DCLP

sign in

p.ammon.2.36 = HGV P.Ammon 2 36 = Trismegistos 23643 = p.ammon.1.15DDbDP transcription: p.ammon.2.36 [xml]

AD348 Alexandria
[Reprinted from: p.ammon.1.15] P.Ammon 1 15

1bis vac. ? οὗτοι \ο̣ἱ̣/ δοῦ̣λοι
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣α̣ντ̣ος(*) ἐκείνου τοῦ Κόμωνος, παρʼ ὧι ἦσαν οἱ π  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣εν  ̣  ̣ αρ̣[- ca.10 -](*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣πέστησαν τ̣ῆ̣ς̣ ἐκείνου γυναικὸς ἀπ̣ε̣λ̣θ̣οῦσης καὶ ἀφηνιάσαντες̣ [- ca.10 -]
[πάν]τ̣ες προσέφυ[γον] τ̣ούτοις. τοὺς αὐτοὺς ἀ̣π̣ο̣δεξαμένο̣υ̣ς(*) καὶ ὥ̣σ̣περ̣ δ̣  ̣[- ca.12 -]
3bis vac. ? εὐθὺς το̣ύ̣των̣ π̣α̣ρα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣(*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ουτο  ̣ς   ̣π̣ι̣   ̣[  ̣  ̣](*)   ̣  ̣  ̣θεν(*) Ε̣ὐγένε̣ι̣ό̣ς̣ τις   ̣α̣  ̣[- ca.10 -ἐξ αἰτήσεως ἐσχηκέναι]
5[παρὰ τ]ῆ̣ς θει[ό]τ̣ητος [τῶν δε]σποτ̣ῶ̣ν̣ ἡ̣μ̣[ῶν κ]α̣ὶ̣ τ̣ε̣τύχηκεν ἀντιγραφῆ[ς οὕ]τ̣ως̣ [ἐ]χ̣[ούσης]·
'ε̣ἰ̣ μή [τι]ς τούτων ἀ̣ν̣τ̣ι̣[ποιο]ῖτο [μη]δ̣ὲ̣ φ̣αν̣[είη τι]ς̣ τὴν τούτων δεσποτείαν [ἐκ]δικῶν, π̣α̣[ρα-]
δοθῆναι αὐτῶ̣ι̣ π̣α̣ρ̣[ὰ τ]ῆς καθολικότη[τος.]' [ἐν Ἀ]λεξανδρείαι δ̣ὲ̣ γ[εν]ό̣με[νος οὗ]τ̣ος καὶ γν[οὺς]
ἐκεῖνον τ̣[ὸν Ἁρποκρ]α̣τ̣ί̣ω̣[ν]α̣ κ̣ληρονόμο̣[ν ἔχει]ν̣ ἀ̣δ̣ε̣λ̣[φὸν ὁμοπά]τ̣ριόν τ̣[ε] κ̣α̣ὶ̣ ὁ̣[μ]ομήτρι[ον]
ἐμὲ δὴ τὸ[ν Ἄμμ]ω̣ν̣[α, ἐ]ξ̣[ε]τ̣ά̣[σ]εως το̣ῦ̣ π̣ρ̣άγματο̣ς̣ γ̣ε̣ν̣[ομένης   ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ι̣τ̣  ̣(*)[  ̣  ̣] - ca.9 - [ -ca.?- ]
10τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] Traces
  ̣  ̣α(*)  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]μ̣ο̣ς. περὶ το̣ύ̣τ̣ου δὲ καὶ γρά̣[μματα πρὸς τὸν κατὰ]
[Θηβαίδα ἐπίτροπον ὑπὸ τοῦ κυρίου μου Σισιννίο]υ̣ διʼ αὐτοῦ Εὐγενείου ἀπεστάλη,̣ ὅπω̣ς̣   ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 1. or [  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣η̣σ̣α̣ντ̣ος (or [  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣η̣σ̣α̣ντ̣ος(?) (or [μελε]τ̣ή̣σ̣α̣ντ̣ος(?)))
^ 1. or π̣αρ̣[- ca.10 -](?) (or ο̣ι̣α̣[- ca.10 -](?))
^ 3. or ἐ̣π̣ι̣δεξαμένο̣υ̣ς
^ 3bis. or π̣α̣ρα   ̣μ̣η̣  ̣  ̣  ̣ (or ἀ̣φ̣ο̣ρ̣μη  ̣  ̣  ̣(?))
^ 4. or ἐ̣π̣ι̣σ̣[τὰς](?)
^ 4. or ἔ̣ξ̣ω̣θεν(?) (or   ̣  ̣  ̣θενι(?))
^ 9. or α̣ι̣τ̣ε̣ (or α̣ι̣τ̣η̣ (or α̣ι̣τ̣ι̣))
^ 11. or μ̣ι̣α̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.