DCLP

sign in

p.ammon.2.41 = HGV P.Ammon 2 41 = Trismegistos 23641 = p.ammon.1.13DDbDP transcription: p.ammon.2.41 [xml]

AD348 Alexandria
[Reprinted from: p.ammon.1.13] P.Ammon 1 13

v
[πολλῆς μὲν οἱ - ca.10 -](*), [ὦ δέσποτα, κατ’ ἐκεῖνον τότε τὸν χρόν]ον εὐδα̣ι̣μ̣ο̣ν̣ί̣[α]ς ἐν̣επλή̣σ̣θ̣η̣[ -ca.?- ]-
[σαν, ἡνίκα τῆς ἐνθέου Τύχης καὶ θ]ε̣ῶ̣ν̣ προνοίας ἡγο̣υμένης σὺν Ἀγαθῶ̣ι̣ Δ̣α̣ίμο̣ν̣ι̣ τῆς χώ̣ρ̣α̣ς̣
[τ]ῆ̣ς̣ τ̣ῶ̣ν̣ [Θηβ]α̣ί̣ω̣ν̣ [προὔστης] κα̣ὶ πα̣ρὰ τ̣οῖς κάτω Αἰγυπτίοις καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρ(ώποις) μακάριοι
κ̣[αὶ ζ]η̣λ(ωτοὶ) ἐ̣ῴ̣κ(εμεν) σ̣υ̣[ν]εῖναι ἄρ̣[χο]ν̣τ̣(ι) τοιούτ(ωι) εὐτυχ(ήσαντες), ὧι παραπλ(ήσιον) ἕτερον ἐκείνη ἡ λῆξις κηδεμ̣(όνα) καὶ προστά̣τ̣(ην)
5[οὔτ]ε̣ τ̣[ε]θ̣έ̣[αταί π]ω̣ πρότερ(ον) ο̣ὔ̣τ̣ε̣ ὕστερ(ον) προσδοκᾷ θεάσεσθαι. διάδοχοι δὲ νῦν τῆς εὐδαιμ(ονίας) ἡ̣μ̣ῶν ἐκεί(νης)
οἱ τὴν λ̣α̣μ̣προ̣τ̣ά̣τ(ην) οἰκ(οῦντες) πό̣λ̣(ιν), ἀλλὰ καὶ αὐτὸς πά̣λ̣ι̣ν̣ ἐν τῶι παρόντ(ι) εἰς εὐ̣δ̣α̣ι̣μονίας μέρ̣ο̣(ς) λογίζομαι
φ̣ο̣ιτῆσ̣α̣ι̣, [ὡ]ς̣ ἐ[πέ]π̣ρ̣ω̣[το] κἀμοὶ {[δ]ι̣κ̣αστ̣η̣ρ̣ί̣ω̣ι̣ ν̣ῦ̣ν̣ ὁ̣μ̣ι̣λ̣εῖν̣} ὑπὸ̣ τοιο̣ύτω̣ι̣ [ἄρχον]τ̣ι̣ κ̣α̣ὶ̣ δ̣ι̣κ̣α̣στῆι
ἑστάναι δικαζόμενον, οὗ τ̣ὸ̣ ἀ̣μ̣ί̣μ̣η̣τον τ̣ῆ̣ς̣ κ̣ρ̣ί̣σ̣ε̣ω̣ς̣ ἐν̣ δια̣φ̣ό̣ρ̣ο̣ι̣ς̣ ἔθνε̣σι κ̣α̣ὶ̣ π̣άλαι καὶ νῦν
ἡ πεῖρα ἔδειξεν. ἡσυχίαν τοίνυν ἀπράγμονα τοῖς ἐν φιλοσοφίαι καὶ λόγοις ἀνηγμένοις πρέ-
10π̣ε̣ι̣ν̣ καὶ αὐτὸς ἐπιστάμ̣(ενος) ἥκω κατα̣να̣γ̣[κ]α̣σ̣θ̣(είς), δέσποτα, ὑπὸ τῶν ἐν πράγμασιν ἐ̣ξ̣ε̣τά̣ζ̣εσθαι ἡμᾶς
πεποιηκότων, προαχθεὶς ἐπὶ ταυτηνὶ̣ [τὴ]ν διαμαρτυρίαν. εἰ μὲν γὰρ ἐξῆν̣ το̣ῖ̣[ς ἀ]να̣χ̣[ω]ρ̣ε̣ῖ̣[ν] π̣ρ̣[ο]ῃ̣ρ̣η-
μένοις κατὰ τὸ τῆς φύσεως α̣ὐ̣[θα]ί̣ρ̣ετον μέχρι τέλους ἀπολαύειν τῆς [γνώμης,]
[- ca.15 -]  ̣  ̣υπ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣, ἐ̣π̣ειδ̣ὴ̣(*) δ̣ὲ φθόνος ἀεὶ τοῖς καλο̣ῖ̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε̣ἰ μή μ̣ο̣ι̣ Traces
[- ca.35 -]- ca.15 -[- ca.12 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
15  ̣[  ̣  ̣]  ̣[- ca.10 -]  ̣[- ca.13 -]ο̣ι̣ς̣   ̣  ̣[  ̣]χ̣   ̣  ̣σ⟦ρ⟧ε̣ι̣ν̣α̣   ̣  ̣[- ca.15 -]   ̣  ̣  ̣γνώμη̣(*)
χ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣] κα̣ὶ̣ [- ca.17 -  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣](*) π̣ρ̣[ὸ] πολλοῦ τ̣[ινος χρόνου \ὁ/ ἀ]δ̣ελφός ⟦τις ἐμὸς⟧ \μ̣ο̣υ/
Ἁ̣ρ̣π̣ο̣κ̣ρ̣α̣τ̣ί̣ω̣ν̣ τ̣ο̣ὔ̣[νομ]α̣ π̣[ε]ρ̣ὶ̣ λ̣ό̣γ̣ο̣υ̣ς̣ καὶ αὐτὸς [ἐ]σπουδακὼς ἀποδημ̣[ίαν ὑ]περόριον ἔξω τῆς
Αἰ̣γ̣ύ̣π̣του τυγχάνει σ̣τ̣ε̣ιλάμενο̣ς̣, ἐντ̣ε̣ῦθεν δὲ ἀποδημῶν ἀπὸ τῆς̣ λ̣α̣μ̣π̣ρᾶς ταυτησὶ πόλεως
⟦κατέλειπεν ἀνδράποδα ἑαυτοῦ ἐνταυθὶ⟧ κατέ̣λειπεν ἀνδράποδα π̣[α]ρ̣’ ἐ̣μ̣[ο]ὶ̣ ἐνταυθοῖ τότε διατρίβ[ο]ντι
20  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
Κόμωνί τινι Ἀλεξανδρεῖ φίλωι ὄντι ἐκείνου, ὅπως ἐπανελθὼν ἀπολάβηι. προσεδόκων γὰρ
τὴν ἐκείνου ἐπάνοδον μετὰ βραχ(ύν) τινα γενήσ(εσθαι) χρόν(ον). ἐλάνθαν(ε) δὲ ἄρα ἡμ(ᾶς) ὁ δαίμων ἐλπ(ίσι) ματ(αίαις) τὸ̣ν̣
ἡμέτ(ερον) ἀναρτ̣(ῶν) τότ(ε) λογισμ(όν). ἐν γὰρ τῆι ἀποδημίαι ἐκεῖνος γενόμ(ενος) καὶ ἀπὸ χώρας εἰς χώρ(αν) ἑκάστοτ(ε) μεταβαίν̣(ων)
ἀπὸ τῆς Ἑλλάδ(ος) εἰς Ῥώμην καὶ ἀπὸ Ῥώμης εἰς Κωνσταντινόπολιν καὶ ἀπ’ ἄλλης εἰς ἄλλην τὰ πλεῖστα
25σχεδ(ὸν) τ̣ῆς γ̣ῆ̣ς̣ π̣ε̣ρ̣ι̣ε̣λθ(ὼν) μέρη τῶν καλλιν̣ίκων δεσποτῶν ἡμῶν τὰς νίκας καὶ λόγους βασιλικοὺς πανταχ(οῦ)
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣  ̣(*) [ἐ]π̣ιδε̣ι̣κ̣ν̣ύ̣μ̣ε̣[νος, αὐτὸς] γ̣ὰρ ἐν ταῖς ἐπισ(ήμοις) πόλ(εσι) τῆς Ἑλλάδ(ος) καὶ ἐπιτρ(οπείας) καὶ λογισ(τείας) ἔπραξ(ε) καὶ διὰ ταύτ(ας)
τὰς ἀφορμ(ὰς) ἐπὶ πολ(ύν) τινα χρόν(ον) τὴν ἀποδ(ημίαν) ἐξέ̣τ(εινεν), ἐμοῦ ἀεὶ πρ̣ο̣σ̣δοκῶντ(ος) αὐτοῦ τὴν ἐπάνοδ(ον), ἐπεὶ καὶ οὕτω γράφων
ἀεὶ παρε̣μ̣υ̣θ̣(εῖτο)(*) ἡμᾶς διὰ τῶν γραμμάτ(ων), ἀλλ ἐν τῶι μεταξὺ μήτε ἐκείνου ταχέως ἐπανελθόντος, ἐμοῦ δ̣ὲ̣ 29 ἀεὶ π̣ρ̣[ο]σ̣δ̣ο̣κῶντος αὐτὸν ἐπανήξειν ἔτι τε καὶ ἀσχολουμένου περὶ τὴν τῶν δημοσίων μο̣υ̣
30τελ̣ε̣σμάτων διάδ̣[οσ]ιν(*) καὶ μὴ δυνηθέντ(ος) δεῦρο καταπλεῦσαι, αὐτοὶ οἱ δοῦλ(οι) μηκέτι ἀνασχόμ(ενοι)
παρὰ̣ ξέ[ν]ο̣ι[ς] ε̣ἶ̣ν̣[α]ι̣ [- ca.9 -]  ̣ ἑ̣αυτ̣(  ) ὑπ  ̣[  ̣]ε̣τ̣(  )(*), πρὸ πολλο̣ῦ̣ ἀπέστησ(αν) τῆς τούτων οἰκ(ίας) καὶ καθ’ ἑαυτοὺς
ἔζησαν μηδεν̣ὸ̣ς̣ α̣ὐτῶν πρ̣[οι]σ̣τ̣(αμένου) \ὡ̣ς̣/ ἐ̣[ν] ἐ̣ρ̣η̣μ̣(ίαι) [  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣(  ) π̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ δεσπότου διὰ τὴν πολυχρ(όνιον) μὲν
ἐκείνου ἀποδημ(ίαν), ἀ̣ε̣ὶ̣ δ̣ὲ ὑ(*)φ’ ἡμῶν εἰς̣ ἐπαν̣όδου μεταβολ̣(ὴν) προσδοκωμ(ένου) μέχρι καὶ τῆς τελε[υταίας]
ὥρας ἐκείνης, κ̣αθ’ ἣ̣ν τὴν ἀναγκ(αίαν) μοῖρ(αν) ἐκπλ(ηρώσας) οἴχετ(αι). Διὰ τοσοῦτ(ον) γὰρ καὶ τηλ̣ι̣κ(οῦτον) κα̣[ -5-10- ]
35ἀρ̣ε̣τ̣(ῆι) [π]αντὸ̣ς̣ τ̣ο̣ῦ βίου τῆι τῆς ἄνω κινήσ(εως) ἐνεργ(είαι) καὶ τοῦ εἰληχ(ότος) αὐτ(ὸν) ἐξ ἀρχ(ῆς) δαίμονος [ -5-10- ]
Traces[ -ca.?- ]  ̣ βίου, ἀλλ ἐπὶ ξένης, πορρωτ(άτω(?)) μὲν τῆς ε[ -5-10- ](*) [πατρίδος](*)
[ -2-3- ]ρ̣  ̣λ̣(  )(*) Ἀ̣έτιος π̣α̣ρ̣α̣γένηι, ἀ̣ν̣ελ̣[θ(ὼν)] ὁ̣ Ἀέτι[ο]ς̣ ἀναρπασθ(εὶς) οἴχεται. φήμης τοίνυν πρ̣[ὸ ὀλίγου δια-]
δ̣ο̣θ(είσης), ὡς εἴη τελευτήσας ἐκε̣ῖ̣νος, πρ̣ὸ̣ βρ̣α̣χ̣[έος γὰ]ρ̣ χρ(όνου) τοῦτο αὐτὸς ἀκήκο̣α, εἰ κα̣ὶ πρόπ̣α̣λ̣[αι -5-10- ](*)
οὐ γὰρ ταχ(έως) εἰς ἀκοὴ(ν) τῶν οἰκ̣(είων) ἀφι̣[κ]ν(εῖται) ὁ περὶ τοῦ θαν(άτου) τῶν ἐπὶ ξ(ένης) λόγος διὰ τὸ μη̣δ̣έ̣ν̣[α βούλ(εσθαι) μετὰ]
40τοι(αύτης) ἀγγελ(ίας) προσιέναι τοῖς τῶι τελευτ(ήσαντι) κατ’ ἀ[γ]χ̣ι̣σ̣(τείαν) προσήκ[ο]υ̣[σ]ι̣, π̣[αρε]σ̣κ̣ε̣υ̣α̣[ζό]μ̣[ην μὲν ἐπ]ὶ̣ τ̣ῆ̣ι̣
ἀ̣κο̣ῆι ταύτηι δε̣ῦρο̣ καταπλεῦσ̣α̣ι, πρῶτον μὲν δι’ ἐκεῖνον, ἔπειτ̣α̣ κ̣α̣ὶ̣ δι̣ὰ̣ [τ]α̣ῦ̣[τα τὰ ἀνδρ]ά̣π̣ο̣δ̣(α) αὐτο̣[ῦ]
τ̣ὰ ἐ̣νταυθοῖ διατρίβοντα. ἕως̣ δὲ ⟦ε⟧ταύτην ἔτ̣ι ἐν χερσὶν εἶχον τὴν φροντ̣ί(δα), ἥ̣κ̣[ει π]α̣ρ̣-
αγγέλλων Σ̣[ερ]η̣νιανὸς ὁ τοῦ Παλλαδίου, ὡς ἔξωθέν τις ἐπιστὰς Εὐγένειος τοὔνο̣[μα]
ἔ̣φ̣[η](*) τ̣[αῦτα τὰ ἐ]ν̣ Ἀλεξανδρείαι ἀνδράπ[ο]δ̣α̣ τοῦ ἀδελφοῦ μου Ἁρποκρατίωνος ὡς ὄντ̣[α](*)
45[ἀδ]έ̣σ̣ποτ̣α καὶ ὡς μὴ ἐπὶ κ̣λ̣ηρ̣ο̣ν̣ό̣μ̣ο̣ι̣ς ἐκ̣είνου τελε̣υ̣τ̣[ήσαντος] ἐ̣ξ αἰτήσεω̣ς ἐσχηκέναι̣
παρὰ τῆς θειότ̣η̣τος τῶν καλλ̣ι̣ν̣ίκων [δ]ε̣σ̣ποτῶν̣ ἡμῶν καὶ τετυχηκέναι ἀντιγραφῆ̣ς̣
r
msperpendicular
(continues on the recto of P.Ammon II 30)
οὕτω̣ς̣ ἐχούσης· εἰ μή τις τούτων ἀντιποιοῖτο μηδὲ φανείη τις τὴν το̣ύ̣τ̣ω̣ν̣ δεσποτείαν ἐκδικῶν,
πα̣ρ̣α̣δοθῆναι αὐτῶι. ταῦτα παρ’ ἐκείνου τοῦ Σερηνιανοῦ \ἀκούσας/ ἔτι μᾶλλον πρὸς τὴ̣ν̣ ἀποδημίαν ἠπείχθην.
[ἐν Ἀ]λεξανδρείαι δὲ γενόμενος ἐκεῖνος καὶ γνοὺς ἐκεῖνον τὸν Ἁρποκρατίωνα̣ κληρονόμον ἔχειν
50[ἀδελ]φ̣ὸ̣ν̣ ὁμοπάτρ̣ιόν τ̣ε καὶ ὁμομ̣ή̣τ̣ριον, ἐμὲ δὴ τὸν Ἄμμωνα, \Νίκης/ τῆς μητρὸς τούτων τῶν σωμάτων
[μαρτυρομένης, παραυτίκα εἰς Θηβαίδα ἀ]ν̣έ̣δ̣[ρ]α̣μ̣ε̣ν̣ ἴσως τοῦτο πυ̣ν̣θ̣ά̣ν̣ε̣σθαι β̣ο̣υλόμενος, ἔλεγεν
[δὲ γράμματα ἔχειν παρὰ τοῦ κυρίου μου Σισιννίου καλοῦντά με εἰς] τ̣ὴν Ἀ̣λεξα̣ν̣δ̣ρέων πόλιν διὰ
minf
{διὰ} ταῦτα τὰ ἀνδράποδα, τὸν καὶ πρὸ{ς} τῆς τούτου ἀφίξεως προπαρεσκευασμένον̣ [δεῦρ]ο κατα[πλε]ῦσαι
δι’ αὐτὸ τοῦτο. ἀφικόμενος δὲ̣ εἰ̣ς̣ τὴν πατρίδα τὴν ἐμὴν καὶ γνο̣ὺς τοῦ πράγματ̣[ος τὴ]ν̣ ἀκρί[βει]αν
55καὶ ὡς τοῦ `πρώτου´ ἐπιχειρήματος ἀποτυχών, λοιπὸν εἰς ἄλλο τι ἐτράπη καὶ περὶ ἄλλην δ̣[εσπο]τείαν [ἐστ]ρέ-
φετο. φίλους γὰρ ἀξιώσας με̣ταξὺ γενέσθαι Πανίσκον τὸν ἀπὸ δικ̣αι[ο]δότου κα[ὶ Ἀπόλλωνα] τὸν [ποι]η̣τὴν
τὸν ἀδελφιδοῦν τὸν ἐμόν, ὃν καὶ ἡ σή, ὦ δέσποτα, περὶ τοὺς̣ λόγους ἀρε̣[τή τε καὶ φιληκοί(*)α γιν]ώ̣σ̣[κει τὴν]
παρὰ σοῦ, κύριε, ἐν Θηβαίδι εὐτ̣υχήσαντα ἀκρόασιν, κ̣α̣ὶ ἄλλα προε̣[φέρετο ὁ Εὐγένειος ἀναλώματά]
τινα καὶ καμάτους π[ρο]β̣[αλ]λόμενος, ἕως ἂν συλλάβηι̣ καὶ συνα̣[γάγηι τὰ ἀνδράποδα ταῦτα τῆιδε ἐκεῖσε -ca.?- ](*)-
60ἐσκορπισμένα καὶ δρασμὸν ἤ[δ]η μελετήσαντα καὶ ὡς ἐν ἐρημί[αι ἀδέσποτα ὄντα μηδενὸς αὐτῶν] Traces
προισταμένου, καὶ τοιαῦτά \τιν̣α/ λέγω̣ν \πα̣ρ̣ά̣ν̣ομα̣/ τ̣ο̣ὺ̣ς φίλους τοὺς με[τ]αξὺ κατηνάγκα̣[σεν εἰς διάλυσίν με πρὸς αὐτὸν ἀγα]γ̣ε̣ῖ̣ν̣
mdperpendicular
οὕτω βιαιοτάτην ὥστε ἔχε̣ιν ο̣ὐ δικ̣αίως αὐ̣τ̣ὸς ἑαυτῶι καθ’ ἰδία̣ν δ̣ε̣σ̣π̣(οτείαν) τῶν ἀνδραπ(όδων)
τὸ (ἥμισυ) {αὐτ(ὸν) ἔχειν} καὶ τὸν κ̣λ̣ηρ(ονόμον) ν̣[ό]μι̣μ(ον) τὸ ἄλλο (ἥμισυ), ἐμὲ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣την   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]ε̣νέγκαι μ̣ε̣θ̣(  )
γ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣(  ) [- ca.8 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣(  )  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ο̣υ̣[- ca.20 -]
65[- ca.22 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣τοι(*) γοῦν̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ημ̣[- ca.20 -]
καὶ αὐτὸς οὗτος ὁ Εὐγέν̣ει̣ο̣ς̣ παρά̣[δ]οσ(ιν) καὶ τὴν παράστασ̣(ιν) τ̣ῶ̣ν δούλων̣ τ̣ῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]- ca.10 -
κἄν τις ἐν αὐτοῖς ἦι ἀποδε[δρ]ακώς vac. ?
msup
καὶ̣ [  ̣  ̣]  ̣απλ̣(*)[- ca.10 -]μ̣[  ̣  ̣  ̣]υ̣ τ̣οῦ ἔτι \τότε/ κρατουμένου̣, ⟦[καίπ]ερ οὔτε⟧ \[ἀλλ]ὰ οὐδὲ τ̣[ο]ῦτο/ πεποίηκεν̣ [ο]ὔτ̣[ε τὴ]ν̣ παράδ[ο]σιν
τῶ̣ν δι’ αὐ[τοῦ τοῦ Εὐγεν]ε̣ί̣[ο]υ̣ π[αρ]ὰ τῆι τάξει τῆς κα̣[θολι]κότητος φρουρηθέντω̣[ν](*) [οὔτ]ε̣ τὴν παρά̣[στ]α̣-
70σιν τοῦ πε[φ]ε̣υ̣γ̣[ότος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣(*)] [κα]ὶ̣ ο̣ὐ̣ [π]α̣ρ̣ό̣ν̣τος {μοι πεποίηκ̣[εν.]} [ἐν αὐ]τ̣ο̣ῖ̣ς̣ δὲ ⟦ἤδη⟧ \λοιπὸν/ δύο, ἐξ οὗ ε̣ἰ̣[ς τήνδε] ἀφικόμην τ̣ὴ̣ν
πόλιν, ἤδη̣ διέδρα̣[σαν  ̣  ̣  ̣]  ̣σαντος(*) ἐ̣μοῦ καὶ δεινῶς ἐςχηκότο̣ς, καὶ ὁ τρίτος ἤδη ἐπισ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]ν̣ταυθ̣(  )(*) ἐμο̣ὶ [α]ὐτός

Apparatus


^ v.1. or [ἐγχώριοι], or [ἐπαρχιῶται], or [ἐπαρχικοί]
^ v.13. ἀ̣π̣ειλε̣ῖ̣ prev. ed.
^ v.15. σ̣υ̣γ̣γνώμη̣ prev. ed.
^ v.16. or [δεσποτ]α̣, π̣α̣ρ[ατίθημι]
^ v.26. or [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣ε̣, or [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣ι̣, or [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣α̣, or [διέσπει]ρ̣ε̣
^ v.28. παρε̣κ̣ά̣λ̣ε(σεν) prev. ed.
^ v.28. ἀλλ’ papyrus
^ v.30. or διάλ̣[υσ]ιν(?)
^ v.31. or ὑπη̣[ρ]ε̣τ̣(εῖσθαι) (or ὑπη̣[ρ]ε̣τ̣(εῖν))
^ v.33. ϋφ’ papyrus
^ v.36. ἀλλ’ papyrus
^ v.36. or ἐ[αυτοῦ]
^ v.36. or [ἰδίας]
^ v.37. or Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λ̣(ιος)(?), or [πα]ρ̣ε̣ι̣λ̣(η- )
^ v.38. or [τοῦτο ὑπενόησα](?)
^ v.44. ἀ̣ξ̣ι̣[ῶν] prev. ed.
^ v.44. or ὄντ[α νῦν]
^ r.minf.57. φιληκοϊα papyrus
^ r.minf.59. or [δι]
^ r.mdperpendicular.65. or ο̣ὗ̣τοι (or α̣ὐ̣τοι)
^ r.msup.68. or [κα]τ̣απλ̣(?)
^ r.msup.69. corr. ex φρουρηθένσω̣[ν]
^ r.msup.70. or δούλου
^ r.msup.71. or [νοσ]ή̣σαντος(?)
^ r.msup.71. or ἐπιστ̣[ὰς   ̣  ̣  ̣ ἐ]ν̣ταῦθ̣(α) (or ἐπιστ̣[ρέψας ἐ]ν̣ταυθ̣(οῖ))

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.