ten of private land, and Heras ninety of royal. But after the reservoir collapsed and the land was no longer being watered, it came to pass that these arouras remained unsown and brought an enormous loss upon our clients. With them in dire straits on this account, the collectors add a still greater injury. For Alexandros and Heraklas--his heirs are here present--registered in that area an enormous amount of land, and this was then being farmed by some fellow-villagers, and as they have become fugitives the collectors are improperly attacking these (our clients) and are compelling them, who are neither owners nor registrants nor holders (of the land), to pay the taxes--which they ought properly to collect from those who registered and own it and contracted these obligations, but they have proceeded instead against law-abiding peasants. We beg this high court, inasmuch as the very census records are in hand in which the lands are proved to belong to none other than Heraklas and Alexandros, that they, living in the city, be compelled to acknowledge their liability for the taxes of the lands and that our clients not be troubled, inasmuch as the former, being very powerful and oppressive in the region, are inflicting their own taxes upon the peasantry. (In the margin) Our clients: Sanbathion and Heras, of the village of Karanis. Opponents: Alexandros and heirs of Heraklas. They registered in the census records: Sanbathion royal 90 ar. private 10 ar. and Heras royal 90 ar. But after the reservoir collapsed and the lands [came to be] in dry state, the collectors pressured them not only for their own property but also for Alexandros' on the pretext [they had farmed the land of that person?] a long time before. . . . [The actual farmers] have resorted to flight, but they were able to return as they (the collectors) again pressured them to farm it, and they are pressuring these (our clients). We beg (you), since registrations already exist and the owners are here present, to order ... and to compel them to direct their demand to the (actual) farmers. Our clients ... names. The farmers farmed: Orsenouphis 16 Soueis 20 Asklas 5 Heras 5 Panouphis 2 Kastor 4 1/2 Heron 2 1/2 (Docket on verso) On behalf of Sambathion of the village of Karanis, Horion, advocate.