DCLP

sign in

p.ammon.2.46 = HGV P.Ammon 2 46 = Trismegistos 34032 = p.ammon.1.24DDbDP transcription: p.ammon.2.46 [xml]

IV spc Alexandria?
[Reprinted from: p.ammon.1.24] P.Ammon 1 24

r
α̣υ̣  ̣  ̣  ̣λ̣λ̣α̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
τῆς σῆς ἀρετῆς̣ ε̣  ̣φα̣νε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣(*)   ̣ρ̣γ̣  ̣ν̣(*) ε̣[ -ca.?- ]
δέ, δέσποτα, κατὰ τοῦτον [τὸν χρό]ν̣ον εὐνομ[ίας κ]α̣ὶ̣ δικαιο  ̣  ̣σ̣  ̣  ̣  ̣(*) [ἐνεπλήσθη-]
σαν, ἐξ οὗ τῆς ἐνθέου το  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κου(*) ἡμῶν [  ̣  ̣  ̣]ε̣ως(*) προν̣[ο]ῶ̣ν̣ [σὺν Ἀγαθῶι Δαί-]
5μονι τῆς χώρας τῆς τ̣ῶν [Θηβαί]ω̣ν προὔστης̣, [π]α̣ρὰ πᾶσιν δὲ τ̣[οῖς ἄλλοις]
ἀνθρώποις μακάριοι καὶ ζ̣[ηλωτοὶ σ]υνεῖν̣α̣ι̣ [ἐώικεμε]ν ἄρχο[ντι τοιούτωι, ὧι]
παραπλήσιον ἕτερον ἥδε ἡ̣ [λῆξις κηδεμ̣όνα καὶ προστάτην οὔτε τεθέαταί πω πρότερον οὔτε]
ὕστερον προσδοκᾷ θεά̣[σεσθαι. -ca.?- τῆς ἀ-]
κριβείας γιγνόμενον χρ[ -ca.?- ]
10οὗ τὸ ἀμείμητον(*) τῆς ⟦περι[ -ca.?- ]⟧ [κρίσεως ἐν διαφ̣όροις ἔθνεσι καὶ πάλαι καὶ νῦν]
ἡ πεῖρα ἔδειξεν. διὸ καὶ̣   ̣[ -ca.?- ]
ἐμαυτὸν προήγαγον τ̣α̣[ -ca.?- ]
τοίνυν γένους μένει μο̣ι̣   ̣[ -ca.?- ]
μεν ὄντων καὶ αὐτῶν τοι̣[ -ca.?-   ̣  ̣  ̣]-
15τησι(*) χ[ώ]ρ̣α̣ν σοφιστευ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
1bis vac. ? Traces
[ -ca.?- δέσποτα, κατὰ τοῦτον τὸν χ]ρόνο̣ν ε̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐνε-
[πλήσθησαν, -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ π]ρ̣ο̣ν̣ο̣ί̣α̣ς̣ ἡγ̣ο̣υμ̣έ̣ν̣ης   ̣  ̣  ̣
2bis[ -ca.?- ]α̣υ̣τ̣ω̣ν̣ λο  ̣α̣π̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣η̣ δὲ κα̣ὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣ τῆς χ]ώ̣ρ̣α̣ς̣ τ̣ῆ̣ς̣ τ̣ῶ̣ν̣ [Θηβα]ί̣[ω]ν̣ π̣[ροὔ]σ̣τ̣[ης πα]ρὰ ⟦τ̣ο̣ῖ̣ς ἄλλοις⟧ ἅπασιν ἀνδράσ̣ιν̣
[μακάριοι] κ̣α̣ὶ̣   ̣  ̣  ̣  ̣τ̣α̣ι  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ συνεῖ]να̣ι̣ [ἄ]ρ̣χοντι [τοιούτωι] εὐτυχήσαντε̣ς, ὧ̣ι παρα-
5[πλήσιον κη]δ̣ε̣μ̣[ό]να κα[ὶ προσ]τ̣άτ̣ην οὔτε [τεθέα]τ̣αί πω πρότερον οὔτε ὕστερον
[προσδοκᾶι θεάσεσθαι ἐκείνη] ἡ̣ λ̣ῆ̣ξι̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣δε(*) ἐν πᾶσι τῆς ἀκριβεί
7bis[ -ca.?-   ̣]  ̣ι̣ φήμης ἀγαθῆς-
[ας γιγνόμενον χρ -ca.?- δι]κ̣αστήν, ο̣ὗ τὸ ἀμείμητον(*)
[τῆς κρίσεως ἐν διαφ̣όροις ἔθνεσι καὶ πάλαι καὶ ν]ῦν ἡ πεῖρα ἔδειξεν. δι\ὸ/(*) κ̣α̣ὶ
[ -ca.?- ]ν̣ ἐμ̣αυτὸν προήγαγ̣ον
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐγὼ μ̣ὲ̣ν ἦν̣ ἐν
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣(*) οὖν εἰς λόγους
[ -ca.?- ] ἀ̣γένευτον(*) ἀεὶ χ  ̣  ̣νανα
12bis[ -ca.?- ] ἕτεροι
[ -ca.?- ]  ̣τ̣ι πράττων ὧ̣ν ⟦ο̣ἱ̣⟧ πολλοὶ
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ r.2. or ε̣ὐ̣φα̣νε[στάτω]ν̣
^ r.2. or ἔ̣ρ̣γ̣ω̣ν̣
^ r.3. or δικαιοδ̣ο̣σ̣ί̣α̣ς̣(?) (or δικαιο⟦δ̣ο̣⟧σ̣ύ̣ν̣[ης])
^ r.4. or [ἱερατι]κοῦ
^ r.4. or [τάξ]ε̣ως
^ r.10. l. ἀμίμητον
^ r.14-15. or [ταυ]|τησὶ
^ v.6. or τ̣ῆ̣ι̣δε
^ v.7. l. ἀμίμητον
^ v.8. corr. ex δια̣
^ v.11. or τ̣ω̣ν̣
^ v.12. l. ἀ̣γένητον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.