DCLP

sign in

p.ammon.2.49 = HGV P.Ammon 2 49 = Trismegistos 23646 = p.ammon.1.18DDbDP transcription: p.ammon.2.49 [xml]

AD348 Alexandria
[Reprinted from: p.ammon.1.18] P.Ammon 1 18

part a
fragment a
[ -ca.?- ] π̣ρὸ δύο ἡμερῶν τῆιδ̣ε̣ [ -ca.?- ](*)
[ -ca.?- ]ντος κἀμοῦ(*) περιαν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Traces [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment b
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νον ἐστιν̣ ο̣π̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] ὑ̣π̣ε̣ρ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Ἀλε]ξ̣ανδρείας εὐθέω̣[ς] γενομένωι πα̣ρ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐκ τούτων δὲ τ̣[ῶν ο]ἰ̣κετῶν ἀπο  ̣[ -ca.?- ](*)
5[ -ca.?- ]  ̣(*) πρὸ τῆς \δεῦρο/ παρουσί̣[ας τ]ῆς ἐμῆς καὶ   ̣(*)[ -ca.?- ]
[ -ca.?- -ca.?- ]  ̣(  ) οὐκ ἐ̣φρό̣ν̣τ̣ισεν̣ [ -ca.?- ]  ̣ς̣ κατὰ τα  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ συντεθειμ̣[ -ca.?- ] Traces \[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣/ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀνδραπόδου   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τ̣ο̣ῦ̣ ἐμοῦ κα̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment c
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣ αὐτὸ τ̣  ̣ πο  ̣
[ -ca.?- τούτ]ω̣ν τ̣[ῶν ἀν]δρα̣π[όδω]ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ] ἔ̣σ̣ται ἡμῖν κ̣ριτὴς ὁ πά̣ν̣τα   ̣[ -ca.?- ](*)
[ -ca.?- ]  ̣άγ̣ονται   ̣[  ̣]ν  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5Traces
Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7[ -ca.?- ] Traces
[ -ca.?- ]  ̣ θ̣εὸς ἡμῖν ἔστα̣[ι] κριτὴς   ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ] τ̣οῦτον καὶ τ̣οσουτο[ -ca.?- ]μι  ̣  ̣ον τῆς α̣[ -ca.?- ] Traces\[ -ca.?- ]  ̣ω̣ν/   ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣α̣\  ̣  ̣  ̣  ̣/ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣τασ  ̣  ̣ς(*)
10 vac. ? [ -ca.?- ]  ̣ ἑαυτῶι δ̣ι̣καίως Traces
[ -ca.?- π]αρα̣δ̣  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]  ̣[  ̣]  ̣(*) καὶ δέομαι τῆς
[ -ca.?- ]  ̣ιτος κἀμοὶ τὰ αὐ  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣αὶ δι  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] vac. ? lines
part b
fragment d
(inverse) Traces
(inverse) Traces νι  ̣  ̣  ̣φ̣[  ̣]ν̣ δια̣[ -ca.?- ]
(inverse) Traces ιυ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
(inverse) Traces
(inverse) 5 καίτοι φαίν̣ε̣[ται μ]ηδε[ -ca.?- ]
(inverse) Traces
(inverse) Traces
(inverse) [  ̣]  ̣  ̣ παρα̣β̣ο̣λ̣[ -ca.?- ]
(inverse)   ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣οιν̣[ -ca.?- ] Traces δον̣(*)  ̣  ̣[ -ca.?- ]
(inverse) 10   ̣[ -ca.?- ]  ̣σιν τῶν   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
(inverse) [ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]α  ̣[ -ca.?- ]  ̣δε[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
(inverse) Traces
(inverse) [ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]κ̣  ̣[ -ca.?- ]
(inverse) [ -ca.?- ] κ̣αι δια̣[ -ca.?- ]
(inverse) 15 [ -ca.?- ]  ̣ν  ̣  ̣[  ̣]  ̣ω̣σιν  ̣  ̣δ̣  ̣[ -ca.?- ]
(inverse) [ -ca.?- ] κ̣αι   ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣α̣λ̣  ̣  ̣
(inverse) ὁμολογίας γραμματ̣ε̣ῖον παρα  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
(inverse) (added at left: τοῦτο) ὅτι ἀπὸ πρώτης λέξεως μέχρι τῆ[ς] τελευταίας [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ φαίνεται   ̣[ -ca.?- ]
(inverse) ἐν αὐτῶι διατετηρημένον. vac. ?
(inverse) vac. ?

Apparatus


^ a.a.1. or [τῆι πόλει -ca.?- ]
^ a.a.2. l. καὶ ἐμοῦ
^ a.b.4. or ἀποσ̣[ -ca.?- ] (or ἀποδ̣[εδρ -ca.?- ])
^ a.b.5. or [ -ca.?- ἀλλ]ὰ̣
^ a.b.5. or μ̣
^ a.c.3. or ὁ̣[ρῶν -ca.?- ] (or ε̣[ἰδὼς -ca.?- ])
^ a.c.9. or ἐ̣ξ̣ε̣τάσε̣ω̣ς
^ a.c.11. or [ -ca.?- ἀ]ξ̣[ι]ῶ̣
^ b.d.9. or Traces ν̣ο̣δον̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.