DCLP

sign in

p.col.7.173 = HGV P.Col. 7 173 = Trismegistos 10527 = columbia.apis.p208DDbDP transcription: p.col.7.173 [xml]

cAD330-340? Karanis

Φλαυ[ίῳ   ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ τ]ῷ̣ διασ̣η̣μ̣ο̣τ̣ά̣[τῳ] ἡ̣[γ]ε̣[μό]ν̣[ι   ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
παρὰ Α̣[ὐρη]λ̣ίας̣ [Τα]π̣ά̣ιτος̣ Ἑρᾶ̣ [μη(τρὸς) Ἀλλοῦτος ἀπὸ κώμ]ης Κ̣αρ̣α̣νίδ[ος]
τοῦ Ἀ̣ρσ[ιν]ο̣ί̣τ̣ου ν̣ομ̣οῦ· δικαιοτάτην [ἀ]ξ̣ίωσι[ν] β̣[αλοῦσ]α̣ τῷ σῷ μεγ̣[έθει], ἡ̣-
γεμὼ̣ν̣ [δ]έ̣σποτα, εὔελπίς εἰμι τῆς π̣α̣ρ̣ὰ̣ τ̣ο̣ῦ̣ [σοῦ με]γ̣[έ]θ̣[ο]υς β̣οηθε̣ίας τυ̣-
5χεῖν̣· [τά]δε κατεμαρ̣[τ]ύ̣ρ̣η̣σ̣α̣ ὅ̣τι Ἀ̣ν[τιο]ῦ̣ρ̣ι̣ο̣ς̣ [Ἀβοῦτος κ]α̣ὶ Ἀ̣τίσιος του̣(*)
υιος(*) Λ̣[εων]ί̣δου ἀπὸ̣ [τῆ]ς̣ α̣ὐτῆς κώμης Κα̣[ρα]ν̣ί̣[δος] π̣ρ̣ᾶγ̣[μ]α παρα[ν] παρα[ν]ομώ-
τατο[ν](*) [κα]τʼ ἐμοῦ διέπρ̣[αξαν] ὅ̣περ οἱ νόμοι [τ]ὴ̣ν̣ [σὴν] μεγαλίαν(*) ἀκοιροῦν(*)
εἰσφ[έρου]σ̣ι̣[ν]. πα  ̣[  ̣  ̣  ̣].[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣παρ̣α̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ πρός μ̣ε παῖ̣δ̣α ἀτε-
λῆ κ[αὶ ὀρ]φ̣ανὴ̣ν ο̣[ὖσαν   ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] τ̣ὰς μητρῴας μου ἀρού-
10ρας τ̣[έσσα]ρ̣ας ⟦  ̣⟧αι  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ησεν π̣ρός τινα γραμ-
ματέ[α] Δ̣ί̣δ̣υμον κ̣αὶ̣ [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ου ὑπο̣τ̣ε̣λοῦσα. δεῖ(*)
γ̣ὰρ α  ̣  ̣ο̣υδεινου [  ̣  ̣  ̣ ὑ]πογ̣ράφει η  ̣  ̣  ̣  ̣ [ὑπο]γ̣[ρ]άψαι,   ̣  ̣ς αὐτῶν νομί-
μως̣   ̣  ̣  ̣  ̣ διαπραξ̣[α]μ̣ένη δεδύνηται πρᾶξ[αι   ̣  ̣  ̣  ̣]αι τῶν μητρόͅων(*) μου
ἀρουρ[ῶ]ν̣ ἐννέα ἡμίσου̣ς ὀ̣ντῶν(*) περὶ τὴ̣ν̣ [αὐτὴν] κ̣ώμ̣ην Καρανίδα. το(*) δὲ
15χεῖρα(*) ἕτεραν(*) καὶ α  ̣  ̣[  ̣  ̣]ο̣ν ἐποίησεν ἐν τ̣α̣ύ̣[τῃ τῇ] πράσει ὅ̣π̣ερ οὐκ ἐξοδιας(*)
ἐπιβαλόμενος δεσποτ̣[ί]αν(*) αὐτῶν ἐκ δίκη̣ς [  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣οίνυν ταῦ̣τ̣α̣ τὰ γραμματῖα(*)
μάλιστα κατὰ περιγ̣ρ̣α̣φὴν ἀτελῶν πρ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ συνε̣ι̣στανόμενα ὡς
προείρ̣ηται ἀκυροῦσιν οἱ νόμοι καὶ τὰ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ τούτου χάριν ε̣ὐ̣τ̣υ̣-
χήσασ̣α̣ [τ]ῆς ἐπʼ ἀγαθοῖς̣ σου ἀρχῆς τὴν [εἰς το]ὺς π̣ό̣δας σου καταφυγὴ[ν]
20ποιοῦμ̣αι παῖς ὀρφανὴ δ̣εομένη, καὶ πα  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] σ̣οῦ ἐμοῦ ἀ̣λ̣η̣θ̣ευούσης̣
ἐπὶ τούτ̣οις ὅ̣π̣ως π̣ρ̣ο̣σ̣τάξῃς Πτο̣λε̣[μαῖον]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] τοῦτον ἀπὸ
  ̣  ̣  ̣  ̣ξης του  ̣  ̣  ̣  ̣προ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ἄκ̣υ̣ρ̣[ο]ν̣ εἶναι τὴ̣ν̣
γενομ̣[έ]νην παράνομ̣ο̣ν πρᾶσιν, π̣αρα̣δ̣[οῦ]ναι δ̣ʼ ἐμοὶ [τὴν τ]ῶν γῃδί̣[ων]
δεσποτ[ί]αν(*) ἵνα τούτο[υ] τυχοῦσα δυνη̣θῶ̣ ὄνησιν αὐ̣τ̣ῶ̣ν̣ ἔχειν καὶ
25εἰς ἀεὶ σοι εὐχαριστήσω̣. διευτύχει. Αὐρη[λί]α [Τα]π̣άεις ἐπ̣[ι]δ̣έ̣δ̣ωκα. Αὐρήλιο̣[ς]
Διόσκορος ἔ̣γραψα ὑπὲρ αὐτῆ̣ς ἀγραμμάτου.

Apparatus


^ 5. l. υἱὸς
^ 6. l. τοῦ
^ 6-7. l. ομώ|τατο[ν]
^ 7. l. μεγαλείαν
^ 7. l. ἀκυροῦν
^ 11. corr. ex   ̣  ̣  ̣
^ 13. l. μητρῴων
^ 14. l. οὐσῶν
^ 14. l. τὴν
^ 15. corr. ex χειρ  ̣
^ 15. corr. ex   ̣τερον
^ 15. l. ἐξοδίασ<εν>
^ 16. l. δεσποτ[εί]αν
^ 16. l. γραμματεῖα
^ 24. l. δεσποτείαν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

To Flavius .... the most distinguished prefect (?) ---, from Aurelia Tapais daughter Heras [and Allous, from] the village of Karanis of the Arsinoite Nome. Having submitted a most just request to your highness, lord prefect, I am of good hope of receiving help from your highness. I give witness to the following, that Antiouris [son of Abous] and Atisios son of Leonides from the same village of Karanis carried out a most unlawful deed against me, which the laws instruct your highness to invalidate. --- against me, who am a minor and an orphan --- my maternal four arouras --- to a certain scribe Didymos --- For it is necessary --- carrying out she could sell --- my maternal nine and a half arouras located near the [same] village of Karanis. But he made the other and ... contract in this sale which he did not pay in full (?), seeking possession of them according to law; --- therefore the laws as aforesaid, and the ... invalidate these contracts especially since they are concocted in fraudulent intention against minors. For this reason having reached your fortunate rule I flee to your feet, a needy orphan child, and I (ask?] you, if I am telling the truth in these matters that you instruct Ptolemaios --- for the illegal sale which has taken place to be invalid, and to give to me the ownership of the plots so that receiving this I may be able to have their benefit and be eternallv grateful to vou. Farewell. I, Aurelia Tapaeis, have submitted it. I Aurelios Dioskoros, wrote for her being illiterate.