DCLP

sign in

p.ammon.2.43 = HGV P.Ammon 2 43 = Trismegistos 23648 = p.ammon.1.21 = p.ammon.1.20DDbDP transcription: p.ammon.2.43 [xml]

AD348 Alexandria
[Reprinted from: p.ammon.1.20] P.Ammon 1 20
[Reprinted from: p.ammon.1.21] P.Ammon 1 21

r
fragment A
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]υ̣των(*) προισταμέ̣[νου καὶ τοιαῦτά τι]να λέγων πα̣ρ̣άνομα τοὺς φίλου̣ς τ̣ο̣ὺς με-
τ̣α̣ξ̣ὺ κ̣α̣τ̣ηνάγκασεν [εἰς διάλυσίν με πρὸ]ς α̣ὐ̣[τὸ]ν̣ ἀ̣γ̣αγεῖν οὕτω βιαιοτάτην ὥστε
[  ̣  ̣  ̣]- ca.12 -[- ca.15 -]  ̣αι παρὰ τοὺς ν̣όμους τῶν ἀνδραπόδων
[τὸ] ἥ̣μ̣ι̣συ̣ αὐτὸν ἔ̣[χ]ε̣ι̣ν̣ [καὶ] τὸν κλ[ηρονόμ]ο̣ν ν̣όμ̣ι̣μ̣ον τ̣ὸ ἄλλο ἥμισυ ἐμὲ ὑ̣π̣ὸ̣ [ -ca.?- ](*)
5[  ̣  ̣  ̣]- ca.13 -τ̣ι̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ ωσ  ̣α̣  ̣  ̣υ̣(*) κ̣α̣ι̣ οι̣δ  ̣  ̣  ̣θ̣ο̣[ -ca.?- ]
6bis\⟦[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣τ̣  ̣ι̣αν⟧/
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ε̣τα̣ί τις εἰπεῖν̣ τ̣  ̣  ̣εν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣  ̣  ̣ει  ̣  ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
7bis\[ -ca.?- ]ι  ̣  ̣  ̣ι̣ γ̣ὰ̣ρ̣ τ̣ου̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ερ̣υ  ̣  ̣  ̣  ̣ντ̣  ̣  ̣λ̣λ̣  ̣  ̣  ̣(*)/
[ο]ὓς πέ̣π̣ρ̣α̣κ̣ται ο  ̣  ̣ς(*) καὶ αὐτὸς   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ιν ἐπὶ τουτο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὁμο[λ]ο̣γία ἡμῖν π̣ρ̣ος
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δ̣ο̣ύλων εὖ τῶ̣ι ἐπὶ τῆς Ἀλε[ξανδρε  ̣  ̣  ̣]  ̣ Ε̣ὐ̣γ̣έ̣ν̣ειο̣ς [  ̣  ̣  ̣ π]αράδοσιν καὶ τὴν
9bis\[ -ca.?- ]ε  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]μ̣εν̣ο̣  ̣/
[παράστασιν   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣(*) π̣[ε]ποίηκεν καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Traces[  ̣  ̣  ̣  ̣] Traces
10[ -ca.?- ] Traces [ -ca.?- ]
[ca.5 lines missing]
r
fragment B
15[ -ca.?- ] '[εἰ μὴ]
  ̣π̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ε̣λ̣ευτ̣[ησα  ̣](*) [μηδὲ ἄλλο τι περὶ τῶν ἀνδραπόδων ὥρισεν ὁ δεσπό-]
της τ̣ελευτᾶ̣ν μ̣έ̣[λλων.]' [νυνὶ δὲ κατ’ ἐμαυτὸν σκεψάμενος τοῦτο καὶ τὸ]
γενό̣μ̣ενον σφάλμα κ̣[ατειληφὼς ἐντεθύμημαι ἐκπεπληγμένος ἐπὶ τῶι παρα-]
δόξω̣ι̣ τ̣οῦ π̣ράγματος καὶ οὐ λελογισμ[ένωι. διὰ τοῦτο νῦν ἀσφαλίζομαι ἀξιῶν]
20καὶ δ̣εόμεν[ο]ς τῆς σῆς, ὦ̣ δ̣έ̣σπ̣[ο]τ̣α̣, [πρὸς τοὺς νόμους ἀκριβείας, εἴπερ ἀνάγκη με]
τὴν ἐ̣π̣ὶ το̣[ῖ]ς ἀνδραπόδοις ἀπ̣ά̣την [φέρειν, κἂν διόρθωσιν τοῦ σφάλ-]
ματος ἐ̣πὶ ὑπομνημάτων γενέσθα[ι καὶ προστεθῆναι τοῦτο· -ca.?- ]
v
fragment B
τὰ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ περὶ̣ τῶν ἀνδ̣[ραπόδων -ca.?- ]
δίκη περὶ τῶ̣ν̣ ἀνδραπόδω̣ν̣ ε̣[ -ca.?- ]
25ε̣ἰ̣ γ̣ν̣ωσθ̣[ή]σο̣ν̣ται μετὰ τ̣αῦτα δια̣θ̣[ῆκαι ὑπʼ ἐκείνου γεγενημέναι, ἐπάναγκες]
καὶ τοῦτον π̣εισθήσεσθα[ι τοῖς τῶν διαθηκῶν δειχθησομένοις καὶ μηδὲν]
πρόκ[ρ]ιμ̣α εἶναι, [εἰ τοῦτο -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣(*) [ -ca.?- ]
[ca.5 lines missing]
v
fragment A
[καὶ ὑπὸ φρουρ]ὰ̣ν εἶν̣αι ἀ̣ξ̣[ιώσαντος καὶ πρὸς ἐμὲ οὐδὲν ἀντιλέγειν ἔτι ἔχει Εὐγένειος],
35[ἀξιῶ, δέσποτα, τ]α̣ῦτά̣ [μο]ι π̣[αραδοθῆναι καὶ ἀπὸ τῆς φρουρᾶς ταύτης ἀπολυθῆναι],
[ἐμὲ γὰρ] ν̣ῦ̣ν̣ κ̣αλο̣ῦ̣σ[ι]ν̣ [οἱ νό]μ̣[οι ἐπὶ τὴν τούτων δεσποτείαν, ἀδελφὸν ὄντα]
[ἐκείνου τοῦ Ἁρ]π̣ο̣κ̣ρ̣α̣τ̣ί̣[ωνος ὁμοπάτριόν τε καὶ ὁμομήτριον καὶ ὡς ἔχει τὰ]
[ἐνγεγρ]αμμένα τῆ[ι δ]ο̣θ̣ε̣ί̣ση̣ι̣ Ε̣ὐ̣γ̣ε̣ν̣[είωι θείαι ἀντιγραφῆι τὴν τῶν νόμων ἀκολουθία τηροῦντα].
vac. ?
(inverse) 39,minf [ -ca.?- ] Traces [ -ca.?- ]
(inverse) 40,minf [ -ca.?- ] Traces ν̣ ἐν Ἀλεξαν[δρείαι -ca.?- ]

Apparatus


^ r.A.1. or [μηδ]ε̣ν̣ὸ̣ς [α]ὐ̣τῶν
^ r.A.4. or [τὴν](?)
^ r.A.5. or ωσε̣α̣ν̣υ̣ (or ωσα̣μ̣  ̣υ̣)
^ r.A.7bis. or ἧ̣ι̣π̣ερ̣ ὕστ̣ε̣ρ̣ο̣ν τ̣ὸ̣ ἄ̣λ̣λ̣ο̣   ̣  ̣  ̣ (or ἧ̣ι̣π̣ερ̣ ὕστ̣ε̣ρ̣ο̣ν τ̣ὰ̣ ἄ̣λ̣λ̣α   ̣  ̣  ̣(?))(?)
^ r.A.7. or ὅπ̣ω̣ς
^ r.A.9. or [παράστασιν εἰς ἐ]μ̣ὲ̣(?)
^ r.B.16. or ἐ̣π̣’ ἔ̣ρ̣γ̣ῳ̣ τ̣ε̣λ̣ευτ̣[ήσας]
^ v.B.28. or γ̣ε̣γ̣ε̣[ν]ῆ̣[σ]θ̣α̣[ι ὁ]μ̣[ο]λ̣ο̣[γίαι]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.