DCLP

sign in

p.ammon.2.48 = HGV P.Ammon 2 48 = Trismegistos 100078DDbDP transcription: p.ammon.2.48 [xml]

v,FrA
ὁμολ(ογῶ) πεπρ(ακέναι) σοι σήμ(ερον) πεπεισ(μένος) ⟦τ̣ων⟧ μέρ[ο]ς ἥμισυ τ̣ῶ̣ν ἐλθ(όντων) εἰς ἐμὲ ἀνδρ(απόδων) ἀ̣πὸ γ̣ν(ώμης) [ -ca.?- ](*)
τοῦ̣ ἀδελφοῦ μου ἀρρενικῶν τε καὶ θηλυκῶν Ζήνωνος καὶ Ἀνατέλλοντος κ̣αὶ   ̣[ -ca.?- ](*)
καὶ Ἰσιάδος καὶ τοῦ ταύτης παιδίου καὶ Ἀνατολίου ἀ̣δελφ[ο]ῦ̣ πάντων ἐκ μη̣τ̣ρ̣ὸς [Νίκης(?) καλῆι]
αἱρέσει τιμ(ῆς) τῆς συνπεφ(ωνημένης) πρὸς σὲ ὑπὲρ τοῦ ἡμίσους μέρο̣υ̣ς τούτων ἀργυρ(ίου) μ̣[ -ca.?- ](*) [πρὸς τὸ]
5σὲ κυριεύειν καὶ ἐ[πι]κ̣ρ̣ατ(εῖν) καὶ πᾶσαν δεσποτ(είαν) ἔχει̣ν ἀπὸ τῆς σήμ(ερον) ἐπὶ τὸν ἅπαντα [χρόνον -ca.?- ]
5bis\[ -ca.?- ]  ̣  ̣ρ̣ειν /
σο̣ὶ δ̣όλον εἶναι πρ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ς(*) ἀ̣μ̣φ̣ι̣σβή̣τη̣σιν μ̣η̣δ̣ε̣μ̣ί̣αν ἐντεῦθ(εν) ἔχε̣ι̣ν̣ [ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣τ  ̣(*)  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ν̣α̣σ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π[ -ca.?- ]
10Traces[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
v,FrB
[ -ca.?- ]υσα.(*)   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐμ̣ὲ [ἀ]μ̣φι  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ](*)
[ -ca.?- ] πεπ̣ε̣ι̣σ(*)  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
3bis⟦Traces⟧
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣] ἥ̣μισυ μ̣έ̣ρ̣ο̣ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- το]ῦ ταύτης παιδ̣ί̣ο̣υ̣ καὶ Ἀ̣[ν]α̣τολ(ίου) ἐπι[  ̣]ε̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ̣  ̣ον(*) νῦν ὄ̣ν̣τα ἐν̣ φ̣υ̣[γῆι] ἐ̣πίτ̣ρ̣οπ̣ον   ̣[ -ca.?- ](*)
[ -ca.?- ]  ̣τολὰς(*) καὶ α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]   ̣π̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ](*)
[ -ca.?- ]ν̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]μεν  ̣  ̣π̣ι̣α  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ν̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣δ̣ρο̣  ̣(*) [- ca.11 -]ε̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[- ca.9 -]ε̣ω̣ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σοι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣[  ̣]  ̣σ  ̣ε  ̣[ -ca.?- ]
vac. 1 line
[ -ca.?- ]υς ἐπι- ca.9 -(*)π  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- κο]ινωνεῖν κατὰ̣ [τ]ὰ̣ς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- κε]χωρηκ̣(  )(*)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ξ̣ Traces[ -ca.?- ](*)
15[ -ca.?- ]τ̣ηι κα̣ι̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣σα̣ν̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣π̣ι  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐ]πικρατ(εῖν) καὶ πᾶσαν δ̣ε̣[σ]π̣ο̣τ̣(είαν) ἔ̣χ̣[ειν] ἀ̣[π]ὸ̣ τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣(*) πρὸς σὲ {υ̣} περὶ τ̣οῦ ἡ̣μί̣σο̣υ̣[ς]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κ̣αὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμολόγ(ησα) vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣υ ⟦τῶν⟧\ἀνδραπόδων/ ἐλθόντ̣ω̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ] ⟦[απο]δημιαν⟧ \[ -ca.?- κα]λ̣ῆι αἱρέσει/ αν  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣ Ἰσιάδος σὺν παι[δ]ίωι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ν̣ Ἀλέξανδρον ἐχ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] νῦν ὄντα ἐν φυγῆ̣ι vac. ? [ -ca.?- ]

Apparatus


^ v,FrA.1. or ἀ̣πὸ γ̣ν(ώμης) [Ἁρποκρατ(ίωνος)], or ἀ̣ποσν[ -ca.?- ]
^ v,FrA.2. or α̣[ -ca.?- ] (or μ̣[ -ca.?- ])
^ v,FrA.4. or μ̣[υ(ριάδ ) -ca.?- ], or α[ -ca.?- ]
^ v,FrA.6. or πρὸ̣ς [ἀλλήλου]ς
^ v,FrA.7. or η̣κ̣ο̣τα̣
^ v,FrB.1. or [ -ca.?- ἀπέλ]υσα
^ v,FrB.2. or [ἀ]μ̣φισ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
^ v,FrB.3. or πεπ̣ε̣ι̣σ̣(  )
^ v,FrB.6. or δ̣ι̣ον (or δ̣ρ̣ον)
^ v,FrB.6. or δ̣[ὲ -ca.?- ] (or α̣[ -ca.?- ])
^ v,FrB.7. or [ -ca.?- δια]στολάς (or [ -ca.?- ἐ]ν̣τολὰς)
^ v,FrB.7. or ἀ̣π̣έχ̣ε̣ι̣ν̣ [τὴν τιμὴν -ca.?- ]
^ v,FrB.9. or [ -ca.?- Ἀλέξαν]δ̣ρο̣ς
^ v,FrB.12. or ἐπιτ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (or ἐπιλ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣)
^ v,FrB.14. or [ -ca.?- παρακε]χωρηκ̣(  )
^ v,FrB.14. or μ̣έ̣ρ̣ο̣υ̣σ̣[ -ca.?- ]
^ v,FrB.17. or υ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.